Tải bản đầy đủ - 30 (trang)
Xác định đặc tính làm việc và khởi động:

Xác định đặc tính làm việc và khởi động:

Tải bản đầy đủ - 30trang

BTL TK ThiếtBịĐiệnvà CNCT MáyĐiện

• Đặc tính làm việc:GV: PhạmVănCường- Sau khi chọn các kích thước và dây quấn của động cơ điện, tính toán các

tham số, dòng điện từ hóa và các tổn hao, có thể tìm được đặc tính của

máy ở chế độ làm việc bình thường.

- Các đặc tính có thể xác định dựa vào giải tích mạch điện thay thế và đồ

thì véc tơ tương ứng.

- Một số công thức tiêu biểu

Bội số mômen cực đại:

• Đặc tính khởi động:

- Các đại lượng đặc trưng cho đặc tính khởi động là mômen khởi động,

dòng điện khởi động và mômen cực tiểu trong quá trình khởi động.

Môment khởi động:Tính toán mạch từ:

39, Hệ số khe hở không khí:

Trong đó:Có:

→ kδ = kδ1.kδ2 = 1,099 × 1,024 = 1,125

40, Dùng thép cán nguội loại 2212.Page

17BTL TK ThiếtBịĐiệnvà CNCT MáyĐiện

41, Sức từ động khe hở không khí:

Fδ = 1,6.Bδ.kδ.δ.104=1,6×0,78×1,125×0,07×104 = 983 A

42, Sức từ động khe hở không khí:

43, Cường độ từ trường trên răng stato, ta lấy:

Hz1 = 23,0 A/cm

44, Sức từ động trên răng roto:

Fz1 = 2h’z1.Hz1 = 2×2,38×23 =109,5 A

Trong đó:

45, Mật độ từ thông ở răng roto:

46, Cường độ từ trường trên răng roto, ta lấy :

Hz2 = 23,0 A/cm.

47, Sức từ động trên răng roto:

Fz2 = 2h’z2.Hz2 = 2×2,97×23,0 = 136,6 A

Trong đó :

48, Hệ số răng bao hòa:

49, Mật độ từ thông trên gông roto:

50, Cường độ từ trường của gông stato, ta lấy:

Hg1 = 43,1 A/cm.

51, Chiềudàimạch từ ở gông stato:

52, Sức từ động ở gông roto:

Fg1 = Lg1.Hg1 = 25 × 43,1 = 1077,5 A.

53, Mật độ từ thông trên gông roto:

Page

18GV: PhạmVănCườngBTL TK ThiếtBịĐiệnvà CNCT MáyĐiện

54, Cường độ từ trường ở gông roto, ta lấy:

Hg2 = 3,57 A/cm

55, Chiều dài mạch từ ở gông roto:

56, Sức từ động trên gông roto:

Fg2 = Lg2.Hg2 = 9,5 × 3,57 = 33,9 A.

57, Tổng sức từ động của mạch từ:

F = Fδ + FZ1 + FZ2 + Fg1 +Fg2

= 983 + 109,5 +136,6 + 1077,5 +33,9 = 2340 A

58, Hệ số bão hòa toàn mạch:

59, Dòng điện từ hóa:

Dòng điện từ hóa phần trăm :

6. Tham số của động cơ điện ở chế độ định mức:

60, Chiều dài phần đấu nối của dây quấn stato:

lđ1 = Kđ1τy + 2B = 1,3 × 17,2 + 2 × 1 =24,4 cm

Trong đó:

61, Chiều dài trung bình nửa vòng dây của dây quấn stato:

ltb = l1 + lđ1 = 11,9 + 24,4 = 36,3 cm

62, Chiều dài dây quấn một pha của stato:

L1 = 2.ltb.w1.10-2 = 2× 36,3 × 168 × 10-2 = 122 m

63, Điện trở tác dụng của dây quấn stato:

Tính theo đơn vị tương đối:

64, Điện trở tác dụng của dây quấn roto:

Page

19GV: PhạmVănCườngBTL TK ThiếtBịĐiệnvà CNCT MáyĐiệnGV: PhạmVănCường65, Điện trở vành ngắn mạch:

66, Điện trở roto:

Trong đó:

67, Hệ số quy đổi:

68, Điện trở roto đã quy đổi:

r’2 = γ.r2 = 7626 × 0,429.10-4 = 0,327 Ω

tính théo đơn vị tương đối:69, Hệ số từ dẫn tản rãnh stato:Trong đó: β = 0,833 ; kβ = 0,9125

Và kβ = 0,875

h1 = hr1 – 0,1d2 – 2c- c’ = 27,5 -0,1×11 - 2×0,4 – 0,5 = 25,1 mm

h2 = -(d1/2 – 2. c –c’) = -(4,5 -2 × 0,4 – 0,5 ) = -3,2 mm

b = 9 mm ; h14 = 0,5 mm ; b14 = 3 mm

70, Hệ số từ dẫn tản tạp stato:Trong đó:

ρt1 = 0,72 và σ1 = 0,0062

Page

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xác định đặc tính làm việc và khởi động:

Tải bản đầy đủ ngay(30 tr)

×