Tải bản đầy đủ - 23 (trang)
Lí do chọn đề tài

Lí do chọn đề tài

Tải bản đầy đủ - 23trang

II. NI DUNG

2.1. C s lớ lun

Mt s ni dung v o hm trong i s v Gii tớch 11

Cỏc kin thc c bn v ng dng ca mỏy tớnh Casio, Vinacal

2.1.1. nh ngha o hm ti mt im:

Cho hm s y = f (x) xỏc nh trờn khong (a;b) v x 0 ẻ (a;b). Nu

f ( x ) f ( x0 )

tn ti gii (hu hn) xlim

thỡ gii hn ú c gi l o hm

x0

x x0

ca hm y = f (x) ti im x 0 v kớ hiu l f '(x 0 ) ( hoc y'(x 0 ) ), tc l

f ( x ) f ( x0 )

Dy

f ' ( x0 ) = lim

y'(x 0 ) = lim

hoc

x x0

D x đ0 D x

x x0

(vi D x = x - x 0 , D y = f (x) - f (x 0 ) = f (x 0 +D x) - f (x 0 ) ).

Lu ý : Cỏc hm s ta xột trong bi luụn cú o hm

2.1.2. í ngha ca o hm :

í ngha hỡnh hc : + ) f '(x 0 ) = k l h s gúc ca tip tuyn ca th hm s

y = f (x) ti M ( x 0 ; y0 )

+) Khi ú phuong trỡnh tip tuyn ca th hm s y = f (x) ti M(x 0 ; y 0 ) l :

y - y0 = f '(x 0 )(x- x 0 )

í ngha vt lý + Vn tc tc thi ca chuyn ng thng xỏc nh bi phng

trỡnh s = s(t) ti thi im t 0 l v(t 0 ) = s'(t 0 ) .

+ Cng tc thi ca in lng Q = Q(t) ti thi im t 0 l I(t 0 ) = Q '(t 0 ) .

2.1.3. Qui tc tớnh o hm:

õy u = u ( x ) , v = v ( x ) , y = f (u ( x ) )

Bng túm tt qui tc tớnh

o hm ca cỏc hm s thng gp

o hm

( u + v - w ) ' = u '+ v'- w ' ( c ) ' = 0 ( c l hng

s)

( ku ) ' = k.u' ( k : hng s)

( x ) ' =1

( uv ) ' = u 'v + uv'

u n ' = nu n- 1 u'(n ẻ Ơ ,n 2)

x n ' = nx n- 1

ổu ử

u 'v - uv'

'

=

(v ạ 0)

ốv ứ

v2

ổ1 ử

- v''

=

ốv ứ

v2

y'x = y'u .u x '( )( )(n ẻ Ơ ,n 2)

ổ1 ử

1

'

=(x ạ 0)

ốx ứ

x2

( x ) ' = 2 1 x ( x > 0)ổ1 ử

u'

'

=(x ạ 0)

ốu ứ

u2

( u ) ' = 2 1 u ( u > 0)32.1.4. o hm ca cỏc hm s lng giỏc.

( sinx ) ' = cos x ( sinu ) ' = u'cosu( cosx ) ' =-sin x

(tan x)' = 1

cos2 x( cosx ) ' =-sin xu'

cos 2 u

u

(cotu)' =sin 2 u

(tanu)' =1

sin 2 x

2.1.5 ng dung MTCT tỡm o hm ca hm s

MTCT s dng trong ti l Casio fx- 570 ES Plus, cỏc chc nng c

bn ca mỏy xem ti liu fx- 570ES PLUS Bng hng dn s dng. Cỏc mỏy

tớnh khỏc cú cỏc chc nng tng t u cú th vn dng .

Dng 1: Tớnh o hm ca hm s ti mt im

Bi toỏn : Tớnh o hm ca hm s s y = f(x) ti x = x0 [3]

(cot x)' =-Cỏch 1: Cỳ phỏp:d ( f(x) )

dxx = x0Cỏch 2: Cỳ phỏp:d ( f(x) )

dxx = x0A- Nu ta nhp sai hm s f(x) khụng liờn tc ti x 0 thỡ mỏy bỏo li Math

ERROR

- i vi phn ln hm s khi ta nhp sai hm s f(x) liờn tc ti x 0 m khụng

cú o hm ti x0 thỡ mỏy thụng bỏo Time Out .

