Tải bản đầy đủ - 11 (trang)
NỘI DUNG SÁNG KẾN KINH NGHIỆM

NỘI DUNG SÁNG KẾN KINH NGHIỆM

Tải bản đầy đủ - 11trang

• (uv)′ = u′ v + v′ u•  u ÷ = u′v − v′u (v ≠ 0)

2

 vv• (ku)′ = ku′ , (k là hằng số)

• Đạo hàm của hàm số hợp: Nếu u = g(x) có đạo hàm tại x là u′ x và hàm số

y = f(u) có đạo hàm tại u là y′ u thì hàm số hợp y = f(g(x)) có đạo hàm tại x là:

y′x = y′ u.u′x4. Bảng đạo hàm

Hàm sơ cấp

1. ( C ) ′ = 0, (C là hằng số)

2. ( x ) ′ = 1

3. ( xα ) ′ = α .xα −1

1

1 ′

4.  ÷ = - 2

x

 x5.( x )′ = 21

x6. (sinx)’ = cosx

7.(cosx)’ = - sinx

1

8.(tanx)’ =

cos 2 x

1

9.(cotx)’ = sin 2 xHàm hợp (u = u(x))

10. ( uα ) ′ = α .xα −1u ′

u′

1 ′

11.  ÷ = - 2

u

u12.( )

u =u′

2 u13. (sinu)’ = (cosu).u’

= u’.cosu

14.(cosu)’ = (-sinu).u’

= -u’.sinu

u'

15. (tanu)’ =

cos 2 u

u'

16. (cotu)’ = sin 2 u5. Vi phân

• dy = df(x) = f ′(x).dx

6. Đạo hàm cấp cao

• f ''(x) = [ f '(x)] ′ ; f '''(x) = [ f ''(x)] ′ ; f (n) (x) =  f (n−1) (x)′ (n ∈ N, n ≥ 4)

2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm:

Trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm đa số học sinh tính đạo hàm chưa

thạo, còn lúng túng khi giải các bài toán liên quan đến đạo hàm, nhất là đối với

các bài toán tính đạo hàm của hàm hợp.

2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề:

VẤN ĐỀ 1 : Tính đạo hàm bằng định nghĩa

4Để tính đạo hàm của hàm số y = f(x) tại điểm x 0 bằng định nghĩa ta thực

hiện các bước sau:

Bước 1: Giả sử ∆x là số gia của đối số tại x0. Tính ∆y = f(x0 + ∆x) – f(x0).

Bước 2: Lập tỉ số

Bước 3: Tìm∆y

∆x∆y

.

∆x→0 ∆x

limVí dụ : Dùng định nghĩa tính f ′(x0) với: f (x) = x2 − 4x + 3 tại x0 = 1

Giải :

Giả sử ∆x là số gia của đối số tại x0 = 1. Ta có

∆y = f (1+ ∆x) − f (1) = ( 1+ ∆x) − 4(1+ ∆x) + 3− (12 − 4.1+ 3)

2= 1+ 2∆x + ( ∆x) − 4− 4∆x + 3 = ( ∆x) − 2∆x = ∆x(∆x − 2)

22∆y ∆x(∆x − 2)

=

= ∆x − 2

∆x

∆x∆y

= lim (∆x − 2) = −2

∆x→ 0 ∆x ∆x→ 0

limVậy f ′(x0) = -2VẤN ĐỀ 2 : Tính đạo hàm bằng công thức

Để tính đạo hàm của hàm số y = f(x) bằng công thức ta sử dụng các quy tắc

tính đạo hàm.

Chú ý quy tắc tính đạo hàm của hàm số hợp

Ví dụ 1 : Tính đạo hàm của hàm số f (x) = x2 − 4x + 3

Giải :

Ta có:

f ′(x) = (x2 − 4x + 3)′

= (x2)′ − (4x)′ + (3)′

= 2x1 − 4.(x)′ + 0

= 2x − 4.1

Ví dụ 2 : Tính đạo hàm của hàm số

3x2 + 2x − 1

y=

x2 − 1

Giải :

 3x2 + 2x − 1′ (3x2 + 2x − 1)′ (x2 − 1) − (3x2 + 2x − 1)(x2 − 1)′Ta có y = 

÷=

 x2 − 1 ÷

(x2 − 1)25=

=(6x + 2)(x2 − 1) − (3x2 + 2x − 1)2x

(x2 − 1)2

−2x2 − 4x − 2

(x2 − 1)2Ví dụ 3 : Tính đạo hàm của hàm sốy = (x2 − 3x + 1).sin x

Giải :

Ta có

y' = (x2 − 3x + 1)′.sin x + (x2 − 3x + 1).(sin x)′ = (2x − 3)sin x + (x2 − 3x + 1)cos x

Ví dụ 4 : Tính đạo hàm của hàm sốy = x.cos3x

Giải :

Ta có :y′ = ( x ) .cos3x + x(cos3x)′

==1

2 x1

2 xcos3x − x(sin3x)(3x)′cos3x − 3 x sin3xVí dụ 5 : Tính đạo hàm của hàm số

y = 2x2 − 5x + 2Giải :

Ta có :()

2x2 − 5x + 2y′ =  2x2 − 5x + 2 ÷ = 2 2x2 − 5x + 2

4x − 5

=

2 2x2 − 5x + 2Ví dụ 6 : Tính đạo hàm của hàm số f(x) = 2x2 − x + 2 tại x0 = 2

Giải :

Ta có:()′f ′ ( x) = 2x2 − x + 2

= 4x − 1( )( )⇒ f ′ x0 = f ′ 2 = 4.2 − 1= 76Bài tập.

