Tải bản đầy đủ - 25 (trang)
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Tải bản đầy đủ - 25trang

4

1.2.1. Quan điểm về phát triển dịch vụ thẻ của NHTM.

Trong vài năm gần đây dịch vụ thẻ phát triển như là một dịch

vụ mũi nhọn của các ngân hàng thương mại. Các ngân hàng thương

mại muốn giành thị phần bán lẻ thì phải chú trọng vào mảng dịch vụ

thẻ mặc dù hiện tại dịch vụ thẻ chưa đem lại kỳ vọng về lợi nhuận cho

một ngân hàng nào nhưng nếu Ngân hàng thương mại nào quan tâm

phát triển dịch vụ thẻ tốt thì trong tương lai, sẽ là một trong những

Ngân hàng bán lẻ hiện đại nhất, chiếm thị phần nhiều nhất về dịch vụ.

Phát triển dịch vụ thẻ là phát triển về mặt hình ảnh, thương hiệu của

các Ngân hàng mà hình ảnh, thương hiệu được phát triển rộng rải có

hiệu quả thì đó là khoản lợi nhuận vô hình không thể đong đếm được.

Do vậy, có thể kết luận được quan điểm về phát triển dịch vụ thẻ của

Ngân hàng thương mại như sau: Phát triển dịch vụ thẻ của ngân

hàng thương mại là việc ngân hàng thương mại tăng qui mô cung ứng

dịch vụ thẻ nhằm tăng thu nhập từ dịch vụ thẻ trên cơ sở kiểm soát rủi

ro phục vụ cho chiến lược kinh doanh của ngân hàng.

1.2.2. Nội dung phát triển dịch vụ thẻ của NHTM

Phát triển dịch vụ thẻ là việc các NHTM thực hiện các mục tiêu

sau:

 Phát triển về qui mô: Là việc NHTM phát triển và tăng

trưởng các hoạt động về nghiệp vụ thẻ của các NHTM và có thể thực

hiện bằng các hình thức sau:

Phát triển số lượng thẻ, Doanh số thanh toán qua thẻ, Mạng lưới

ATM và ĐVCNT, Thu nhập.

 Đa dạng hóa sản phẩm thẻ phù hợp với nhu cầu ngày càng5

tăng của khách hàng như, hạn mức rút tiền, hạn mức chuyển khoản,

các dịch vụ gia tăng, thu hút các khách hàng mới làm quen với các

dịch vụ thẻ và các dịch vụ khác do ngân hàng cung cấp đồng thời giữ

chân được lượng khách hàng cũ. Các ngân hàng nên định vị các sản

phẩm lõi để phân khúc được khách hàng và mở rộng thị phần tăng sức

cạnh tranh giữa các ngân hàng sự đa dạng về loại hình thẻ mà ngân

hàng cung cấp cho khách hàng gồm : thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả

trước, thẻ quà tặng, … Khi các loại hình thẻ trên được phát triển thì sẽ

thỏa mãn tốt hơn nhu cầu, mong muốn của khách hàng qua đó thể

hiện số lượng, doanh số của ngân hàng đang có sự tăng trưởng, cách

thức mà ngân hàng cung cấp dịch vụ thẻ cho khách hàng cũng đa

dạng hơn

 Thị phần: Thị phần thẻ ngày càng mở rộng, hứa hẹn một thị

trường vốn lớn cho ngân hàng. Đầu tư vào thị trường thẻ mang lại cho

ngân hàng những triển vọng lớn về nguồn huy động từ các hoạt động

này. Phát triển thị phần trong dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại

là một nội dung quan trọng việc khẳng định được thế mạnh của ngân

hàng, ngân hàng thương mại nào chiếm lĩnh được thị phần lớn trong

dịch vụ thẻ thì trong tương lai sẽ mạng lại thu nhập từ mảng dịch vụ

thẻ là rất lớn. Do vậy, các ngân hàng thương mại đang đua nhau mở

rộng thị phần về mảng kinh doanh đầy tiềm năng này trong lương lai

gần. Hiện tại các Ngân hàng thương mại đều tập trung phát triển

mạng lưới truyền thống và hiện đại rộng khắp, phủ kín toàn bộ vùng

miền trong cả nước, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu, tăng khả

năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị phần, đây là nhân tố quan trọng6

trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và là tiền đề vững chắc cho

các giai đoạn phát triển tiếp theo sau của các Ngân hàng thương mại.

