Tải bản đầy đủ - 24 (trang)
b. Về phân bổ, giao dự toán ngân sách địa phương

b. Về phân bổ, giao dự toán ngân sách địa phương

Tải bản đầy đủ - 24trang

16

* Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Biểu đồ 2.5 : Dự toán thu NSNN UBND Thành phố giao* Tổng chi ngân sách địa phương:

Biểu đồ 2.6 : Dự toán chi NSĐP UBND Thành phố giaoChi tiết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân

sách địa phương UBND thành phố giao các năm được thể hiện qua Bảng

2.2

Căn cứ phương án phân bổ ngân sách cấp thành phố được

HĐND thành phố quyết định UBND thành phố quyết định giao dự toán

chi ngân sách các đơn vị cấp thành phố để thực hiện qua các năm [26].

Căn cứ phương án phân bổ ngân sách và mức bổ sung cho ngân

sách quận, huyện được HĐND thành phố quyết định, UBND thành phố

quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách quận, huyện để thực hiện qua17

các năm được thể hiện qua Bảng 2.3.

2.2.3 Đánh giá chung về công tác lập, phân bổ và giao dự toán NSĐP

2.2.3.1 Những kết quả cụ thể đạt được

- Việc lập dự toán ngân sách địa phương trong những năm gần

đây của thành phố Đà Nẵng đã đảm bảo những căn cứ theo quy định,

xem xét các chỉ tiêu phân bổ dự toán từ trên xuống, nhu cầu chi tiêu dự

toán từ duới lên. Xem xét các điều kiện, đặc điểm, tình hình cụ thể, chế

độ chính sách, định mức và bố trí đảm bảo kinh phí cho các ngành, đơn

vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ

- Việc lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách đảm bảo theo

từng khoản mục gắn với mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện trong năm ngân

sách. Đã xác định những công trình, dự án trọng điểm, những nhiệm

vụ quan trọng ở các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ,

quốc phòng, an ninh… đồng thời còn phải thực hiện triệt để tiết kiệm,

chống lãng phí.

- Qua số liệu thu, chi và cân đối ngân sách các năm cho thấy

khả năng và tiềm lực của ngân sách địa phương. Thể hiện được công tác

dự báo, dự toán ngân sách địa phương khá sát làm cho quá trình chấp

hành dự toán đảm bảo được cân đối, thể hiện được tính vững chắc, tích

cực, hiện thực của cân đối ngân sách.

- Việc thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận, huyện, phường

đã tác động tích cực đến công tác dự toán ngân sách quận, huyện,

phường hàng năm đó là đã rút ngắn được quy trình quyết định, phân bổ

và giao dự toán ngân sách quận, huyện, phường

2.2.3.2 Những mặt hạn chế tồn tại

Công tác lập, phân bổ và giao dự toán chi ngân sách cũng còn

những hạn chế, tồn tại, bất cập sau:

- Việc lập dự toán ngân sách vẫn được dựa trên cơ sở đánh giá

tình hình thực hiện ngân sách năm hiện hành. Với phương thức này đã

làm cho dự toán ngân sách vừa thừa lại vừa thiếu. Thừa là do không

loại ra nhũng nhiệm không cần thiết phải duy trì; thiếu là không phản

ánh được những nhiệm vụ mới phát sinh cần bổ sung … vào dự toán

ngân sách.

- Về căn cứ lập dự toán còn nặng về hình thức, có phần chủ18

quan theo các chỉ tiêu phân bổ dự toán từ trên xuống, còn xem nhẹ nhu

cầu chi tiêu dự toán từ dưới lên.

- Vẫn còn tình trạng: khi lập dự toán ngân sách cho đơn vị mình,

cấp mình, một số cơ quan, đơn vị, địa phương tính toán sao cho số chi nhiều

hơn, số thu ít hơn so với khả năng của mình để dễ bề thực hiện.

- Việc lập, phân bổ dự toán ngân sách thiếu mối liên hệ chặt

chẽ với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn, nên thiếu sự

điều hoà giữa các năm ngân sách.