Bài 1 : Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) f(x) = x3 − 3x + 1b) f(x) = x2 − 2x1

5x − 3

1

e) f(x) = cosx

f) f(x) =

sinx

Bài 2 : Tính đạo hàm của các hàm số sau tại điểm được chỉ ra:

a) y = f(x) = 3− x tại x0 = –1

c) f(x) =d) f(x) =x + 2, (x > − 2)2x + 1

tại x0 = 2

x−1

π

c) y = f(x) = sinx tại x0 =

6

b) y = f(x) =d) y = f(x) = 3 x tại x0 = 1

2

x

+ x + 1 tại x = 0

e) y = f(x) =

0

x−1Bài 3 : Tính đạo hàm của các hàm số sau:

3

2

1

a) y = 2x4 − x3 + 2 x − 5

b) y = 2 − x + x x.

3

3

x

2

d) y = x − 3x + 3c) y = (x3 − 2)(1− x2)

2x2 − 4x + 1

e) y =

x− 3x−1f) y =Bài 4 : Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) y = (x2 + x + 1)42x2

x2 − 2x − 3b) y = (1− 2x2)53(x + 1)2

 2x + 1

c) y = 

d) y =

÷

x1

(x − 1)3

1

4

e) y = 2

f) y = ( 3− 2x2 )

2

(x − 2x + 5)

Bài 5 : Tính đạo hàm của các hàm số sau:

4x + 1

y

=

a)

x2 + 2

b) y = (x − 2) x2 + 3

7Bài 6 :Tính đạo hàm của các hàm số sau:

2 sinx 

a) y = 

÷

 1+ cosx b) y = x.cosxc) y = sin3(2x + 1)d) y = cot2xe) y = sin 2 + x2f) y = sinx + 2x2

31

5g) y = tan2x + tan3 2x + tan5 2xh) y = 2sin2 4x − 3cos3 5xBài 7: Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) y = 5sinx – 3cosx

c) y = x.cotx

e) y = cos x. sin 2 x

g) y = sin4x

2π

3

i) y = cot (2x + )

4

l) y = cot 3 1+ x2b) y = cos (x3)

d) y = (1 + cot x ) 2

1

3

f) y = cos x − cos x

3

sin x + cos x

h) y =

sin x − cos x

k) y = sin 2 (cos 3 x)

m) y = 3 sin 2 x. sin 3xVẤN ĐỀ 3 : Phương trình tiếp tuyến của hàm số y = f(x) có đồ thị (C)

1. Phương trình tiếp tuyến tại điểm M(x0, y0) ∈ (C) là: y − y0 = f '(x0)(x − x0) (*)

2. Viết phương trình tiếp tuyến với (C), biết tiếp tuyến có hệ số góc k:

+ Gọi x0 là hoành độ của tiếp điểm. Ta có: f ′(x0) = k (ý nghĩa hình học của

đạo hàm)

+ Giải phương trình trên tìm x0, rồi tìm y0 = f(x0).

+ Viết phương trình tiếp tuyến theo công thức (*)

3. Viết phương trình tiếp tuyến (d) với (C), biết (d) đi qua điểm A(x1, y1) cho trước:

+ Gọi (x0 , y0) là tiếp điểm (với y0 = f(x0)).

+ Phương trình tiếp tuyến (d): y − y0 = f '(x0)(x − x0)

(d) qua A (x1, y1) ⇔ y1 − y0 = f '(x0) (x1 − x0) (1)

+ Giải phương trình (1) với ẩn là x0, rồi tìm y0 = f(x0) và f '(x0).

+ Từ đó viết phương trình (d) theo công thức (*).

4. Nhắc lại: Cho (∆): y = ax + b. Khi đó:

+ (d) ⁄⁄ (∆) ⇒ kd = a+ (d) ⊥ (∆ ) ⇒ kd = −1

a

1

xVí dụ 1 : Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = :8a) Tại điểm có tung độ bằng1

.

2b) Biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y = − 4x + 3.

