Tải bản đầy đủ - 114 (trang)
QUẢN LÝ VĂN BẢN

QUẢN LÝ VĂN BẢN

Tải bản đầy đủ - 114trang

3.1. Tổ chức quản lý văn bản

 Là việc nghiên cứu, tổ chức

sắp xếp, giải quyết và lưu

trữ văn bản một cách khoa

học, hợp lý;

 Nhằm phát huy giá trị của

các loại văn bản;

 Phục vụ hiệu quả quá trình

giải quyết công việc của cơ

quan, tổ chức, cá nhân.3.2. Nội dung quản lý văn bản

3.2.1. Công tác văn thư;3.2.2. Công tác lưu trữ.3.2.1. Công tác văn thư

a. Khái niệm công tác

văn thư: bao gồm các

công việc về soạn thảo,

ban hành văn bản; quản

lý văn bản và tài liệu

khác hình thành trong

quá trình hoạt động của

cơ quan, tổ chức; quản

lý và sử dụng con dấu

trong văn thư.b.Căn cứ thực hiện

1. Văn bản số: 01/VBHN-BNV ngày 25/12/014 hợp nhất Nghị định số

110/2004/CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư và

Nghị định số 09/2010/NĐ-CP 08/02/2010 của CP sửa đổi, bổ sung một

số điều của NĐ 110 về công tác văn thư.

2. Nghị định số: 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng

con dấu (thay thế Nghị định 31/2009/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm

2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con

dấu)

3. Thông tư số: 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 hướng dẫn xây dựng

Quy chế công tác văn thư lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

4. Quyết định số 2500/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức hoạt động

công tác văn thưc. Nội dung công tác văn thư

1.Soạn thảo và ban hành văn

bản.

2.Quản lý văn bản.

3.Quản lý và sử dụng con dấu.

4.Lập hồ sơTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

QUẢN LÝ VĂN BẢN

Tải bản đầy đủ ngay(114 tr)

×