Tải bản đầy đủ - 60 (trang)
Các cấu hình hệ thống cơ bản

Các cấu hình hệ thống cơ bản

Tải bản đầy đủ - 60trang

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyHệ thống dùng một máy tính ( sing-user system)

Cấu trúc này thường được dùng cho các ứng dụng nhỏ với một hệ thống hoạt động

độc lập. Tuy nhiên nó cũng có thể nối với các máy tính văn phòng khác thông qua

mạng LAN.

Hệ thống điều khiển dùng nhiều máy tính ( multi-user system)

Cấu trúc này cho phép nhiều người cùng tham gia điều khiển các công đoạn khác

nhau của một quá trình. Các thông tin về hoạt động của các công đoạn đều có thể truy

cập tới thông qua tất cả các máy tính. Các máy tính này hoạt động dưới một sự điều

phối thống nhất chia sẻ các dịch vụ chung. Hệ thống kiểu này hoạt động theo nguyên

tắc client/server. Trạm chủ chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ trung tâm như phối

ghép và thu thập các số liệu cho các trạm khách (máy tính). Việc áp dụng cấu trúc

kiểu này yêu cầu modul phần mềm WinCC/Server.

Cấu trúc client / server có dự phòng

Ưu thế của cấu trúc này là tạo nên tính toàn vẹn của dữ liệu. Modul phần mềm

WinCC/Redundancy cho phép hai trạm chủ (Server) làm việc song song.

-Trong trường hợp bình thường, hai trạm chủ hoạt động giống hệt nhau. Nếu một

trong hai trạm có sự cố, lập tức trạm còn lại đóng vai trò chủ đạo và hệ thống tự động

chuyển các yêu cầu của các trạm khách (client) sang trạm chủ còn hoạt động. Sau khi

sự cố được khắc phục, dữ liệu sẽ tự động chuyển từ trạm còn làm việc sang trạm có

sự cố và trở về trạng thái làm việc như ban đầu. Quá trình này không ảnh hưởng tới

quá trình hoạt động trực tuyến của hệ thống.

Cấu trúc của hệ thống phân tán với nhiều trạm chủ

 Trong cấu trúc phân tán, toàn bộ ứng dụng có thể chia sẻ cho nhiều trạm chủ.

Việc phân chia này sẽ nâng cao khả năng hoạt động của hệ thống.

 Về nguyên tắc, toàn bộ nhiệm vụ giám sát có thể chia cho nhiều trạm chủ dựa

theo cấu trúc của nhà máy hay dựa theo chức năng của từng bộ phận của hệ

thống. Đối với cấu trúc phân tán dùng nhiều trạm chủ, mỗi trạm chủ yếu cần

một bản quyền phần mềm cho trạm chủ (WinCC / Server option). Sự phân chia

nhiệm vụ cụ thể cho từng trạm chủ có thể qui định bởi cấu hình của hệ thống

(do người cài đặt quyết định). Hệ thống cũng cung cấp cái nhìn tổng thể cho cả

hệ thống bằng việc thể hiện thông tin cua nhiều trạm chủ kết hợp lại.

Page

36BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn Huy Với WinCC , hệ thống có thể chia thành cấu trúc phân tán có tới 6 trạm chủ,

mỗi trạm chủ phục vụ tới 16 trạm khách (client) . Trong trường hợp cần thiết,

hệ thống nhiều trạm chủ cũng có thể cấu trúc thành cấu trúc dự phòng.

-Win CC truyền thông với SIMATIC S7 qua các chuẩn sau:

 MPI

 Profibus

 Industrial Ethenet

-TCP/IP OPC

5 Tích hợp giữa WINCC và STEP7 – 300Yêu cầu phần mềm :

 SIMATIC NET dùng để cài Driver cho CP 1413.

 Phần mềm STEP7 dùng để tạo một dự án STEP7.

 WinCC với Driver truyền thông SIMATIC S7 Protocol Suite để tạo một dự án

WinCC.

