Tải bản đầy đủ - 24 (trang)
Việc sản xuất bánh kẹo mang tính mùa vụ, nên cần lập dự toán chi phí linh hoạt cho từng sản phẩm. Thông qua thực tế phát sinh trên cơ sở dự toán linh hoạt giúp cho nhà máy có những phản ứng kịp thời đối với thị trường tiêu thụ.

Việc sản xuất bánh kẹo mang tính mùa vụ, nên cần lập dự toán chi phí linh hoạt cho từng sản phẩm. Thông qua thực tế phát sinh trên cơ sở dự toán linh hoạt giúp cho nhà máy có những phản ứng kịp thời đối với thị trường tiêu thụ.

Tải bản đầy đủ - 24trang

21

tình hình thực hiện chi phí nhân công trực tiếp để đánh giá sự biến động

của chi phí nhân công trực tiếp, qua đó kiểm tra tính hợp lý của việc

tuyển dụng và sử dụng lao động. Ngoài ra, qua bảng báo cáo này sẽ

đánh giá được việc chi trả lương cho người lao động có hiệu quả so với

kế hoạch, có đảm bảo kết hợp lợi ích của nhà máy với lợi ích của người

lao động. Từ đó tìm ra các nguyên nhân gây nên sự biến động chi phí

nhân công trực tiếp để từ đó có các biện pháp kiểm soát thích hợp.

Thông qua số liệu thực tế và kế hoạch của nhà máy tác giả lập bảng báo

cáo tình hình thực hiện chi phí nhân công trực tiếp Bảng 3.10

- Báo cáo chi phí sản xuất chung

Căn cứ vào số liệu thực tế của chi phí sản xuất chung và số liệu kế

hoạch để lập báo cáo tình hình thực hiện chi phí sản xuất chung nhằm giúp

nhà quản trị kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện loại chi phí này.Việc lập

báo cáo sẽ được chi tiết theo yếu tố chi phí, ngoài ra còn phân ra biến phí,

định phí. Mỗi yếu tố có biến động đều được xem xét sự ảnh hưởng của

nhân tố lượng và nhân tố giá. Từ đó tìm ra nguyên nhân của các biến động

và có biện pháp quản lý thích hợp. Báo cáo tình hình thực hiện chi phí sản

xuất chung tại nhà máy được thực hiện qua Bảng 3.11.

3.2.5. Phân tích chi phí phục vụ quá trình ra quyết định ngắn

hạn

a. Phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng - lợi nhuận

- Luận văn trình bày, phân tích nhóm bánh mềm phủ

- Xác định giá bán trong trường hợp đặc biệt

Giả định có một đơn đặt hàng đại lý sẽ tiêu thụ thêm với số lượng

2.688 kg bánh Chocovina 336g kèm theo điều kiện giảm giá bán xuống

10%, nhà quản trị xem xét có nên chấp nhận đơn đặt hàng này hay

không?

Để xem xét có nên chấp nhận đơn đặt hàng này hay không? Tác giả

đã thu thập được số liệu như sau:22

- Để sản xuất 1kg bánh Chocovina thì biến phí để sản xuất sản phẩm

là 43.396 đồng.

Giá bán bánh Chocovina thấp nhất có thể chấp nhận là: 43.396

đồng/kg

Giá bán bánh Chocovina giảm 10% so với giá bán hiện hành là:

57.100 - 57.100 x 10% = 51.390 đồng/kg.

