Tải bản đầy đủ - 99 (trang)
CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC

CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC

Tải bản đầy đủ - 99trang

Một vài khái niệm liên quan

- Chính sách: là những hành động ứng xử của

chủ thể với các hiện tượng tồn tại trong quá trình

vận động, phát triển nhằm đạt mục tiêu nhất định.

Ví dụ: Chính sách của Nhà nước; tổ chức;

doanh nghiệp,…

- Chính sách công: Là những quy định của nhà

nước về ứng xử với các hiện tượng nẩy sinh

trong đời sống công đồng, được thể hiện bằng

nhiều hình thức khác nhau nhằm thức đẩy xã hội

phát triển đúng định hướng

Ví dụ: Chính sách dân số, giáo dục,…76Cấu trúc chính sách72Đặc điểm của chính sách công-Tính cộng đồng.

Xác định mục tiêu.

Tính ổn định.

Tính hệ thống.

Tính chính trị.

Tính công vụ.74753.1. Chính sách giáo dục và đào tạo:

là một dạng chính sách xã hội gồm những quy định

về sự ứng xử của nhà nước với các vấn đề phát sinh

trong lĩnh vực giáo dục được thể hiện dưới nhiều

hình thức khác nhau mà chủ yếu là văn bản QLNN

nhằm thúc đẩy giáo dục phát triển theo định hướng

đề ra.

Khoản 1 Điều 99 Luật Giáo dục quy định nội dung

quản lý nhà nước về giáo dục: “Xây dựng và chỉ đạo

thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính

sách phát triển giáo dục”.

77Chính sách trong giáo dục và đào tạo78703.2. Vai trò của chính sách giáo dục và đào tạo- Là một trong những chính sách đặc biệt trong hệ

thống chính sách phát triển kinh tế - xã hội;

- Là chính sách lớn, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong

xã hội;

- Là chính sách cho tương lai, định hướng phát triển

kinh tế - xã hội;

- Hỗ trợ, tạo điều kiện để thực hiện các chính sách phát

triển kinh tế - xã hội.793.3.Quy trình chính sách80Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC

Tải bản đầy đủ ngay(99 tr)

×