Tải bản đầy đủ - 23 (trang)
Nhu cầu về ống nhựa trong các năm tới tại Miền Trung

Nhu cầu về ống nhựa trong các năm tới tại Miền Trung

Tải bản đầy đủ - 23trang

21

- Theo tiêu thức phân đoạn theo các đặc điểm: Khách hàng

chủ yếu của công ty tại thị trường Miền Trung là nhắm đến các đối

tượng là các công ty xây dựng và đặc biệt cần quan tâm hơn nữa đến

các chủ đầu tư.

3.5. Xây dựng phương án và lựa chọn chiến lược marketing

3.5.1. Xây dựng các phương án

Trên cơ sở phân tích môi trường vĩ mô, môi trường cạnh

tranh trên thị trường, đồng thời dựa trên việc xác định các điểm

mạnh, điểm yếu của Công ty, tác giả xin đưa ra các phương án chiến

lược để lựa chọn như sau:

* Phương án 1: Chiến lược của người thách thức thị trường

với mục tiêu tăng thị phần.

* Phương án 2: Chiến lược thâm nhập thị trường với mục

tiêu tăng trưởng

3.5.2. Lựa chọn phương án chiến lược

Để thuận lợi cho việc lựa chọn phương án chiến lược nhằm

phát huy tác dụng của các điểm mạnh, hạn chế ảnh hưởng các điểm

yếu của Công ty, qua đó nắm bắt tốt nhất các cơ hội, cũng như ứng

phó với những thác thức từ môi trường kinh doanh, cần xem xét bảng

3.3 so sánh giữa hai phương án .22

Bảng 3.3. So sánh giữa hai phương án

TTPhương án 1Phương án 21.Khai thác và phát huyKhai thác và phát huy cáccác điểm mạnh gặp ít thuận lợiđiểm mạnh gặp thuận lợi hơn tại cácdo các đối thủ chính có khảthị trường Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị,năng cạnh tranh cao tập trungQuảng Bình do các đối thủ thuộcchủ yếu tại tại thị trường có sảnnhóm có khả năng cạnh tranh thấp.lượng lớn.

2.Sử dụng cạnh tranh vềSử dụng hệ thống phân phối,giá bán, chính sách chiết khấu,chính sách chiết khấu tại các khu vựchoa hồng trên toàn thị trườngthị trường Quảng Nam, Quảng Ngãi,để hạn chế điểm yếu cơ bản làQuảng Trị, Quảng Bình có sản lượnggiá bán cao.thấp, hoặc sử dụng giá bán phân biệt

đối với một số khách hàng để khác

phục điểm yếu về giá bán cao.3.Khả năng đạt mục tiêuKhảnăng đạt mục tiêumarketing và mục tiêu lợimarketing và mục tiêu lợi nhuậnnhuận khó khăn hơn.thuận lợi hơn.Qua việc so sánh giữa hai phương án và các vấn đề liên quan

nêu trên thì phương án 2 được xem là thích hợp để Công ty áp dụng

tại thị trường Miền trung trong giai đoạn 2012-2017.

Tuy nhiên, Công ty không nhất thiết phải tuân thủ theo một

phương án chiến lược duy nhất đã được chọn, mà khi cần thiết cũng23

có thể kết hợp thêm các chiến lược khác nhằm làm tăng hiệu quả

cạnh tranh trên thị trường.

3.5. Các chính sách marketing

3.5.1. Chính sách sản phẩm

3.5.2. Chính sách giá

3.5.3. Chính sách phân phối

3.5.4. Chính sách truyền thông cổ động

KẾT LUẬN

Trên cơ sở phương pháp luận về chiến lược marketing cho

sản phẩm, kết hợp với sự phân tích, đánh giá thực trạng, tiềm năng

của công ty, đề tài đã đưa ra các nhận xét và đánh giá về xu hướng

phát triển của ngành ống nhựa, phân tích về môi trường bên ngoài và

bên trong, xác định thị trường mục tiêu. Từ đó xây dựng chiến lược

marketing thích hợp cho sản phẩm ống nhựa Đệ Nhất dựa trên việc

thâm nhập sâu hơn vào thị trường mục tiêu để tăng truởng.

Với mong muốn và tâm huyết của mình, hy vọng đề tài sẽ

được lãnh đạo Công ty quan tâm xem xét, triển khai áp dụng trong

thực tiễn, góp phần vào sự phát triển bền vững và hiệu quả của công

ty, để Ống nhựa Đệ Nhất trở thành một thương hiệu mạnh và có một

vị trí xứng đáng trong tâm trí khách hàng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhu cầu về ống nhựa trong các năm tới tại Miền Trung

Tải bản đầy đủ ngay(23 tr)

×