- Nu f(x) cú dng lng giỏc thỡ ci t mỏy mode R (tớnh theo n v radian)

- Nu giỏ tr cỏc phng ỏn cú s vụ t thỡ ci t hin th ch fix9(SHIFT MODE 6 9) v tớnh theo cỏch 2 ( A c gỏn bi cỏc giỏ tr ca mi

phng ỏn )Dng 2: Xỏc nh o hm ca mt hm s.

Bi toỏn: Cho hm s f(x) v cỏc hm s f i(x). Hóy xỏc nh hm s fi l o

hm ca hm s f(x).

Cỳ phỏpf i (A) d ( f(x) )

dxx=Ahocd ( f(x) )

dxx = Ai-f i (A)- Trong ú f l hm s cn xỏc nh o hm, f i l cỏc phng ỏn ó cho4- A c gỏn giỏ tr bt kỡ kim tra (khụng nờn nhp cho A giỏ tr ln, khi

ú mỏy s bỏo li), nu mỏy cho ớt nht mt giỏ tr khỏc khụng thỡ loi phng

ỏn ú, nu mỏy luụn cho giỏ tr bng khụng vi mt dóy giỏ tr ca A thỡ chn

phng ỏn ú.

- d c kt qu ta nờn ci ch hin th fix- 9

Lu ý: -Nu khụng ci t ch hin th fix-9 mỏy khụng cho kt qu bng

khụng m cho kt qu cú giỏ tr tuyt i vụ cựng bộ (do hn ch ca vũng lp

ca mỏy hu hn)

Dng 3: Vit phng trỡnh tip tuyn (pttt) vi th hm s y = f (x)

ti im cú honh x = x 0 .

d

( f(x)) x = x , n = c s k

dx

f (x) - kx , n = c s m

Khi ú phng trỡnh tip tuyn cn tỡm l: y = kx + m.

2. 2. Thc trng ca vn trc khi vit sỏng kin kinh nghim:

Hỡnh thc kim tra trc nghim khỏch quan cú nhng u vit riờng ca nú

nờn thi trung hc ph thụng quc gia mụn Toỏn cng ó bt u ỏp dng.Thi

gian lm bi 90 phỳt vi 50 cõu hi cho nhiu dng khỏc nhau ( nhn bit, thụng

hiu, vn dng thp, vn dng cao) dn n ỏp lc kin thc gia tng ( khú

hm lõm gim ti). Nhiu hc sinh cú tõm lớ ngi hc v khi lm bi kim tra ó

luụn mong ch vn may bng cỏch khoang ba hoc chn mt ỏp ỏn cho a s

cõu hi. Vỡ vy giỏo viờn cn cú mt phng phỏp dy hc phự hp vi kh

nng t duy logic li va phự hp vi hỡnh thc thi trc nghim cỏc em cú

hng thỳ hc tp.

MTCT( khụng cú th nh) l mt cụng c h tr c lc v ph bin i vi

hc sinh v giỏo viờn bc THPT, nú thc hin cỏc phộp toỏn nhanh v chớnh xỏc

nờn rt phự hp thi trc nghim.

Hc sinh THPT hin nay rt nhiu em cú MTCT nhng ch tớnh nhng

phộp toỏn thụng thng ch cha s dng cỏc thut toỏn gii toỏn cng nh

tỡm ỏp s nhanh nht.

Phõn phi chng trỡnh cng cú mt vi tit hng dn dựng MTCT nhng

s l cha v cha cp nht vi s thay i hin nay nờn sỏng kin kinh

nghim ny ca tụi mong mun gúp mt phn giỳp HS cú thờm nhng cỏch lm

v mt s bi toỏn liờn quan n o hm m cú s dng MTCT i n kt

qu nhanh v chớnh xỏc.

2. 3. Gii phỏp v t chc thc hin

2.3.1. Tớnh o hm ca hm s ti mt im

Vớ du 1: Tớnh o hm ca hm s y = x 2 ti im x 0 = 2 .

