Tải bản đầy đủ - 25 (trang)
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Tải bản đầy đủ - 25trang

19CHƯƠNG 3

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ

TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI VNPT NINH THUẬN

3.1. Một số định hướng hoàn thiện tổ chức kế toán trách nhiệm

tại VNPT Ninh Thuận.

Để đáp ứng được các yêu cầu trên, tác giả đưa ra một số định

hướng và giải pháp xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm tại VNPT

Ninh Thuận như sau:

- Tổ chức kế toán trách nhiệm theo cơ cấu phân cấp quản lý.

- Tổ chức các trung tâm trách nhiệm và hoàn thiện bộ máy kế

toán nhằm đáp ứng việc phân tích, kiểm tra, đánh giá thông tin trong

các trung tâm trách nhiệm.

- Hoàn thiện công tác đánh giá thành quả quản lý, hệ thống báo

cáo kế toán trách nhiệm của các trung tâm trách nhiệm

- Hoàn thiện hệ thống báo cáo dự toán của các trung tâm trách nhiệm.

3.2. Hoàn thiện công tác phân cấp quản lý và xây dựng các trung

tâm trách nhiệm theo mô hình mới

3.2.1. Hoàn thiện công tác phân cấp quản lý

Theo đó cơ cấu phân cấp quản lý của VNPT Ninh Thuận sẽ được

tổ chức thành ba cấp quản lý như sau:

* Cấp thứ 1: Các tổ, trạm Viễn Thông trực thuộc các trung tâm

của VNPT Ninh Thuận. Nhà quản trị của cấp này là các tổ trưởng,

trạm trưởng.

* Cấp thứ 2: là các trung tâm. Nhà quản trị cấp này là các giám đốc

trung tâm và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động SXKD của trung tâm.

* Cấp thứ 3: VNPT Ninh Thuận - là cấp quản lý cao nhất, chịu

trách nhiệm toàn diện mọi mặt hoạt động SXKD của VNPT Ninh

Thuận kể cả doanh thu, chi phí, lợi nhuận và vốn đầu tư. Nhà quản trị20

cấp cao là Giám đốc VNPT Ninh Thuận. Hệ thống kế toán trách

nhiệm sẽ cung cấp cho Giám đốc những thông tin về SXKD và xác

định được trách nhiệm của các nhà quản trị cấp dưới theo mức độ

phân quyền đã xác định.

3.2.2. Xây dựng mô hình các trung tâm trách nhiệm tại VNPT

Ninh Thuận theo cơ cấu phân cấp quản lý

- Trung tâm chi phí: Chia thành 2 loại Trung tâm chi phí định

mức và trung tâm chi phí tự do.

+ Trung tâm chi phí định mức: Các tổ quản lý, tổ kỹ thuật ứng

cứu, tổ lập trình thuộc các trung tâm.

+ Trung tâm chi phí tự do: Cấp phòng ban VNPT Ninh Thuận

có 4 phòng ban, đó là các phòng Mạng và dịch vụ, phòng ĐT-XDCB,

phòng Tổ chức – Hành chánh, phòng KTTK-TC.

- Trung tâm doanh thu: Phòng kinh doanh tiếp thị, các tổ

kinh doanh, các trạm Viễn thông của 5 trung tâm.

- Trung tâm lợi nhuận: là 5 trung tâm trực thuộc VNPT Ninh Thuận.

- Trung tâm đầu tư: Ban giám đốc VNPT Ninh Thuận.

3.2.3. Xác định mục tiêu và nhiệm vụ của các trung

tâm trách nhiệm

a. Trung tâm đầu tư

+ Mục tiêu của trung tâm đầu tư: Đảm bảo việc đầu tư vào các

lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của đơn vị có hiệu quả. Tỷ lệ hoàn

vốn đầu tư cao, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao.

+ Nhiệm vụ của trung tâm đầu tư: Lập kế hoạch đầu tư hàng năm

dựa trên yêu cầu mở rộng và phát triển mạng lưới; Tổ chức quản lý,

thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư; Đánh giá hiệu quả đầu tư

của từng lĩnh vực hoạt động; thực hiện các biện pháp cải thiện tỷ lệ21

hoàn vốn đầu tư; đánh giá thành quả của các đơn vị trong việc hướng

đến mục tiêu chung của toàn đơn vị.

b. Trung tâm lợi nhuận

+ Mục tiêu của trung tâm lợi nhuận: đảm bảo tỷ lệ tăng lợi nhuận trên

doanh thu, đảm bảo tốc độ tăng của doanh thu nhanh hơn tốc độ tăng của

vốn nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng lợi nhuận.

+ Nhiệm vụ của trung tâm lợi nhuận: Lập và thực hiện kế hoạch

lợi nhuận. Tổng hợp đầy đủ, chính xác doanh thu, chi phí, xác định

kết quả kinh doanh; theo dõi và quản lý tình hình sử dụng tài sản, bảo

toàn và phát triển vốn.

c. Trung tâm chi phí

+ Mục tiêu của trung tâm chi phí: Tăng cường tính tự chịu trách

nhiệm về chi phí. Giảm thiểu chi phí thông qua việc kiểm soát toàn

bộ chi phí phát sinh tại các tổ trực thuộc các trung tâm và các phòng

ban chức năng.

+ Nhiệm vụ của trung tâm chi phí: Lập và thực hiện kế hoạch chi

phí theo dự toán, quản lý chất lượng sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn

đăng ký, theo dõi và quản lý vật tư, công nhân, nhân viên, thực hiện

tiết kiệm chi phí.

d. Trung tâm doanh thu

+ Mục tiêu của trung tâm doanh thu: Giữ và phát triển thị phần

tại từng địa bàn, hoàn thành tốt chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu

theo kế hoạch giao.

