Tải bản đầy đủ - 24 (trang)
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-CN QUẢNG NAM

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-CN QUẢNG NAM

Tải bản đầy đủ - 24trang

1171.07% õy l iu kin tt cho cỏc Doanh nghip XNK trong vic u t

sn xut v thanh toỏn tin hng cg nh vic phỏt trin hot ng TTQT

ca chi nhỏnh. T l n xu cú s st gim iu ny cho thy chớnh sỏch

qun lý n ca chi nhỏnh cú nhng bc ci thin t 1.02% n xu xung

cũn 0.47% n xu, t l d n cú TSB mc tng i cao trờn 80% d

n, gi vng c th phn trờn a bn.

2.3 Thc trng phỏt trin hot ng thanh toỏn quc t ti Ngõn

hng TMCP Ngoi thng Vit Nam-CN Qung Nam

2.3.1 Doanh s hot ng thanh toỏn quc t

Bng 2.3 S liu v Doanh s XNK

VT: triu USD

200820092010Thanh toỏn XNKDsT trngDsT trngDsT trngDoanh s nhp khu11385%13082%11180%Doanh s xut khu2015%2818%2820%Tng doanh s133100%158100%139100%Tc tng trng qua cỏc nm

+ S tuyt i-25-19+ S tng i-19%-12%(Ngun: S liu tng hp ca Vietcombank Qung Nam)Doanh s hot ng TTQT ca chi nhỏnh cú s tng trng

nhng khụng n nh qua cỏc nm, cỏc mt XNK tp trung ch

yu mt hng go, thy sn; cỏc mt hng NK cú th phn

thanh toỏn ln l cỏc linh kin ụ tụ, mỏy múc thit b, xe ụ tụ

con, xe mỏy, mỏy iu hũa, nguyờn ph liu may mc. S st

gim trong nm 2010 l do s s gim doanh s thanh toỏn hng

nhp122.3.2 Th phn thanh toỏn XNK ca Vietcombank Qung Nam trờn

a bn tnh

T nm 2008-2010 doanh s thanh toỏn XNK chi nhỏnh chim

bỡnh quõn gn 21% so vi Kim ngch XNK ca tnh, trong ú: Doanh

s thanh toỏn XK chim khong 10%, NK chim khong 22%, tc

tng trng qua cỏc nm cú xu hng chm li. Nh vy, vi th phn

thanh toỏn XNK nh vy cha tng xng vi tim nng tnh v th

mnh v thanh toỏn quc t ca chi nhỏnh.

2.3.3 Cỏc phng thc TTQT ti Vietcombank Qung Nam

2.3.3.1 Chuyn tin bng in

Bng 2.5 Doanh s thanh toỏn thụng qua chuyn tin bng in

VT: triu USD

Ch tiờu

TT nhp

khu

TT xut

khuGiỏ tr

S mún

Giỏ tr

S mún200820092010Tỷ lệ

tăng/giảm(

%)

2008-200929.3

410

13

33817.79

300

25.47

37031.2

500

21.33

350-39.28%

-26.83%

95.92%

9.47%Tỷ lệ

tăng/giảm(

%)

2009-201075.38%

66.67%

-16.25%

-5.41%( Ngun: Bỏo cỏo ca phũng TTQT Vietcombank Qung Nam)

Qua cỏc nm, hot ng chuyn tin ra nc ngoi ca cỏc Doanh

nghip qua VCB Qung Nam a s l thanh toỏn tin hng hoỏ,

chuyn tin dch v cho cỏc cụng ty du lch v v chuyn tin du hc

sinh.

2.3.3.2 Nh thu chng t

Thanh toỏn xut nhp khu thụng qua hỡnh thc nh thu ch yu

l nh thu chng t hng nhp nhng li phỏt sinh rt khiờm tn ti

VCB Qung Nam, tp trung ch yu mt s cụng ty nh.132.3.3.3 Phng thc thanh toỏn tớn dng chng t

Bng 2.7 Doanh s thanh toỏn tớn dng chng t

VT: triu USDCh tiờu200820092010Doanh s LC NK83.59890Doanh s LC XK7.056.62Tỷ lệ

tăng/giảm(

%)

2008-2009Tỷ lệ

tăng/giảm(%

)

2009-201017.37%

-6.38%-8.16%

-69.70%(Ngun s liu: Bỏo cỏo ca phũng TTQT Vietcombank Qung Nam)

õy l phng thc c nhiu doanh nghip XNK s dng nhiu

nht. Mt hng NK ch lc ti chi nhỏnh VCB Qung Nam l linh

kin ụ tụ, cỏc mt hng dc phm v may mc chim t l cao, ngoi

ra cũn mt s mt hng nh giy, thu hi sn, dõy chuyn thit b

Trong khi ú mt hng XK thỡ go chim khong 70%, phn cũn li l

XK hng thnh phm hng may mc, hi sn.

