Tải bản đầy đủ - 119 (trang)
2 Xây dựng ma trận SWOT

2 Xây dựng ma trận SWOT

Tải bản đầy đủ - 119trang

70Chiến lược đẩy mạnh công tác

O2. Sự gia tăng mức sống của nhập ngược về phía sau

dân cư và số lượng dân số

 S3.S4,S5,S6+O1, O2,O5 marketing

trưởng thành, xu hướng di dân

Phát triển thị trường trung và

O3. Đối thủ cạnh tranh tiềm

cao cấp ở một số khu vực địa

tàng, sản phẩm thay thế không

lý.

đáng kể.

O4. Áp lực từ người bán thấp,

khả năng hội nhập dọc cao giúp

tiết kiệm chi phí

O5. Không có công ty chi phối

thị trường

NGUY CƠ - THREAT

T1. Sức ép ngày càng tăng của

môi trường luật pháp, chính trị

T2. Sự gia tăng của lãi suấtCHIẾN LƯỢC STCHIẾN LƯỢC WT S1, S2, S3 +T2, T3, T4Chiến lược tối thiểu hóa chi phí

T3. Sự tham gia của các công

 S4, S5+ T1, T3

ty đa quốc gia và sản phẩm

nhập khẩu từ thị trường thế giới Chiến lược xây dựng thương

hiệu vững chắc

T4. Khả năng mặc cả của người

mua cao W1, W2, W3, W4, W5 +

T1, T3

Chiến lược liên kết với các

công ty đa quốc giaTừ ma trận SWOT trên, kết hợp giữa điểm mạnh, điểm yếu bên trong và cơ hội,

đe dọa bên ngoài chúng ta xây dựng được một số chiến lược sau:

3.2.1 Chiến lược tăng cường hội nhập về phía sau:

Nhà máy thuốc lá 27/7 là một trong bốn đơn vị sở hữu hệ thống chế biến nguyên

liệu thuốc lá, bên cạnh đó Nhà máy còn có hệ thống nhà xưởng rộng rãi rất phù hợp với

việc phát triển sang lĩnh vực chế biến nguyên liệu. Đặc biệt là trong điều kiện nhu cầu

chế biến ngyên liệu ngày càng tăng, áp lực từ nhà cung cấp yếu, sản phẩm thay thế hầu

như không có nên chiến lược tăng cường hội nhập về phía sau không những tận dụng

được điểm mạnh của Nhà máy, cơ hội của thị trường mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh rất

lớn cho tương lai.

3.2.2 Chiến lược phát triển thị trường trung và cao cấp:

Trong thời gian qua, bên cạnh lợi thế về thương hiệu đã được khẳng định, việc

thực hiện chiến lược maketing có sự tập trung và thống nhất đã tạo cho Nhà máy những

cơ sở ban đầu cho việc xâm nhập thị trường trung và cao cấp. Bên cạnh đó sự giảm giá

thực tế của thuốc lá bao và sự gia tăng mức sống dân cư cũng tạo cơ hội to lớn cho việc71phát triển thị trường thuộc phân khúc trung và cao cấp.

3.2.3 Chiến lược tối thiểu hóa chi phí:

Dưới áp lực hội nhập quốc tế, các qui định của WTO … việc giảm thuế, mở cửa

thị trường thuốc lá và sự xâm nhập sâu rộng của các công ty đa quốc gia là điều khó

tránh khỏi. Bên cạnh đó sự gia tăng lãi suất dẫn đến sự gia tăng các chi phí, áp lực mặc

cả của người mua cũng đòi hỏi Nhà máy phải tối thiểu hóa chi phí nhằm tận dụng các lợi

thế chi phí thấp của Nhà máy để đối phó với các nguy cơ từ môi trường kinh doanh.

3.2.4 Chiến lược xây dựng thương hiệu vững chắc:

Trong thời gian qua do hoạt động maketing được triển khai theo hướng tạo lợi thế

cạnh tranh trong tương lai nên một số thương hiệu của Nhà máy đã đứng vững được trên

thị trường. Tuy nhiên ngày nay, bên cạnh áp lực từ các thương hiệu nổi tiếng của các

công ty đa quốc gia, do thuốc lá là sản phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng

nên áp lực từ môi trường chính trị, luật pháp và xã hội ngày càng nặng nề. nếu không xây

dựng được thương hiệu vững chắc thì việc tồn tại sẽ rất khó khăn. Vì vậy xây dựng

thương hiệu là một trong những chiến lược được lựa chọn đối với Nhà máy.

3.2.5 Chiến lược đẩy mạnh công tác marketing:

Trước đây do việc thâm nhập phân khúc giá thấp là khá dễ dàng cho dù chất

lượng sản phẩm không cao, ngân sách cho marketing thấp. Tuy nhiên ngày nay những

điểm yếu trên sẽ trở nên nghiêm trọng nếu không được khắc phục. Vì vậy Nhà máy cần

tận dụng cơ hội của ngành phân tán là không có công ty chi phối thị trường, áp lực từ sự

trả đũa thấp, không có sản phẩm có sự khác biệt lớn, … để tập trung đẩy mạnh công tác

marketing nhằm nâng cao chất lượng cảm nhận, tạo ra sự khác biệt hóa đối với các sản

phẩm của Nhà máy nhằm khắc phục điểm yếu và tạo ra lợi thế cạnh tranh.

