Tải bản đầy đủ - 25 (trang)
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM

Tải bản đầy đủ - 25trang

4

Thứ ba, kế toán trách nhiệm được sử dụng để đo lường kết quả

hoạt động của các nhà quản lý và do đó nó ảnh hưởng đến cách thức

thực hiện hành vi của các nhà quản lý này.

Thứ tư, kế toán trách nhiệm thúc đẩy các nhà quản lý bộ phận

điều hành bộ phận của mình theo phương cách phù hợp với những

mục tiêu cơ bản của toàn bộ tổ chức.

1.1.4. Bản chất kế toán trách nhiệm

1.1.4.1. Kế toán trách nhiệm là nội dung cơ bản của kế toán quản trị

Kế toán trách nhiệm là một nội dung cơ bản của kế toán quản trị.

Kế toán trách nhiệm thể hiện được trách nhiệm của nhà quản lý ở các

bộ phận đối với mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp.

1.1.4.2. Kế toán trách nhiệm là một khâu trong hệ thống kiểm soát nội bộ.

Hệ thống kiểm soát nội bộ được thực hiện thông qua việc phân

công, phân cấp dựa trên cơ chế quản lý tài chính và trách nhiệm của

từng cá nhân, bộ phận trong một tổ chức hoạt động.

1.1.4.3. Kế toán trách nhiệm có tính hai mặt và ảnh hưởng về thái độ

của người quản lý đối với kế toán trách nhiệm.

Tính hai mặt của hệ thống kế toán trách nhiệm là “thông tin” và

“trách nhiệm”.

1.2. Nội dung tổ chức kế toán trách nhiệm trong doanh

nghiệp.

1.2.1. Cơ sở tổ chức kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp

1.2.1.1. Qui mô và cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp

Trong tình hình hiện nay, một doanh nghiệp lớn muốn đứng vững

trên thị trường cần phải quan tâm đến việc phát triển toàn diện cả về

qui mô và phạm vi hoạt động.

Để xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm thật sự hiệu quả tại

doanh nghiệp, đầu tiên phải hiểu thật rõ đặc thù sản xuất kinh doanh,5

qui mô và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp dẫn đến việc phải phân

cấp quản lý một cách rõ ràng, cụ thể cho mỗi bộ phận.

1.2.1.2. Công tác phân cấp quản lý tại doanh nghiệp

Phân cấp quản lý là sự ủy nhiệm quyền được ra quyết định trong

một tổ chức, sự phân cấp quản lý trải rộng việc ra quyết định cho

nhiều cấp quản lý. Các nhà quản lý ở các cấp hoạt động khác nhau

được quyền ra quyết định và chịu trách nhiệm với phạm vi quyền hạn

mà họ kiểm soát.

1.2.1.3. Kế toán trách nhiệm trong mối quan hệ với cơ cấu tổ chức

quản lý

Hệ thống kế toán trách nhiệm trong mối quan hệ với cơ cấu tổ

chức quản lý thể hiện thông qua sơ đồ sau:

Cơ cấu tổ chức quản lýHệ thống kế toánCác chỉ tiêu đánh giátrách nhiệm

Đại diện chủ sở hữu vốn

hội đồng quản trịTrung tâm đầu tư-RI; ROITổng công ty, các công

ty, chi nhánh độc lậpTrung tâm lợi nhuậnChênh lệch lợi nhuận tỷ lệ

lợi nhuận trên vốnChi nhánh bộ phận

nhận hàngTrung tâm doanh thuChênh lệch doanh thu tỷ lệ

lợi nhuận trên doanh thuCác đơn vị bộ phận sản

xuấtTrung tâm chi phíChênh lệch chi phí tỷ lệ chi

phí trên doanh thuSơ đồ 1.2. Mối quan hệ giữa hệ thống kế toán trách nhiệm

với cơ cấu tổ chức quản lý

1.2.2. Tổ chức các trung tâm trách nhiệm trong doanh nghiệp

1.2.2.1. Khái niệm trung tâm trách nhiệm6

Trung tâm trách nhiệm là một bộ phận thuộc cơ cấu tổ chức quản

lý trong một tổ chức mà các nhà quản trị của nó có quyền và chịu

trách nhiệm đối với thành quả của các hoạt động thuộc phạm vi mình

quản lý.

