Tải bản đầy đủ - 114 (trang)
Hồ sơ sổ sách của giáo viên

Hồ sơ sổ sách của giáo viên

Tải bản đầy đủ - 114trang

Ngoài ba loại hồ sơ trên tùy điều kiện của từng trường còn có:

4. Hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục.

5. Hồ sơ trường chuẩn quốc gia.MỘT VÀI LƯU Ý TRONG LƯU TRỮ NHÀ TRƯỜNG

 Đối với hồ sơ chuyên môn của tổ bộ môn và hồ sơ sổ

sách của giáo viên nếu trường đảm bảo đầy đủ cơ sở

vật chất cho việc lưu trữ và khai thác sử sụng thì tiến

hành nộp lưu tại lưu trữ cơ quan. Không đảm bảo thì

giao tổ trưởng và giáo viên lưu (dễ khai thác, vì không

thuộc đối tượng nộp vào lưu trữ lịch sử).

 Việc giao nộp hồ sơ phải thực hiện đúng thủ tục và quy

trình(lưu trữ công việc - giao nộp hồ sơ)Kết luận phần 3

 Tổ chức quản lý văn bản nhằm: Phục vụ hiệu quả quá trình

giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 Tổ chức quản lý văn bản ở nhà trường gồm hai nội dung

lớn: công tác văn thư và công tác lưu trữCâu hỏi ôn tập

1. Văn bản quản lý hành chính nhà nước là gì, các thành phần

cấu thành văn bản hành chính?

2. Soạn thảo văn bản hành chính thường dùng từ tình huống

được nêu ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hồ sơ sổ sách của giáo viên

Tải bản đầy đủ ngay(114 tr)

×