Tải bản đầy đủ - 26 (trang)
MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY TẠI NHNo&PNTN TỈNH ĐẮK LẮK

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY TẠI NHNo&PNTN TỈNH ĐẮK LẮK

Tải bản đầy đủ - 26trang

21

3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp

3.1.1 Căn cứ vào xu hướng phát triển hộ sản xuất cây công

nghiệp dài ngày trên địa bàn

Kỳ họp thứ 11 vừa qua, HĐND tỉnh khóa VII đã thông qua các

Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 2010. Chuẩn bị quỹ đất để đảm

bảo chỉ tiêu trồng mới cao su theo chủ trương của Chính phủ. Chuyển

một số diện tích cà phê kém hiệu quả và diện tích rừng nghèo sang trồng

cây cao su. Triển khai thực hiện Chương trình phát triển cà phê bền vững

theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ và HĐND tỉnh, tăng sản lượng và giá trị sản

phẩm cà phê xuất khẩu.

3.1.2. Căn cứ chiến lược hoạt động của ngân hàng NHNo Đăk

Lăk

Tiếp tục bám sát định hướng phát triển của NHNo Việt Nam là tập

trung cho vay Tam nông.

Tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn thông qua nhiều hình thức: đa

dạng hoá sản phẩm với chất lượng cao, duy trì đánh giá việc phân loại

khách hàng tiền gửi.

Mở rộng thị trường hoạt động, tăng cường mối quan hệ chặt chẽ

với khách hàng truyền thống, đồng thời mở rộng đối tượng khách hàng

vay mới theo hướng an toàn hiệu quả, đặc biệt là cho vay hộ sản xuất

cây công nghiệp dài ngày.

3.2. Một số giải pháp cụ thể

3.2.1. Các giải pháp mở rộng nguồn vốn

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động huy

động vốn của chi nhánh bằng nhiều hình thức sinh động và hiệu quả.

- Thực hiện chính sách tiền gửi linh hoạt, đảm bảo hài hòa lợi ích

của ngân hàng lẫn khách hàng.

- Kết hợp chính sách lãi suất huy động vốn với chính sách khuyến

mại quà tặng nhân các dịp lễ kỷ niệm đất nước, của ngành.

- Thành lập tổ chăm sóc khách hàng cá nhân thuộc phòng dịch vụ22

và chăm sóc khách hàng, phân chia khách hàng tiền gửi thành các hạng

như kim cương, vàng, bạc và có chính sách chăm sóc định kỳ.

- Xây dựng các hình thức lãi suất thưởng gửi tiền theo hình thức

cộng dồn theo quy mô tiền gửi và số lượng khách gửi bên cạnh việc

tặng kèm các hiện kim khác.

3.2.2. Giải pháp mở rộng quy mô cho vay

3.2.2.1. Giải pháp mở rộng số lượng khách hàng

Tập trung hướng tới HSX cây công nghiệp dài ngày, xem đây là

những khách hàng tiềm năng, có thể đem lại lợi nhuận lớn cho Ngân hàng

và là đối tượng Ngân hàng cần tập trung khai thác và mở rộng

3.2.2.2. Giải pháp mở rộng mạng lưới

Gom ba Chi nhánh nằm ngay chợ Buôn Mê Thuột thành một Chi

nhánh lớn. Hai chi nhánh còn lại sẽ chuyển thành phòng giao dịch chỉ thực

hiện chức năng huy động vốn và các dịch vụ chuyển tiền

Chú trọng mạng lưới ở khu vực nông thôn để tập trung vốn cho

vay theo đúng chủ trương đường lối của Chính phủ cũng như mục tiêu

hoạt động kinh doanh của NHNo Việt Nam.

3.2.3. Đáp ứng linh hoạt các nhu cầu về thời hạn cho vay

NHNo Đăk Lăk cần cho vay theo phương án vay vốn của hộ sản

xuất cây công nghiệp dài ngày.

