Tải bản đầy đủ - 57 (trang)
-Kiểm nghiệm xích về độ bền:

-Kiểm nghiệm xích về độ bền:

Tải bản đầy đủ - 57trang

*Đường kính đỉnh răng:

- Kiểm nghiệm răng đĩa xích về độ bền tiếp xúc:

σ H 1 = 0, 47 kr ( FtđK + đFv )E

A.k đ, trong đó:Kđ – Hệ số tải trọng động: Theo như mục trên ta đã tra được Kđ = 1,2

BA – Diện tích chiếu của bản lề: Tra bảng5.12

[ 1]

87=>A =106 (mm2)k r – Hệ số ảnh hưởng của số răng đĩa xích, tra bảng ở trang 87 tài liệu [1]

theo số răng Z1 = 23 ta được kr = 0,48

kđ – Hệ số phân bố tải trọng không đều giữa các dãy. Kđ=1

Fvđ – Lực va đập trên m dãy xích:E=E – Môđun đàn hồi:2E1E 2

= 2,1.105 ( MPa )

E1 + E 2do E1 = E2 = 2,1.105 Mpa:cả hai đĩa xích cùng làm bằng thép.

Thay vào:B5.11

[ 1]

86Tra bảng

ta chọn vật liệu làm đĩa xích là thép 45, với các đặc tính tôi cải

thiện có có ] = 600 = 541,31 Mpa

2.1.3. Tính lực tác dụng lên trụcFr = k x .Fttrong đó:

9kx – Hệ số kể đến trọng lượng của xích:kx =1,05 vì @ = 450.

Ft – Lực vòng2.1.4. Tổng hợp kết quả tính toán

Thông sốKý hiệuĐơn vịKết quả tính toánLoại xích--Xích ống con lănBước xíchpmm19,05 mmmx-134Số răng đĩa xíchZ1/Z2-23/81Đường kính đĩa xíchd1/d2mm139,9/491,3Khoảng cách trụcamm758Lực tác dụng lên trụcFrN1217,69Chiều dài xíchLmm758Số mắt xíchĐường kính vòng đĩa

xích nhỏda1Đường kính vòng đĩa

xích lớnda2mm

mm10139,9

491,32.2 Tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng

Tính toán bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng

Thông số đầu vào:

P=PI= 3,14 (KW)

T1=TI= 20824(N.mm)

n1=nI= 1440 (v/ph)

u=ubr=4

Lh=8000(h)

2.2.1 Chọn vật liệu bánh răng và xác định ứng suất cho phép

BTra bảng6.1

[1]

92, ta chọn:Vật liệu bánh răng lớn:

• Nhãn hiệu thép: 45

• Chế độ nhiệt luyện: Tôi cải thiện

HB :192 ÷ 240• Độ rắn:

Ta chọn HB2=230

• Giới hạn bền σb2=750 (MPa)

• Giới hạn chảy σch2=450 (MPa)

Vật liệu bánh răng nhỏ:

Nhãn hiệu thép: 45

Chế độ nhiệt luyện: Tôi cải thiện

Độ rắn: HB=241÷285, ta chọn HB1= 245

Giới hạn bền σb1=850 (MPa)

Giới hạn chảy σch1=580 (MPa)11a. Ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn cho phép:σ H0 lim

[

σ

]

=

Z R Z v K xH K HL

 H

SH

0

[σ ] = σ F lim Y Y K K

R S

xF

FL

 F

SF, trong đó:Chọn sơ bộ:

 Z R Z v K xH = 1YRYS K xF = 1SH, SF – Hệ số an toàn khi tính toán về ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn:

BTra bảng6.2

[1]

94với: Bánh răng chủ động: SH1= 1,1; SF1= 1,75

 Bánh răng bị động: SH2= 1,1; SF2= 1,75

σ H0 lim , σ F0 lim- Ứng suất tiếp xúc và uốn cho phép ứng với số chu kỳ cơ sở:σ H0 lim = 2 HB + 70

 0

σ F lim = 1,8 HBBánh chủ động:Bánh bị động:=>0

σ H lim1 = 2 HB1 + 70 = 2.245 + 70 = 560( MPa)

 0

σ F lim1 = 1,8 HB1 = 1,8.245 = 441( MPa)σ H0 lim 2 = 2 HB2 + 70 = 2.230 + 70 = 530( MPa )

