Tải bản đầy đủ - 25 (trang)
CHƯƠNG III: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ TRONG THỜI GIAN TỚI

CHƯƠNG III: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ TRONG THỜI GIAN TỚI

Tải bản đầy đủ - 25trang

-20-Xây dựng Trung tâm nghề trở thành cầu nối giữa Nhà trường với Doanh

nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với thực tiễn công việc đúng với

chuyên môn, chuyên ngành của mình

3.3.2. Chiến lược tập trung

Chiến lược tập trung đối với Trung tâm có nghĩa là: Trung tâm phải tạo

hình thức, chương trình đào tạo mới đáp ứng tốt nhu cầu của từng nhóm khách

hàng trong xã hội.

Hiện nay, Trung tâm mới chỉ đào tạo những chứng chỉ ngắn hạn truyền

thống một cách đại trà như các khóa đào tạo chứng chỉ A,B anh văn, chứng chỉ

A,B tin học, tin học văn phòng mà chưa có các khóa đào tạo các lĩnh vực mang

tính chuyên môn ngành nghề, đặc biệt là đào tạo các kỹ năng mềm.

Cần phải thực hiện tốt công tác phân khúc thị trường, chia thị trường ra

thành các phân khúc dựa theo các ngành đào tạo của nhà trường.

Trung tâm cần hợp tác, liên kết với các Khoa, tổ bộ môn nhằm xác định

một cách chính xác nội dung cần được đào tạo, bổ sung kiến thức thực tiễn nằm

ngoài chương trình đào tạo chính quy, đặc biệt là các kỹ năng mềm, các kỹ năng

giúp sinh viên vận dụng tốt kiến thức mang tính lý luận từ việc học chính quy áp

dụng vào thực tiễn công việc cụ thể của từng ngành.

Chiến lược này cũng cần sự liên kết, hợp tác của cả các Khoa, tổ bộ môn và

cả các tổ chức doanh nghiệp. nhằm dựa trên nhu cầu của thực tế công việc mà

Trung tâm sẽ đưa ra những hình thức và nội dung của các khóa đào tạo mới phù

hợp với từng ngành nghề cụ thể

Đặc biệt, có một số lĩnh vực có nhu cầu khá lớn nhưng rất ít được các cơ sở

đào tạo quan tâm hoặc chưa có đủ tiềm lực để thực hiện như: các kỹ năng đoàn,

hội, đội, kỹ năng tổ chức các hoạt động ngoài trời (cho sinh viên ngành sư phạm,

giáo dục thể chất hay sinh viên chuyên ngành du lịch) hoặc các phần mềm tin học

ứng dụng chuyên ngành mới…-21-Tạo nhiều mối liên kết, hợp tác lâu với các tổ chức, doanh nghiệp nhằm

đảm bảo việc làm cho sinh viên trong quá trình học và sau khi tốt nghiệp. Đồng

thời nắm bắt được yêu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp đối với người lao động,

để từ đó xác định chính xác nội dung cần đào tạo, xây chương trình đào tạo phù

hợp với thực tiễn công việc .

Khi có mối liên hệ tốt với doanh nghiệp, Trung tâm sẽ là cầu nối giữa

doanh nghiệp với Nhà trường, các Khoa, tổ bộ môn. Tổ chức hoạt động đào tạo

theo đặt hàng của các Doanh nghiệp, đây là một hướng đi thực sự đúng đắn đối

với Nhà trường. Cách làm này vừa thu hút được nhiều sinh viên theo học, vừa

đảm bảo được việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, vừa giúp cho các Khoa, tổ

bộ môn xây dựng được chương trình đào tạo phù hợp hơn với thực tế.

Các lớp đào tạo theo đặt hàng có thể được đào tạo theo hình thức vừa đào

tạo tại trường, vừa đào tạo tại doanh nghiệp. Học viên học lý thuyết tại trường và

vận dụng thực hành tại doanh nghiệp, với phương châm “nhà trường và doanh

nghiệp cùng đào tạo”. Vừa đào tạo đúng nội dung mà doanh nghiệp cần, vừa đỡ

tốn kém trong việc đầu tư trang thiết bị thực hành cho học viên của trung tâm.

Với một trung tâm khá nhỏ bé, mới thành lập và nguồn lực còn nhiều hạn

chế thì thực thi chiến lược tập trung là một định hướng tốt cho sự phát triển của

Trung tâm. Phát triển các chương trình đào tạo kỹ năng thực hành nghề nghiệp

phù hợp với từng lĩnh vực cụ thể, đáp ứng nhu cầu lao động cho từng ngành cụ thể

là mấu chốt quan trọng cho sự thành công trong thời gian tới.