-Tổng quan các bước kết nối truyền thông giữa WinCC và S7_300

+Khởi động bộ xử lý truyền thông CP 1413

Page

37BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn Huy+Gắn card xử lý truyền thông CP1413 vào khe ISA của máy tính và phân định phạm

vi vào ra cho card CP1413 qua Jumpers và cài Driver IE S7 -1413 V5.1 từ phần mềm

SIMATIC NET cho CP1413 để máy tính nhận nó, tiếp tục cài đặt CP1413 qua biểu

tượng giao tiếp PG/PC nằm trong Control Panel, trong bước này chọn phân vùng vào

ra trùng với phân vùng vào ra đặt bằng Jumpers ban đầu.

+Nhập địa chỉ Ethernet của CP1413 tham gia vào mạng 08.00.06.0100.01

-Tạo một dự án Step7

+Gắn module nguồn, module CPU 300, CP343-1 lên thanh Rack. Cài đặt mục tuỳ

chọn NCM S7-ind.Ethernet V5.0 SP1.

+Mở dự án STEP7 để tạo một dự án mới, xác lập cấu hình phần cứng cho trạm S7

300, đặt địa chỉ Ethernet tham gia trên mạng Ethernet 08.00.06.01.00.00. Rồi lưu và

nạp xuống cho PLC. Tiếp tục xác định địa chỉ của trạm dùng để truyền thông với các

trạm mà cùng sử dụng phần mềm S7, trong trường hợp này ta nhập 2.

+Mở dự án Step7 để tạo khối dữ liệu muốn giao lưu với trạm WinCC, ví dụ ở đây ta

tạo khối DB75.

-Tạo một dự án WinCC:

+Trong quá trình tạo dự án, ta xác định địa chỉ Ethernet của bộ xử lí truyền thông

CP343-1:08.00.06.01.00.00. Tạo các biến WinCC, là biến sẽ nhận dữ liệu của khối dữ

liệu DB75. Các thay đổi của dữ liệu của khối DB75 sẽ được giám sát bởi WinCC.CHƯƠNG III: LẬP TRÌNH VÀ THIẾT KẾ GIAO DIỆN

1. Lập trình

Bảng định địa chỉ

TÊN

RUN

STOP

S1

S2

LS1ĐỊA CHỈ

I0.0

I0.1

I0.2

I0.3

I0.4CHỨC NĂNG

Cho hệ thống chạy

Cho hệ thống dừng

Báo có xe

Báo đủ cân

Báo hết nhiên liệu

Page

38BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆULS2

DEN BAO

VAN 1

VAN 2

DC 1

DC 2

DC 3

XEI0.5

Q0.0

Q0.1

Q0.2

Q0.3

Q0.4

Q0.5

Q0.6GV: Bùi Văn HuyBáo đày nhiên liệu

Cấp nhiên liệu vào bình

Xả nhiên liệu đi

ĐK băng truyền 1

ĐK băng truyền 2

ĐK băng truyền 3 Chương trìnhPage

39BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyPage

40BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyPage

41BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyPage

42BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyPage

43BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyPage

44BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn Huy2. Thiết kế giao diện trên WinCC:

Để thiết kế được giao diện như đề bài đã cho trên phần mềm mô phỏng WinCC, ta

cần thực hiện các bước sau, cũng là trình tự các bước mà nhóm chúng em đã thực

hiện trong quá trình làm bài tập lớn này:

BƯỚC 1: Khởi động phần mềm WinCC:

Đầu tiên ta click vào biểu tượng WinCC trên màn hình desktopHình 2.1

Chọn new, cửa sổ bên dưới hiện ra cho phép tạo một project mới, chỉ cần chọn

OK/đặt tên cho project/ create.Page

45BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆUGV: Bùi Văn HuyHình 2.2

Đây là giao diện cho dự án vừa tạo ra, click vào Properties/ User Interface

and Design/ chọn WinCC classic và ấn OKPage

46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các cấu hình hệ thống cơ bản

Tải bản đầy đủ ngay(60 tr)

×