Tải bản đầy đủ - 24 (trang)
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Tải bản đầy đủ - 24trang

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách giáo khoa tin học 11Hồ Sĩ Đàm chủ biên2. Sách giáo viên tin học 11Hồ Sĩ Đàm chủ biên3. Lý thuyết và Bài tập lập trình Pascal 5.5-6.0Nguyễn Thị Kiều Duyên4. Ngôn ngữ lập trình Pascal 7Quách Tuấn Ngọc5. Turbo Pascal 7.0

Văn Tuấn Dũng.PGS-TS Bùi Thế Tâm – Võ6. Giải một bài toán trên máy tính như thế nàoGS-TS Hoàng Kiếm7. 101 thuật toán và chương trình

(NXB Khoa Học Và Kĩ Thuật)Lê Văn Dũng – Trần khắc Tuấn8. Một số sáng kiến kinh nghiệm và ý kiến của đồng nghiệp.

9. Một số bài tập tham khảo trên Internet.

--------------------------------------2122DANH MỤC

CÁC ĐỀ TÀI SKKN ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO

HƠN XẾP TỪ LOẠI C TRỞ LÊN

Họ và tên tác giả: Tống Thanh Toàn

Chức vụ và đơn vị công tác: TPCM, TKHĐ, trường THPT Quảng Xương 4

SttTên đề tài1KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH NHẰM

TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT

QUẢNG XƯƠNG 42Thông qua một số ví dụ giúp học sinh biết cách vận dụng cấu trúc điều khiển

lặp “while… do” vào lập trình giải quyết các bài toán trong chương trình Tin

học lớp 11 ở trường THPT Quảng Xương 4Cấp đánh giá

Sở GDĐT

Thanh Hóa

Sở GDĐT

Thanh HóaKết quả đánh

giá xếp loạiNăm xếp loạiC2014C2013Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Tải bản đầy đủ ngay(24 tr)

×
x