Gii :

05Phng phỏp truyn thng

Cỏch 1: t f ( x ) = x 2 . Gi s D x l s Cỏch 4:

Cỳ phỏp

gia ca i s ti x = 2.

0ã D y = f (x +D x) - f (x )

0

0

2

=( 2 +D x ) - 22 =D x(4 +D x).Dựng MTCTd x2

( ) x = 1 . Sau ú n

dx

phớm du = ta cú kt qu bng 2.

Vy f '(2) = 4.y x(4 + x)

=

= 4 + x

x

x

y

lim

= lim(4 + x) = 4.

x 0 x

x 0

f

'(2)

=

4.

Vy

Cỏch2 :

f ( x ) f ( x0 )

x2 1

f ' ( 2 ) = lim

= lim

=4

x x0

x 2 x 1

x x0

.

Cỏch 3: Ta cú y' = 2x ị y'(2) = 2.2 = 4.

Nhn xột: Nu bi yờu cu dựng nh ngha tớnh o hm ca hm s thỡ

ta lm cỏch 1 hoc cỏch 2 ,

Sau khi hc cụng thc tớnh o hm ca hm s thng gp thỡ hc sinh

cú lm thờm cỏch 3.

Cỏch 4 cho bit ỏp s nhanh m cha cn phi bit cụng thc tớnh o

hm ca hm s thng gp cng nh khụng phi bin i gỡ.

Vớ du 2: Cho hm s y= (x-1)(x+2)(2x -3) . Khi ú f(-2) bng

A. 0

B.21

C.-21

D. 31

Gii :

Phng phỏp truyn thng

Dựng MTCT

Cỏch 1: Dựng nh ngha tớnh o

Cỳ phỏp

hm

d ( x 1) ( x + 2 ) ( 2 x 3)

(

) x = 2

dx

Cỏch 2: Bin i v rỳt gn c

Sau ú n phớm du bng ta cú kt qu

y = 2 x3 x 2 7 x + 6

bng 21 , do vy chn B.

y ' = 6x2 2x 7

y '(2) = 21

Nhn xột: Tinh o hm ti mt im ca hm s khụng thng gp cõu hi

trc nghim nờn s dng MTCT cú ngay ỏp ỏn.

Vic tớnh o hm ti mt im theo nh ngha rt ớt c dựng (tr

trng hp bi yờu cu)nờn cỏch ny tụi khụng cp cho cỏc dng tip theo.

Vớ du 3. o hm ca hm s y = x.sinx ti x =

l

36A.1

.

23

.

2 6B.C.3

+ .

2 6D.3

+ .

2 6Gii :

Phng phỏp truyn thng

Cỏch 1:

y' = (xsinx)' = x'sinx + x(sinx)'

= sinx + x cos x

p

p p

p

ị y'( ) = sin + cos

3

3 3

3

3 p 1

=

+ .

2

3 2

3 p

=

+ .

2

6

Vy ta chn ỏp ỏn C.Dựng MTCT

Cỏch 2d

Cỳ phỏp dx ( X.sin(X) ) x = A

3

-n phớm CALC , mỏy hi X? ta bm

phớm = nhp p : 3 bm tip = mỏy

hi A? ghi ỏp ỏn 1: 2 n = ra kt

qu 0.889 loi ỏp ỏn A.

- n phớm CALC, mỏy hi X? ta bm

phớm = ( gi nguyờn p : 3 ), bm tip

= mỏy hi A? ta cú ỏp ỏn

3 : 2 - p : 6 n bng ra kt qu 1,

047. ta loi ỏp ỏn B.

- n phớm CALC, mỏy hi X? ta bm

phớm bng p : 3 bm tip mỏy hi A?

ta cú ỏp ỏn 3 : 2 +p : 6 n bng ra

kt qu 0. Vy ta chn ỏp ỏn C.