Như vậy, qua phân tích nhà máy nên chấp nhận đơn đặt hàng này.

b. Ứng dụng phân tích thông tin chi phí đưa ra quyết định ngắn

hạn

Qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của nhóm bánh

mềm phủ thể hiện sản phẩm bánh Sweet Pie 440g kinh doanh bị lỗ. Nhà

máy xem xét có nên ngừng sản xuất kinh doanh loại bánh này hay

không? Tác giả lập bảng báo cáo thu nhập của nhóm bánh mềm phủ

theo hai phương án tiếp tục hoặc ngừng kinh doanh sản phẩm Sweet Pie

440g, Bảng 3.14

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng công tác kế toán quản trị

chi phí sản xuất tại nhà máy bánh kẹo Biscafun thuộc Công ty Cổ phần

đường Quảng Ngãi, luận văn đã nêu ra một số tồn tại mà các nhà quản

lý cần quan tâm, đã chỉ ra sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán quản trị

chi phí sản xuất tại nhà máy. Trong chương này luận văn đưa ra một số

giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại nhà máy.

Các giải pháp chủ yếu tập trung vào vấn đề theo dõi, phân loại chi phí

sản xuất, lập dự toán linh hoạt, lập các báo cáo để kiểm soát chi phí sản

xuất, phân tích mối quan hệ chi phí- sản lượng- lợi nhuận.KẾT LUẬN23

Kế toán quản trị chi phí sản xuất là nội dung quan trọng trong toàn

bộ công tác KTQT của các doanh nghiệp sản xuất nói chung, và của nhà

máy bánh kẹo Biscafun nói riêng. Chính yêu cầu của nền kinh tế thị

trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm đến công tác KTQT chi

phí sản xuất sao cho có thể cung cấp được thông tin về chi phí một cách

hữu ích nhất phục vụ cho các chức năng quản lý.

Với đề tài “Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại nhà máy bánh kẹo

Biscafun thuộc Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi” Luận văn đã tập

trung giải quyết được các vấn đề sau:

Thứ nhất: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về KTQT chi

phí trong các doanh nghiệp sản xuất trên cơ sở đó để đánh giá thực

trạng công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất tại nhà máy bánh kẹo

Biscafun và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác KTQT

chi phí sản xuất tại nhà máy.

Thứ hai: Phản ánh thực trạng công tác KTQT chi phí sản xuất tại nhà

máy và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế trong việc thực hiện

KTQT chi phí sản xuất tại nhà máy.

Thứ ba: Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác KTQT chi phí sản

xuất tại nhà máy, kết hợp với lý luận cơ bản về KTQT chi phí,luận văn

đã đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác KTQT chi phí sản xuất

tại nhà máy như: Phân loại chi phí phục vụ yêu cầu của KTQT; thu thập

thông tin phục vụ cho yêu cầu quản trị; dự toán chi phí linh hoạt nhằm

mục đích tăng cường kiểm soát chi phí nội bộ; phân tích chi phí – sản

lượng – lợi nhuận để ra quyết định kinh doanh; kiểm soát chi phí thông

qua lập các báo cáo để phân tích các nhân tố lượng và giá để chỉ ra các

nhân tố ảnh hưởng, nâng cao tính hữu ích của thông tin kế toán phục vụ

hoạt động quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo cung cấp thông tin kịp

thời, đầy đủ hơn cho nhà quản lý của nhà máy.24

Nhìn chung, luận văn đã đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của

mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, đề tài chỉ mới đi sâu nghiên cứu tình hình

KTQT chi phí sản xuất tại nhà máy bánh kẹo Biscafun thuộc Công ty

Cổ phần đường Quảng Ngãi mà chưa tìm hiểu việc thực hiện KTQT chi

phí sản xuất tại các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo nói chung. Đồng

thời, các giải pháp được rút ra từ nghiên cứu lý luận, trong điều kiện sự

phát triển không ngừng của lý luận và thực tế luôn có sự thay đổi, vì

vậy sẽ còn nhiều vấn đề phải tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Việc sản xuất bánh kẹo mang tính mùa vụ, nên cần lập dự toán chi phí linh hoạt cho từng sản phẩm. Thông qua thực tế phát sinh trên cơ sở dự toán linh hoạt giúp cho nhà máy có những phản ứng kịp thời đối với thị trường tiêu thụ.

Tải bản đầy đủ ngay(24 tr)

×
x