Tải bản đầy đủ - 27 (trang)
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 27trang

6

Do đó, muốn nâng cao sự hài lòng khách hàng, nhà cung cấp

dịch vụ phải nâng cao chất lượng dịch vụ. Nói cách khác, chất lượng

dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng có quan hệ tương hỗ chặt chẽ

với nhau, trong đó chất lượng dịch vụ là cái được tạo ra trước và sau

đó quyết định đến sự hài lòng của khách hàng. Mối quan hệ nhân quả

giữa hai yếu tố này là vấn đề then chốt trong hầu hết các nghiên cứu

về sự hài lòng của khách hàng. Trong nghiên cứu về mối quan hệ

giữa hai yếu tố này, Spreng và cộng sự (1996) cũng chỉ ra rằng chất

lượng dịch vụ là tiền đề của sự hài lòng khách hàng.

1.1.4.Một số công cụ thăm dò và đo lường sự hài lòng khách

hàng1.1.4.1. Các hệ thống góp ý và khiếu nại

1.1.4.2. Giả làm khách hàng mua sắm

1.1.4.3. Phân tích khách hàng bị mất

1.1.5.Tìm hiểu về sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp1.1.5.1. Sự khác nhau giữa khách hàng doanh nghiệp và khách

hàng cá nhân

1.1.5.2. Sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp

Như phần trên đã trình bày, khách hàng doanh nghiệp có nhiều

đặc điểm khác biệt so với khác hàng cá nhân, mỗi quyết định đối với

khách hàng doanh nghiệp đều được thực hiện dựa trên góc độ tập

thể. Cũng như vậy, sự hài lòng của một doanh nghiệp đối với Ngân

hàng được đánh giá dựa trên cảm nhận của tập thể, tức là nhiều

người cùng tham gia vào việc xem xét “có” hay “không” hài lòng về

việc sử dụng một sản phẩm – dịch vụ nào đó của ngân hàng. Chính7

vì thế nên rất khó để xem xét về mức độ hài lòng của tất cả các đối

tượng này.

Trong bối cảnh Việt Nam chưa xây đựng được mô hình và các

thang đo để đo lường sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp, và

trong phạm vi đề tài này, sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp

được hiểu đơn giản là cảm nhận của các khách hàng doanh nghiệp

trong quá trình sử dụng các sản phẩm dịch vụ của BIDV Hà Tĩnh,

thông qua đánh giá của những nhân viên làm việc trong chính doanh

nghiệp đó. Với cách hiểu này thì cách thức tiếp cận đối tượng cần thu

thập thông tin sẽ đơn giản và thuận tiện hơn.

1.2.MỘT SỐ MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG ĐO LƯỜNG SỰ

HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG1.2.1.Mô hình SERVQUAL (Parasuraman, 1988)1.2.2.Mô hình SERVPERF (Cronin and Taylor, 1992)1.2.3. Mô hình FSQ and TSQ (GrÖnroos,1984)

1.2.4.Nhận xét về các mô hình lý thuyết

Về bản chất, cả 3 mô hình được trình bày trên đây đều là cácmô hình nghiên cứu áp dụng cho đối tượng là cá nhân. Chính vì thế,

khi sử dụng các mô hình để nghiên cứu cho đối tượng là khách hàng

doanh nghiệp thì cần phải được chỉnh sửa cho phù hợp. Trên cơ sở

những các nhận xét dưới đây, tác giả sẻ kế thừa và phát triển để xây

dựng một mô hình phù hợp với đối tượng là khách hàng doanh

nghiệp.

Mô hình SERVQUAL và mô hình SERVPERF là những mô

hình phổ biến, được sử dụng nhiều trong các nghiên cứu marketing

và rất có ích trong việc khái quát hóa các tiêu chí đo lường chất8

lượng dịch vụ nhưng vẫn có nhiều nhược điểm, nếu áp dụng triệt để

để đo lường chất lượng dịch vụ ngân hàng thì sẽ không thích.

Mô hình FTSQ tập trung vào sự ảnh hưởng của chất lượng

dịch vụ bao gồm chất lượng chức năng (doanh nghiệp cung cấp dịch

vụ gì) và chất lượng kỹ thuật (doanh nghiệp thực hiện dịch vụ như

thế nào). Bên cạnh đó, mô hình này còn đề cập đến yếu tố hình ảnh

doanh nghiệp. Trong môi trường kinh doanh mà tất cả các nhà cung

cấp đều làm tốt phần việc của họ thì yếu tố hình ảnh doanh nghiệp sẽ

đem lại những ưu thế to lớn cho nhà cung cấp.1.3. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ SỰ HÀI LÒNG

CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI NGÂN

HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI

NHÁNH HÀ HĨNH

1.3.1.Tổng quan về Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Tĩnh1.3.1.1. Giới thiệu

1.3.1.2. Một số sản phẩm, dịch vụ của BIDV Hà Tĩnh

1.3.1.3. Sơ lược thực trạng Kinh doanh của BIDV Hà Tĩnh

1.3.2.Nghiên cứu khám phá1.3.2.1. Nghiên cứu dữ liệu thứ cấp – sơ cấp

1.3.2.2. Thảo luận

1.3.2.3. Nghiên cứu thí điểm

1.3.3.Nhân diện vấn đề và các phương án giải quyết vấn đề

Với những thông tin mà tác giả đã thu thập được thông quanghiên cứu dữ liệu thứ cấp, thảo luận nhóm và nghiên cứu thí điểm,9

tác giả nhận thấy rằng có các nhóm nhân tố ảnh hưởng nhiều nhất

đến sự hài lòng của các doanh nghiệp đối với BIDV Hà Tĩnh là:

 Hình Ảnh Của Ngân Hàng.

