Tải bản đầy đủ - 24 (trang)
CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

Tải bản đầy đủ - 24trang

19

3.2.1.Quy hoạch đầu tư để thu hút vốn FDIQuy hoạch đầu tư để thu hút vốn FDI là một bộ phận trong

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh Khánh Hòa.3.2.2.Nhóm các giải pháp thu hút vốn FDI3.2.2.1. Mở rộng hình thức thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước

ngoài

Để có thể thu hút vốn FDI hiệu quả hơn trong giai đoạn tiếp

theo thì việc mở rộng hình thức thu hút vốn ĐTNN là một việc làm

hết sức cần thiết.

3.2.2.2. Đổi mới chính sách ưu đãi và hổ trợ đầu tư

Để cải thiện môi trường pháp lý đòi hỏi, một mặt phải tạo

điều kiện thông thoáng về pháp lý cho hoạt động đầu tư theo cả

nghĩa ban hành quy chế mới, cả dỡ bỏ, sửa đổi những quy chế không

phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo tính cụ thể, rõ ràng, nhất quán

và dự đoán trước được của luật pháp chính sách.

3.2.2.3. Cải cách các thủ tục hành chính, hoàn thiện môi

trường đầu tư

* Về cải cách thủ tục hành chính

* Về cải thiện môi trường đầu tư

3.2.2.4. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội

Hạ tầng cơ sở kỹ thuật gồm hệ thống giao thông, thông tin

liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát

nước, xử lý các chất thải và các công trình khác. Hạ tầng cơ sở xã hội

gồm các công trình y tế, văn hoá, giáo dục, thể thao, thương mại,20

dịch vụ công cộng, cây xanh, công viên, mặt nước và các công trình

khác.

3.2.2.5. Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư

Thành lập Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thuộc UBND

tỉnh; Tăng cường tiếp cận và liên kết với nhà đầu tư chuyên nghiệp,

các hiệp hội, đại diện phòng thương mại và công nghiệp của các

quốc gia và vùng lãnh thổ tại Việt Nam; Xúc tiến đầu tư từ nhiều

phía, đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các cơ quan trung ương, chủ

động tiếp cận với lãnh đạo tập đoàn xuyên quốc gia (TNCs) trong thu

hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; Nâng cấp và sử dụng hiệu quả trang

website trong xúc tiến thương mại và đầu tư; Tăng cường các hoạt

động xúc tiến thương mại và đầu tư tại chỗ

3.2.2.6. Nhóm giải pháp về lao động, tiền lương

Nâng cao hiểu biết pháp luật về lao động thông qua phổ

biến, tuyên truyền và giáo dục pháp luật cho người lao động, người

sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn ĐTNN để đảm bảo

chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương.

3.2.2.7. Một số giải pháp khác3.2.3.Kiến nghị Kiến nghị Thủ tướng Chỉnh phủ cần xác định và tập trung ưu tiên

đầu tư hoàn thành xây dựng cho một số KKT ven biển có tiềm năng

phát triển mạnh. Chính phủ cho phép thực hiện phân bổ vốn từ ngân

sách trung ương để đầu tư cơ sở hạ tầng cho các KKT theo cơ chế

phân bổ lại toàn bộ hoặc một tỷ lệ phù hợp các nguồn thu phát sinh

trên địa bàn của địa phương có KKT để bảo đảm chính sách tái đầu

tư, nuôi dưỡng nguồn thu cho địa phương. Chính phủ chỉ đạo các bộ,21

ngành liên quan nghiên cứu có giải pháp giảm tối đa các thủ tục hành

chính về đầu tư, xây dựng tại KKT. Chính phủ cần ban hành cơ chế,

chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho các KKT, KCN. Chính phủ

trình Quốc hội xem xét, có kế hoạch ban hành Luật về KKT, KCN

thay cho các Nghị định đang thực hiện để tạo khung cơ sở pháp lý

chung. Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo các bộ, ngành liên quan

khẩn trương xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy chế

hoạt động Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong.22KẾT LUẬN

Nguồn vốn FDI ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự

phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia, đặc biệt là đối với các

quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Tăng cường thu hút FDI

trong xu thế toàn cầu hoá là một trong các định hướng khách quan

chủ đạo, chi phối hoạt động kinh tế - xã hội quốc gia và quốc tế.

