Tải bản đầy đủ - 17 (trang)
a. Mục tiêu cần đạt:

a. Mục tiêu cần đạt:

Tải bản đầy đủ - 17trang

c. Các bước tiến hành:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

GV: - Chuẩn bị hai mươi chiếc đĩa nhỏHOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HS: -Chia làm hai đội chơi, mỗi đội 15(bằng giấy), trên đĩa ghi các số bí mật, chia em.

làm hai chồng khác nhau, úp xuống.-Các em cử ra đội trưởng của đội mình.-Chuẩn bị còi làm hiệu lệnh.

-Chuẩn bị một số phần thưởng như bút, vở

cho độ giành chiến thắng.

GV: - Cử ra một học sinh để làm trọng tài.

- Cử ra một học sinh để làm thư ký.

GV: công bố thể lệ cuộc thi như sau:

+ sau tiếng còi của trọng tài là cuộc thi bắt

đầu, học sinh của hai đội phải khẩn trương

lên lật chiếc đĩa của đội mình, sau đó chạy

lên phía bảng ghi số đó lên bảng, khi lật hết

số đĩa người cuối cùng phải cộng thật

nhanh tổng các số ghi trên đĩa bằng bao

nhiêu.

+đội nào ít thời gian có kết quả chính xác,

đội đó thắng cuộc.

*Bắt đầu chơi:- quan sát thấy đội thứ nhất học sinh ghi

liên tiếp các số sau:

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

75 80

-quan sát thấy đội thứ hai học sinh ghi

liên tiếp các số sau:1080 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20

15 10

- cả hai đội đưa ra kết quả là tổng các số

hạng trên. Theo luật chơi đội nào hết ít

thời gian, chính xác đội đó sẽ thắng

*sau khi trò trò chơi kết thúc, giáo viên sẽ cuộc.

hỏi cả hai đội chơi

Đội thứ nhất cử đại diện lên trả lời:

Các em có nhận xét gì về trò chơi này?

-đây là phép tính tổng các số hạng được

ghi trên đĩa, số hạng đầu tiên tham phép

tính là số nhỏ đến số cuối cùng là số

hạng lớn nhất và cũng được lặp đi lặp lại

một số lần nhất định.

Đội thứ hai cử đại diện lên trả lời:

-về thực chất đây cũng là phép tính tổng

các số hạng ghi trên đĩa, chỉ có khác là

GV: Đối với những thuật toán có những số hạng đầu tiên tham gia phép tính là số

thao tác phải thực hiện lặp đi lặp lại một số lớn nhất đến số cuối cùng là số hạng nhỏ

lần thì máy tính có thể thực hiện hiệu quả nhất và cũng được lặp đi lặp lại một số

hơn các thao tác lặp bằng cấu trúc lặp.

lần nhất định.

Từ đó tôi đưa ra khái niệm về Cấu trúc lặp.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu lệnh lặp For của ngôn ngữ lập trình Pascal.11HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

1. Yêu cầu học sinh nghiên cứu sách

giáo khoa và cho biết cấu trúc chung

của For?HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1. Đọc sách giáo khoa và trả lời:

For := To
trị cuối> Do ;- Giải thích:- Dùng để làm giới hạn cho biến đếm.< Biến đếm>: Là biến kiểu nguyên, kí- Cùng kiểu vớitự.là 10;- Hỏi: Trong bài toán tính tổng trên, 80.

là bao

-giá trị đầu phải nhỏ hơn giá trị cuối câu

nhiêu?

lệnh sau Do mới được thực hiện.

- Dẫn dắt : Những lệnh nào cần lặp

lại ta đặt sau Do.

- Hỏi : Em có nhận xét gì về giá trị

của ?

- Dẫn dắt: Khi đó lệnh For được gọi là

For tiến. Ngôn ngỡ lập trình Pascal2. Nghiên cứu sách giáo khoa, suy nghĩ,

so sánh với cấu trúc của For tiến để trả lời.

For :=

Downto Do


còn có một dạng For khác gọi là For lặp>;

lùi.

2. Yêu cầu: Hãy trình bày cấu trúc

chung của For lùi.

-Giá trị cuối lớn hơn giá trị đầu.

- Sử dụng dạng For tiến là phù hợp .- Hỏi: Trong bài toán tính tổng trên,

là bao

nhiêu?12- Hỏi : So sánh
cuối> ?

- Hỏi : Trong hai bài toán trên, dạng

lệnh For nào là phù hợp?

3. Hoạt động 3: Rèn luyện kĩ năng vận dụng lệnh lặp For.

Nội dung bài toán : Sử dụng lệnh lặp For …Do viết chương trình in ra 10 số từ 1

đến 10.

Học sinh giải:

Program vidu;

Vari: integer;Begin

For i:=1 to 10 Do writeln(i);

Readln;

End.

Đề và đáp án kiểm tra sau tác động.

+ Đề bài:

Bài 1: Viết chương trình tính tổng S = 1+2+...+N.

Bài 2: Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự rồi đếm xem trong chuỗi đó có

bao nhiêu chữ ‘ng’..

+ Đáp án.

