Tải bản đầy đủ - 27 (trang)
3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK KHÁNH HÒA.

3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK KHÁNH HÒA.

Tải bản đầy đủ - 27trang

14

trên địa bàn.

Vốn tín dụng ngân hàng đã đem lại những hiệu quả đầu tư

quan trọng cho các doanh nghiệp, cung cấp vốn kịp thời cho hoạt

động kinh doanh, phần nhiều doanh nghiệp đã đầu tư mua sắm

được vật tư thiết bị máy móc công nghệ, nguyên nhiên vật liệu,

nâng cao tay nghề của người lao động ...

Thông qua phân tích kết quả cho vay các doanh nghiệp của

VietinBank Khánh Hòa trong giai đoạn 2008 – 2010 ta nhận thấy

Ngân hàng triển khai phát triển hoạt động cho vay các doanh

nghiệp là một chính sách hoàn toàn hợp lý. Hoạt động này đã thu

hút được một số thành công đáng kể như sau:

- Tốc độ tăng trưởng dư nợ, lợi nhuận từ cho vay các doanh

nghiệp trong tổng dư nợ cao và ổn định.

- Tỷ lệ nợ quá hạn thấp.

- Mức thu lãi trên một đồng vốn vay cao.

- Số lượng khách hàng ngày càng tăng.

Có được những thành tựu như trên là do Ngân hàng đã có

những chiến lược kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn, biết thu

hút khách hàng, các cán bộ tín dụng đã cố gắng khắc phục những

khó khăn hiện nay, cùng với đó là sự ủng hộ của các đối tác, các

khách hàng.

2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân cản trở mở rộng cho vay các

doanh nghiệp tại VietinBank Khánh Hòa:

2.3.2.1 Những hạn chế :

- Về vấn đề thông tin: ngân hàng cũng như doanh nghiệp

chưa có thói quen tận dụng và chia sẻ thông tin gây khó khăn trong

quá trình thẩm định doanh nghiệp.15

- Về nguồn vốn cho vay: còn tập trung ở nguồn ngắn hạn,

nên khó đáp ứng nhu cầu tín dụng trung và dài hạn.

- Về đội ngũ cán bộ cho vay: kinh nghiệm của cán bộ trẻ

còn hạn chế nên sẽ khó đạt được thành công trong công tác thẩm

định, đánh giá, xác minh khách hàng đi vay.

- Về mục tiêu hoạt động của ngân hàng: ngân hàng chưa

thực sự chủ động cùng doanh nghiệp xây dựng phương án SXKD

khả thi, có hiệu quả và việc lập phương án mang nặng tính chất hợp

lý hoá nên nhiều khi không sát thực.

- Về thủ tục cho vay: chế độ một thủ tục đối với tất cả

khách hàng doanh nghiệp, không phân biệt quy mô doanh nghiệp

nhỏ hay lớn đã tạo ra hạn chế cho doanh nghiệp khi tiếp cận nguồn

vốn vay.

- Tỷ trọng dư nợ cho vay các doanh nghiệp trên tổng dư nợ

chưa cao: dư nợ cho vay các doanh nghiệp mới chỉ chiếm khoảng

trên 30% trong tổng số dư nợ cho vay (một số NHTM cổ phần đạt

cao hơn).

- Sản phẩm chưa đa dạng: chưa có sự khác biệt để thu hút

các khách hàng.

2.3.2.2 Những nguyên nhân cản trở khả năng tiếp cận vốn tín

dụng ngân hàng của doanh nghiệp:

*Nguyên nhân về điều kiện vay vốn:

*Nguyên nhân liên quan đến hợp đồng tín dụng:

*Các nguyên nhân khác:

Nguyên nhân chủ quan:

Nguyên nhân thuộc về ngân hàng:

* Chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng còn hạn chế:16

* Công tác huy động vốn còn nhiều hạn chế:

* Chiến lược khách hàng đối với khách hàng tín dụng còn chưa

mang tính năng động:

* Hiệu quả của hệ thống thông tin tín dụng còn chưa cao:

* Về phía ngân hàng công thương Việt nam:

* Về phía ngân hàng nhà nước:

Kết luận chương 2

Chương 2 của luận văn đã tập trung nghiên cứu về thực

trạng hoạt động của VietinBank Khánh Hòa.