 0

σ F lim 2 = 1,8HB1 = 1,8.230 = 414( MPa )12KHL,KFL – Hệ số tuổi thọ, xét đến ảnh hưởng của thời gian phục vụ và chế độ

tải trọng của bộ truyền: K HL = mH

 K = mF

 FL

NH 0

N HE

NF0

N FE, trong đó:mH, mF – Bậc của đường cong mỏi khi thử về ứng suất tiếp xúc. Do bánh

răng có

HB<350 => mH = 6 và mF = 6

NHO, NFO – Số chu kỳ thay đổi ứng suấtkhi thử về ứng suất tiếp xúc và ứngsuất uốn:2,4

 N HO = 30.H HB6

 N HO = 4.102,4

2,4

 N HO1 = 30.H HB

= 16, 26.106

1 = 30.2452,4

2,4

6

 N HO 2 = 30.H HB 2 = 30.245 = 13,97.106

 N FO1 = N FO2 = 4.10NHE, NFE – Số chu kỳ thay đổi ứng suất tương đương: Do bộ truyền chịu tải

trọng tĩnh => NHE= NFE= 60c.n.t∑ , trong đó:

c – Số lần ăn khớp trong 1 vòng quay: c=1

n – Vận tốc vòng của bánh răng

t∑ – tổng số thời gian làm việc của bánh răng

 NEF1=NHE1=60.c.n1.lh=60.1.1440.8000=691.106

NHE2=NEF2=60.c.n2.lh=60.1..8000=173.106

Ta có: NHE1> NHO1 => lấy NHE1= NHO1 => KHL1= 1

NHE2> NHO2 => lấy NHE2= NHO2 => KHL2= 1

NFE1> NFO1 => lấy NFE1= NFO1 => KFL1= 1

13NFE2> NFO2 => lấy NFE2= NFO2 => KFL2= 1

Do vậy ta có:

σ H0 lim1

560

Z R Z v K xH K HL1 =

.1.1 = 509,10MPa )

[σ H 1 ] = S

1,1

H1

σ0

530

.1.1 = 481,82( MPa)

[σ H 2 ] = H lim 2 Z R Z v K xH K HL 2 =

SH 2

1,1

0

[σ ] = σ F lim1 Y Y K K = 441 .1.1 = 252( MPa )

R S xF

FL1

 F1

S F1

1, 75σ F0 lim 2

414[

σ

]

=

YRYS K xF K FL 2 =

.1.1 = 236,57( MPa )

 F2

SF 2

1, 75

Do đây là bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng

=>[αH]=

b. Ứng suất cho phép khi quá tải

[σ H ]max = 2,8.max(σ ch1 , σ ch 2 ) = 2,8.580 = 1624( MPa)[σ F 1 ]max = 0,8.σ ch1 = 0,8.580 = 464( MPa )

[σ ] = 0,8.σ = 0,8.450 = 360( MPa)

ch 2

 F 2 max2.2.2. Xác định các thông số của bộ truyền

aw = K a ( u + 1) . 3T1.K H β

[σ H ]2 .u.ψ ba, với:14Ka – hệ số phụ thuộc vật liệu làm bánh răng của cặp bánh nghiêng: Tra bảng

B6.5

[ 1]

96=> Ka= 43 MPa1/3.T1 – Moment xoắn trên trục chủ động: T1 =20824 (N.mm)

[σH] - Ứng suất tiếp xúc cho phép: [σH] = 495.46(MPa)

u – Tỷ số truyền: u = 4

ψ ba ,ψ bd– Hệ số chiều rộng vành răng:

BTra bảng6.6

[ 1]

97với bộ truyền đối xứng, HB < 350 ta chọn đượcψ ba = 0, 4ψ bd = 0,5ψ ba (u + 1) = 0,5.0, 4(4 + 1) = 1, 0KHβ, KFβ – Hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng

Bkhi tính về ứng suất tiếp xúc và uốn: Tra bảng

bố trí là sơ đồ 6 ta được:

 K H β = 1, 05 K F β = 1,16.7

[1]

98vớiDo vậy:aw = Ka (u+1). =43.(4+1) =82.10(mm)

Chọn aw = 90(mm)

2.2.2.1 Mô đun pháp

m = (0,01÷0,02)aw = (0,01÷0,02).90= 0,9-1,8(mm)

