Tải bản đầy đủ - 24 (trang)
GIAI ĐOẠN 2007 – 2010

GIAI ĐOẠN 2007 – 2010

Tải bản đầy đủ - 24trang

11

phòng ngân sách để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn

xảy ra.

2.1.2. Thực trạng về phân cấp ngân sách nhà nước tại địa phương

Việc thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi tại thành phố được

thể hiện qua các nội dung sau:

- Nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức,

địa phương và cá nhân trong việc quản lý, điều hành và sử dụng ngân

sách theo Luật NSNN; phù hợp với yêu cầu phân cấp quản lý kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và trình độ quản lý của mỗi cấp trên địa bàn

thành phố; đảm bảo nguồn thu đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ chi

phát triển kinh tế xã hội và giữ gìn an ninh trật tự.

- Thực hiện phân cấp nguồn thu theo hướng tập trung các nguồn thu

lớn cho cấp thành phố quản lý thu, nguồn thu thuộc lĩnh vực ngoài quốc

doanh được phân cấp chủ yếu cho cấp quận, huyện quản lý thu, nguồn

thu nhỏ từ các hộ kinh doanh cá thể được phân cấp cho cấp phường, xã

quản lý thu. Nhiệm vụ chi được phân cấp theo hướng những nhiệm vụ

có liên quan, tác động trên phạm vi tòan thành phố được phân cấp cho

ngân sách cấp thành phố đảm nhận, ngân sách quận, huyện đảm nhận

những nhiệm vụ chi liên quan trong phạm vi địa bàn mình.

Như vậy, việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi trong thời gian qua

đã góp phần tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách; tập trung

được nhiều nguồn lực cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chỉnh

trang đô thị, cải thiện môi trường để thu hút đầu tư; tạo điều kiện cho các

quận, huyện trong thành phố tích cực khai thác nguồn thu, chủ động thực

hiện các nhiệm vụ chi.

2.2 Thực trạng công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa

phương

2.2.1. Những cơ sở pháp lý về lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa

phương

2.2.1.1 Những cơ sở pháp lý do trung ương ban hành

Ngoài những cơ sở pháp lý chính như: Chỉ thị của Thủ tướng,

Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, định mức phân bổ ngân sách

của Chính phủ, quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước…12

thành phố Đà Nẵng là địa phương thực hiện thí điểm mô hình không tổ

chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường nên còn thực hiện theo

Thông tư số 63/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 quy định về công tác lập

dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách huyện, quận,

phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân.

2.2.1.2 Những cơ sở pháp lý do địa phương ban hành

Ngoài những cơ sở pháp lý do trung ương ban hành còn phải

căn cứ vào những cơ sở pháp lý chính do địa phương ban hành như: Chỉ

thị của Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế

- xã hội, định mức phân bổ ngân sách địa phương, các chính sách, chế độ

do địa phương ban hành theo thẩm quyền...

2.2.2 Tổ chức công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa

phương

Việc lập và xây dựng phương án phân bổ ngân sách địa phương

theo đúng phương pháp và trình tự.

2.2.2.1 Tiêu chí, phương pháp lập, phân bổ

a. Về tiêu chí lập, phân bổ:

- Đối với dự toán thu:

Căn cứ vào những tiêu chí như: tình hình thực hiện năm hiện

hành, tốc độ tăng thu ngân sách so với đánh giá của năm hiện hành;

các chính sách về thu; thuế suất quy định cho từng loại thuế; nguồn

thu phân cấp cho từng đơn vị, địa phương ..để lập, phân bổ dự toán

thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo phương pháp quy định.

- Đối với dự toán chi:

+ Đối với chi đầu tư phát triển:

Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung được lập đảm bảo tối

thiểu 30% tổng chi cân đối ngân sách địa phương (không kể tiền sử dụng

đất và nguồn vốn huy động), khi phân bổ và giao cho các đơn vị chủ đầu

tư và địa phương bằng với dự toán trung ương giao hằng năm. Nguồn

tiền sử dụng đất, phân bổ căn cứ vào dự toán thu tiền sử dụng đất hàng

năm để bố trí cho các công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các

công trình quan trọng khác của thành phố.

+ Đối với chi thường xuyên:

Việc lập, phân bổ được thực hiện theo các tiêu chí tương ứng

trên 17 lĩnh vực chi, ngoài ra, căn cứ vào từng nhiệm vụ chi đặc thù

và chính sách, chế độ mới phát sinh để tính toán phân bổ ngân sách13

thực hiện các đề án, nhiệm vụ, mục tiêu… thực hiện hằng năm.

b. Về phương pháp lập, phân bổ:

Công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương của

thành phố Đà Nẵng được thực hiện theo phương pháp tiếp cận từ trên

xuống (phân bổ từ trên xuống) và từ dưới lên (tổng hợp từ dưới lên).

Theo đó tiến hành trao đổi, mạn đàm ngân sách giữa các đơn vị, địa

phương với cơ quan tài chính để xác định dự toán. Về phương pháp tính

toán xác định dự toán được căn cứ vào số liệu của các chỉ tiêu cơ bản,

định mức phân bổ, tiêu chí phân bổ và chính sách, chế độ để lập, phân

bổ dự toán hàng năm.

2.2.2.2 Trình tự lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương

a. Về lập dự toán ngân sách địa phương

Việc lập dự toán ngân sách ở thành phố Đà Nẵng cũng được

tiến hành đầy đủ các bước theo trình tự, quy định, đảm bảo các nguyên

tắc, căn cứ và yêu cầu. Cụ thể:

- Về lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Lập dự toán thu ngân sách là xác định quy mô tổng thu và cơ

cấu của từng khoản thu vào ngân sách.

- Về lập dự toán chi ngân sách địa phương:

Lập dự toán chi ngân sách là lập kế hoạch phân bổ nguồn lực

cho các nhu cầu chi tiêu của nhà nước để nhà nước thực hiện chức năng,

nhiệm vụ của mình và đầu tư phát triển nền kinh tế.

- Cân đối dự toán thu chi ngân sách:

Cân đối dự toán thu, chi ngân sách là xác định mức chênh lệch

giữa dự toán thu và dự toán chi ngân sách trên cơ sở đó đề ra các biện

pháp xử lý.

- Dự toán thu, chi ngân sách:

+ Dự toán thu, chi ngân sách lập báo cáo Bộ Tài chính theo các năm như sau:14

* Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Biểu đồ 2.1: Dự toán thu NSNN lập báo cáo Bộ Tài Chính* Tổng chi ngân sách địa phương:

Biểu đồ 2.2 : Dự toán chi NSĐP lập báo cáo Bộ Tài chínhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIAI ĐOẠN 2007 – 2010

Tải bản đầy đủ ngay(24 tr)

×