Tải bản đầy đủ - 174 (trang)
Bài 3: CON LẮC ĐƠN

Bài 3: CON LẮC ĐƠN

Tải bản đầy đủ - 174trang

C. tăng lên 4 lần.

D. giảm đi 4 lần.

4. Con lắc đơn dao động điều hoà với chu kỳ 1s tại nơi có gia tốc trọng trường

9,8m/s2, chiều dài của con lắc là

A. l = 24,8m.

B. l = 24,8cm.

C. l= 1,56m.

D. l= 2,45m.

5. Con lắc đơn dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng trường 9,81m/s 2, với

chu kỳ T = 2s. Chiều dài của con lắc là

A. l = 3,120m.

B. l = 96,60cm.

C. l= 0,993m.

D. l= 0,040m.

6. Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một đầu sợi

dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia

tốc trọng trường g. Lấy g= π2 (m/s2). Chu kì dao động của con lắc là:

A. 1,6s.

B. 1s.

C. 0,5s.

D. 2s.

7.Một con lắcc đơn có chiều dài dây treo là l = 1m, dao động điều hòa tại nơi có

gia tốc trọng trừong g = 10m/s2.. Lấy π2 =10. Tần số dao động của con lắc là

A. 0,25 Hz

B. 1,00 Hz

C. 0,50 Hz

D. 2,00 Hz

8. Ở nơi mà con lắc đơn đếm giây (chu kỳ 2s) có độ dài 1m, thì con lắc đơn có

độ dài 3m sẽ dao động với chu kỳ là

A. T = 6s.

B. T = 4,24s.

C. T = 3,46s.

D. T = 1,5s.

9. Một con lắc đơn có độ dài l 1 dao động với chu kỳ T1 = 0,8s. Một con lắc đơn

khác có độ dài l2 dao động với chu kỳ T1 = 0,6s. Chu kỳ của con lắc đơn có độ dài

l1 + l2 là

A. T = 0,7s.

B. T = 0,8s.

C. T = 1,0s.

D. T = 1,4s.

10. Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, một con lắc đơn và một con lắc lò xo

nằm ngang dao động điều hòa với cùng tần số. Biết con lắc đơn có chiều dài 49

cm và lò xo có độ cứng 10 N/m. Khối lượng vật nhỏ của con lắc lò xo là

A. 0,125 kg

B. 0,750 kg

C. 0,500 kg

D. 0,250 kg

15. Một con lắc đơn có độ dài l, trong khoảng thời gian Δt nó thực hiện được 6

dao động. Người ta giảm bớt độ dài của nó đi 16cm, cũng trong khoảng thời gian

Δt như trước nó thực hiện được 10 dao động. Chiều dài của con lắc ban đầu là

A. l = 25m.

B. l = 25cm.

C. l = 9m.

D. l = 9cm.

1816. Tại một nơi có hai con lắc đơn đang dao động với các biên độ nhỏ. Trong

cùng một khoảng thời gian, người ta thấy con lắc thứ nhất thực hiện được 4 dao

động, con lắc thứ hai thực hiện được 5 dao động. Tổng chiều dài của hai con lắc

là 164cm. Chiều dài của mỗi con lắc lần lượt là

A. l1= 100m, l2 = 6,4m.

B. l1= 64cm, l2 = 100cm.

C. l1= 1,00m, l2 = 64cm.

D. l1= 6,4cm, l2 = 100cm.

17. Cùng một địa điểm, người ta thấy trong thời gian con lắc A dao động được 10

chu kỳ thì con lắc B thực hiện được 6 chu kỳ. Biết hiệu số độ dài của chúng là

16cm. Độ dài của mỗi con lắc là:

A. 6cm và 22cm.

B. 9cm và 25cm.

C. 12cm và 28cm.

D. 25cm và 36cm.

18. Tại một nơi, chu kì dao động điều hoà của một con lắc đơn là 2,0 s. Sau khi

tăng chiều dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hoà của nó là 2,2

s. Chiều dài ban đầu của con lắc này là

A. 101 cm.

B. 99 cm.

C. 98 cm.

D. 100 cm.

19. Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng

thời gian ∆t, con lắc thực hiện 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc

một đoạn 44 cm thì cũng trong khoảng thời gian ∆t ấy, nó thực hiện 50 dao động

toàn phần. Chiều dài ban đầu của con lắc là

A. 144 cm.

B. 60 cm.

C. 80 cm.

D. 100 cm.

20.Công thức nào sau đây được dùng để tính tần số dao động của con lắc đơn.