Hướng dẫn

1

1

⇒ y′ = − 2 (x ≠ 0)

x

x

1 1

1

1

a) Với y0 = ta có x = 2 ⇔ x0 = 2 ; y′ (2) = −

2

4

0Ta cóy=1Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm  2; ÷là:

2

1

1

1

1 1

= − (x − 2) ⇔ y = − x + +

2

4

4

2 2

1

⇔ y = − x+ 1

4

y−b) Vì tiếp tuyến song song với đường thẳng y = −4x + 3 nên tiếp tuyến có hệ

số góc k = –4

Gọi (x0; y0) là toạ độ của tiếp tuyến ⇒ y′ (x0) = −41

 x0 = 2

⇔−

= −4 ⇔ 

x02

 x0 = − 12

11

2• Với x0 = ⇒ y0 = 2

1Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm  ;2÷là y = −4x + 4

2 

1

2• Với x0 = − ⇒ y0 = −2

 1Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm  − ; −2÷là y = −4x − 4

 2Ví dụ 2: Cho hàm số f (x) =x2 − 2x + 3

. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị

x+ 1hàm số f (x) tại điểm có hoành độ bằng 1.x2 + 2x − 5

x2 − 2x + 3

⇒ f ′(x) =

x+ 1

(x + 1)2

1

Với x0 = 1⇒ f ( x0 ) = 1, f ′(1) = −

2Ta cóf (x) =1

3

⇒ Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số là y = − x +

2

2

Bài tập.

Bài 1.Cho hàm số (C): y = f(x) = x2 − 2x + 3. Viết phương trình tiếp với (C):a) Tại điểm có hoành độ x0 = 1.

9b) Song song với đường thẳng 4x – 2y + 5 = 0.

c) Vuông góc với đường thẳng x + 4y = 0.

2Bài 2.Cho hàm số y = f(x) = 2 − x + x (C).

x−1a) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M(2; 4).

b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến có hệ số góc k = 1.

3x + 1

(C).

1− xBài 3.Cho hàm số y = f(x) =a) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm A(2; –7).

b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với trục hoành.

c) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với trục tung.

d) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song với

d:1

y = x + 100 .

2e) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến vuông góc với

∆: 2x + 2y – 5 = 0.

Bài 4. Viết phương trình tiếp tuyến của (C ): y=x3-3x+7

a) Tại điểm A(1;5)

b) Song song với đường y=6x+1

Bài 5. Viết phương trình tiếp tuyến của (c ): y=x3-3x2 , biết tiếp tuyến vuông góc

1

với đường thẳng y= x

3

VẤN ĐỀ 4 : Tính đạo hàm cấp cao

1. Để tính đạo hàm cấp 2, 3, 4, ... ta dùng công thức: y(n) = (yn−1)/ .

2. Để tính đạo hàm cấp n:

• Tính đạo hàm cấp 1, 2, 3, ... từ đó dự đoán công thức đạo hàm cấp n.

• Dùng phương pháp quy nạp toán học để chứng minh công thức đúng.

Ví dụ: Cho hàm số f (x) = (2x − 3)5 . Tính f′′(3), ′′′(3) .

Giải:

Ta có:

f ′(x) = 5(2x − 3)4(2x − 3)′

= 10(2x − 3)4()′()′f ′′(x) = 10(2x − 3)4

= 80(2x − 3)3f ′′′(x) = 80(2x − 3)3= 480(2x − 3)2⇒ f ′′(3) = 80(2.3− 3)3 = 2160

f ′′′(3) = 480(2.3− 3)2 = 432010Bài tập

Cho hàm số f(x) = 3(x + 1)cosx .Baøi 1:a) Tínhf '(x),f ''(x)b) Tính π

f ''(π), f '' ÷, f ''(1)

 2Tính đạo hàm của các hàm số đến cấp được chỉ ra:

a) y = cosx, y'''

b) y = 5x4 − 2x3 + 5x2 − 4x + 7, y''Baøi 2:x− 3

, y''

x+ 4

e) y = xsinx, y''c) y =g) y = (x2 + 1)3,y''d) y = 2x − x2 , y''

f) y = xtanx, y''

h) y = x6 − 4x3 + 4, y(4)Bài 3: Tìm đạo hàm cấp hai của các hàm số sau:

x +1

2x + 1

a) y =

b) y = 2

x + x−2

x−2

c) y =x

x −1

2e) y = x 2 sin xd) y = x x 2 + 1

f) y = (1 − x 2 ) cos xg) y = x.cos2x

h) y = sin5x.cos2x

2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với

bản thân, đồng nghiệp và nhà trường:

Chất lượng giảng dạy của bản thân được nâng lên, đa số học sinh tiếp thu

được, cụ thể là làm được các dạng bài tập về đạo hàm. Học sinh học tập tích

cực, yêu thích môn toán.

3. Kết luận

Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ trong phương pháp giảng dạy “Đạo

hàm ”. Rất mong được quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp có nhiều ý kiến đóng

góp, trao đổi để lần sau được hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sách giáo viên, Sách giáo khoa và Sách bài tập Đại số và Giải tích lớp 11

theo chương trình chuẩn và chương trình nâng cao của nhà xuất bản Giáo dục

phát hành năm 2007.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊThanh Hóa, ngày 20 tháng 05 năm2017

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết,

không sao chép nội dung của người khác.Trịnh Văn Huế11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NỘI DUNG SÁNG KẾN KINH NGHIỆM

Tải bản đầy đủ ngay(11 tr)

×