Tải bản đầy đủ - 26 (trang)
1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ PHƯỜNG MÂN THÁI

1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ PHƯỜNG MÂN THÁI

Tải bản đầy đủ - 26trang

-92.1.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của UBND phường Mân Thái

6.

Chủ tịchCác phó chủ tịchCán bộ công chức

chuyên

` mônCác Ủy viên

Ủy ban nhân dânCán bộ hợp đồng chuyên môn

Hình 2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của UBND phường Mân Thái

2.2 THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA CÔNG

DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI UBND

PHƯỜNG MÂN THÁI

2.2.1 Tầm quan trọng của việc nghiên cứu mức độ hài lòng của

công dân sử dụng dịch vụ hành chính công tại UBND phường

Mân Thái

- Đối với công dân : Công dân chủ yếu hình thành mong đợi

của họ thông qua những kinh nghiệm đã sử dụng dịch vụ hành chính

công tại UBND phường Mân Thái trước đây, các thông tin này được

trao đổi giữa mọi người lẫn nhau.

- Đối với UBND phường Mân Thái: Nghiên cứu sự hài lòng có

thể giúp cho UBND phường hiểu được công dân có cảm giác như thế

nào sau khi sử dụng các dịch vụ hành chính công tại UBND phường và

cụ thể là liệu các dịch vụ hành chính công đó có đáp ứng được mong- 10 đợi của công dân hay không?, Nghiên cứu sự hài lòng còn giúp cho

UBND phường có những kế hoạch điều chỉnh và có hướng phát triển

mới nhằm đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

2.2.2 Quan điểm của UBND phường Mân Thái về việc nghiên

cứu sự hài lòng của công dân: lấy sự thỏa mãn nhu cầu của công

dân làm thước đo giá trị của UBND phường, mong muốn của UBND

phường về việc nghiên cứu sự hài lòng của công dân đối với dịch vụ

hành chính công là xác định mức độ hưởng thụ lợi ích từ dịch vụ hành

chính công, phát huy quyền làm chủ và tham gia xây dựng chính

quyền nhà nước của nhân dân.

2.2.3 Thực trạng tổ chức nghiên cứu sự hài lòng của công dân tại

UBND phường Mân Thái

Với mục đích bắt kịp được những cảm nhận của công dân để

xác định được những hành động cần thiết có thể đáp ứng tốt các yêu

cầu của công dân, những điểm yếu và thế mạnh của UBND phường để

vạch ra được hướng đi cho sự phát triển và đổi mới trong tương lai. Vì

thế, việc nghiên cứu phương pháp đo lường sự thỏa mãn của công dân

có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng chiến lược cải cách hành

chính của phường Mân Thái trong thời gian đến.

Chương 3

NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN ĐỐI VỚI

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI PHƯỜNG MÂN THÁI

3.1 MÔ HÌNH SỰ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN ĐỐI VỚI

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG MÂN THÁI.

3.1.1 Những dịch vụ hành chính công tại UBND

phường Mân Thái- 11 - Lĩnh vực giáo dục – đào tạo

- Lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Chính sách

- Lĩnh vực Giải quyết Khiếu nại – Tố cáo

- Lĩnh vực hành chính Tư pháp – Hộ tịch

- Lĩnh vực xây dựng – đất đai

- Lĩnh vực Thủy sản.

3.1.2 Mô hình lý thuyết và các giả thuyết nghiên

cứu

Nguồn lực

Năng lực phục vụQuá trình phụcvụSự hài lòng của

công dânNăng lực quản lý

Hình ảnh, uy tínPhí và lệ phíNguồn: Tác giả

7.

Hình 3.1: Mô hình nghiên cứu sự hài lòng của công dân

đối với dịch vụ hành chính công tại UBND phường Mân Thái- 12 3.1.3 Các giả thuyết nghiên cứu

Mô hình lý thuyết của đề tài

Thang đo mức độ hài lòng chung của công dânHình 3.2 Mô hình đề nghị nghiên cứu

3.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

3.2.1. Nghiên cứu định tính

Theo Hair & ctg (2003), nghiên cứu định tính là phương

pháp nghiên cứu sử dụng trong thiết kế nghiên cứu khám phá.

Nghiên cứu định tính tập trung vào việc thu thập những yếu tố quan

trọng của các dữ liệu sơ cấp từ các mẫu tương đối nhỏ của các chủ

thể bằng cách hỏi những câu hỏi hoặc quan sát hành vi.

3.3.2. Nghiên cứu định lượng

Theo Hair (2003), nghiên cứu định lượng thường gắn

liền với các cuộc điều tra hay thí nghiệm với mẫu lớn hơn nhiều

so với nghiên cứu định tính. Mục tiêu chính của nghiên cứu định

lượng là đưa ra các số liệu cụ thể, từ đó người ra quyết định có thể

dự đoán chính xác về mối quan hệ giữa các nhân tố cần nghiên cứu- 13 cũng như có cái nhìn toàn vẹn hơn về các mối quan hệ đó.

3.3 THU THẬP DỮ LIỆU

Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã sử dụng hai nguồn dữ

liệu sau đây:

3.3.1 Dữ liệu sơ cấp

Phiếu điều tra nhận được từ công dân. Kết quả phỏng vấn, thảo

luận với nhân dân, cán bộ, công chức, lãnh đạo UBND phường Mân

Thái để nắm rõ hơn về quan điểm, kế hoạch cũng như đánh giá của

họ về vấn đề nghiên cứu.

3.3.2 Dữ liệu thứ cấp

Cơ sở lý thuyết và các bài viết được chọn lọc trên các tạp chí

marketing, tạp chí, là nguồn dữ liệu thứ cấp quan trọng phục vụ cho

việc nghiên cứu.

3.4 XÂY DỰNG THANG ĐO

Sau khi nghiên cứu cơ sở lý thuyết và xây sử dụng kỹ thuật

thảo luận, trao đổi với các nhân viên và lãnh đạo UBND phường

Mân Thái (có tham khảo ý kiến giáo viên hướng dẫn) rồi tiến hành

xây dựng thang đo cho phù hợp. Thang đo bao gồm 7 thành phần và

31 biến quan sát.

3.4.1 Thang đo thành phần Nguồn lực: được ký hiệu là NL và có 4

biến quan sát từ NL1 đến NL4 như sau:

3.4.2 Thang đo thành phần Năng lực phục vụ: được ký hiệu PV

và có 6 biến quan sát từ PV1 đến PV6 như sau:

3.4.3 Thang đo thành phần Quá trình phục vụ: được ký hiệu QT

và có 4 biến quan sát từ QT1 đến QT4 như sau:

3.4.4 Thang đo thành phần Năng lực quản lý: được ký hiệu QL và

có 5 biến quan sát từ QL1 đến QL5 như sau:

3.4.5 Thang đo thành phần Hình ảnh, uy tín: được ký hiệu HA vàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ PHƯỜNG MÂN THÁI

Tải bản đầy đủ ngay(26 tr)

×