1.2.2.2. Phân loại trung tâm trách nhiệm

Có 4 loại trung tâm trách nhiệm: Trung tâm đầu tư, trung tâm chi

phí, trung tâm doanh thu và trung tâm lợi nhuận.

+ Trung tâm đầu tư: Là bộ phận trong tổ chức mà ở đó nhà quản

trị của nó có quyền điều hành và có trách nhiệm đối với thành quả và

hiệu quả của vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư dài hạn. Trung tâm đầu tư

là một bộ phận trách nhiệm có quyền lực cao nhất trong tổ chức.

+ Trung tâm lợi nhuận: Là bộ phận phụ thuộc trong tổ chức mà

ở đó nhà quản trị của nó chỉ được quyền ra quyết định và chịu trách

nhiệm về lợi nhuận đạt được tại đơn vị do mình chịu trách nhiệm

quản lý. Do lợi nhuận là kết quả của doanh thu trừ chi phí, nên nhà

quản trị tại trung tâm này có trách nhiệm đối với cả doanh thu và chi

phí trong phạm vi quản lý của mình.

+ Trung tâm chi phí: Là bộ phận phụ thuộc trong tổ chức mà các

nhà quản lý ở đây có quyền điều hành và có trách nhiệm đối với các

chi phí phát sinh thuộc phạm vi quản lý của mình. Có 2 dạng trung

tâm chi phí: trung tâm chi phí định mức và trung tâm chi phí tự do

+ Trung tâm doanh thu: Là bộ phận phụ thuộc trong tổ chức mà

các nhà quản lý ở đây có quyền điều hành và có trách nhiệm đối với

các khoản doanh thu phát sinh tại trung tâm đó (trong mối quan hệ

với giá thành sản phẩm để khuyến khích tạo ra lợi nhuận).

1.2.2.3. Thành quả của các trung tâm trách nhiệm

Để đánh giá được các trung tâm trách nhiệm, báo cáo thành quả

so sánh các chỉ tiêu thực tế với dự toán tương ứng với quyền hạn và7

phạm vi trách nhiệm các trung tâm trách nhiệm. Như đã trình bày tại

nội dung bản chất của trung tâm trách nhiệm, mức độ hoàn thành của

một trung tâm trách nhiệm có thể được đo lường bằng 2 tiêu chí hiệu

quả và hiệu năng.

1.2.3. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm

1.2.3.1. Đặc điểm báo cáo kế toán trách nhiệm

- Báo cáo thành quả của các trung tâm trách nhiệm về phương

diện tài chính thường được thể hiện gắn liền với từng trung tâm, mức

độ chi tiết của báo cáo giảm dần khi cấp độ nhà quản trị nhận báo cáo

tăng dần, do báo cáo của các nhà quản trị cấp càng cao thì không thể

chi tiết tất cả các khoản mục nhỏ, bộ phận nhỏ trong tổ chức.

- Trong báo cáo thành quả phải giải thích nguyên nhân tạo nên

thành quả nhằm làm sáng tỏ hơn vấn đề cần quan tâm quản lý, khắc

phục để hướng các trung tâm về mục tiêu chung của tổ chức.

1.2.3.2. Nội dung tổ chức báo cáo kế toán trách nhiệm

- Báo cáo trung tâm đầu tư: Báo cáo trình bày thu nhập và tình

hình đầu tư theo dự toán và thực tế.

- Báo cáo của trung tâm chi phí: bao gồm tất cả các chi phí có

thể kiểm soát của trung tâm theo dự toán và theo thực tế.

- Báo cáo của trung tâm doanh thu: Bao gồm tất cả các doanh

thu phát sinh theo dự toán và theo thực tế của trung tâm đó.