Nhn xột: õy l bi n gin nờn nu nh cụng thc thỡ cỏch 1s nhanh hn

Cỏch 2 dnh cho nhng bn nh khụng chc cụng thc

2x 2 4x + 7

Vớ du 4: Tớnh o hm ca cỏc hm s y =

ti x =- 2 ;

x +1

Gii :

Phng phỏp truyn thng

Dựng MTCT

y' =(2x 2 4x + 7)'(x + 1) (2x 2 4x + 7)(x + 1)'( x + 1)=

=2(4x 4).(x + 1) (2x 2 4x + 7).1( x + 1)d 2x2 4x + 7

,dx

x +1

x = -2

n phớm = c kt qu -1122x 2 + 4x 11ị y'(2) =( x + 1)22.(- 2) 2 + 4.(- 2) - 11( - 2 +1)2=- 11.72

4

+

x

Vớ du 5: Tớnh o hm ca cỏc hm s y =

ti x = 0.

x +1

Gii :

Phng phỏp truyn thng

Dựng MTCTy' =( 4 + x 2 )'(x + 1) ( 4 + x 2 )(x + 1)'

(x + 1) 2

x=

=4 + x2d 4 + x2

,

dx x + 1 ữ

x=0

n phớm = c kt qu -2(x + 1) ( 4 + x 2 )

(x + 1) 2x(x + 1) (4 + x 2 )

(x + 1) 2 4 + x 2=x4(x + 1) 2 4 + x 2

0- 4

ị y'(0) ==- 2.

(0 +1) 2 4 + 0 2

Nhn xột: Nu bi ny cho di dng trc nghim thỡ hc sinh cú th chn

c ỏp ỏn luụn sau khi bit dựng MTCT tớnh o hm ca hm s ti mt

im.

Nu lm bi dng t lun thỡ cỏc em dựng MTCT kim tra kt qu.

Vớ du 6: Cho chuyn ng c xỏc nh bi phng trỡnh S = 2t 3 + 3t 2 + 5t ,

trong ú t c tớnh bng giõy v S c tớnh bng một. Vn tc ca chuyn

ng khi t = 2s l:

A. 36m / s.

B. 24m / s. C. 41m / s.

D. 20m / s.

Hng dn. Vn tc ca chuyn ng khi t = 2 s l v ( 2) = S'(2)

d 2 x3 + 3x 2 + 5x

Cỏch 1: Cỳ phỏp:

(

) x = 2 , n phớm = ta cú kt qu bng 41

dx

do vy chn C.

Cỏch 2 : S ' = 6t 2 + 6t + 5 S '(2) = 24 + 12 + 5 = 41.

Vớ du 7 : H s gúc ca tip tuyn vi th hm s y =- x 3 ti im M(-2;8)l

A. 12

B. -12

C. 192

D. -192

Hng dn.

f '(x 0 ) = k l h s gúc ca tip tuyn ca th hm s y = f (x) ti M(x 0 ; y 0 )

d x3

Cỳ phỏp:

( ) x = -2 , n phớm du bng ta cú kt qu bng -12 chn B.

dx

Bi tp ngh

2

2 x + 1) ( 2 3 x )

(

Cõu 1: Vi hm s g ( x ) =

thỡ g ' ( 2 ) bng

x 1

8A. 72.

B. 152.

C. 232.

D. 75.

Cõu 2 : Cho chuyn ng c xỏc nh bi phng trỡnh S = 2t 3 + 3t 2 + 5t ,

trong ú t c tớnh bng giõy v S c tớnh bng một. Vn tc ca chuyn

ng khi t = 2s l

A. 36 m / s.

B. 41m / s.

C. 24m / s.

D. 20m / s.

Cõu 3: Tip tuyn vi th hm s f(x) =

h s gúc l:

A. -1B. -24

ti im cú honh x0 = -1 cú

x 1C. 2D. 13x + 5+ 4 x3 + 2 x x khi x > 0

f ( x) =

2x + 6

Cõu 4: Cho hm s f ( x ) =

. Khi

4 x 2 + 2 x + 3

khi x 0ú f ' ( 1) cú giỏ tr l:

1

121

121

1

A.

B.

C.

D.