A. f =1

g

lB. f =1

l

gC. f =1

πg

lD. f =1

πl

g21. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn?

A. Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó.

B. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động

nhanh dần.

C. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, thì trọng lực tác dụng lên nó cân bằng

với lực căng của dây.

D. Với dao động nhỏ thì dao động của con lắc là dao động điều hoà.

22. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn tỉ lệ với căn bậc hai của chiều dài của

nó.19B. Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn tỉ lệ nghịch với căn bậc hai của gia

tốc trọng trường nơi con lắc dao động.

C. Chu kì của con lắc đơn phụ thuộc vào biên độ.

D. Chu lì của con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng.

23. Điều nào sau đây là sai khi nói về cơ năng của con lắc đơn dao động điều

hoà?

A. Cơ năng toàn phần là đại lượng tỉ lệ vơi bình phương của biên độ.

B. Cơ năng toàn phần là đại lượng biến thiên theoli độ.

C. Động năng và thế năng là những đại lượng biến thiên tuần hoàn.

D. Cơ năng toàn phần của con lắc phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu.

24. Tại một nơi xác định, một con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì T, khi

chiều dài con lắc tăng 4 lần thì chu kì con lắc

A. không đổi. B. tăng 16 lần. C. tăng 2 lần. D. tăng 4 lần.

25. Tại một nơi, chu kì dao động điều hoà của một con lắc đơn là 2s. Sau khi

tăng chiều dài của con lắc lên 21cm thì chu kì dao động điều hoà của nó là

2,2s. Chiều dài ban đầu của con lắc này là

A. 101cm.

B. 99cm.

C. 100cm.

D. 98cm.

26. Một con lắc đơn có chiều dai l. Trong khoảng thời gian ∆t nó thực hiện 12

dao động. Khi giảm chiều dài 23cm thì cũng trong thời gian nói trên, con lắc

thực hiện 20 dao động. Chiều dài ban đầu của con lắc là

A. 31,52cm.

B. 35,94cm.

C. 42,46cm.

D. 80,12cm.

27. Một con lắc đơn có dây treo dài 20cm. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng

một góc 0,1rad rồi cung cấp cho nó vận tốc 10 2 cm/s hướng theo phương

vuông góc với sợi dây. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = 10m/s 2 và π 2 = 10 . Biên độ

dài của con lắc bằng

A. 2cm. B. 2 2 cm.

C. 4cm.D. 4 2 cm.

28. Con lắc đơn chiều dài l = 20cm . Tại thời điểm t = 0, từ vị trí cân bằng con

lắc được truyền vận tốc 14 cm/s theo chiều dương của trục toạ độ. Lấy g =

9,8m/s2. Phương trình dao động của con lắc là

A. s = 20cos  7t-π

÷ cm.

2B. s = 20cos7t cm.20

D. s = 10cos  7t+C. s = 10cos7t cm.π

÷cm.

229. Một con lắc đơn gồm quả cầu gồm quả cầu khối lượng 500g treo vào một

dây mảnh dài 60cm. Khi con lắc đang ở vị trí cân bằng thì cung cấp cho nó

một năng lượng 0,015J, khi đó con lắc sẽ thực hiện dao động điều hoà. Lấy g

= 10m/s2. Biên độ dao động của con lắc là

A. 0,06rad.

B. 0,10rad. C. 0,15rad.

D. 0,18rad.

30. Con lắc đơn có chiều dài dây treo l = 50cm dao động điều hoà tại nơi có

gia tốc trọng trường g = 10 m/s 2 với biên độ góc α = 80 . Chọn gốc thế năng tại

vị trí cân bằng. Giá trị góc lệch của dây treo con lắc so với phương thẳng đứng

khi động năng của nó bằng 3 lần thế năng là

A. 2,50.

B.40.

C. 50.

D. 60.

31. Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hoà. Trong

khoảng thời gian ∆t con lắc thực hiện 40 dao động toàn phần, thay đổi chiều

dài con lắc 44 cm thì cũng trong khoảng thời gian ∆t ấy, nó thực hiện 50 dao

động toàn phần. Chiều dài ban đầu của con lắc là

A. 100 cm.

B. 144 cm.

C. 80 cm.

D. 60 cm.

32. Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hoà với

biên độ góc α 0 nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển

động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li

độ góc α của con lắc bằng

A. −

C.α0

.

