Tải bản đầy đủ - 24 (trang)
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

Tải bản đầy đủ - 24trang

5

Tổ chức công tác kế toán tốt sẽ giúp DN quản lý chặc chẽ tài

sản tiền vốn, ổn định về tình hình tài chính, ổn định trong việc thu hồi

công nợ tránh hiện tượng nợ nần dây dưa kéo dài và tình trạng chiếm

dụng vốn lẫn nhau. Mặc khác, sẽ thực hiện tốt chức năng thông tin và

giám sát chặc chẽ về toàn bộ tài sản DN

1.2.3. Nguyên tắc tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Tổ chức công tác kế toán phải tuân thủ những nguyên tắc kế toán

chung được thừa nhận (GAAP), ngoài ra còn phải tuân thủ các

nguyên tắc : Nguyên tắc thống nhất; Nguyên tắc phù hợp; Nguyên tắc

hiệu quả

1.2.4. Ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán trong doanh

nghiệp

Việc tổ chức công tác kế toán có khoa học và hợp lý sẽ giúp cho

việc cung cấp thông tin kế toán kịp thời, đầy đủ. Qua đó, làm giảm

bớt khối lượng công tác kế toán bị trùng lắp, tiết kiệm chi phí.

1.3. NỘI DUNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

TRONG DOANH NGHIỆP

1.3.1. Đặc điểm các mô hình tổ chức công tác kế toán

a. Khái niệm mô hình tổ chức kế toán

Mô hình tổ chức kế toán có thể được hiểu là quan hệ về phân

phối công tác kế toán (phân công trách nhiệm trong xử lý thông tin

kế toán giữa các cấp trong một hệ thống quản lý dựa trên cơ sở quy

hoạch thông tin ở mỗi cấp, cấp công ty, cấp đơn vị trực thuộc...).

Trong đó, cơ sở để quy hoạch thông tin cho mỗi cấp là phân cấp quản

lý tài chính được xác định cho cấp đó. Từ quan hệ về phân phối công

tác kế toán này này sẽ là cơ sở hình thành nên bộ máy kế toán để đảm

nhận khối lượng công tác kế toán ở mỗi cấp. [trang10;5]

b. Các mô hình tổ chức công tác kế toán6

Mô hình tập trung; Mô hình phân tán; Mô hình hỗn hợp (còn gọi

là mô hình vừa tập trung, vừa phân tán)

1.3.2. Nội dung cơ bản của tổ chức công tác kế toán

a. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán Khái niệm về chứng từ kế toán: Căn cứ điều 4 khoản 7 Luật kế

toán trích dẫn như sau: “Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật

mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn

thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán”.[11]

 Trình tự xử lý và luân chuyển chứng từ kế toán

Quy trình luân chuyển chứng từ được thể hiện sau: Lập hoặc thu

nhận chứng từ- Kiểm tra chứng từ- Sử dụng ghi sổ kế toán- Bảo

quản, lưu trữ, hủ

Hệ thống chứng từ kế toán: Chứng từ kế toán bắt buộc và

chứng từ hướng dẫn

b. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

Tổ chức tài khoản kế toán phụ thuộc vào quy mô đặc điểm

kinh doanh của từng DN như: doanh nghiệp xây lắp, doanh nghiệp

kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau, có doanh nghiệp sản xuất

sản phẩm qua nhiều công đoạn và yêu cầu quản lý.

c. Tổ chức vận dụng hình thức sổ kế toán

 Khái niệm hình thức tổ chức hệ thống sổ kế toán: Hình thức tổ

chức hệ thống sổ kế toán là tập hợp các loại sổ được sử dụng trong

một đơn vị bao gồm những quy định về số lượng sổ, kết cấu sổ, trình

tự ghi sổ và phương pháp ghi chép từng loại sổ, mối quan hệ giữa các

loại sổ dùng để ghi chép tổng hợp, hệ thống hóa số liệu kế toán từ

chứng từ gốc để từ đó lập báo cáo kế toán theo trình tự và phương

pháp nhất định.7 Các hình thức tổ chức hệ thống sổ kế toán: Với các doanh

nghiệp thuộc mô hình Tổng công ty, có thể vận dụng một trong ba

hình thức kế toán sau:“Nhật ký chung”;“Chứng từ ghi sổ”;“Nhật ký

Chứng từ”

d. Tổ chức vận dụng các chính sách kế toán ở doanh nghiệp

Việc tổ chức các chính sách kế toán tùy thuộc vào đặc điểm kinh

doanh, nhu cầu quản lý của người quản trị, năng lực kế toán viên...

e. Tổ chức cung cấp thông tin qua hệ thống báo cáo kế toán

Báo cáo kế toán bao gồm hai phân hệ: Hệ thống báo cáo tài chính

và hệ thống báo cáo quản trị.

1.3.3. Tổ chức kiểm tra kế toán

Là một trong những mặt quan trọng trong tổ chức kế toán nhằm

đảm bảo cho công tác kế toán được thực hiện đúng qui định, có hiệu

quả và cung cấp được thông tin phản ánh đúng thực trạng của doanh

nghiệp.

a. Sự cần thiết của công tác kiểm tra kế toán

b. Nhiệm vụ của kiểm tra kế toán

c. Yêu cầu của việc kiểm tra kế toán

d. Hình thức kiểm tra kế toán

1.3.4. Tổ chức bộ máy kế toán

Khối lượng công tác kế toán bao gồm hai hệ thống: Kế toán tài

chính và kế toán quản trị

a. Khái niệm tổ chức bộ máy kế toán

Bộ máy kế toán là tập hợp những người làm kế toán được phân

công chức năng, nhiệm vụ cụ thể và có quan hệ mật thiết với nhau

nhằm bảo đảm thực hiện toàn bộ công tác kế toán ở một đơn vị kế

toán. [5.tr16]

b. Nội dung của tổ chức bộ máy kế toán8

Xác lập mối quan hệ giữa các bộ phận kế toán với nhau cũng

như giữa bộ phận kế toán với các bộ phận quản lý khác có liên quan,

kế hoạch công tác và việc kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch...

