Tải bản đầy đủ - 249 (trang)
Những bất cập trong GDĐH

Những bất cập trong GDĐH

Tải bản đầy đủ - 249trang

 Năm 2013: 600 USD/1 SV (1,2 GDP/SV =

1,600USD)

 Có 3 nguồn thu: ngân sách Nhà nước; đóng góp

của cộng đồng; học phí.

 Tăng tỷ lệ SV ngoài công lập lên khoảng 40% như

Nghị quyết của Chính phủ năm 2005 về đổi mới

giáo dục ĐH 60% NSNN dồn cho SV công lập

NSNN: 25 - 30%,

cộng đồng: 10% - 15%

Người học: 55 - 60% (học phí phải tăng đến

khoảng 3 - 3,5 lần)

3708/16/17Trường Trung cấp - Cao đẳng – Đại học

Địa phương nào cũng đòi thành lập ĐH

Tuyển đông SV + đội ngũ GV thấp + CSVC =

Chất lượng

Kinh phí nghiên cứu khoa học thấp

Đánh giá chức danh cho nhà khoa học phức tạp

Tự chủ chưa thể hiện rõ như Luật GDĐH quy

định

3808/16/173908/16/17Liên kết

đào tạo

với các

trường

ĐH

nước

ngoài

4008/16/17Quốc gia cung ứng SV Quốc tế4108/16/17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những bất cập trong GDĐH

Tải bản đầy đủ ngay(249 tr)

×