2.3.4 Doanh thu hot ng thanh toỏn quc t ti VCB Qung Nam

Thu nhp t hot ng TTQT chim t l khỏ cao trong hot ng

kinh doanh ca Chi nhỏnh, dao ng t 15% n 25%, õy l lnh vc

tim nng gúp phn lm tng li nhun cho Chi nhỏnh bờn cnh hot

ng huy ng vn v tớn dng.

Bng 2.8 Thu nhp t hot ng TTQT

VT: triu VN

2008

2009

2010

Ch tiờu thu nhp Thu nhpT trng Thu nhpT trng Thu nhp T trng

994

66.2%

3,501

83.0%

3,027

84.4%

TN t L/c

TN t Chuyn tin50133.4%71016.8%55415.4%TN t Nh thu

Tng TN6

1,5010.4%

100%9

4,2200.2%

100%7

3,5880.2%

100%(Ngun: S liu tng hp ca Vietcombank Qung Nam)142.3.5 ỏnh giỏ cht lng hot ng thanh toỏn quc t ti VCB

Qung Nam

Cht lng hot ng thanh toỏn quc t ti VCB Qung Nam

trong ba nm qua c cp lónh o quan tõm, to iu kin cho cỏn

b thanh toỏn c nõng cao trỡnh , cụng ngh thụng tin luụn c

i mi ng b vi vic thay i, i mi quy trỡnh nghip v,

chng trỡnh chuyn tin v lp in luụn c cp nht thng

xuyờn. Ngoi ra, cỏn b TTQT hng dn, t vn t m cho nhng

khỏch hng giao dch ln u. Tuy nhiờn, chng loi thanh toỏn quc

t ti chi nhỏnh v mi ch dng li mt s hot ng chuyn tin,

nh thu, L/c. Vỡ vy, cht lng hot ng thanh toỏn quc t ti chi

nhỏnh cha c cao v s hp dn ca nú cũn hn ch.

2.3.6 Cụng tỏc qun lý ri ro trong ng thanh toỏn quc t ti VCB

Qung Nam

Trong nhng nm qua, m bo an ton cho hot ng XNK,

VCB Qung Nam ó thc hin ỳng theo quy trỡnh xut nhp khu

ca ton h thng v thng xuyờn cung cp, cp nht nhng thay i

ca cỏc ngõn hng i lý cỏn b thanh toỏn nm bt kp thi. Tuy

nhiờn, hot ng TTQT ti VCB Qung Nam hin nay vn cũn tim

n nhiu ri ro v cha cú bin phỏp, k hoch phũng nga c th gõy

nh hng n s phỏt trin ca hot ng kinh doanh chung ca CN

v s phỏt trin hot ng TTQT núi riờng.

2.4 Phõn tớch cỏc nhõn t nh hng n hot ng TTQT ti

Vietcombank Qung Nam

2.4.1 Nhng nhõn t nh hng n hot ng TTQT ti VCB

Qung NamNhõn t khỏch quan15õy l nhõn t nh hng giỏn tip n hot ng TTQT ti VCB

Qung Nam nh chớnh sỏch v mụ ca nh nc, t giỏ hi oỏi, tỡnh

hỡnh chớnh tr xó hi v hnh lang phỏp lý. Tuy nhiờn, nhng nhõn t

ny nh hng khụng nh n nhu cu xut nhp khu ca cỏc Doanh

nghip trờn a bn Qung Nam.Nhõn t ch quan

õy chớnh l cỏc nhõn t to ra t chớnh bn thõn ca ngõn hng,

vỡ vy nú mang tm nh hng rt quan trng n hot ng ngõn

hng v s phỏt trin ca hot ng TTQT. Mt s nhõn t ch yu

nh: Quy mụ hot ng ca Chi nhỏnh, thng hiu v uy tớn, cụng

ngh thụng tin, trỡnh ngun nhõn lc, chin lc kinh doanh

Ngoi ra, cỏc yu t v phớ giao dch, s a dng trong chng loi

cỏc sn phm, dch v cng nh hng khụng nh n s phỏt trin

ca hot ng TTQT ti VCB Qung Nam. Bờn cnh ú, s lng v

cht lng khỏch hng ca CN cng l mt trong nhng yu t quan

trng, mang tớnh bn vng v n nh.