3.2.6 Chiến lược liên kết với các công ty đa quốc gia:

Chiến lược liên kết nhằm tận dụng điểm mạnh về thương hiệu, tài chính, công

nghệ, kỹ thuật bán hàng của các công ty đa quốc gia để khắc phục điểm yếu của Nhà

máy. Đồng thời chiến lược liên kết cũng giúp nhà máy tránh được những đe dọa từ việc

cạnh tranh đối đầu trực tiếp với các công ty đa quốc gia khi xâm nhập nhóm chiến lược

thuộc phân khúc cao cấp, một chiến lược cần thiết và quan trọng, có thể giúp Nhà máy

phát triển nhanh và bền vững hơn.723.3 Ma trận vị trí chiến lược và đánh giá hoạt động (Ma trận SPACE)

Bên cạnh các chiến lược khả thi có thể chọn lựa được đề xuất khi sử dụng công cụ

ma trận SWOT, tiếp tục sử dụng công cụ ma trận SPACE để xác định vị trí chiến lược

của Nhà máy và gợi ý một số chiến lược có thể đưa vào danh sách các chiến lược khả thi

để lựa chọn. Ma trận SPACE được xây dựng trên vị trí chiến lược bên trong và bên ngoài

thông qua 4 khía cạnh: sức mạnh tài chính (FS); lợi thế cạnh tranh (CA); sự ổn định của

môi trường (ES) và sức mạnh của ngành (IS). Bằng phương pháp chuyên gia, căn cứ trên

các số liệu khảo sát tại phụ lục 11, kết qua xây dựng ma trận SPACE của Nhà máy thuốc

lá 27/7 thể hiện như sau:

Bảng 3.2: Ma trận SPACE của Nhà máy thuốc lá 27/7Trục XTrục YVỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC BÊN TRONGVỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC BÊN NGOÀISức mạnh tài chính (FS)

Sự ổn định của môi trường (ES)

+2

Doanh lợi đầu tư

-2

Sự thay đổi công nghệ

+2

Đòn cân nợ

-4

Tỷ lệ lạm phát

+1

Khả năng thanh toán

-2

Sự biến đổi của nhu cầu

+4

Lưu thông tiền mặt

-1

Sản phẩm thay thế

+2

Dễ dàng rút lui khỏi thị trường

-5

Rào cản thâm nhập thị trường

+1

Rủi ro trong kinh doanh

-1

Sự đàn hồi theo giá của nhu cầu

Trung bình +2,00

Trung bình -2,50

Tổng điểm trục Y: -0,50

Lợi thế cạnh tranh (CA)

Sức mạnh của ngành (IS)

-3

Thị phần

+5

Mức tăng trưởng tiềm năng

-2

Chất lượng sản phẩm

+4

Mối lợi nhuận tiềm năng

-2

Lòng trung thành của khách hàng

+5

Sự ổn định về tài chính

-2

Bí quyết công nghệ

+6

Rào cản nhập ngành

-1

Sự kiểm soát đối với nhà cung cấp

+5

Dễ dàng thâm nhập thị trường

-4

Sự kiểm soát đối với nhà phân phối

+4

Sử dụng công suất

Trung bình -2,33

Trung bình +4,83

Tổng điểm trục X: +2,50Hình 3.2 : Hình ảnh chiến lược của Nhà máy thuốc lá 27/773Từ kết quả của ma trận SPACE, hình ảnh chiến lược của nhà máy được thể hiện

trên biểu đồ hình 3.2. Biểu đồ trên cho thấy chiến lược hiện tại của Nhà máy là chiến

lược cạnh tranh, Nhà máy có lợi thế cạnh tranh trong một ngành ổn định và có tăng

trưởng tốt. Đối với những doanh nghiệp có vị trí tại góc chiến lược cạnh tranh này, chiến

lược hữu hiệu là chiến lược hội nhập về phía sau, phía trước, chiến lược thâm nhập thị

trường, phát triển thị trường, phát triển sản phẩm và tham gia liên doanh. Đây cũng là

những gợi ý chiến lược phù hợp với gợi ý từ phân tích ma trận SWOT.

3.4 Xây dựng ma trận QSPM để lựa chọn chiến lược:

Từ việc phân tích ma trận IFE, phân tích ma trận EFE và ma trận SWOT đã có 6

chiến lược được đề xuất. Tuy nhiên với nguồn lực có hạn, việc thực hiện tất cả các chiến

lược là không khả thi, vì vậy cần phải sử dụng công cụ ma trận QSPM để lựa chọn các

chiến lược ưu tiên. Ở đây sử dụng ma trận QSPM để lựa chọn đối với 2 nhóm bao gồm

các chiến lược có thể thay thế lẫn nhau, đó là nhóm Chiến lược hội nhập ngược về phía

trước và Chiến lược tối thiểu hóa chi phí; nhóm Chiến lược xây dựng thương hiệu vững

chắc và Chiến lược đẩy mạnh công tác marketing.

Ma trận QSPM xác định tính hấp dẫn của các chiến lược cùng nhóm bằng cách

tận dụng hay cải thiện yếu tố thành công then chốt bên ngoài và bên trong của Nhà máy.

Dưới đây là hai ma trận QSPM tóm tắt (phụ lục 12) cho hai nhóm chiến lược có khả

năng thay thế:

Bảng 3.3: Ma trận QSPM nhóm chiến lược marketing

Các chiến lược có thể thay thếSttCác yếu tố quan trọngPhân

loạiChiến lược xây

dựng thương hiệuChiến lược đẩy

mạnh marketingASTASASTAS1Hoạt động marketing mang tính tập

trung339392Thương hiệu đã được khẳng định,

được người tiêu dùng chấp nhận339263Nhân viên điều hành sản xuất có

kinh nghiệm trên 15 năm32600Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Xây dựng ma trận SWOT

Tải bản đầy đủ ngay(119 tr)

×