Thị phần của các ngân hàng trên thị trường thẻ ngày càng tăng nghĩa

là đã có nhiều khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ thẻ của ngân

hàng, doanh số thanh toán lớn hơn các ngân hàng khác…và như vậy

hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng đã có hiệu quả

 Kiểm soát rủi ro: Rủi ro là những biến cố không mong đợi

khi xảy ra dẫn đến sự tổn thất về tài sản của ngân hàng, giảm sút lợi

nhuận thực tế so với dự kiến hoặc phải bỏ ra thêm một khoản chi phí

để có thể hoàn thành được một nghiệp vụ tài chính nhất định. Kiểm

soát rủi ro là việc nhận diện và đề ra các biện pháp nhằm hạn chế sự

xuất hiện của rủi ro và những thiệt hại khi chúng phát sinh, đồng thời

xác định tương quan hợp lý giữa vốn tự có của ngân hàng với mức độ

mạo hiểm có thể trong sử dụng vốn ngân hàng.

Vì vậy, việc kiểm soát rủi ro trong dịch vụ thẻ tại các NHTM là

thực sự cần thiết trong điều kiện kinh doanh hiện nay như:

1.2.3. Tiêu chí đánh giá sự phát triển dịch vụ thẻ của NHTM

1.2.3.1. Phát triển về qui mô:

 Tăng trưởng số lượng thẻ

 Tăng trưởng trong thu nhập

1.2.3.2. Mở rộng thị phần

Chỉ tiêu này phản ánh thị phần mà NHTM chiếm lĩnh được trên

thị trường so với các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn, thường được

đánh giá trong một vùng, miền, quốc gia, lãnh thổ …7

1.2.3.3. Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ thẻ

Chỉ tiêu này phản ánh sự đa dạng về các loại sản phẩm dịch vụ

thẻ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng bao gồm: thẻ tín dung, ghi

nợ, trả trước, quà tặng, hệ thống ATM hiện đại, POS, các dịch vụ đi

kèm SMS, Ibanking…

1.2.3.4. Kiểm soát rủi ro

Mức độ rủi ro trong dịch vụ thẻ được phản ánh qua các chỉ tiêu

- Tỷ lệ các tra soát khiếu nại của khách hàng đối với ngân hàng

- Tỷ lệ thanh toán hàng hóa, dịch vụ thành công trên các trang

mạng

- Tỷ lệ khiếu nại của các ĐVCNT

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ thẻ của

NHTM

1.2.4.1. Nhân tố khách quan:

Gồm: Trình độ dân trí, Thu nhập của người sử dụng thẻ.Thói

quen tiêu dùng của người dân:, Qui mô và phạm vi hoạt động của

ngân hàng, Trình độ khoa học công nghệ của ngân hàng, Môi trường

pháp lý, Các chính sách, biện pháp của nhà nước

1.2.4.2. Nhân tố chủ quan:

Gồm: Trình độ đội ngũ nhân viên ngân hàng, Chất lượng thẻ

thanh toán, Định hướng phát triển của ngân hàng, Công tác khách

hàng, Phát triển sản phẩm mới…8

2.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA NH TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI

NHÁNH NHA TRANG ( VCB NHA TRANG).

2.1.1. Lịch sử hình thành của Ngân hàng TMCP ngoại thương –

CN Nha Trang ( VCB Nha Trang).

Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Nha

Trang (Vietcombank- chi nhánh Nha Trang) có trụ sở chính đặt tại

17 Quang Trung – thành phố Nha Trang, là một trong những Ngân

hàng đầu tiên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được thành lập theo quết

định số 175/NH-QĐ ngày 19/12/1984 của thống đốc Ngân hàng Nhà

nước Việt Nam. Vietcombank- chi nhánh Nha Trang chính thức đi

vào hoạt động từ năm 1985. Khởi đầu với trọng trách là ngân hàng

đối Ngoại duy nhất tại khu vực Nam Trung Bộ, thực hiện các nghiệp

vụ đổi tiền, chuyển tiền, chi trả kiều hối, mở và quản lý tài khoản

ngoại tệ của công ty Xuất Nhập Khẩu và của người không cư trú, cho

vay ngoại thương các đơn vị Xuất Nhập Khẩu, Thanh toán quốc tế

với các nước XHCN…Kể từ đó chi nhánh đã khẳng định được vị thế

của mình trên thị trường, hoạt động kinh doanh rất có hiệu quả.

2.1.2. Các hoạt động chính của ngân hàng TMCP Ngoại thương

CN Nha trang (VCB Nha Trang).

VCB Nha Trang hiện tại đang cung cấp tất cả các dịch vụ của một

Ngân Hàng bán lẻ hiện đại.

2.1.3. Khái quát hoạt động kinh doanh của VCB Nha Trang

2.1.3.1. Huy động vốn

Tỷ trọng huy động vốn bằng đồng Việt Nam luôn duy trì ở mức

75% trở lên, mảng huy động vốn dân cư và nguồn huy động vốn ngắnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Tải bản đầy đủ ngay(25 tr)

×