64

32

8

12Cõu5: o hm ca hm s y =

A.2x + x ti x = l:

4

sinx cosxB. 2D. 2C. 2 22x + x +1

x + x +1

; f 2 (x) =

;

x 1

x +1

x2 x + 1

x2 x + 1

; f 4 (x) =

.Hm s no cú f '(0) = 2 ?

f 3 (x) =

x +1

x 1

A. Ch f1

B. Ch f1 v f2

C. Ch f1 v f3

D. C f1, f2, f 3 v f4.

2.3.2. Tớnh o hm ca hm s

Vic tớnh o hm ca hm s thng l ỏp dng cụng thc v cỏc qui

tc.Do ú phn ny tụi yờu cu cỏc em phi nh v vn dng thnh tho cỏc

cụng thc v phộp toỏn o hm

Vớ du 1 : Tớnh o hm ca cỏc hm s sau

a) y = x 7 x3 + x 2 x + 5 ;

b) y = (x + x + 1)

Hng dn : S dng qui tc tớnh o hm ca tng, hiu v 2 cụng thc

( xn ) ' = nx n- 1,( un ) ' = nun- 1 u' , (n ẻ Ơ ,n 2) .

Cõu 6. Cho bn hm s: f1 (x) =Gii.22a) y' = (x 7 x3 + x 2 x + 5)'

y' = 7x 6 3x 2 + 2x 1 + 0 = 7x 6 3x 2 + 2x 1.()(b) y = [(x + x + 1)]= x2 + x + 12)()2

x 2 + x + 1 ' = 3(2 x + 1) x 2 + x + 1 .Vớ du 2: Tớnh o hm ca cỏc hm s sau9()1

1

2

3

b) y = 2x 5x 3 x c) y =

d) y = 2x 2 5x + 2

x

3x - 5

Hng dn: S dng qui tc v cụng thc hm thng gp.

1

1

1

.

Gii. a) y' = ( x + x )' =

2 x x2

a) y = x +( (b) y' = 2x 2 5x 3 3 x() ) = ( 2x 2 ) ' ( 5x3 3 x ) + 2x 2 ( 5x3 3 x ) '

')33

= 4x 5x 3 3 x + 2x 2 15x 2

ữ = 50x 15x x.

2 x1

(3x - 5)'

3

)' ==.

c) y' = (

2

3x - 5

(3x- 5)

(3x- 5) 2

(2x 2 5x + 2)'

4x 5

2

y'

=

(

2x5x

+

2)'

=

=

.

d)

2

2

2( 2x 5x + 2) 2( 2x 5x + 2)

3

2

Vớ du 3. Hm s y = x + 2 x + 4 cú o hm l

'

2

2

2

3

A. y = 3x + 4 .

B. y ' = 3x + 4 x.

C . y ' = 3x + 4 x + 4 D. y ' = 3x + 4 x.

Gii.

Phng phỏp truyn thng

Dựng MTCT

n

n

1

d X 3 + 2X 2 + 4

p dng cụng thc ( x ) ' = nx

(

) x = 2 - ( 3 ì 22 + 4 )

dx

Ta cú

n phớm = thy kt qu 4 nờn loi ỏp

3

2

2

y ' = ( x + 2 x + 4)' = 3 x + 4 x

ỏn A.

Chn ỏp ỏn B

Dựng phớm mi tờn di con tr v biu

thc th ỏp ỏn B

d x3 + 2 x 2 + 4

(

) x = 2 - ( 3 ì 22 + 4 ì 2 )

dx

n phớm = thy kt qu 0. Chn ỏp ỏn

B.

Nhn xột: So sỏnh 2 cỏch lm ta nờn chn cỏch 1.

Cỏch 2 cú th gỏn giỏ tr bt khỏc 2.

4 + x2

Vớ du 4. Hm s y =

cú o hm l

x +1

x4

x+4

x 4

( x + 1) 2 4 + x 2

.

.

.

A.

B.

C.

D.

.

( x + 1) 2 4 + x 2

( x + 1) 2 4 + x 2

( x + 1) 2 4 + x 2

x4

Gii.