Đối với những khách hàng có nhu cầu vay vốn theo dự án đầu tư,

cần kéo dài thời gian cho vay hơn, đảm bảo không để khách hàng bị áp

lực trả nợ trong những năm đầu.

3.2.4. Giải pháp mở rộng điều kiện cho vay

Không nên xem tài sản bảo đảm là điều kiện hàng đầu để quyết

định cho vay, mà cái chính ở đây là tính khả thi và hiệu quả của dự án,

phương án vay vốn, năng lực tài chính, uy tín của khách hàng

Mở rộng đối tượng nhận làm tài sản bảo đảm trong tương lai như

nguyên vật liệu, hàng hoá, thành phẩm.

Ngoài ra, cũng cần đơn giản hoá các thủ tục cấp tín dụng, các loại23

giấy tờ cần thiết.

3.2.5. Linh hoạt trong các phương thức cho vay

- Tính toán tổng vốn đầu tư, tổng hợp cho tất cả các ngành nghề

liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ

Đối với các khách hàng vay vốn lần đầu, nếu xét thấy quá trình

hoạt động của khách hàng lâu dài, có nhu cầu vay vốn thường xuyên có

thể cho vay theo phương thức hạn mức

3.2.6. Phát triển đa dạng hoá các sản phẩm tín dụng

Đa dạng hóa các kênh phân phối tín dụng đó là:

- Củng cố và phát triển hình thức cho vay qua tổ vay vốn thông

qua sự hỗ trợ của nhiều đầu mối hơn như của Hội nông dân, Hội phụ

nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên...

- Cho vay theo hạn mức thấu chi.

3.2.7. Giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng

- Thực hiện chính xác và kịp thời việc phân loại, đánh giá chất

lượng nợ hàng tháng, định kỳ 6 tháng để chấm điểm tín dụng, xếp hạng

khách hàng và đề ra đối sách tín dụng phù hợp

Từng bước cắt giảm giới hạn tín dụng đối với các khách hàng

thường xuyên có sản phẩm nông sản kém cạnh tranh hoặc thị trường

đang đe dọa bất ổn.

Tiến hành tự rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện qui trình thẩm định.

Phát triển các hình thức bảo hiểm.

3.2.8. Giải pháp có tính chất hỗ trợ

3.2.8.1. Dùng bộ phận vốn ưu đãi về lãi suất để hỗ trợ hộ sản

xuất cây công nghiệp dài ngày phát triển

3.2.8.2. Tăng cường cho vay đối với các doanh nghiệp có liên kết

thu mua hàng nông sản đối với HSX cây công nghiệp dài ngày

3.2.8.3. Giải pháp về nguồn nhân lực

3.3. Kiến nghị

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ24

- Ưu tiên phân bổ vốn các dự án ủy thác nước ngoài, vốn thực

hiện theo các chương trình phát triển NNNT trong nước.

- Giao quyền chủ động cho NHTM được quyết định mức cho vay có

thế chấp, không thế chấp, thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay

- Nhanh chóng phát triển các hình thức bảo hiểm thay thế biện

pháp phòng ngừa rủi ro và do dựa trên tài sản thế chấp.

- Hình thành bảo hiểm mùa màng từ nguyên nhân thiên tai: đối

với các vùng thường xuyên xảy ra thiên tai.

- Có các chính sách hỗ trợ nhằm giải quyết các khâu cơ bản sau

thu hoạch đó là chế biến và tiêu thụ.

3.3.2. Với chính quyền địa phương

Cần xây dựng quy chế phân công quy hoạch phát triển cụ thể cho

từng vùng, từng địa phương

Có chính sách thu hút cán bộ kỹ thuật, cán bộ trẻ có tâm huyết

cùng sống, cùng làm việc với HSX cây công nghiệp dài ngày bằng

chính sách đãi ngộ phù hợp.