 Cơ sở vật chất, phương tiện, mạng lưới chi nhánh.

 Chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

 Thái độ, phong cách và trình độ xử lý của nhân viên phục vụ.

 Lãi suất, phí dịch vụ, hồ sơ thủ tục.

1.3.4.Mục tiêu nghiên cứu1.3.5.Mô hình nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh

nghiệp đối với ngân hàng BIDV – chi nhánh Hà Tĩnh1.3.5.1. Tổng hợp căn cứ xây dựng mô hình

Mô hình nghiên cứu được xây dựng dựa trên việc tổng hợp

các mô hình lý thuyết liên quan đến sự hài lòng khách hàng đã được

đề cập ở mục 1.2; đồng thời cũng tham khảo các nghiên cứu thực

nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam. Sau đó, dựa vào các

phân tích thực tế trên thị trường Ngân hàng năm 2011, cũng như

những phân tích về thực trạng của BIDV – chi nhánh Hà Tĩnh, tác

giả sẽ đưa ra mô hình nghiên cứu.

1.3.5.2. Xây dựng mô hình

Tổng hợp các căn cứ, tác giả đưa ra mô hình nghiên cứu bao

gồm 5 biến số: Hình Ảnh Của Ngân Hàng, Sự Hữu Hình, Chất

Lượng Cảm Nhận, Khả Năng Đáp Ứng Của Nhân Viên, Giá Sản

Phẩm Dịch Vụ. Cụ thể:10Hình 1.3: Mô hình nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh

nghiệp đối với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi

Nhánh Hà Tĩnh

1.3.5.3. Các giả thuyết đặt ra cho mô hình nghiên cứu

1.3.5.4. Phương pháp đo lường các chỉ số trong mô hình

Để đo lường các chỉ số trong mô hình, trước hết tác giả sẽ

xác định các yếu tố đặc trưng (items) cần phải đo lường trong mỗi

biến số: Hình Ảnh Của Ngân Hàng, Sự Hữu Hình, Chất Lượng Cảm

Nhận, Khả Năng Đáp Ứng Của Nhân Viên, Giá Sản Phẩm Dịch

Vụ… Các yếu tố thuộc của các biến được “lượng hóa” thông qua

thang Liket từ 1 đến 5 lựa chọn, biến số sự hài lòng của khách hàng

sử dụng thang điểm 10 để tăng tính trực quan. Sau khi có dữ liệu thu

thập từ phía khách hàng, dùng công cụ phân tích nhân tố (factor

analysis) và công cụ phân tích độ tin cậy (reliability analysis) kiểm

tra tính phù hợp trong việc thành lập các biến số từ các yếu tố cụ thể

(items). Sau đó sử dụng công cụ phân tích hồi quy bội để xác định

mô hình tuyến tính.11CHƯƠNG 2:

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

2.1.PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU2.1.1.Phương pháp định tính2.1.2.Phương pháp định lượng2.2.TIẾN ĐỘ VÀ QUY TRÌNHNGHIÊN CỨU2.2.1.Tiến độ nghiên cứu2.2.2.Quy trình nghiên cứu2.3.XÁC ĐỊNH CÔNG CỤ ĐO LƯỜNG

Dùng thang đo Likert loại năm mức độ từ 1 đến 5 (với 1 làhoàn toàn không đồng ý và 5 là hoàn toàn đồng ý) để đo lường các

nhân tố trong mô hình và dùng thang đo 1 – 10 để đo lường mức độ

hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với Ngân hàng Đầu tư và

Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh.

2.4.THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI2.4.1.Xác định dữ liệu cần thu thập

Dữ liệu cần thu thập là những thông tin cần thiết (dạng thô)để xây dựng mô hình. Đó chính là các yếu tố đặc trưng (Items) cần

thiết để đo lường các biến số: Hình Ảnh Của Ngân Hàng, Sự Hữu

Hình, Chất Lượng Cảm Nhận, Khả Năng Đáp Ứng Của Nhân Viên,

Giá Sản Phẩm Dịch Vụ. Các yếu tố đặc trưng này được xác định

như sau:a)Biến số “Hình Ảnh Của Ngân Hàng”b)Biến số “Sự Hữu Hình”12c)Biến số “Chất Lượng Cảm Nhận”d)Biến số “Khả Năng Đáp Ứng Của Nhân Viên”e)Biến số “Giá sản phẩm dịch vụ”2.4.2.Xác định phương pháp điều tra

Phương pháp điều tra là các cách thức để thu thập dữ liệucần thiết. Có các phương pháp điều tra như: Điều tra qua thư tín, điều

tra qua email, điều tra qua điện thoại, điều tra trực tiếp. Trong đề tài

này, tác giả sử dụng phương pháp điều tra trực tiếp, vì đây là phương

pháp hoàn thiện nhất trong các phương pháp trên, cho phép giải thích

được các câu hỏi một cách sinh động và thuyết phục bằng lời văn

hoặc hình ảnh.

2.4.3.Xác định loại câu hỏi, cấu trúc bảng câu hỏi và nội dung

câu hỏi2.4.4.Kiểm định bảng câu hỏi và soản thảo lần cuối bảng câu

hỏi2.4.5.

2.5.Mã hóa thang đo

KẾ HOẠCH CHỌN MẪU2.5.1.Tổng thể nghiên cứu2.5.2.Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu

Đề tài sử dụng phương pháp lấy mẫu phi ngẫu nhiên, cụ thểở đây là lấy mẫu thuận tiện. Tức là chọn mẫu dựa trên các phần tử có

sẵn (danh mục khách hàng của chi nhánh) nhằm tiết kiệm chi phí và

thời gian.

2.5.3.Kích thước mẫu

Mô hình nghiên cứu có số biến quan sát là 38. Nếu theoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(27 tr)

×