Trong chương này luận văn đi sâu vào nghiên cứu thực

trạng mở rộng cho vay tại VietinBank Khánh Hòa giai đoạn 2008 –

2010. Kết quả nghiên cứu đã phản ánh được quá trình mở rộng cho

vay các doanh nghiệp tại VietinBank Khánh Hòa, cơ cấu cho vay,

chất lượng tín dụng, xu hướng vận động của cơ cấu cho vay.

Đặc biệt từ các kết quả phân tích luận văn đã tiến hành

đánh giá hoạt động của VietinBank Khánh Hòa trong giai đoạn

2008 – 2010. Các tồn tại và nguyên nhân đã được phân tích ở đây

sẽ là những nội dung quan trọng để đưa ra những giải pháp phù hợp

nhằm mở rộng cho vay an toàn và hiệu quả đối với VietinBank

Khánh Hòa trong thời gian tới.17CHƯƠNG 3

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY CÁC

DOANH NGHIỆP

TẠI VIETINBANK KHÁNH HÒA.

3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

3.1.1 Định hướng phát triển chung của VietinBank Khánh Hòa:

- Mục tiêu định hướng: Tiếp tục đổi mới các mặt hoạt động

ngân hàng theo định hướng của Hội sở chính và của Nhà nước theo

từng giai đoạn. Phát triển và đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ

ngân hàng. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện có hiệu quả chức

năng kinh doanh về hoạt động tiền tệ ngân hàng trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa. Chú trọng công tác dự báo tình hình kinh doanh và

công tác dự báo rủi ro. Tập trung công tác xử lý những món nợ

nhóm 2, nợ xấu.. Chú trọng công tác quan tâm chăm sóc khách

hàng. Thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp. Nâng cao ý thức thực

hiện tiết kiệm, chống lãng phí, xây. Chú trọng công tác đào tạo

nâng cao nghiệp vụ cho mỗi CBNV. Chú trọng công tác trao đổi

thông tin giữa các phòng, tổ. Nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị

làm việc.

- Một số chỉ tiêu của VietinBank Khánh Hòa:

STChỉ tiêuSố tiềnĐơn vị1.Nguồn vốn huy động4.700Tỷ đồng2.Dư nợ cho vay nền kinh tế3.300Tỷ đồng3.Thu hồi nợ XLRR32Tỷ đồng4.Thu dịch vụ phí22Tỷ đồng5.Doanh số thanh toán nhập khẩu60.000Nghìn USDT18

6.Doanh số thanh toán xuất khẩu134.000Nghìn USD7.Số dư bảo lãnh bình quân tháng39Tỷ đồng8.Doanh số chi trả kiều hối12.000Nghìn USD9.Doanh số mua ngoại tệ từ khách hàng140.000Nghìn USD10.Lợi nhuận sau khi trích lập DPRR227Tỷ đồng- Trong đó Lợi nhuận từ hoạt động195Tỷ đồngkinh doanh

3.1.2 Định hướng phát triển mở rộng cho vay các doanh nghiệp

tại VietinBank Khánh Hòa:

Mục tiêu của Chi nhánh là phải bám sát mục tiêu phát triển

của VietinBank, có sự vận dụng sáng tạo vào tình hình và khả năng

phát triển của ngân hàng.

* Triển khai đề án tái cơ cấu VietinBank Khánh Hòa:

* Đẩy mạnh công tác huy động vốn

* Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

* Thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng

* Phát triển nguồn nhân lực

3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH

NGHIỆP TẠI VIETINBANK KHÁNH HÒA.

3.2.1 Mở rộng chiến dịch quảng bá, Marketing cho vay các

doanh nghiệp, Xây dựng chính sách khách hàng:

Là một doanh nghiệp kinh doanh trong nền kinh tế thị

trường, VietinBank Khánh Hòa không thể thiếu các chiến dịch

quảng bá, tiếp thị sản phẩm dịch vụ của mình nhằm mở rộng thị

phần tạo ra một lực lượng khách hàng ổn định và vững chắc. Bộ

phận Marketing sẽ phối hợp với các phòng ban khác để sử dụng

một cách mềm dẻo, linh hoạt các công cụ kỹ thuật của marketingTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK KHÁNH HÒA.

Tải bản đầy đủ ngay(27 tr)

×