- Công tác phân bổ vốn đầu tư còn nhiều bật cập như: phân bổ

vốn còn dàn trải, chưa tập trung, phân bổ không phù hợp với nhu cầu

vốn đầu tư. Cùng một lúc vừa mở ra nhiều công trình quá lớn đòi hỏi

vốn nhiều, vừa mở ra nhiều công trình nhỏ lẻ làm phân tán nguồn vốn.

- Thời gian lập, phân bổ và giao dự toán cho từng cấp ngân

sách ngắn, nhất là thời gian phân bổ dự toán tại địa phương lại quá

ngắn (khoảng 1 tháng).

- Công tác dự báo chỉ mới thực hiện cho từng năm mà chưa có

được những dự báo ở tầm trung - dài hạn. Gây thất thu cho ngân sách

nhà nước, không phát huy được vai trò điều tiết của Nhà nước đối với

nền kinh tế.

2.2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại

- Do có sự chồng chéo về chức năng và nhiệm vụ giữa cơ quan

Tài chính và Kế hoạch và Đầu tư trong lập, phân bổ dự toán ngân sách

nên chưa có mối liên hệ chặt chẽ trong việc bố trí kế hoạch đầu tư các

chương trình, dự án trung hạn với dự toán ngân sách hàng năm.

- Chính sách về thu ngân sách trong những năm gần đây luôn có

sự thay đổi và còn nhiều nội dung chưa thật sự hoàn thiện làm cho dự

toán thu ngân sách chưa thật sự thuận lợi trong quá trình chấp hành thu.

Chính sách, chế độ về chi ngân sách cũng thay đổi và được ban hành

mới khá nhiều, nhất là các chính sách về an sinh xã hội; hệ thống định

mức phân bổ dự toán còn nhiều điểm chưa cụ thể.

- Về phương pháp theo cơ chế chung hiện nay thì việc lập, phân

bổ dự toán ngân sách chưa gắn kết nguồn lực ngân sách với các kết quả

và đầu ra nên dự toán ngân sách thiếu thực tế, dễ bị điều chỉnh khi đi vào19

thực hiện nên có thể tạo ra những kết quả ngoài mong đợi.

- Còn một số cơ quan, đơn vị trình độ lập dự toán còn hạn

chế như: công tác phân tích, đánh giá, dự báo, dự kiến chưa cao.

- Hệ thống định mức, các tiêu chí phân bổ ngân sách hiện nay

chưa phù hợp.

- Hệ thống ngân sách mang tính lồng ghép, quy trình ngân sách

chưa hợp lý.

Chương 3

CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP, PHÂN BỔ

VÀ GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

3.1. Phương hướng mục tiêu của công tác lập, phân bổ và giao dự

toán ngân sách địa phương

Với mục tiêu chiến lược về đổi mới quản lý và sử dụng ngân

sách nhà nước của đảng, nhà nước ta là “Huy động, quản lý, phân phối

và sử dụng ngân sách nhà nước phải có hiệu quả và công bằng, tăng

cường kiểm soát các khoản chi, kiên quyết chống lãng phí, thất thoát.

Nâng cao hiệu quả đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước từ xác định

chủ trương, lập và duyệt dự án đến thực hiện dự án. Đảm bảo nguồn tài

chính cho những nhiệm vụ ưu tiên chiến lược”

Và những mục tiêu cụ thể như: Xác định rõ hơn trách nhiệm,

quyền hạn của từng cấp trong công tác quản lý tài chính – ngân sách nhà

nước tại phương trong việc lập, quyết định ngân sách. Tăng cường trách

nhiệm quản lý, sử dụng ngân sách của các cấp, các cơ quan, đơn vị…

Đổi mới phương thức quản lý sử dụng ngân sách gắn với kết quả thực

hiện nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc hiệu quả và tiết kiệm. Tăng cường

công tác dự báo tài chính – ngân sách nhà nước trung hạn, gắn với công

tác xây dựng dự toán ngân sách hàng năm để việc định hướng và phân

bổ nguồn lực NSNN có hiệu quả hơn.

3.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác lập, phân bổ và giao dự

toán ngân sách địa phương

3.2.1. Hoàn thiện hệ thống định mức lập, phân bổ dự toán ngân

sách địa phương; chế độ, chính sáchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Về phân bổ, giao dự toán ngân sách địa phương

Tải bản đầy đủ ngay(24 tr)

×