Việc thu hút FDI trên phạm vi quốc tế cũng như Khánh Hòa

nói riêng đều có chung một định hướng nguyên tắc không ngừng

nâng cao sự cạnh tranh của môi trường đầu tư, mà trước hết là từng

bước tiếp cận đến tự do hoá các hoạt động kinh tế. Đồng nhất hoá

các tiêu chuẩn, điều kiện, quy phạm kinh doanh; tạo ra môi trường

kinh doanh chung thống nhất của các bên; tiếp cận và chuẩn hoá

chúng theo các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế không ngừng vận

động, phát triển cùng với sự phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế

và quan hệ kinh tế quốc tế. Định hướng thu hút FDI còn phải đảm

bảo giảm dần thuế suất; tự do hoá hoạt động ngoại thương, lưu

chuyển vốn, hàng hoá, dịch vụ, lao động và chịu sự chi phối của các

cam kết song phương và đa phương trong tổ chức hoặc định chế hợp

tác kinh tế khu vực và quốc tế.

Khánh Hòa đã sớm tiếp nhận và tham gia quá trình hội nhập

kinh tế quốc tế. Cho đến nay Tỉnh đã thu được nhiều thành tựu đáng

khích lệ về phát triển các quan hệ kinh tế đối ngoại, cải thiện và tạo

lập môi trường kinh tế trong nước theo các yêu cầu đã cam kết trong23

khuôn khổ AFTA, APEC, WTO... đã tạo ra thế và lực mới cho Khánh

Hòa trong công cuộc đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại

hóa; tuy nhiên cũng mang lại không ít những khó khăn, thách thức

đòi hỏi Tỉnh Khánh Hòa phải đưa ra các mục tiêu và định hướng

đúng đắn. Bản kế hoạch định hướng phát triển kinh tế xã hội Khánh

Hòa giai đoạn 2011-2015 cũng đã được thông qua với các yêu cầu

bức thiết về vốn và công nghệ cho các mục tiêu phát triển, chính vì

vậy việc đưa ra các giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn này trong giai

đoạn tiếp theo là một yêu cầu mang tính tất yếu. Mặc dù đã đạt được

những thành tựu nhất định trong hoạt động thu hút và sử dụng FDI

song trên thực tế vẫn còn nhiều vấn đề bất cập cần giải quyết trước

sự cạnh tranh thu hút FDI và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế hiệu

quả, an toàn theo lộ trình phù hợp với các cam kết chung của Việt

Nam và thích ứng với vị thế, đặc điểm cụ thể của Khánh Hòa. Việc

nắm bắt và xử lý các vấn đề này là yêu cầu mang tính khách quan và

là nội dung quan trọng chi phối định hướng và phương thức phát

triển tương lai của Khánh Hòa.

Hệ thống các giải pháp tổng thể nhằm tăng cường thu hút

FDI để đẩy mạnh hội nhập kinh tế của Khánh Hòa cùng với cả nước

với kinh tế khu vực và thế giới, thì việc làm cần thiết trước hết là cần

coi trọng các giải pháp về tăng cường thông tin tuyên truyền, hoàn

thiện cơ sở pháp lý; phát triển cơ sở hạ tầng nói chung và đặc biệt là

cơ sở hạ tầng đối ngoại nói riêng; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng,

có trình độ; xây dựng và hoàn thiện chiến lược tổng thể về hội nhập

kinh tế quốc tế, trong đó kết hợp hoạt động chính trị đối ngoại với

kinh tế đối ngoại và củng cố an ninh quốc phòng, phát triển hệ thống

an sinh xã hội và coi trọng công tác bảo vệ môi trường; đồng thời với24

nó là hoạt động đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ

máy quản lý nhà nước trên địa bàn nói chung, và bộ máy điều hành

các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng. Như vậy, để đảm

bảo hoạt động thu hút FDI có hiệu quả cho các mục tiêu phát triển

trong giai đoạn kế hoạch mới những biện pháp, chiến lược tổng thể

cần được đưa vào thực hiện một cách nghiêm túc ngay trong năm

2011, năm bắt đầu của giai đoạn kế hoạch 2011-2015. Đồng thời việc

công bố một cách rộng rãi quan điểm, định hướng thu hút FDI của

Tỉnh cho rộng rãi nhân dân và các tổ chức quốc tế cũng là một biện

pháp hiệu quả để nâng cao năng lực thu hút nguồn vốn quan trọng

này của Khánh Hòa. Định hướng thu hút FDI phải đưa hoạt động này

trở thành việc làm chung của toàn thể các cấp, các ngành, các thành

phần kinh tế Tỉnh Khánh Hòa.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

Tải bản đầy đủ ngay(24 tr)

×