Tải bản đầy đủ - 25 (trang)
Chương 3 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á

Chương 3 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á

Tải bản đầy đủ - 25trang

19sản- nguồn vốn trong tổng tài sản- nguồn vốn . Xem xét mối quan hệ

hữu cơ giữa tài sản- nguồn vốn hoặc giữa một bộ phận của tài sản với

một bộ phận của nguồn vốn trên BCĐKT sử dụng chỉ tiêu sau:

- Tỷ lệ giữa các khoản phải thu và phải trả

- Tỷ lệ đầu tư vào tài sản cố định

- Tỷ lệ sử dụng vốn trung và dài hạn

3.1.2. Hoàn thiện công tác phân tích cơ cấu nguồn

vốn của ngân hàng

3.1.2.1. Hoàn thiện công tác phân tích vốn tự có

Sử dụng hệ số Cook để đánh giá một cách chính xác về tỷ lệ

an toàn vốn của ngân hàng mình đúng quy định hiện hành. Công thức

được xác đinh như sau:

Tỷ lệ an

toàn vốn

tối thiểuVốn tự có thực có

=x100%Tổng TS quy đổi theo mức độ rủi roMột số điều chỉnh như sau:

- Về cơ cấu vốn tự có: bổ sung thêm quỹ đầu tư phát triển,

quỹ dự phòng tài chính, lợi nhuận giữ lại chưa chia, vốn khác.

- Về tài sản rủi ro: Lập danh mục tài sản theo các mức độ rủi ro

3.1.2.2.Hoàn thiện công tác phân tích tình hình vốn huy động.

- DongA Bank cần phải xác định lại cho chính xác khái niệm

và các thành tố cấu thành nên Vốn huy động của ngân hàng mình.

- Phân tích mối quan hệ giữa vốn huy động và tình hình tín

dụng. Thông qua việc tính toán và so sánh hệ số sau:

+ Hệ số biến động của nguồn vốn huy động so với tín dụng,

- Xem xét đến tính ổn định của nguồn vốn khi đánh giá tình hình

vốn huy động. Sử dụng phương pháp tỷ lệ để tính toán hệ số sau:20+ Số vòng quay của vốn huy động:

- Đánh giá chi phí trả lãi cho nguồn vốn huy động trong công

tác phân tích của mình. Tthông qua việc tính toán chỉ tiêu:

+Lãi suất huy động vốn bình quân đầu vào

Sau đó, nhà quản trị có thể sử dụng phương pháp thay thế

liên hoàn hay phương pháp số chênh lệch để phân tích.

3.1.3. Hoàn thiện công tác phân tích tình hình sử dụng vốn

3.1.3.1. Hoàn thiện công tác phân tích tình hình dự trữ

Ngân hàng nên sử dụng chỉ tiêu hệ số khả năng chi trả để đo

lường khả năng thanh toán của mình như theo quy định của NHNN.

Ngân hàng có thể phân tích trên cơ sở lập bảng 3.2:

Bảng 3.2: Bảng phân tích nguồn vốn trong mối quan hệ với tài

sản theo kỳ đáo hạn

Chỉ tiêuI.Sử dụng nguồn.

1. Tiền, tài sản, tương

đương tiền

2. TGTT tại TCTD khác

3. Tín dụng và đầu tư

II. Nguồn vốn

1. TGTT tại TCTD khác

2. TG và tiền vay TCTD

khác3. TG của khách hàng

4. Tài sản nợ khác

5. Vốn chủ sở hữuKKH33-66-12>12Tổngthángthángthángthángcộng21III.Chênhlệchnguồn và sử dụng

nguồn = (I) – (II)

III. Chênh lệch cộng dồn3.1.3.2. Hoàn thiện công tác phân tích họat động tín dụng.

- Cần làm rõ mối quan hệ hữu cơ giữa việc cấp tín dụng của

ngân hàng mình với tình tình nguồn vốn huy động.

- Phân tổ nợ quá hạn và trích lập dự phòng cho chính xác.

- Ngân hàng nên sử dụng hệ số khả năng bù đắp rủi ro tín dụng.

Nếu ngân hàng thương mại không có đủ khả năng bù đắp rủi ro trong cho

vay từ trích dự phòng, cần xem xét thêm mức độ ảnh hưởng của rủi ro

tín dụng đến sự suy giảm của vốn tự có bằng cách so sánh phần nợ

không có khả năng thu hồi với vốn tự có của ngân hàng.

3.2. Hoàn thiện công tác phân tích Báo cáo kết quả hoạt động

kinh doanh

3.2.1. Hoàn thiện công tác phân tích tình hình thu nhập- chi phí

của ngân hàng

- Xem xét sự biến động của thu nhập và chi phí trong mối

quan hệ với quy mô tài sản, nguồn vốn hay lao động bằng việc sử

dụng phương pháp tỷ lệ để tính toán và so sánh hai tỷ lệ sau:

+ Tỷ lệ thu nhập trên tổng tài sản

+ Tỷ lệ chi phí trên tổng tài sản

- Ngân hàng cần tính toán tỷ trọng của từng khoản thu nhập

để thấy được loại thu nhập nào chiếm tỷ trọng cao nhất và thấp nhất

trong sự cấu thành của thu nhập

- Ngân hàng nên có sự tính toán tỷ trọng thu nhập của từng

chi nhánh để thấy được sự đóng góp vào thu nhập của từng chi nhánh22để có sự đầu tư cho từng chi nhánh cho hợp lý

3.2.2. Hoàn thiện công tác phân tích tình hình lợi nhuận.

Sử dụng phương pháp Dupont đưa thêm vào trong phân tích

các nội dung sau đây:

ROE=1X ROA1 – Hệ số NợHoặc có thể biểu diễn ảnh hưởng của các nhân tố đến tỷ suất

lợi nhuận trên vốn tự có theo mối quan hệ sau:

Lợi nhuậnLợi nhuậnsau thuếsau thuếVốn tự có

bình quân=Tổng TN

XTổng TNTài sản

bình1

X

Vốn tự có bình quânquân

Tài sản bình quânSau đó, sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để đánh

giá ảnh hưởng của các nhân tố.

3.3. Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo lưu

chuyển tiền tệ

Sử dụng phương pháp so sánh để so sánh lưu chuyển tiền

tệ qua các năm để thấy sự biến động của dòng tiền lưu chuyển.

Bảng 3.5 : Tình hình lưu chuyển tiền thuần qua các năm.23Để có thể có một nhận định tương đối rõ ràng về tình hình

lưu chuyển tiền tệ của ngân hàng mình, Ngân hàng có thể phân tích

hệ số các dòng tiền như bảng 3.4

Bảng 3.6: Bảng phân tích hệ số dòng tiền từ các hoạt độngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á

Tải bản đầy đủ ngay(25 tr)

×
x