Xây dựng cụ thể các cụm công nghiệp chuyên về chế biến và

xuất khẩu hàng nông sản.

3.3.3. Kiến nghị với NHNo Việt Nam

Có những quy trình cho vay cụ thể đối với từng loại cây công

nghiệp dài ngày riêng biệt.

Nên chăng đưa ra chương trình huy động vốn 3 năm, 5 năm với

lãi suất trả trước 1-2 năm, giảm lãi suất vay trực tiếp cho hộ sản xuất

cây công nghiệp dài ngày vay và nếu vay trả sòng phẳng để khuyến

khích hộ vay sử dụng vốn vay có hiệu quả.

Gắn kết chỉ tiêu về dịch vụ bảo hiểm đối với chỉ tiêu dư nợ cho

vay hộ sản xuất cây công nghiệp dài ngày cho CBTD và xem đây là một

trong những chỉ tiêu đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm

Kết luận Chương 3

Luận văn trình bày định hướng phát triển kinh tế tỉnh Đăk Lăk và25

các loại cây công nghiệp dài ngày đến năm 2020, trên cơ sở này NHNo

tỉnh Đăk Lăk định hướng hoạt động tín dụng với các chỉ tiêu cụ thể,

trong đó chỉ tiêu cho vay đối với hộ sản xuất cây công nghiệp dài ngày

trong thời gian đến.

Luận văn trình bày các giải pháp huy động vốn với các sản phẩm

có tính đặc thù với tình Đăk Lăk và các giải pháp tín dụng đối với các

loại hình cho vay giúp cho hộ sản xuất cây công nghiệp dài ngày tiếp

cận được nguồn vốn.

KẾT LUẬN

Trong luận văn này, tác giả đã sử dụng tổng hợp các phương

pháp nghiên cứu, khảo sát thực tế, đặc biệt là phân tích thực trạng các

hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất cây công nghiệp dài ngày của chi

nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đắk Lắk và hoàn thiện luận văn với các nội

dung sau:

1. Làm rõ vai trò của hộ sản xuất cây công nghiệp dài ngày với

các yếu tố tác động và sự đóng góp quan trọng của thành phần kinh tế

này trong việc ổn định xã hội - làm thay đổi bộ mặt nông thôn vùng tỉnh

Đắk Lắk góp phần không nhỏ trong sự nghiệp phát triển kinh tế của đất

nước.

2. Đánh giá thực trạng hộ sản xuất cây công nghiệp dài ngày ở

tỉnh Đắk Lắk và thực trạng tín dụng góp phần thúc đẩy kinh tế phát

triển từ đó làm rõ mối quan hệ giữa một bên là yêu cầu về vốn cho phát

triển sản xuất, một bên là Ngân hàng cung ứng vốn với các cơ chế thuận

lợi và hai bên cùng có lợi.

3. Luận văn cũng đánh giá những tồn tại và các vấn đề liên quan đến

cho vay đối với hộ sản xuất cây công nghiệp dài ngày trong thời gian qua và

từ đó kiến nghị đề xuất những giải pháp nhằm mở rộng có hiệu quả vốn vay

đối với hộ sản xuất cây công nghiệp dài ngày trong khu vực.

4. Luận văn cũng đề xuất các giải pháp nhằm giúp hộ sản xuất

cây công nghiệp dài ngày phát triển mạnh và bền vững đặc biệt là góp26

phần chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế NNNT và thực hiện công nghiệp

hóa, hiện đại hóa nông thôn trong tình hình hiện nay.

Những nghiên cứu, phân tích, đánh giá của luận văn chắc chắn

còn nhiều thiết sót cần phải được bổ sung và hoàn thiện hơn nữa trong

luận văn này. Mong các thầy cô và các anh chị đồng nghiệp tham gia

góp ý để luận văn được hoàn thiện hơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY TẠI NHNo&PNTN TỈNH ĐẮK LẮK

Tải bản đầy đủ ngay(26 tr)

×