2.4.2 Kho sỏt cỏc nhõn t nh hng n hot ng thanh toỏn

quc t ti VCB Qung Nam

2.4.2.1 Xõy dng tin trỡnh thu thp thụng tin

2.4.2.2 Ni dung thụng tin kho sỏt

2.4.2.3 Kt qu kho sỏt

Qua kt qu iu tra cho ta thy, khỏch hng rt quan tõm n

mng li giao dch, thng hiu v uy tớn ca NH. Bờn cnh ú,

khỏch hng vn cha thc s ỏnh giỏ cao cht lng ca hot ng

thanh toỏn, trong khi chng loi sn phm li c khỏch hng ỏnh

giỏ mc bỡnh thng. Ngoi ra, phớ dch v v trỡnh ngun

nhõn lc cng c khỏch hng rt quan tõm.162.4.3 Nhng kt lun sau khi kho sỏt cỏc nhõn t nh hng n

hot ng TTQT ti VCB Qung Nam

Tuy cuc iu tra quy mụ cũn nh do s lng mu cũn ớt nờn

cha th ỏnh giỏ ht nhng nhõn t tỏc ng n hot ng TTQT ti

VCB Qung Nam núi chung v trờn a bn tnh núi riờng. Nhng

cng giỳp ta ban u thy c nguyờn nhõn vỡ sao vic phỏt trin

hot ng TTQT ti VCB Qung Nam cha tng xng vi tim nng

ca tnh v th phn so TTQT so vi ton chi nhỏnh cũn khỏ thp.

2.5 Nhng kt qu t c v nguyờn nhõn tn ti trong phỏt

trin hot ng TTQT ti Ngõn hng TMCP Ngoi thng

Vit Nam-CN Qung Nam

2.5.1 Nhng kt qu t c trong hot ng TTQT ti VCB

Qung Nam

Bng chớnh n lc ca mỡnh, Vietcombank Qung Nam ó vn

lờn gi v trớ quan trng trong hot ng thanh toỏn trong nc v

tng bc chim lnh th phn thanh toỏn xut nhp khu thụng qua

cỏc nghip v TTQT nh LC, nh thu, chuyn tin bng in ra nc

ngoiT ú, nõng cao kh nng cnh tranh vi cỏc ngõn hng

TMCP khỏc v ngõn hng nc ngoi trờn a bn tnh.

2.5.2 Nhng mt hn ch v nguyờn nhõn trong quỏ trỡnh phỏt trin hot

ng TTQT ti VCB Qung Nam.

2.5.2.1 Nhng mt hn ch

Doanh s thanh toỏn XNK cũn thp, cha tng xng vi

tim nng ca tnh. Nhiu mt hng xut khu ch lc ca tnh nh:

giy da, may mc, giy, mõy trecha c khai thỏc trit v mt

s mt hng nh vng, cỏt, ht iu, qucha cú quan h thanh toỏn

vi Chi nhỏnh.17K hoch tip cn v thu hỳt cỏc doanh nghip cú hot ng

thanh toỏn XNK trờn i bn tnh cha thc s rừ nột v cha cú k

hoch rừ rng.

Cha phỏt trin mnh loi hỡnh dch v t vn v thanh toỏn

XNK cho khỏch hng mi

Ngun cung ng ngoi t v gii phỏp cõn i ngoi t cho

cỏc n v nhp khu cũn nhiu bt cp, cỏc sn phm dch v mi

liờn quan n kinh doanh ngoi t nh cỏc hp ng tng lai, hp

ng mua bỏn quyn chncha c trin khai.

Cỏc sn phm, dch v thanh toỏn XNK cha phong phỳ, a

dng.

Tỡnh trng mt cõn i ln gia thanh toỏn hng nhp khu v

thanh toỏn hng xut khu

2.5.2.2 Nguyờn nhõn

a, Nguyờn nhõn khỏch quan

Tỡnh hỡnh kinh t chớnh tr xó hi

Khng hong ti chớnh vi qui mụ ton cu trong nhng nm

2008-2010 xut phỏt t M ó lan n cỏc nc Chõu u, Chõu ;

nh hng ca nú n giỏ du, vng v lm cho tỡnh hỡnh ngoi t trờn

th trng bin ng khú lng. Sau ú l khng hong n cụng v s

phỏ giỏ ng tin ca mt s nc...ó nh hng khụng nh n nn

kinh t trong nc, c bit tỡnh hỡnh xut nhp khu ca cỏc doanh

nghip trong nc núi chung v tnh Qung Nam núi riờng.

