Tải bản đầy đủ - 99 (trang)
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC

Tải bản đầy đủ - 99trang

MỘT VÀI KHÁI NIỆM LIÊN QUAN

QUẢN LÝ: Là hoạt động,

tác động CÓ ĐỊNH

HƯỚNG, CHỦ ĐÍCH của

chủ thể quản lý đến đối

tượng trong một tổ chức,

nhằm làm cho tổ chức vận

hành và đạt được MỤC

TIÊU của tổ chức.MỘT VÀI KHÁI NIỆM LIÊN QUAN

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: Làdạng quản lý xã hội đặt biệt

mang tính QUYỀN LỰC

NHÀ NƯỚC, SỬ DỤNG

PHÁP LUẬT để điều chỉnh

hành vi hoạt động của con

người trên tất cả các lĩnh

vực của đời sống xã hội, do

các cơ quan trong bộ máy

nhà nước thực hiện, nhằm

thỏa mãn nhu cầu hợp

pháp của con người, duy trì

sự ổn định và phát triển của

xã hội.TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC10MỘT VÀI KHÁI NIỆM LIÊN QUAN

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ

NƯỚC: Là hoạt động thực thi

quyền HÀNH PHÁP, nhằm tác

động có tổ chức và điều chỉnh

bằng quyền lực nhà nước đối

với các quá trình xã hội và hành

vi của công dân, do các cơ quan

trong hệ thống hành chính từ

Trung ương đến địa phương tiến

hành; để thực hiện nhiệm vụ

của nhà nước, phát triển kinh tế

- xã hội, duy trì trật tự an ninh,

thỏa mãn nhu cầu hàng ngày

của nhân dân.PHÂN BIỆT QUẢN LÝ, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÝ

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCTiêu chíQuản lýQuản lý nhà

nướcQuản lý hành

chính nhà nướcChủ thểĐảng, đoàn thể,

doanh nghiệp, cá

nhânCơ quan Nhà nước:

Lập pháp, hành pháp,

tư phápCơ quan hành

chính Nhà nước:

Hành pháp.Không được sử

dụng quyền lực Nhà

nướcSử dụng quyền lực

Nhà nướcSử dụng và thực thi

quyền lực Nhà

nướcQuản lý Nhà nướcHoạt động quản lý

hành chính nhà

nướcMục tiêu quốc giaTrật tự quản lý

hành chínhPhương thức

thực hiệnQuá trình hình

thànhQuản lý tổ chức,

nhu cầu cá nhânMục tiêuMục tiêu của tổ

chức131.1. Quản lý hành chính nhà nước

về giáo dục và đào tạo.

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

là sự tác động có tổ chức tổ chức để điều hành và điều

chỉnh mọi hoạt động giáo dục trong phạm vi toàn xã

hội do các cơ quan quản lý hành chính về giáo dục từ

trung ương đến cơ sở tiến hành nhằm bảo đảm trật

tự, kỷ cương trong các hoạt động giáo dục và đào tạo,

để thực hiện được mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo

nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và phát triển nhân cách

của công dân.14SƠ ĐỒ CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN QUẢN QLHCNNVỀ

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO151617Bảo đảm trật tự,

kỷ cương trong các

hoạt động giáo dục

và đào tạo;

 Nâng cao dân trí,

đào tạo nhân lực,

bồi dưỡng nhân tài;MỤC TIÊU Phát triển nhân

cách của công dân.1819Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC

Tải bản đầy đủ ngay(99 tr)

×