Tải bản đầy đủ - 24 (trang)
CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG CHU TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TẠI CÔNG TY GẠCH MEN COSEVCO - ĐÀ NẴNG

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG CHU TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TẠI CÔNG TY GẠCH MEN COSEVCO - ĐÀ NẴNG

Tải bản đầy đủ - 24trang

19

Mối quan hệ thông tin giữa các bộ phận chức năng liên quan

đến chu trình chuyển đổi tại Công ty trong điều kiện tổ chức hệ thống

thông tin trực tuyến được mô tả như trên Hình 3.1.

Dựa trên mối quan hệ chức năng giữa các bộ phận trong chu

trình chuyển đổi, lộ trình hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong

chu trình chuyển đổi tại Công ty Gạch men Cosevco Đà Nẵng nên

được tổ chức lại và hoàn thiện từng khâu như sau:

- Thiết kế sản phẩm, xây dựng định mức chi phí hợp lý (Phòng công

nghệ)

- Kế hoạch sản xuất (Phòng kế hoạch)

- Phát lệnh sản xuất (Phòng kế hoạch)

- Tổ chức sản xuất (Phân xưởng + các bộ phận liên quan)

+ Tổ chức cung ứng và xuất kho vật tư phục vụ sản xuất

+ Kiểm soát hàng tồn kho, kiểm soát chi phí sản xuất.

+ Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.

3.1.1. Hoàn thiện phương pháp tổ chức thông tin xây dựng định

mức chi phí sản xuất

Theo yêu cầu thực tế, để tổ chức dữ liệu về định mức vật tư

chi tiết cho các loại sản phẩm, có thể sử dụng tập tin Định mức vật tư

được ban hành chi tiết cho từng mã gạch được sản xuất.

Để cung cấp dữ liệu chính xác, tin cậy cho công tác lập kế

hoạch sản xuất, dự toán chi phí sản xuất và công tác tập hợp chi phí

tính giá thành, Công ty nên ban hành chi tiết Định mức nguyên vật

liệu, định mức nhân công, định mức chi phí sản xuất chung…theo

đặc tính thiết kế kỹ thuật của từng chủng loại sản phẩm.20

3.1.2. Hoàn thiện phương pháp tổ chức thông tin trong khâu lập

kế hoạch sản xuất

Kế hoạch sản xuất cho biết số lượng nguyên vật liệu cần thiết

để sản xuất, và số giờ lao động cần thiết sản xuất. Công tác lập kế

hoạch và tổ chức thông tin về lập kế hoạch sản xuất giữa các bộ phận

liên quan chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu sản xuất.

Để lưu trữ dữ liệu về kế hoạch sản xuất, phục vụ cho việc xử

lý điều hành và kiểm soát hoạt động sản xuất, có thể tổ chức tập tin

Kế hoạch sản xuất. Trong tập tin này lưu trữ tất cả các Lệnh sản xuất

được thực hiện trong năm. Mỗi lệnh sản xuất được lưu trữ trên một

bản ghi.

3.1.3. Hoàn thiện phương pháp tổ chức thông tin trong khâu lập

và phát Lệnh sản xuất

Trong quá trình thực hiện lệnh sản xuất, nếu các đơn vị

không đáp ứng được yêu cầu hoặc có sự thay đổi theo nhu cầu thị

trường cần điều chỉnh thì Lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng báo

ngay cho Phòng Kế hoạch bằng dữ liệu tích hợp trên phần mềm quản

trị sản xuất, nhân viên theo dõi có nhiệm vụ cập nhật và lập lại lệnh

sản xuất. Phòng Kế hoạch theo dõi thực hiện lệnh sản xuất. Các

xưởng theo dõi và báo cáo số liệu hàng ngày thực hiện tại xưởng qua

mạng, báo cáo số liệu sản xuất bằng văn bản 10 ngày/1 lần Phòng Kế

hoạch cập nhật và tổng hợp.