S thay i bt thng ca t giỏ hi oỏi

S thay i bt thng ca t giỏ hi oỏi cũn nh hng

khụng tt n vic mua bỏn ngoi t ca Ngõn hng. Vic cõn nhc

nờn mua hay bỏn ngoi t tr nờn khú khn hn nhiu khi th trng

cú nhiu bin ng bt thng. nh hng n ngun ngoi t phc18v cho thanh toỏn XNK. Vỡ vy, ụi lỳc Chi nhỏnh ó phi bỏn ngun

ngoi t khụng li nhun c gng duy trỡ hot ng TTQT.

Chớnh sỏch tin t ca Ngõn hng nh nc

Trong nm qua, nh nc ó thc hin tht cht tớn dng v

mc tiờu sit cht tng trng tớn dng trong nm nh hng n

ngun vn thanh toỏn XNK ca doanh nghip, t ú nh hng n

hot ng TTQT ca Chi nhỏnh.

Chớnh sỏch thng mi ca nh nc cha n nh

S mt cụng i trong kim ngch xut nhp khu ca nc ta

Trc tỡnh trng nhp siờu ca nc ta trong nhng nm va

qua ó kộo theo tỡnh trng nhp siờu ca cỏc doanh nghip trờn a bn

tnh. iu ny lý gii c tỡnh trng mt cõn i trong doanh s

TTQT, doanh s thanh toỏn hng nhp chim trờn 80% trong tng

doanh s TTQT ca VCB Qung Nam.

S cnh tranh gay gt gia cỏc ngõn hng

Thúi quen giao dch ca khỏch hng

b, Nguyờn nhõn ch quan

Quy trỡnh TTQT ca chi nhỏnh cũn nhiu bt cpChớnh sỏch khỏch hng v hot ng Marketing trong hot ng

XNK cha c quan tõm.

Hot ng kinh doanh ngoi t cha thc s hiu qu ỏp

ng nhu cu thanh toỏn.

Mc dự hin nay Chi nhỏnh ó cú s u t v mỏy múc, cụng

ngh nhng vn cha ỏp ng c yờu cu ca thc tin. c bit,

chng trỡnh TF ũi hi phi s dng ng truyn vi tc cao thỡ

chi nhỏnh vn cũn ang s dng ng truyn vi tc thp, h

thng d phũng khi ng truyn b li cha c xõy dng v quan

tõm.19Trỡnh cỏn b tr cũn hn ch

S thiu hiu bit v lut l trong thanh toỏn quc t ca

khỏch hng, iu ny khụng ch nh hng n uy tớn ngõn hng m

cũn nh hng trc tip n quyn li ca khỏch hng.

CHNG 3: GII PHP PHT TRIN HOT NG THANH

TON QUC T TI NGN HNG TMCP NGOI THNG

VIT NAM-CN QUNG NAM

3.1 Cn c xut gii phỏp

3.1.1 Tim lc xut nhp khu ca tnh Qung Nam

3.1.2 nh hng phỏt trin chung

3.1.3 Mc tiờu v nh hng phỏt trin hot ng thanh toỏn quc

t ti Ngõn hng Ngoi thng Vit Nam-chi nhỏnh Qung

Nam

3.2 Gii phỏp phỏt trin hot ng TTQT ti Ngõn hng TMCP

Ngoi thng Vit Nam-chi nhỏnh Qung Nam

3.2.1 Phỏt trin mng li thc hin thanh toỏn quc t.

Phỏt trin mng li cỏc phũng giao dch sao cho va thun li

cho KH giao dch, va em li hiu qu cho NH. ng thi, cn xỏc

nh c nhúm khỏch hng mc tiờu m VCB ang hng n

xõy dng cỏc phũng giao dch. Thc hin liờn kt vi cỏc doanh nghip

XNK trong v ngoi tnh m rng mng li thanh toỏn XNK.

3.2.2 a dng hoỏ cỏc hỡnh thc thanh toỏn quc t ti VCB Qung Nam

3.2.2.1 Phỏt trin loi hỡnh dch v bao thanh toỏn

Hin nay, dch v bao thanh toỏn ti CN ó c trin khai,

song trong 2 nm lin doanh s bao thanh toỏn ti VCB Qung Nam

vn bng 0. Vỡ vy, chi nhỏnh cn y mnh phỏt trin dch v ny

nhm gúp phn vo s phỏt trin chung ca hot ng TTQT.203.2.2.2 a dng hoỏ cỏc hỡnh thc thanh toỏn XNK

M rng v nõng cao cht lng thanh toỏn chuyn tin, ph

bin v khuyn khớch khỏch hng s dng dch v nh thu trn hoc

nh thu chng t i vi nhng khỏch hng cú quan h lm n lõu di

vi i tỏc nc ngoi, nhng i tỏc uy tớn.

a dng hoỏ hỡnh thc thanh toỏn thụng qua s nhiu loi Lc

khỏc nhau nh L/c iu khon , L/c giỏp lng, L/c chuyn nhng...

