Tải bản đầy đủ - 24 (trang)
2 Giải pháp phát triển hoạt động TTQT tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Quảng Nam

2 Giải pháp phát triển hoạt động TTQT tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Quảng Nam

Tải bản đầy đủ - 24trang

203.2.2.2 Đa dạng hoá các hình thức thanh toán XNK

 Mở rộng và nâng cao chất lượng thanh toán chuyển tiền, phổ

biến và khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ nhờ thu trơn hoặc

nhờ thu chứng từ đối với những khách hàng có quan hệ làm ăn lâu dài

với đối tác nước ngoài, những đối tác uy tín.

 Đa dạng hoá hình thức thanh toán thông qua sử nhiều loại Lc

khác nhau như L/c điều khoản đỏ, L/c giáp lưng, L/c chuyển nhượng...

3.2.3 Nâng cao chất lượng hoạt động TTQT

3.2.3.1 Hoàn thiện các chương trình ứng dụng công nghệ ngân hàng

trong hoạt động TTQT

 Xây dựng hệ thống dự phòng khi đường truyền bị lỗi, nâng

cấp đường truyền dữ liệu trong chương trình TF đồng thời xây dựng

hệ thống cơ sở dữ liệu cho tất cả khách hàng tiềm năng và khách hàng

hiện có nhằm phục vụ tốt nhất cho hoạt động Marketing.

 Mở rộng việc kết nối thanh toán điện tử qua mạng vi tính đối

với khách hàng lớn, phát triển các dịch vụ internet banking, phone

banking…Việc triển khai dự án hiện đại hoá ngân hàng cần đi đôi với

việc nâng cao khả năng an ninh mạng, điều này rất cần thiết cho quá

trình triển khai các dịch vụ ngân hàng trực tuyến.

3.2.3.2 Kiểm soát và quản lý rủi ro trong các phương thức thanh toán

 Chủ động đưa ra một quy trình kiểm tra chứng từ chặt chẽ và

cụ thể các nội dung kiểm tra, soạn thảo cẩm nang “Tình huống rủi ro

và biện pháp xử lý” cho từng mảng L/C, T/T, nhờ thu, thường xuyên

cập nhật và tổng hợp các bất hợp lệ thường gặp của bộ chứng từ dựa

trên cơ sở thực tế xảy ra tại chi nhánh trong quá trình tác nghiệp và

tham khảo thêm ở những chi nhánh cùng và khác hệ thống, thực hiện

các nghiệp vụ TTQT phải bám sát quy định quản lý ngoại hối của

Ngân hàng nhà nước, quy định của Chính phủ và theo thông lệ quốc tế21 Cập nhật thông tin thị trường và sử dụng có hiệu quả hệthống thông tin liên quan đến TTQT của Hội sở chính như các

thông tin về khách hàng, tình hình biến động chính trị, xã hội,

pháp luật và đặc thù của một số quốc gia

3.2.3.3 Nâng cao trình độ cán bộ thanh toán quốc tế

3.2.3.4 Tư vấn khách hàng trong nghiệp vụ thanh toán quốc tế

3.2.4 Hoàn thiện cơ chế, chính sách quy trình nghiệp vụ TTQT

Quy trình nghiệp vụ thanh toán quốc tế là cơ sở giúp cho việc thực

hiện các nghiệp vụ thanh toán quốc tế được quy chuẩn trong toàn hệ

thống và có sự nhất quán trong quy trình làm việc. Vì vậy, có một quy

trình hợp lý sẽ giúp cho hiệu quả công việc được nâng cao, xử lý công

việc được nhanh gọn, chính xác, tăng tính trách nhiệm trong xử lý

nghiệp vụ.

3.2.5 Xây dựng “chương trình xuất nhập khẩu trọn gói”

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, VCB Quảng Nam

cần tung ra “chương trình xuất nhập khẩu trọn gói”. Đây chính là mô

hình cung cấp cho các doanh nghiệp XNK các dịch vụ thanh toán và

dịch khác liên quan đến một lô hàng XNK theo L/c hay hợp đồng

ngoại thương như dịch vụ vận tải hàng hoá, bảo hiểm…nhằm tạo điều

kiện cho khách hàng và gia tăng thu nhập cho hoạt động TTQT tại Chi

nhánh. Tuy nhiên, để thực hiện được mô hình này cần có sự chuẩn bị

kỹ càng về yếu tố con người, và sự hợp tác giữa các ngành dịch vụ có

liên quan.

3.2.6 Xây dựng chính sách khách hàng và ứng dụng Marketing

trong hoạt động thanh toán quốc tế

Công tác Marketing cho hoạt động TTQT chưa được đầu tư đúng

mức và mới chỉ dừng lại việc tiếp cận khách hàng qua mối quan hệ tín22dụng, vì vậy cần có chính sách tiếp thị và chính sách giá cả hợp lý để

thu hút khách hàng

3.2.7 Phát triển hoạt động kinh ngoại tệ thông qua nhiều hình thức

VCB Quảng Nam cần đa dạng hoá các hoạt động kinh doanh

ngoại hối thông qua việc mở rộng các đại lý thu đổi ngoại tệ trên địa

bàn tỉnh, đẩy mạnh thanh toán thẻ, sec du lịch, khai thác và thu hút

dịch vụ chi trả kiều hối, quản lý tốt việc sử dụng ngoại tệ, đảm bảo

khả năng tái tạo ngoại tệ cho hoạt động thanh toán XNK .