Bài 1:

Program TinhTong;

Uses crt;

13Var N,i,S:integer;

Begin

Clrscr;

Write(‘Nhap vao gia tri cua N :’); Readln(N);

S:=0;

For i:=1 to N do S:=S+i;

Writeln(‘Ket qua la :’,S);

Readln;

End.

Bài 2:

Program tinh_giai_thua;

Uses crt;

Var I,dem,dai : Integer;

chuoi : string;

Begin

write(‘ nhap chuoi’); readln(chuoi);

dem := 0;

dai := length(chuoi);

For i:=1 To dai Do

if chuoi[i] + chuoi[i + 1]= ‘ng’ then

inc(dem);

writeln(‘ trong cau: ‘,’’’,chuoi,’’’’);

writeln(‘co’,dem,’lan xuat hien chu’’ng’’’);

writeln;

14readln;

End.

3. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm.

*.Trước khi áp dụng phương pháp:

Tổng

LớpGiỏiKháYếusố

họcSLTL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%)sinh

11E

38

0

0%

7

11G

42

1

2,4% 6

*.Sau khi áp dụng phương pháp:

Tổng

LớpTrung bìnhGiỏi15,7% 27 71,1% 4

14,3% 30 71,4% 510,5%

12,0%KháTrung bìnhYếuTL(%) SL TL(%)SL TL(%)SLsố

họcSLTL(%)sinh

11E 38

2

5,3%

10 26,3% 24 63,2% 2

5,3%

11G 42

4

9,5%

18 43,1% 17 40,5% 3

7,1%

Trên đây là số liệu thực tế cho kết quả học tập của học sinh thông qua điểm

số. Áp dụng sáng kiến đã trình bày ở trên vào giảng dạy đã làm tăng tỉ lệ học sinh

khá, giỏi, giảm thiểu học sinh trung bình, yếu, kém. Ngoài ra học sinh còn đạt được

các kết quả khác về mặt kỹ năng, thái độ...C: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

I. Kết luận:

Phương pháp gây hứng thú trong các bài giảng tin học 11 là một hình thức

dạy học với nhiều tính ưu việt. Đó là một trong những hình thức thực hiện tốt việc15dạy học phát huy tính tích cực và tương tác của học sinh. Với hình thức này, học

sinh được hấp dẫn, lôi cuốn vào các hoạt động học, thu lượm kiến thức bằng chính

khả năng của mình với sự giúp đỡ, hướng dẫn của giáo viên. Dạy học bằng phương

pháp gây hứng thú đòi hỏi giáo viên phải chuẩn bị kĩ lưỡng kế hoạch dạy học, lựa

chọn những nội dung thực sự phù hợp với hoạt động học và thiết kế được các hoạt

động giúp các em lĩnh hội, khám phá kiến thức mới một cách tốt nhất, phát huy tác

dụng tích cực trong việc giúp học sinh chiếm lĩnh tri thức và rèn luyện được các kĩ

năng giao tiếp cho học sinh.

Như vậy, việc tổ chức hoạt động gây hứng thú thành công hay không là phụ

thuộc vào nhiều yếu tố trong đó một phần lớn quyết định là vấn đề nhận thức, năng

lực và nghệ thuật sư phạm của người giáo viên. Tôi thiết nghĩ người giáo viên

"Đổi mới phương pháp dạy học" thành công là biết tự điều chỉnh cách thức sử

dụng phương pháp, hình thức dạy học của mình sao cho thật phù hợp phát huy hết

khả năng tư duy sáng tạo của học sinh. Với cách làm như vậy lớp học sẽ trở nên

sinh động, mọi học sinh đều có thể hoạt động một cách tích cực, tự giác theo sự tổ

chức điều khiển của giáo viên.

Đề tài này mang tính thực tiễn rất cao cụ thể là: trong tiết học các em học

sinh đã chủ động để tìm tòi lại kiến thức đã học qua đó giải quyết được vấn đề do

giáo viên đặt ra. Trong quá trình giải quyết vấn đề, giáo viên chỉ ra những sai lầm

mà các em học sinh mắc phải từ đó các em hiểu rõ hơn về các câu lệnh trong ngôn

ngữ lập trình.

Trên đây là toàn bộ nội dung của bản sáng kiến kinh nghiệm về áp dụng

phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học tin học 11, tôi đã thực hiện trong năm

học 2015 – 2016. Trong quá trình thực hiện không thể tránh khỏi những thiếu sót,

vậy tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô giáo và đồng nghiệp để

bản sáng kiến của tôi được hoàn thiện hơn.

II. Kiến nghị:

16- Việc tạo hứng thú cho học sinh phải tiến hành thường xuyên liên tục và

phong phú về hình thức.

- Để học sinh thực sự hiểu rõ các bài toán trong pascal thì cần tăng cường

hơn nữa thời lượng thời gian trong phân phối chương trình để học sinh rèn luyện

các dạng bài tập, giúp học sinh năm chắc cú pháp và cách sử dụng các loại cấu trúc

trong chương trình pascal.

XÁC NHẬN CỦA THỦ

TRƯỞNG ĐƠN VỊMường Lát, ngày 20 tháng 4 năm 2016

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của

mình viết, không sao chép nội dung của

người khác.Trịnh Thị Nga17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Mục tiêu cần đạt:

Tải bản đầy đủ ngay(17 tr)

×