3.1.4. Hoàn thiện phương pháp tổ chức thông tin trong khâu tổ

chức sản xuất

3.1.4.1. Tổ chức thông tin trong khâu xuất kho vật tư

Trên cơ sở lệnh sản xuất và định mức vật tư cho sản xuất sản

phẩm, Phòng kế hoạch và phân xưởng sản xuất tiến hành lập Phiếu21

đề nghị cung ứng vật tư gửi phê duyệt bởi Phó tổng giám đốc sản

xuất, và chuyển cho kế toán vật tư làm căn cứ lập Phiếu xuất kho.

Cơ sở dữ liệu để xử lý cập nhật vào tập tin Tổng hợp nguyên

vật liệu là từ các Phiếu nhập kho và Phiếu xuất kho.

Ngay tại thời điểm cập nhật Phiếu nhập kho vào cơ sở dữ

liệu kế toán, dữ liệu về số lượng và giá trị nhập của từng loại vật tư

sẽ được cập nhật ngay vào trường thông tin “Số lượng nhập” và “Giá

trị nhập” của từng tháng tương ứng. Cuối tháng, căn cứ vào tổng hợp

số lượng nhập và giá trị nhập, chương trình tự động tính toán và cập

nhật “Đơn giá xuất” cho từng Phiếu xuất kho trong tháng, và tự động

cập nhật lại “Số lượng tồn kho” và “Giá trị tồn kho” từng thời điểm

nhập, xuất trong tháng.

3.1.4.2. Hoàn thiện tổ chức thời gian lao động và chi phí nhân

công

Yêu cầu doanh nghiệp cần thực hiện được các việc sau: Lập

được định mức giờ công và đơn giá tiền lương cho các bậc thợ, nhân

viên của doanh nghiệp; Lập được định mức chi phí nhân công tiêu

hao cho từng công đoạn sản xuất sản phẩm; Xác định và kiểm soát

được thời gian làm việc của từng lao động; Tính toán đầy đủ và phân

bổ chi phí nhân công vào các giá phí, trung tâm chi phí và giá thành

hợp lý, phù hợp; Doanh nghiệp cần thiết kế và vận hành tốt hệ thống

chấm công, tính lương và bảng thanh toán lương phù hợp với các

trung tâm chi phí và giá thành…

3.1.4.3. Hoàn thiện phương pháp tổ chức thông tin tổng hợp chi

phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

+ Tập hợp chi phí (trực tiếp, gián tiếp và phân bổ)

+ Tổng hợp chi phí, xử lý chênh lệch thừa, thiếu;22

+ Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang, xác định chi phí dở dang;

+ Xác định phương pháp tính giá thành áp dụng;

+ Lập báo cáo (thẻ tính) giá thành sản phẩm.

Để tổ chức thông tin kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính

giá thành sản phẩm, kế toán đơn vị căn cứ trên toàn bộ dữ liệu kế

toán tập hợp chi phí, giá thành như trên để tổ chức một tập tin “Tổng

hợp chi phí”

3.2. HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC MÃ HOÁ DỮ

LIỆU CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TRONG CHU

TRÌNH CHUYỂN ĐỔI

Mục tiêu của việc xây dựng bộ mã kế toán nhằm nhận diện rõ

ràng, không nhập nhằng một đối tượng trong tập hợp các đối tượng;

biểu diễn đối tượng bằng những ký hiệu ngắn gọn; biểu diễn được

nhiều thuộc tính của đối tượng; cho phép kiểm tra tính đúng đắn của

dữ liệu trong quá trình nhập liệu; đảm bảo tính bảo mật.