Phng phỏp truyn thng

Dựng MTCT10ca

( 4 + x 2 )'(x + 1) ( 4 + x 2 )(x + 1)' Ta loi ngay ỏp ỏn D vỡ mu s

2

2

y' =

hm khụng cú v ( õyl ( x + 1) )

(x + 1) 2

0,1 4

d 4 + x2

x(x + 1) (4 + x 2 )

x4

=

=

.

dx x + 1 x = 2 (0,1 + 1) 2 4 + 0,12

(x + 1) 2 4 + x 2

(x + 1) 2 4 + x 2

n phớm = kt qu 0 nờn chn A

Ta chn ỏp ỏn A.

Nhn xột: - õy l hm phõn thc cú cha cn ca hm s hp nờn nhiu HS

phi gi xem li cụng thc v cng mt khỏ nhiu thũi gian tớnh.

- Nu dựng MTCT lm tng t vớ d 3 ta tỡm ngay ỏp ỏn

x

Vớ du 5. o hm ca hm s y = 13 l

13x

x- 1

x

x

.

A. y' = x.13 . B. y' =13 .lnx.

C. y' =13 .

D. y' =

ln13

Phng phỏp truyn thng

Dựng MTCT

d 13x

-(2.1321 ) n

Cỳ phỏp

(

)

x= 2

dx

Khụng lm c

phớm = kt qu 407,476.loi ỏp ỏn

A

- Dựng phớm mi tờn di con tr

v biu thc th ỏp ỏn B

d 13x

-(132 ln13) , n phớm =

(

)

x

=

2

dx

kt qu 0 nờn chn ỏp ỏn B.

Nhn xột: õy l cõu hi 13 trong minh ha cho kỡ thi THPTQG nm 2017

nờn hc sinh lp 11 cha cú cụng thc ỏp dng lm theo phng phỏp truyn

thng nhng vn la chn c ỏp ỏn ỳng nh s dng MTCT.

Bi tp ngh

A. Bi tp t lun. Tớnh o hm ca cỏc hm s sau:

1

5 4

2x + 1

; c) y = (1 2x)5 ; d) y = 2

a) y = x x 5; b) y =

;

(x + 2x + 5) 2

6

1 3x

e) y = 2x 2 5x + 2 ;

f) y = x + x ; g) y = (x 2) x 2 + 2x + 7 .

B. Cõu hi trc nghim

3

2

Cõu1. Hm s y = x + 2 x + 4 x + 5 cú o hm l:

'

2

2

A. y = 3x + 4 x + 4 .

B. y ' = 3x + 2 x + 4 .

2

C. y = 3x + 2 x + 4 .

D. y = 3x + 4 x + 4 + 5

Cõu2 : o hm ca hm s y = 1 + x x 2 l

1 x + x

2 + 4x

2 4x

A. y = 1 2x

B. y =

C. y =

2

1 + 2x

(1 x + x 2 )2

1 x + x

2D. y =2 4x

.

(1 x + x 2 ) 211Cõu 3: o hm ca hm s y = ( x 2) x 2 + 1

x 2x + 1

2A.x2 + 12x 2x 1

2. B.x2 + 12x + 2x + 1l2. C.x2 + 1.D.2 x2 2 x + 1

x2 + 1.x +1

Cõu 4 : ( minh ha) o hm ca hm s y = x l

4

1 2(x + 1)ln 2

1 + 2(x + 1)ln 2

A. y ' =

B. y ' =

.

.

2x

2

22 x

1 2(x + 1)ln 2

1 + 2(x + 1)ln 2

y' =

.

.

C.

D. y ' =

2

x2

2

2x

Cõu 5: ( tham kho) Tỡm o hm ca hm s y = log x .

1

ln10

1

1

A. y ' = .

B. y ' =

C. y ' = .

D. y ' =

.

.

x

x

x

10ln x

Cõu 6: ( th nghim)Tớnh o hm ca hm s y = ln(1 + x +1) .

1

1

.

.

A. y ' =

B. y ' =

2 x + 1(1 + x + 1)

2 x +1

1

2

C. y ' =

D. y ' =

.