3.4 . Triển khai thực hiện chiến lược

3.4.1. Xây dựng cơ cấu tổ chức hợp lý

Cơ cấu tổ chức dự kiến cho Trung tâm như sau:-22-Giám đốcP.Giám đốc

Ban tuyển sinh

& Truyền thôngBan hướng

nghiệp &

quan hệ

DNP.Giám đốc

Ban đào tạoCác cơliên kếtQuan hệ trực tuyến

Quan hệ chức năngBộ phận

Kỹ thuậtBộ phận

Giáo vụCác tổ chuyên

mônHình 3.1: Cơ cấu tổ chức dự kiến của Trung tâm

3.4.2. Hệ thống kiểm soát chặt chẽ

Để thực hiện tốt chiến lược đã đưa ra, Trung tâm cần xây dựng một hệ

thống kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo các công việc thực hiện đi đúng hướng, đảm

bảo mục tiêu chung của Trung tâm nói riêng và của Nhà trường nói chung. Trung

tâm cần xây dựng tốt mối quan hệ ràng buộc giữa:

Trung tâm và các Khoa, tổ bộ môn, bộ phận khác trong Nhà

trường;Trung tâm và các cơ sở liên kết đào tạo;Trung tâm và các doanh nghiệp;Trung tâm và các tổ chức khác.-23-3.4.3. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Dựa vào năng lực cốt lõi đã xác định, khai thác năng lực cốt lõi, nhằm tận

dụng được cơ hội, hạn chế thách thức, phát huy điểm mạnh và khắc phục được

điểm yếu của Trung tâm phù hợp với mục tiêu chung của Nhà trường. Đề tài đề

xuất thực hiện chiến lược tập trung cũng như một vài định hướng thực hiện cho

Trung tâm trong thời gian tới

***

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Qua quá trình nghiên cứu tại Trung tâm nghề - Trường cao đẳng Đức Trí,

đề tài đã dựa trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động và khả năng của Trung tâm

đề ra chiến lược định hướng cho sự phát triển của trung tâm. Để có thể đi vào thực

tiễn, thực thi chiến lược đã đề ra, đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa Trung

tâm với các Khoa, tổ bộ môn, các phòng ban, bộ phận trong Nhà trường. Đồng

thời, phải có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu

Nhà trường, giúp cho Trung tâm ngày càng phát triển, góp phần vào sự phát triển

chung của Nhà trường.

Với định hướng chiến lược đã đưa ra, trong tương lai Trung tâm nghề sẽ trở

thành một bộ phận đặc biệt quan trọng trong Nhà trường, đảm đương một trọng

trách khá lớn trong quá trình đào tạo, nghiên cứu và sản xuất kinh doanh của Nhà

trường.Với những nỗ lực, cố gắng của mình, thông qua đề tài này, tác giả hy vọng

sẽ đóng góp một phần nhỏ bé vào quá trình phát triển của Trường cao đẳng Đức

Trí nói chung và của Trung tâm nghề của Nhà trường nói riêng. Góp phần thực

hiện định hướng thực tiễn trong hoạt động đào tạo của Nhà trường

Tuy đã có nhiều cố gắng, song do thời gian có hạn và kinh nghiệm bản thân

còn hạn chế nên luận văn khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất-24-mong nhận được những ý kiến đóng góp của Ban lãnh đạo Nhà trường, quý thầy

cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]PGS. TS Lê Thế Giới, TS. Nguyễn Thanh Liêm, ThS. Trần Hữu Hải

(2011)– Quản trị chiến lược – NXB Dân Trí

[2]PGS.TS. Nguyễn Thị Như Liêm – Slide bài giảng cao học năm 2010 –

Đại học Đà Nẵng

[3]. PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Diệp, ThS. Phạm Văn Nam (2006) - Chiến

lược & chính sách kinh doanh – NXB Lao động – Xã hội

[4]. PGS. TS. Đào Duy Huân (2007)- Quản trị chiến lược (trong toàn cầu

hoá kinh tế) – NXB Thống kê.

[5]. Định hướng và mục tiêu phát triển 5 năm (2010- 2015) của trường Cao

đẳng Đức Trí – Đà Nẵng.

[6] Fred R.David (2003), Khái luận về quản trị chiến lược , Nhà xuất bản

thống kê, TP Hồ Chí Minh.

[7] TS. Trần Anh Tài (2009), Gắn đào tạo với sử dụng, nhà trường với

doanh nghiệp

[8] Chandler, A (1962). Strategy and Structure-Cambridge, Massachusettes

[9] Báo cáo 3 công khai – Trường cao đẳng Đức Trí

[10] website: http://vi.wikipedia.org

[11] Hồ Tú Bảo, “Một số ý kiến về nghiên cứu khoa học và giáo dục cao

học ở Việt Nam”, Thời Đại Mới, số 13 (3- 2008)

(http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai13/200813_HoTuBao.htm).

[12] Phạm Văn Thắng (2010) - Trường Đại học Quảng Nam - Mở rộng

liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, Báo điện tử Dân trí.-25-(http://dantri.com.vn/c202/s202-387255/mo-rong-lien-ket-giua-nha-truongva-doanh-nghiep.htm)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ TRONG THỜI GIAN TỚI

Tải bản đầy đủ ngay(25 tr)

×