Tải bản đầy đủ - 27 (trang)
Dựa vào mô hình lý thuyết và thang đo ban đầu được xây dựng trên cơ sở lý thuyết và kết quả của các nghiên cứu trước của các tác giả trên thế giới, tác giả sử dụng kỹ thuật thảo luận nhóm để điều chỉnh thang đo cho phù hợp với điều kiện nghiên cứu ở Việt

Dựa vào mô hình lý thuyết và thang đo ban đầu được xây dựng trên cơ sở lý thuyết và kết quả của các nghiên cứu trước của các tác giả trên thế giới, tác giả sử dụng kỹ thuật thảo luận nhóm để điều chỉnh thang đo cho phù hợp với điều kiện nghiên cứu ở Việt

Tải bản đầy đủ - 27trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dựa vào mô hình lý thuyết và thang đo ban đầu được xây dựng trên cơ sở lý thuyết và kết quả của các nghiên cứu trước của các tác giả trên thế giới, tác giả sử dụng kỹ thuật thảo luận nhóm để điều chỉnh thang đo cho phù hợp với điều kiện nghiên cứu ở Việt

Tải bản đầy đủ ngay(27 tr)

×