Việc mã hóa các đối tượng được thực hiện trình tự như sau:

* Xác định các đối tượng theo dõi, các nội dung cần thu thập và

phương pháp mã hóa từng loại đối tượng

* Xây dựng bộ mã thống nhất cho các đối tượng theo dõi trong toàn

Công ty

3.3. HOÀN THIỆN CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU KẾ TOÁN

TRONG CHU TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TẠI CÔNG TY

3.3.1. Hoàn thiện cấu trúc cơ sở dữ liệu kế toán

Từ những phân tích thực trạng tổ chức cấu trúc cơ sở dữ liệu,

tổ chức thông tin kế toán trong chu trình chuyển đổi trong Chương 2

tại Công ty Gạch men Cosevco Đà Nẵng, chúng ta có thể tổ chức dữ

liệu liên quan đến chu trình chuyển đổi bao gồm các tập tin cơ bản23

như mô tả trên Bảng 21 và mô hình biểu diễn mối quan hệ giữa các

tập tin dữ liệu trong chu trình chuyển đổi như trên Hình 3.2.

3.3.2. Hoàn thiện tổ chức luân chuyển chứng từ thủ công trong chu

trình chuyển đổi

Hoạt động sản xuất tại công ty được tự động hóa từ khâu

xuất nguyên vật liệu, xử lý nguyên vật liệu và nhập kho thành phẩm

trên dây chuyền sản xuất hiện đại. Quy trình luân chuyển chứng từ

thủ công trong quá trình sản xuất được mô tả như Sơ đồ 3.1

3.4. HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC KIỂM SOÁT

CHI PHÍ SẢN XUẤT

Trong chu trình chuyển đổi thường gặp những sai sót, gian

lận. Để tổ chức tốt hệ thống thông tin kế toán hiệu quả nhằm cung

cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, các thủ tục kiểm soát cần áp

dụng cho các chức năng cơ bản trong quá trình sản xuất, dựa trên sự

xác định cụ thể các rủi ro, sai sót có thể gặp phải trong sản xuất.

+ Tổ chức kiểm soát chi phí nguyên vật liệu

+ Tổ chức kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp

+ Tổ chức kiểm soát chi phí sản xuất chung

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Công ty Gạch men Cosevco là đơn vị hoạt động chủ yếu

trong lĩnh vực sản xuất, đã xây dựng cho mình hệ thống thông tin kế

toán, nhưng hệ thống này vẫn còn rất đơn giản và có nhiều bất cập.

Với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường cũng như

định hướng mở rộng sản xuất, mở rộng khu vực kinh doanh chiếm

lĩnh thị trường, yêu cầu về quản trị ngày càng cao đòi hỏi công ty

phải có một hệ thống thông tin kế toán hỗ trợ hiệu quả, được vận

hành chuyên nghiệp bằng sự hoàn thiện của các chu trình kinh doanh

chủ yếu, đặc biệt là chu trình chuyển đổi.24

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Ngày nay, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tài

chính kế toán và quản lý sản xuất kinh doanh có ý nghĩa to lớn đối

với doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng khác nhau.

Đề tài lần lượt đưa ra các tìm hiểu chung về hệ thống thông

tin kế toán trong chu trình chuyển đổi tại doanh nghiệp sản xuất và

các quy trình sản xuất thực tế làm cơ sở để tìm hiểu hệ thống thông

tin kế toán, đưa ra những tồn tại của hệ thống thông tin kế toán trong

quy trình sản xuất, những hạn chế của cơ sở dữ liệu không đáp ứng

được nhu cầu phát triển hệ thống nói chung và hệ thống thông tin kế

toán trong chu trình chuyển đổi nói riêng tại công ty.

Qua tìm hiểu lý thuyết về hệ thống thông tin kế toán trong

chu trình chuyển đổi, và thực trạng về hệ thống thông tin kế toán tại

công ty, đề tài đưa ra các giải pháp cải tiến quy trình tổ chức dữ liệu

kế toán trong chu trình sản xuất, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu kế toán,

hoàn thiện bộ mã nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán, tạo

tiền đề cho việc tiến hành hoàn thiện các chu trình còn lại của hệ

thống như: Chu trình doanh thu, chu trình chi phí, chu trình tài

chính…Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG CHU TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TẠI CÔNG TY GẠCH MEN COSEVCO - ĐÀ NẴNG

Tải bản đầy đủ ngay(24 tr)

×
x