Tải bản đầy đủ - 11 (trang)
Phương tiện liên kết trong văn bản

Phương tiện liên kết trong văn bản

Tải bản đầy đủ - 11trang

b) Vớ d 2/18

Mộtưngàyưkia,ưcònưxaưlắm,ưngàyư

đóưconưsẽưbiếtưthếưnàoưlàưkhôngư

ngủưđược.ưGiấcưngủưđếnưvớiưconư

dễưdàngưnhưuốngưmộtưliưsữa,ưănư

mộtưcáiưkẹoư.Gươngưmặtưthanhư

thoátưcủaưđứaưtrẻưtựaưnghiêngư

trênưgốiưmềm,ưđôiưmôiưhéưmởưvàư

thỉnhưthoảngưchúmưlạiưnhưưđangư

mútưkẹo.Sa li:

1. Mộtưngàyưưkia,ưcònưxaư2. Mộtưngàyưưkia,ưcònưxaưlắm,ưngàyưđóưconưsẽưbiếtư

thếưnàoưlàưkhôngưngủư

đợc(1).ưGiấcưngủưđếnưvớiư

conưdễưdàngưnhưưưuốngư

mộtưliưsữa,ưănưmộtưcáiư

kẹo(2).Gươngưmặtưthanhư

thoátưcủaưđứaưtrẻưtựaư

nghiêngưtrênưgốiưmềm,ưđôiư

môiưhéưmởưvàưthỉnhư

thoảngưchúmưlạiưnhưưđangư

mútưkẹo(3).lắm,ưngàyưđóưconưsẽưbiếtư

thếưnàoưlàưkhôngưngủư

đợc.ưCònưbâyưgiờưgiấcưngủư

đếnưvớiưconưdễưdàngưnhưưư

uốngưmộtưliưsữa,ưănưmộtưcáiư

kẹoư.Gngưmặtưthanhư

thoátưcủaưconưtựaưnghiêngư

trênưgốiưmềm,ưđôiưmôiưhéư

mởưvàưthỉnhưthoảngưchúmư

lạiưnhưđangưmútưkẹo.

(Cổng trờng mở ra)=> Liờn kt v hỡnh thc.I. Liờn kt v phng tin liờn kt trong

vn bn.

2.ưPhngưtinưliờnưktưtrongưvnư

bn.

Munưvnưbnưcúưtớnhưliờnưktưthỡư

vnưbnưphi:

- Thngưnhtưvưniưdung.

- Liờnưktưvưhỡnhưthcưngụnưng.

c)ưGhiưnhư2:ưSGK/18II. Luyn Tp

Lmưbiưtpư1,ư2,ư3,ư4,ư5/19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương tiện liên kết trong văn bản

Tải bản đầy đủ ngay(11 tr)

×