+ Nhiệm vụ của trung tâm doanh thu: Lập và thực hiện kế hoạch

tiêu thụ theo dự toán.22

3.3. Xác định bộ máy kế toán cho mô hình tổ chức kế

toán trách nhiệm tại VNPT Ninh Thuận

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán được xây dựng trên cơ sở nền

tảng của bộ máy kế toán cũ. Kế toán tại mỗi phần hành trong bộ máy

kế toán của VNPT Ninh Thuận phải vừa thực hiện nhiệm vụ của kế

toán tài chính và vừa thực hiện nhiệm vụ của kế toán quản trị cho

công việc được giao của mình.

3.4. Hoàn thiện công tác đánh giá thành quả quản lý, hệ thống

báo cáo kế toán trách nhiệm của các trung tâm trách nhiệm

3.4.1. Đối với Trung tâm đầu tư

Như những nhận xét tại chương 2, để công tác đánh giá thành

quả đầu tư được hoàn thiện tác giả đề xuất thêm một số mẫu báo cáo

thành quả của trung tâm đầu tư và một số chỉ tiêu quan trọng để đánh

giá hiệu quả đầu tư cho trung tâm đầu tư cũng như cho từng dự án

đầu tư tại VNPT Ninh Thuận. 3.4.2. Đối với Trung tâm lợi nhuận

Ngoài các báo cáo nội bộ VNPT Ninh Thuận đang áp dụng để

đánh giá chỉ tiêu lợi nhuận, tác giả đề xuất thay đổi cách tính chỉ tiêu

lợi nhuận theo hai cách: lợi nhuận kiểm soát được và lợi nhuận không

kiểm soát được.

3.4.3. Đối với trung tâm doanh thu

Tại từng trung tâm doanh thu: đánh giá tình hình thực hiện doanh

thu so với dự toán. Sau khi đánh giá từng trung tâm doanh thu, sẽ lên

bảng tổng hợp doanh thu toàn VNPT Ninh thuận và sẽ đánh giá tình

hình thực hiện doanh thu cũng như trách nhiệm của từng cấp quản lý.

3.4.4. Đối với trung tâm chi phí

Tại từng trung tâm chi phí: đánh giá chi phí thực hiện so với dự

toán, so sánh và phân tích các khoản mục chi. Xem xét việc thực hiện23

doanh thu với việc thực hiện chi phí đảm bảo tốc độ tăng doanh thu

phải lớn hơn tốc độ tăng chi phí.

Tương tự trung tâm doanh thu, sau khi đánh giá từng trung tâm

chi phí, sẽ lên bảng tổng hợp chi phí toàn VNPT Ninh Thuận và sẽ

đánh giá tình hình thực hiện chi phí cũng như trách nhiệm của từng

cấp quản lý.

3.5. Hoàn thiện hệ thống báo cáo dự toán của các trung

tâm trách nhiệm

3.5.1. Xây dựng báo cáo dự toán của trung tâm đầu tư:

Trong tình hình hiện nay, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ bảo toàn

và phát triển vốn, vấn đề đầu tư vốn vào đâu để có lợi và mang lại hiệu

quả kinh tế cao là hết sức cần thiết. Để có cơ sở đánh giá hiệu quả đầu

tư, VNPT phải thiết lập dự án đầu tư, tính toán thời gian hoàn vốn cho

từng dự án một cách chính xác và dựa trên cơ sở khoa học.

3.5.2. Xây dựng báo cáo dự toán của trung tâm lợi nhuận

Trên cơ sở mô hình các trung tâm trách nhiệm được thiết lập, dự

toán lợi nhuận được thực hiện bởi các trung tâm lợi nhuận. Dự toán

lợi nhuận phải phản ánh được ước tính số lượng thuế bao phát triển,

số thuê bao trên toàn mạng, ARPU cho từng thuê bao và các lọai thu

khác trong năm kế hoạch, từ đó làm căn cứ, so sánh mức độ đóng

góp của từng trung tâm so với kế hoạch chung của toàn tỉnh.

3.5.3. Xây dựng báo cáo dự toán của trung tâm doanh thu

Việc xây dựng kế hoạch doanh thu rất quan trọng, là cơ sở để xác

lập mục tiêu của doanh nghiệp và để lập các dự toán khác.

3.5.4. Xây dựng báo cáo dự toán của trung tâm chi phí

Căn cứ để xây dựng các báo cáo dự toán của trung tâm chi phí:

+ Đối với trung tâm chi phí định mức24

Các báo cáo về dự toán chi phí tại trung tâm chi phí định mức

cần chú ý đến mức hạ giá thành. Đây chính là việc tiết kiệm lượng

hao phí của các yếu tố cấu thành nên sản phẩm.

+ Đối với trung tâm chi phí tự do:

Để kiểm soát được chi phí, nhà quản trị không chỉ dừng lại ở việc

lập dự toán chi phí mà còn phải phân loại chi phí theo quan điểm của

kế toán quản trị (phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí), để

từ đó nhìn ra được những yếu tố chi phí nào góp phần hạ được giá

thành nếu được quản lý tốt.KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Căn cứ tình hình thực tế công tác kế toán tại đơn vị, trong

chương 3, tác giả xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm tại VNPT

Ninh Thuận dựa trên những ưu điểm và nhược điểm đã phân tích

trong chương 2, nhằm góp phần đưa công tác kế toán quản trị nói

chung và kế toán trách nhiệm nói riêng trở thành một công cụ đắc lực

phục vụ cho yêu cầu quản lý tại VNPT Ninh Thuận.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Tải bản đầy đủ ngay(25 tr)

×
x