Tải bản đầy đủ - 249 (trang)
Hội nhập quốc tế GDĐH

Hội nhập quốc tế GDĐH

Tải bản đầy đủ - 249trang

?Theo các anh/chị với xu hướng hội

nhập quốc tế hiện nay mang lại

những cơ hội và thách thức gì cho

GDĐH Việt Nam?Các nhóm có10 phút thảo luận.Cơ hội908/16/17Chất lượng và tiêu chuẩn hội nhập

(AUN-ACTS)Đa quốc gia hóa giáo dục đại học

Thách

thứcSở hữu trí tuệ

Chảy máu chất xám10Duy trì trường ĐH như một tổ

chức học tập

08/16/17Xu hướng phát triển GDĐH hiện đại1108/16/17Các mô hình nhà trường đại

học1208/16/17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hội nhập quốc tế GDĐH

Tải bản đầy đủ ngay(249 tr)

×