Tải bản đầy đủ - 99 (trang)
Nội dung quản lý nhà trường trung học phổ thông Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học phổ thông

Nội dung quản lý nhà trường trung học phổ thông Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học phổ thông

Tải bản đầy đủ - 99trang

Nội dung quản lý nhà trường trung học phổ thông

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học phổ thông5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt

động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức

và cá nhân trong hoạt động giáo dục.

6. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang

thiết bị theo quy định của Nhà nước.

7. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia

hoạt động xã hội.

8. Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng

giáo dục.

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy

định của pháp luật.Câu hỏi số 01: Thảo luận nhóm

- Từ các nội dung quản lí trường trung học phổ

thông đã nêu ở trên. Trong thực tế,việc triển khai

thực hiện nội dung nào ở trường nơi quý Cô/ Thầy

công tác gặp phải khó khăn, tồn tại, nguyên nhân,

đề xuất giải pháp thực hiện?

- Yêu cầu: Chọn ít nhất một trong các nội dung

quản lí trường THPT thảo luận nhóm trong 15

phút, cử đại diện trình bày 05 phút.42Quan hệ QLNN về GD-ĐT với quản lý nhà trường

1. Quan hệ giữa QLNN về GD – ĐT với quản lý nhà trường (lệ thuộc)

- Đề ra mục tiêu, chiến lược cho giáo dục và - Xây dựng kế hoạch và triển khai thành chỉ

đào tạo

tiêu cụ thể của nhà trường

- Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách - Tuân thủ áp dụng cơ chế chính sách vào quản

cho QLNN và quản lý nhà trường

lý nhà trường

- Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đánh - Chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn,

giá công tácQLNN và quản lý nhà trường

kiểm tra đánh giá của QLNN trong thực hiện

nhiệm vụ chuyên môn

- Thực hiện tốt mục tiêu nhà trường, chỉ tiêu - Góp phần đạt mục tiêu quản lý Nhà nước về

của QLNN

giáo dục và đào tạo

2. Quan hệ giữa quản lý nhà trường với quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo

( độc lập tương đối)

- Chủ động và vận dụng linh hoạt cơ chế, chính - Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động QLNN

sách trong công tác quản lý chuyên môn

- Đề xuất cơ chế, chính sách cho QLNN- Nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh hoàn thiện- Quản lý hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ- QLNN về lĩnh vực chuyên môn không can

thiệp sâu vào hoạt động nghiệp vụKết luận phần 1.

- Quản lý hành chính về giáo dục đào tạo là một lĩnh vực

của QLHCNN có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng đối với

nguồn nhân lực quốc gia là động lực tác động trực tiếp

đến việc phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

- Để QLNN về giáo dục và đào tạo và quản trị cơ sở giáo dục

đào tạo đạt kết quả cần phải tuân thủ và vận dụng phối

kết hợp các nguyên tắc, công cụ, phương pháp quản lý.

- Trường trung học cơ sở là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống

giáo dục quốc dân, quản lý nhà trường được thực hiện tốt

góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu lực, hiệu

quả của việc QLNN về giáo dục và đào tạo.

43Một vài lưu ý khi trở thành nhà quản lý

 Công việc :

o Nhanh chóng nghiên cứu nắm bắt quy định về chuyên

môn;

o Phân công giao việc gắn trách nhiệm rõ ràng, hợp lý;

o Ban hành quy chế, quy định về việc thực hiện nhiệm vụ.

 Bản thân: Gương mẫu và tận tụy trong công việc; có tư

cách đạo đức để nêu gương; hài hòa lợi ích;

 Quan hệ: Khéo léo trong mối quan hệ: “kính trên

nhường dưới” “trong ấm ngoài êm”

Lưu ý: Khi mới được bổ nhiệm không nên vội thay đổi

ngay lề lối làm việc của nhà trường mà cần thời gian (03

-06 tháng)Nhà quản lý giỏi phải biết làm chủ- lạ

nhihòaNắ

m

ngBản thânbu

ôn

gCông việchợptg

nsug

thn

h

linânQuan hệMôi trườngUythoLàm

chủ2. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ

NƯỚC VỀ GIÁO DỤC

2.1.Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào

tạo.

2.2.Phân cấp quản lý hành chính nhà nước về GDĐT

2.3.Định hướng đổi mới giáo dục và đào tạo.TỔ CHỨC BỘ MÁY QLNN VỀ GIÁO DỤC

Chính

phủBộ

GDĐTChuyên

Sở

môn,

nghiệp GDĐT

vụCƠ SỞ

GIÁO DỤCPhòng

GDĐTUBND

Tỉnh

UBND

Huyện

UBND

45Tài

chính,

nhân

sự, cơ

sở vật

chấtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung quản lý nhà trường trung học phổ thông Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học phổ thông

Tải bản đầy đủ ngay(99 tr)

×