Tải bản đầy đủ - 57 (trang)
Chương V: BÔI TRƠN,LẮP GHÉP VÀ ĐIỀU CHỈNH ĂN KHỚP

Chương V: BÔI TRƠN,LẮP GHÉP VÀ ĐIỀU CHỈNH ĂN KHỚP

Tải bản đầy đủ - 57trang

Bảng dung sai lắp ghép bánh răng :

Mối lắp

Φ34 H 7 / k 6Sai lệch giới hạn trên

ES

es

25

18µmSai lệch giới hạn dưới

EI

ei

0

2µmBảng dung sai lắp ghép bạc lót trục

Mối lắp

Φ 20 D11 / k 6

Φ 26 D11 / k 6Sai lệch giới hạn trên

ES

es

160

12

195µm15Sai lệch giới hạn dưới

EI

ei

50

1

65µm2Bảng dung sai lắp ghép ổ lăn:

Mối lắp

Φ 25k 6Φ52 H 7

Φ 62 H 7Sai lệch giới hạn trên

ES

es

0

15

0

15µmSai lệch giới hạn dưới

EI

ei

0

2

0

22500030000µmBảng dung sai lắp ghép nắp ổ lănµmMối lắp

Φ52 H 7 / d11

Φ 62 H 7 / d11Sai lệch giới hạn trên

ES

es

25

-100

30-100Bảng dung sai lắp ghép vòng chắn dầu

54µmSai lệch giới hạn dưới

EI

ei

0

-290

0-290Mối lắp

Φ 25 F 8 / k 6Sai lệch giới hạn trên

ES

es

53

15Φ35F 8 / k 664µm18Sai lệch giới hạn dưới

EI

ei

20

2

25µm2Bảng dung sai lắp then:

Kích

thước tiết

diện then

Bxh

8x7

10x8Sai lệch giới hạn chiều rộng

rãnh then

Trên trục

Trên bạc

P9

D10

-0,042

-0,015Sai lệch giới hạn chiều sâu

rãnh then

Sai lệch giới

Sai lệch giới

hạn trên trục

hạn trên bạc t2

t10,0780,033,52,80,0980,044355Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY

Họ và tên sinh viên:Mã số sinh viên:Mã đề:Đánh giá của người hướng dẫn

ST

T

1

2

3Nội dung đánh giáĐiểm tối đaĐi thông qua đầy đủ và Hoàn thành đúng tiến

độ được yêu cầu

Trình bày thuyết minh

Trình bày bản vẽ

Tổng (I)1,0ĐiểmGhi chú1,0

1,0

3,0

………., ngày ……… tháng ……… năm……..

Người hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)Đánh giá của người hỏi thi

ST

T

1

2

3Nội dung đánh giáĐiểm tối đaMức độ nắm được các nội dung về tính toán

Mức độ nắm được các nội dung về thiết

kế/lựa chọn kết cấu các chi tiết máy

Câu hỏi nâng cao

Tổng (II)2,0Điểm3,5

1,5

7,0

………., ngày ……… tháng ……… năm……..

Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)56Ghi chúTổng Điểm = Tổng (I) + Tổng (II) =/10

………., ngày ……… tháng ……… năm

……..

Người vào điểm

(Ký và ghi rõ họ tên)57Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương V: BÔI TRƠN,LẮP GHÉP VÀ ĐIỀU CHỈNH ĂN KHỚP

Tải bản đầy đủ ngay(57 tr)

×