3.2.8 Phát triển hoạt động tài trợ xuất khẩu

3.3 Một số kiến nghị

3.3.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

3.3.1.1 Củng cố và mở rộng quan hệ đại lý với các NH nước ngoài

3.3.1.2 Thành lập trung tâm môi giới ngoại hối

Trước tình trạng mất cân bằng trong xuất nhập khẩu ở nước ta vẫn

còn tiếp diễn và có khả năng diễn biến xấu hơn ảnh hưởng không nhỏ

đến vấn đề thu chi ngoại tệ và tình trạng khan hiếm nguồn USD trong

thời gian qua. Vì vậy, để đảm bảo nguồn ngoại tệ dồi dào, đáp ứng đủ

nhu cầu thanh toán quốc tế cho các khách hàng của VCB thì

NHTMCP Ngoại thương VN cần phải thành lập trung tâm môi giới

ngoại hối để những nhà xuất khẩu bán ngoại tệ và những nhà NK cần

ngoại tệ gặp nhau, đồng thời VCB sẽ hưởng phí từ dịch vụ đó.

3.3.1.3 Hoàn thiện cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ thanh toán XNK

Tiếp tục hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế phù hợp với giai

đoạn hiện nay, quy trình 40/QĐ/NHNT.THTT về hình thức tín dụng

chứng từ và nhờ thu chứng từ trong hệ thống VCB còn nhiều bất cập,

hướng dẫn chưa thực sự rõ ràng. Đặc biệt, các văn bản trong việc thực

hiện các nghiệp vụ chuyển tiền bằng điện ra nước ngoài còn chồng

chéo nhau, chưa có sự nhất quán như quyết định 192/QĐ-NHNT-23HĐQT và 160/2006/NĐ-CP gây ra sự lúng túng cho cán bộ thực hiện

tác nghiệp.

3.3.1.4 Tăng cường công tác đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn

3.3.1.5 Đổi mới tư duy trong việc quản lý và tiếp cận các doanh nghiệp

3.3.2 Kiến nghị đối với Chính phủ và cơ quan chức năng

 Xây dựng văn bản quy định quy chế về giao dịch thanh toán

XNK, trong đó nêu rõ quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà nhập

khẩu, nhà xuất khẩu và các ngân hàng khi tham gia vào quan hệ thanh

toán hàng xuất khẩu

 Chính phủ cần chỉ đạo Bộ công thương thực hiện có hiệu quả

hơn chính sách thương mại phát triển theo hướng khuyến khích đẩy

mạnh xuất khẩu, quản lý chặt chẽ nhập khẩu nhằm cải thiện cán cân

TTQT. Bên cạnh đó cần có các văn bản liên ngành phối hợp chặt chẽ

giữa các bộ ngành nhằm tránh mâu thuẫn lẫn nhau trong quá trình

hướng dẫn thực hiện.

 Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, ngăn chặn việc

nhập những mặt hàng mà trong nước sản xuất được, tăng cường chống

buôn lậu

 Cải cách mạnh mẽ và triệt để các thủ tục hành chính, tạo hành

lang thông thoáng cho hoạt động XNK. Cần có sự phối hợp giữa các

Bộ, Ngành như Hải quan, Thuế, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ doanh

nghiệp tham gia hoạt động XNK theo một chu trình tuần tự khép kín,

giảm bớt các thủ tục, tránh phiền hà, tiết kiệm thời gian và chi phí.

 Tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước trong việc thực hiện

các chính sách quản lý ngoại hối, tiến tới xoá bỏ quản lý hạn ngạch

nhập khẩu mà thay thế bằng việc áp dụng các biện pháp về thuế. Kịp

thời phát hiện các lệch lạc trong thực thi song cần mềm dẻo linh hoạt24tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được chủ động trong hoạt động

kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo ổn định kinh tế đất nước.

KẾT LUẬN

Ngày nay, trong xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế và thương

mại quốc tế ngày càng phát triển, thanh toán quốc tế đã trở thành một

hoạt động cơ bản, không thể thiếu của các NHTM và là một mắt xích

không thể tách rời trong toàn bộ dây chuyền thực hiện một hợp đồng

ngoại thương đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế, cho khách hàng và

cho chính bản thân các ngân hàng.

Hoạt động TTQT là một hoạt động chiếm vị, trí quan trọng

trong chiến lược kinh doanh của các ngân hàng thương mại. Mở rộng

và phát triển hoạt động kinh doanh này luôn là vấn đề ưu tiên của các

ngân hàng hiện đại, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển thương mại quốc

tế như vũ bão hiện nay. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, sự phát

triển hoạt động TTQT tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

chi nhánh chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của ngân hàng.

Vì vậy, luận văn “Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế

tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng

Nam” đã phân tích những thuận lợi, khó khăn và tìm ra nguyên nhân

để đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm giúp chi nhánh trong thời

gian tới thực hiện tốt hơn nữa các yêu cầu của phát triển, nâng cao

năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế của mình trong và ngoài tỉnh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Giải pháp phát triển hoạt động TTQT tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Quảng Nam

Tải bản đầy đủ ngay(24 tr)

×