Tải bản đầy đủ - 249 (trang)
Hệ thống GDDH Liên bang Nga

Hệ thống GDDH Liên bang Nga

Tải bản đầy đủ - 249trang

Có 5 loại trường:

1. ĐH Liên bang: 9

2. ĐH nghiên cứu Quốc

gia: 29

3. ĐH

4. Học viện

5. Viện

ĐH đổi mới (innovative

university): 34

13308/16/1770-80%: ngân sách nhà nước

Nguồn khác: học phí, tài trợ, chuyển

giao công nghệ…

Hiệu trưởng: nhiệm kỳ 5 năm và

từng là Phó HT

Hội đồng khoa học: Hiệu Trưởng +

Phó HT + Trưởng các khoa

13408/16/1713508/16/1713608/16/1713708/16/17GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HÀ LAN13808/16/1713908/16/17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hệ thống GDDH Liên bang Nga

Tải bản đầy đủ ngay(249 tr)

×