.

x + 1(1 + x + 1)

x + 1(1 + x + 1)

x 2 2 x 15

Cõu7. Hm s no sau õy cú o hm l

2

( x 1)

x2 + 6 x + 9

x2 6 x + 9

x2 + 6x + 5

x2 + 4x + 9

A. y =

. B. y =

. C. y =

. D. y =

.

x 1

x 1

x 1

x 1

2.3.3. o hm ca cỏc hm s lng giỏc

Sau phn qui tc tớnh o hm thỡ i vi hm s lng giỏc tụi cng s yờu cu

hc sinh ỏp dung cỏc cụng thc tỡm o hm ri mi tung cõu hi trc

nghim

Vớ du 1 : Tớnh o hm ca cỏc hm s sau

a) y = 3sinx + 5cos x;

b) y = xcotx ;

c) y = x tan x .

Hng dn: S dng cụng thc o hm ca cỏc hm s c bn.

Gii. a) y = (3sinx) + (5cosx)= 3cosx- 5 sinx.

1

x

) = cot x .

b) y = xcotx+x cotx = cot x + x.(2

sin x

sin 2 x

Vớ du 2: Tớnh o hm ca cỏc hm s sau

p

3

a) y = sin(3x + ) ; b) y = cos(x - 1) ;

5

3

3

c) y = tan(3x + 7) ; d) y = cot (3x - 1).

Hng dn: S dng cụng thc o hm ca cỏc hm s hp

Gii.

12p

p

p

a) y' = (3x + )'cos(3x + ) = 3cos(3x + ).

5

5

5

3

3

2

3

b) y' =- (x - 1)'sin(x - 1) =- 3x sin(x - 1).

(3x 3 + 7)'

9x 2

=

.

c) y' = 2 3

sin (3x + 7) sin 2 (3x 3 + 7)

2

2

d) y' = 3cot (3x - 1)[cot(3x - 1)]'=3cot (3x - 1).- (3x - 1)'

sin 2 (3x - 1)- 3

9cos 2 (3x - 1)

= 3cot (3x - 1). 2

=.

sin (3x - 1)

sin 4 (3x - 1)

Vớ du 3: o hm ca cỏc hm s y = tan 2x + cot 2x l

1

1

12

2

.

.

A. y' =

B. y' = 2 2

2

cos 2x sin 2x

sin 2x cos 2 2x

C. y' = 2(tan 2 2x - cot 2 2x).

D. y' = tan 2 2x - cot 2 2x.

Gii.

Phng phỏp truyn thng

Dựng MTCT

2y' = (tan 2x)'+ (cot 2x)'

(2x)'

(2x)'

=

2

cos 2x sin 2 2x

2

2

=

cos 2 2x sin 2 2x

= 2(1 + tan 2 2 x)

- 2(1 + cot 2 2x)

= 2(tan 2 2x - cot 2 2x).

chn luụn ỏp ỏn Cd tan 2 X + 1

1

1-dx

tan 2 X x = cos(2 ) 2 sin(2 ) 2 ữ3

3

3bm phớm = kt qu bng 2,666 , loi A

d tan 2 X + 1

12

12

dx

tan 2 X x = sin( 2 ) 2 cos( 2 ) 2 ữ3

3

3bm phớm = kt qu bng -8998, 766.. loi B(()()d tan 2 X + 1

dx

tan 2 X)x=

3-2(tan(2 : 3) 21

)

tan(2 : 3) 2bm phớm = kt qu bng 0 chn C

1

.

tan 2x

Nhn xột: Tớnh o hm ca hm s lng giỏc tan, cot cho kt qu l sin, cos

thỡ em no nh c cụng thc nờn lm theo cỏch 2.Tuy nhiờn phn a l hc

sinh khụng cũn nh cụng thc nờn s khoang ba, thay vo ú cỏc em nờn dựng

MTCT , thi gian th lõu nhng c ỏp ỏn ỳng

Chỳ ý : MTCT khụng cú cụng thc cot nờn cú cot2x ta bmx2

Vớ du 4 : Hm s cú o hm bng

l:

(cosx + xsinx) 2A. y =sinx + xcosx

cosx xsinxB. y =sinx + xcosx

sinx xcosx

-sinx xcosx .

C. y =

D. y =

cosx + xsinx

cosx + xsinx

cosx + xsinx

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lí do chọn đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(23 tr)

×