3.2.3 Nõng cao cht lng hot ng TTQT

3.2.3.1 Hon thin cỏc chng trỡnh ng dng cụng ngh ngõn hng

trong hot ng TTQT

Xõy dng h thng d phũng khi ng truyn b li, nõng

cp ng truyn d liu trong chng trỡnh TF ng thi xõy dng

h thng c s d liu cho tt c khỏch hng tim nng v khỏch hng

hin cú nhm phc v tt nht cho hot ng Marketing.

M rng vic kt ni thanh toỏn in t qua mng vi tớnh i

vi khỏch hng ln, phỏt trin cỏc dch v internet banking, phone

bankingVic trin khai d ỏn hin i hoỏ ngõn hng cn i ụi vi

vic nõng cao kh nng an ninh mng, iu ny rt cn thit cho quỏ

trỡnh trin khai cỏc dch v ngõn hng trc tuyn.

3.2.3.2 Kim soỏt v qun lý ri ro trong cỏc phng thc thanh toỏn

Ch ng a ra mt quy trỡnh kim tra chng t cht ch v

c th cỏc ni dung kim tra, son tho cm nang Tỡnh hung ri ro

v bin phỏp x lý cho tng mng L/C, T/T, nh thu, thng xuyờn

cp nht v tng hp cỏc bt hp l thng gp ca b chng t da

trờn c s thc t xy ra ti chi nhỏnh trong quỏ trỡnh tỏc nghip v

tham kho thờm nhng chi nhỏnh cựng v khỏc h thng, thc hin

cỏc nghip v TTQT phi bỏm sỏt quy nh qun lý ngoi hi ca

Ngõn hng nh nc, quy nh ca Chớnh ph v theo thụng l quc t21Cp nht thụng tin th trng v s dng cú hiu qu hthng thụng tin liờn quan n TTQT ca Hi s chớnh nh cỏc

thụng tin v khỏch hng, tỡnh hỡnh bin ng chớnh tr, xó hi,

phỏp lut v c thự ca mt s quc gia

3.2.3.3 Nõng cao trỡnh cỏn b thanh toỏn quc t

3.2.3.4 T vn khỏch hng trong nghip v thanh toỏn quc t

3.2.4 Hon thin c ch, chớnh sỏch quy trỡnh nghip v TTQT

Quy trỡnh nghip v thanh toỏn quc t l c s giỳp cho vic thc

hin cỏc nghip v thanh toỏn quc t c quy chun trong ton h

thng v cú s nht quỏn trong quy trỡnh lm vic. Vỡ vy, cú mt quy

trỡnh hp lý s giỳp cho hiu qu cụng vic c nõng cao, x lý cụng

vic c nhanh gn, chớnh xỏc, tng tớnh trỏch nhim trong x lý

nghip v.

3.2.5 Xõy dng chng trỡnh xut nhp khu trn gúi

ỏp ng nhu cu a dng ca khỏch hng, VCB Qung Nam

cn tung ra chng trỡnh xut nhp khu trn gúi. õy chớnh l mụ

hỡnh cung cp cho cỏc doanh nghip XNK cỏc dch v thanh toỏn v

dch khỏc liờn quan n mt lụ hng XNK theo L/c hay hp ng

ngoi thng nh dch v vn ti hng hoỏ, bo himnhm to iu

kin cho khỏch hng v gia tng thu nhp cho hot ng TTQT ti Chi

nhỏnh. Tuy nhiờn, thc hin c mụ hỡnh ny cn cú s chun b

k cng v yu t con ngi, v s hp tỏc gia cỏc ngnh dch v cú

liờn quan.

3.2.6 Xõy dng chớnh sỏch khỏch hng v ng dng Marketing

trong hot ng thanh toỏn quc t

Cụng tỏc Marketing cho hot ng TTQT cha c u t ỳng

mc v mi ch dng li vic tip cn khỏch hng qua mi quan h tớnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-CN QUẢNG NAM

Tải bản đầy đủ ngay(24 tr)

×