- Báo cáo của trung tâm lợi nhuận: Báo cáo tình hình thực hiện

dự toán lợi nhuận theo số dư đảm phí.

1.2.4. Xác định các chỉ tiêu đánh giá trung tâm trách nhiệm

* Trung tâm đầu tư: Với quyền hạn và trách nhiệm về những vấn đề

về hiệu quả vốn đầu tư, các chỉ tiêu sử dụng để đánh giá như sau:

Lợi nhuận còn lại

( RI)

Chi phí

vốn sử dụng=

=Lợi nhuận của

Chi phí vốn

trung tâm đầu tư

sử dụng

Vốn đầu tư của

x Tỷ lệ

trung tâm đầu tư

lãi suất8

Chi phí vốn sử dụng là chi phí mà trung tâm đầu tư phải bỏ ra để

có được vốn đầu tư (lãi vay, lãi suất trái phiếu. . .).

Lợi nhuận

Tỉ lệ hoàn vốn đầu tư = -----------------------------( ROI)

Vốn đầu tư bình quân

* Trung tâm chi phí

. Tổng chi phí: Chỉ tiêu này cho thấy qui mô tài chính trong hoạt

động và phạm vi trách nhiệm của trung tâm chi phí.

Chênh lệch chi phí = Chi phí thực tế - Chi phí dự toán

* Trung tâm doanh thu

. Tổng doanh thu: Chỉ tiêu này cho thấy qui mô tài chính trong

hoạt động và phạm vi trách nhiệm của trung tâm doanh thu.

Chênh lệch doanh thu = Doanh thu thực tế - doanh thu dự toán

* Trung tâm lợi nhuận

Sử dụng chỉ tiêu đánh giá

. Tổng lợi nhuận: Chỉ tiêu này đo lường qui mô và phạm vi trách

nhiệm trung tâm kinh doanh.

Chênh lệch lợi nhuận = Lợi nhuận thực tế - Lợi nhuận dự toán.

Lợi nhuận

. Tỉ lệ lợi nhuận trên doanh thu =

----------------Doanh thuKẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Trong chương 1, luận văn đã đi sâu tìm hiểu và giải quyết những

vấn đề lý luận về tổ chức kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp.9CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM

TẠI VNPT NINH THUẬN

2.1. Giới thiệu về VNPT Ninh Thuận

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của VNPT Ninh Thuận

Viễn Thông Ninh Thuận (viết tắt là VNPT Ninh

Thuận) là đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn Bưu chính

Viễn thông Việt Nam. VNPT Ninh Thuận được thành lập

theo quyết định số 661/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06 tháng 12

năm 2007.

2.1.2. Tổ chức sản xuất tại VNPT Ninh Thuận:

Với chức năng tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác, kinh doanh và

cung cấp các dịch vụ VT-CNTT. Quy trình sản xuất của VNPT Ninh

Thuận được thể hiện qua sơ đồ tổ chức sản xuất tại VNPT Ninh Thuận.

2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý tại VNPT Ninh Thuận: được thể hiện qua

sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại VNPT Ninh Thuận. Gồm 7

phòng ban, 5 trung tâm và dưới các trung tâm là các tổ, trạm

Viễn thông.

VNPT Ninh thuận qui định chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho từng

bộ phận quản lý.

2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của VNPT Ninh Thuận

VNPT Ninh Thuận thực hiện hạch toán vừa tập trung vừa phân

tán, toàn bộ doanh thu, chi phí của các đơn vị hạch toán phụ thuộc

được theo dõi hạch toán tại các trung tâm, sau đó được chuyển lên

phòng KTTK-TC của VNPT Ninh Thuận. Riêng doanh thu, chi phí

của các phòng ban VNPT Ninh Thuận thì được hạch toán tập trung

tại VNPT Ninh Thuận. Từ phòng kế toán VNPT Ninh Thuận sẽ tổngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM

Tải bản đầy đủ ngay(25 tr)

×
x