3α0

.

2B −

Dα0

.

2α0

.

3BÀI 4: DAO ĐỘNG TẮT DẦN – CƯỠNG BỨC – CỘNG HƯỞNG

BÀI 5: TỔNG HỢP DAO ĐỘNG

Dao động cưỡng bức: ngoại lực cưỡng bức biến thiên tuần hoàn.

1.

Đặc điểm cưỡng bức: ACBức = const

2.

fCBức = fngoại lựcACB ∈

3.1

fCB − f riêngDao động tắt dần: A↓.

214.5.

6.ϕ

=

(Dao động duy trì: A,Triêng = const

Cung cấp năng lượng sau mỗi chu kì.

Cộng hưởng: Amax khi fCBức = friêng

Biên độ và pha ban đầu tổng hợpA2 = A12 + A22 + 2 A1 A2 cos(ϕ2 − ϕ1 )

A sin ϕ1 + A2 sin ϕ 2

tan ϕ = 1

A1cosϕ1 + A2 cosϕ2

7.Cùng pha: Amax = A1 + A2∆ϕ = 2kπNgược pha: Amin = │A1 – A2│

Vuông pha:

22

1A =A + A22∆ϕ = (2k + 1)π

2Chủ đề 1.4. Dao động tắt dần, duy trì, cưỡng bức, cộng hưởng.

Tổng hợp dao động

1. Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần?

A. Trong dao động tắt dần, cơ năng giảm dần theo thời gian.

B. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt càng nhanh.

C. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.

D. Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hoà.

2. Phát biểu nào sau đây về dao động cưỡng bức là đúng?

A. Tần số của dao động cưỡng bức là tần số riêng của hệ.

B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của ngoạilực tuần hoàn.

C. Tần số của dao động cưỡng bức là tần số của ngoại lực tuần hoàn.

D. Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực

tuần hoàn.

3. Điều nào sau đây là sai khi nói về dao động cưỡng bức?

A. Dao động cưỡng bức không bị tắt dần.

B. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc ma sát.

C. Cộng hưởng cơ chỉ xảy ra trong dao động cưỡng bức.

D. Dao động cưỡng bức có hại và cũng có lợi.

4. Trong dao động cơ học, khi nói về dao động cưỡng bức (giai đoạn đã ổn

định), phát biểu náo sau đây là đúng?

A. Biên độ của dao động cưỡng bức luôn bằng biên độ của ngoại lực tuần

hoàn tác dụng lên vật.

22B. Chu kì của dao động cưỡng bức luôn bằng chu kì dao động riêng của vật.

C. Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc tần số của ngoại lực tuần

hoàn tác dụng lên vật.

D. Chu kì của dao động cưỡng bức bằng chu kì của ngoại lực tuần hoàn tác

dụng lên vật.

5. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động

A. với tần số bằng tần số dao động riêng.

B. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.

C. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng.

D. mà không chịu ngoại lực tác dụng.

6. Một con lắc lò xo dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì thì biên độ của nó

giảm đi 5%. Tỉ lệ cơ năng của con lắc bị mất đi trong một dao động là

A. 5%.

B. 19%.

C. 25%.

D. 10%.

7. Một con lắc đơn có độ dài l = 16cm được treo trong toa tàu ở ngay vị trí phía

trên của trục bánh xe. Chiều dài mỗi thanh ray là 12m. Lấy g = 10m/s 2 vàπ 2 = 10 , coi tàu chuyển động đều. Con lắc sẽ dao động mạnh nhất khi vận tốc

đoàn tàu là

A. 15m/s.

B. 1,5cm/s.

C. 1,5m/s.

D. 15cm/s.

8. Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có

phương trình lần lượt là x1 = 2cos 100π t-π

π÷ cm và x2 = sin 100π t + ÷

3

6

cm. Phương trình dao động tổng hợp là

A. x = cos  100π tC. x =π

÷ cm.

3

B. x = 3cos 100π t-π3cos 100π t+ ÷cm.

6

D. x =π

÷cm.

3π3cos 100π t- ÷cm.

6

9. Một vật thực hiện hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Biết

phương trình của dao động thứ nhất là x1 = 3cos  2π t+

trình của dao động tổng hợp là x = 5cos  2π t+

động thứ hai là23π

÷cm và phương

3π

÷ cm. Phương trình của dao

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 3: CON LẮC ĐƠN

Tải bản đầy đủ ngay(174 tr)

×