BTra bảng6.8

[1]

99chọn m theo tiêu chuẩn: m = 1,5(mm).15ψ bd = 1, 0và sơ đồ2.2.2.2 Xác định số răng

Chọn sơ bộ β = 120 => cosβ =0,9781

Ta có:

Z1 = , lấy Z1= 23

Z2= u.Z1= 4.23= 92, lấy Z2= 92

Tỷ số truyền thực tế: ut =

∆u =ut − u

4−4

.100% =

.100% = 0

u

4Sai lệch tỷ số truyền:<4% thoả mãn.Xác định góc nghiêng răng:

Cos=== 0,958 =>β=arccos(0,958)=16,662.2.2.3 Xác đinh góc ăn khớpatwvà góc nghiêng răngβb:

o

20,8βb=arctg( cosα t .tg β )=arctg(cos20,8o.tg16,66 o)=15,63o2.2.2.4 Xác định các hệ số và một số thông số động h ọc

Tỷ số truyền thực tế: ut= 416Đường kính vòng lăn của cặp bánh răng:Vận tốc trung bình của bánh rang: v = m/s

B6.13

[1]

106Tra bảng

với bánh răng trụ răng nghiêng và v = 2,72 (m/s) ta được

cấp chính xác của bộ truyền là: CCX= 9

PLTra phụ lục2.3

[1]

250với: CCX= 9

 HB < 350

 Răng thẳng

 V =2,72 (m/s)

Nội suy tuyến tính ta được:Từ thông tin trang 91,92 trong [1] ta chọn:

Ra

µm ⇒ ZR = 1

= 1,25……0,63

⇒ Zv = 1

HB<350

dw2 ~da2=213(mm) < 700 (mm) => KxH=1

Y

R

Chọn

=1

Y = 1,08 − 0,0695ln(m) = 1,08 − 0,069ln 2 = 1,032

SBTra bảng6,14

[1]

107với =>172.2.3 Kiểm nghiệm bộ truyền bánh răng

2.2.6.1 Kiểm nghiệm về ứng suất tiếp xúc

σ H = Z M Z H Zε[σ H ]2T1K H ( ut + 1)

≤ [σ H ]

2

bw .ut .d w1- Ứng suất tiếp xúc cho phép:[ σ H ] = [ σ H ] Z R Z v Z xH=495,46.1=495,46 (MPa)B=>ZM – Hệ số kể đến cơ tính vật liệu của bánh răng ăn khớp: Tra bảng

ZM = 274 MPa1/3ZH =

ZH – Hệ số kể đến hình dạng của bề mặt tiếp xúc:6.5

[1]

962cos βb

sin(2atw )=>Do bánh trụ răng nghiêng nên =b=15,63o

– Hệ số sự trùng khớp của răng: Phụ thuộc vào hệ số trùng khớp ngang ε α

hệ số trùng khớp dọc εβ:

εα – Hệ số trùng khớp ngang:bw – chiều rộng vành răng:

18bw ψ ba aw

Ta có: =

= 0,4.90= 36 (mm) .Lấy bw = 36(mm).

εβ – Hệ số trùng khớp dọc:2,19 >1

εβ>1 => == =0,78KH – Hệ số tải trọng khi tính về tiếp xúc:

KH=KK

K

Hα H β Hv=1,16.1,06.1,04=1,278Thay vào được:

= 433,87 ( MPa ) < []

 Kiểm nghiệm về độ bền uốn:

2.T1.K F .Yε Yβ YF 1σ

=

≤ [σ F 1 ]

F

1bw .d w1.m

σ = σ F 1.YF 2 ≤ [σ ]

F2

 F 2

YF 1[σ F 1 ],[σ F 2 ]- Ứng suất uốn cho phép của bánh chủ động và bị động:

KF=KHệ số tải trọng khi tính về uốn:K

K

Fα F β Fv=1,4.1,1.1,1=1,54Yε – Hệ số kể đến sự trùng khớp của răng:= = = 0,613

Yβ – Hệ số kể đến độ nghiêng của răng:=0,881YF1, YF2 – Hệ số dạng răng: Phụ thuộc vào số răng tương đương ZV1 và ZV2:BTra bảng6.18

[ 1]

109với:

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

-Kiểm nghiệm xích về độ bền:

Tải bản đầy đủ ngay(57 tr)

×