Tải bản đầy đủ - 25 (trang)
Sau đó, sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố.

Sau đó, sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố.

Tải bản đầy đủ - 25trang

23Để có thể có một nhận định tương đối rõ ràng về tình hình

lưu chuyển tiền tệ của ngân hàng mình, Ngân hàng có thể phân tích

hệ số các dòng tiền như bảng 3.4

Bảng 3.6: Bảng phân tích hệ số dòng tiền từ các hoạt động2425KẾT LUẬN

Phân tích báo cáo tài chính của Ngân hàng để biết được tình

hình tài chính của Ngân hàng giữ một vai trò cực kỳ quan trọng

không thể thiếu được trong mọi hoạt động kinh doanh, phân tích báo

cáo tài chính cũng có các công cụ và kỹ thuật khác giúp nhà phân

tích, nhà quản trị Ngân hàng kiểm tra lại báo cáo tài chính đã qua và

hiện hành để có định hướng phát triển hoạt động kinh doanh trong

tương lai.

Là một Ngân hàng thành lập và đi vào hoạt động lâu đời 20

năm, hoạt động kinh doanh hàm chứa nhiều rủi ro, tuy còn những

khó khăn nhưng lãnh đạo Ngân hàng đã dẫn dắt Ngân hàng đạt rất

nhiều thành công trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Hy vọng với

sự nỗ lực không ngừng, Ngân hàng sẽ sử dụng thành công các công

cụ của mình.

Trong đề tài này tôi đã đề cập đến những vấn đề cơ bản về

phân tích báo cáo tài chính và phân tích đánh giá thực trạng về phân

tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng. Từ đó, đưa ra giải pháp hoàn

thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng Thương mại

cổ phần Đông Á. Những phân tích và đánh giá của tôi ít nhiều mang

tính chất chủ quan, tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô

và những người quan tâm đến đề tài này.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sau đó, sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố.

Tải bản đầy đủ ngay(25 tr)

×