c. Mối quan hệ giữa các thành viên trong bộ máy kế toán

Trong bộ máy kế toán, mỗi kế toán viên phần hành và kế toán

tổng hợp đều có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn riêng về khối lượng

công tác kế toán được giao.

d. Mô hình tổ chức công tác kế toán tài chính và kế toán

quản trị của doanh nghiệp

Có 2 phương án: phương án tổ chức riêng và phương án tổ chức

kết hợp.

1.4. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN

TIN HỌC HÓA

1.4.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán trên máy

Là công việc kế toán được thực hiện theo một chương trình phần

mềm kế toán trên máy vi tính.

1.4.2. Tổ chức tính bảo mật của thông tin

Khi lựa chọn phần mềm, người sử dụng nên chú ý đến tính bảo

mật của sản phẩm

1.4.3. Đảm bảo điều kiện về con người và tổ chức bộ máy kế

toán

Quy định rõ trách nhiệm, yêu cầu bảo mật dữ liệu trên máy

tính, chức năng, nhiệm vụ của từng người sử dụng trong hệ thống

1.4.4. Lưu chuyển chứng từ kế toán giữa các bộ phận và đảm

bảo tính thống nhất trong công tác kế toán

a. Lưu chuyển chứng từ giữa các bộ phận

Xuất dữ liệu chứng từ, sổ sách, báo cáo và nhập dữ liệu chứng

từ, sổ sách, báo cáo9

b. Đảm bảo tính thống nhất trong công tác kế toán

Cần chỉ đạo cho các đơn vị kế toán trực thuộc sử dụng phần

mềm kế toán sao cho thuận tiện trong việc kết nối thông tin, số liệu

báo cáo.

TÓM TẮT CHƯƠNG 1

Trong chương 1 tác giả đã trình bày một số kiến thức cơ bản

về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp, trình bày những khái

niệm cơ bản về tổ chức công tác kế toán; nêu lên được vai trò, các

nguyên tắc tổ chức công tác kế toán và nội dung tổ chức công tác kế

toán.

Trên cơ sở chương 1, chương 2 tác giả sẽ đi vào phân tích

thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Tổng công ty cổ phần y tế

DANAMECO.10

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TỔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

2.1. TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ

DANAMECO

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

Trải qua 37 năm , phấn đấu trưởng thành và phát triển Tổng

công ty đã phát triển ngày càng lớn mạnh

Bảng 2.1: Kết quả tình hình hoạt động kinh doanh năm 2009-2011

(ĐVT : Triệu đồng)

SttChỉ tiêuNămNămNăm2010/2011/2009201020112009(%)2010(%)1Doanh thu thuần210.000 245.000280.00017142Tổng chi phí195.427 227.038255.14816123Lợi nhuận sau thuế17.96224.85223384Tổng tài sản136.454 155.334188.59614215Vốn chủ sở hữu62.47682.887101.65933236Vốn điều lệ36.00047.15056.820312114.573(Nguồn: Phòng kế toán)

Tình hình tài chính của Tổng công ty trong những năm qua đã

thể hiện những dấu hiệu tích cực cho thấy tình hình phát triển của

công ty.

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Tổng công ty

a. Chức năng: Sảnxuất sản phẩm phẩm bông băng gạc vô trùng

phục vụ các bệnh viện

b. Nhiệm vụ : Sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đáp ứng

nhu cầu chăm sóc sức khoẻ con người11

2.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất và kinh doanh tại Tổng công

ty

a. Tổ chức sản xuất của Tổng công ty: Tổng công ty tiến hành

sản xuất theo đơn đặt hàng

b. Tổ chức mạng lưới kinh doanh của Tổng công ty: giao việc

tiêu thụ hàng hóa và thành phẩm sản xuất cho phòng kinh doanh

2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Tổng công ty

Được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Quốc

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2001/QH 11

ngày 29/11 năm 2005. Các hoạt động của công ty tuân thủ Luật

doanh nghiệp, các luật khác có liên quan và điều lệ công ty được Đại

hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

2.2. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TỔNG CÔNG TY

2.2.1. Đặc điểm chung về tổ chức công tác kế toán tại Tổng

công ty

a. Mô hình tổ chức công tác kế toán theo mô hình: Tổ chức kế

toán vừa tập trung vừa phân tán hay còn gọi mô hình kết hợp nhằm

đáp ứng nhu cầu nhanh chóng, kịp thời của số liệu kế toán.

b. Tổ chức bộ máy kế toán: Qua tìm hiểu và khảo sát thực tế

cho thấy

+ Tại văn phòng Tổng công ty lập ra phòng kế toán Trung tâm.

+ Tại Xí nghiệp tổ chức công tác kế toán theo hình thức hạch toán

báo sổ.

+ Riêng các đơn vị chi nhánh tổ chức công tác kế toán theo hình

thức hạch toán phụ thuộc, chịu trách nhiệm hạch toán từ giai đoạn

ban đầu đến giai đoạn lập báo cáo tài chính và nộp về phòng kế toán

trung tâm.

Chức năng và nhiệm vụ bộ phận kế toán tại Tổng công tyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

Tải bản đầy đủ ngay(24 tr)

×
x