Tải bản đầy đủ - 14 (trang)
Thiết lập tin cậy

Thiết lập tin cậy

Tải bản đầy đủ - 14trang

Chọn NextChọn Place all certificates in the following store và chọn Browse3Chọn Trusted Root Certification Authorities và bấm OKChọn Next4Chọn FinishChọn Yes51.2. Cài chứng thư số trung gian (SubCA Certificate)Chọn file chứa chứng thư số CP_SubCA.cer672. Cấu hình kiểm tra chữ ký bằng phần mềm Adobe Reader 1182.1. Cấu hình tạo và diện mạo chữ ký9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thiết lập tin cậy

Tải bản đầy đủ ngay(14 tr)

×