Tải bản đầy đủ - 87 (trang)
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ - 87trang

lên tỷ suất sinh lời bằng cách sử dụng một tập hợp các công ty được niêm yết

trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Như vậy, phân tích của chúng tôi được dựa trên một mẫu bao gồm 288 công ty

phi tài chính được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai

đoạn từ năm 2007 đến năm 2013. Chúng tôi ước lượng cho mô hình hồi quy của

bài nghiên cứu bằng cách sử dụng phương pháp OLS, FEM, REM, và khắc phục

các hiện tượng xảy ra trong mô hình bằng phương pháp GLS

Kết quả của bài nghiên cứu cho thấy rằng quản lý vốn luân chuyển ảnh hưởng

đáng kể lên tỷ suất sinh lời của các công ty Việt Nam và với mức ý nghĩa thống

kê cao .

Bài nghiên cứu cũng phân tích các thành phần khác nhau của vốn luân chuyển có

ảnh hưởng thế nào đến lợi nhuận của các công ty.

Vì vậy, nghiên cứu này sẽ giúp kiểm tra hiệu quả của các công ty được niêm yết

trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong việc quản lý các khoản phải thu,

hàng tồn kho và các khoản phải trả. Do đó góp phần vào việc đưa ra các chính

sách tối ưu trong quản lý tài chính công ty.

Quản trị vốn luân chuyển và ý nghĩa của nó được làm rõ trước khi tiến hành

phần tiếp theo.

Việc quản trị vốn luân chuyển liên quan đến việc ra quyết định về số lượng và

thành phần của tài sản hiện tại và làm thế nào để tài trợ cho tài sản đó. Tài sản

ngắn hạn bao gồm tất cả những tài sản trong quá trình hoạt động kinh doanh trở

lại với hình thức tiền mặt trong một thời gian ngắn, thông thường trong vòng

một năm, và các khoản đầu tư tạm thời có thể được dễ dàng chuyển đổi thành

tiền mặt khi cần thiết (Raheman và Nasr, 2007 ).

Quản lý vốn luân chuyển hiệu quả liên quan đến việc lập kế hoạch và kiểm soát

tài sản hiện tại và nợ ngắn hạn một mặt để ngăn chặn nguy cơ của một công ty

không có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn, mặt khác để tránh đầu tư quámức vào các tài sản này (Eljelly, 2004). Nhiều cuộc khảo sát đã chỉ ra rằng các

nhà quản lý dành thời gian đáng kể cho các vấn đề có liên quan đến quyết định

đầu tư vào vốn luân chuyển (Raheman và Nasr, 2007). Một lý do cho việc mất

khá nhiều thời gian để đưa ra quyết định là do tài sản ngắn hạn là đầu tư trong

thời gian ngắn mà vẫn tiếp tục được chuyển đổi thành các loại khác (RAO,

1989). Đối với các khoản nợ ngắn hạn và các nghĩa vụ, công ty có trách nhiệm

thanh toán một cách kịp thời. Tóm lại, quyết định đầu tư bao nhiêu vào các thành

phần khác nhau của vốn luân chuyển trở nên thường xuyên, lặp đi lặp lại, và mất

thời gian (Raheman và Nasr, 2007).

Phương thức quản lý vốn luân chuyển tác động như thế nào đến thanh khoản và

lợi nhuận của công ty là nội dung nghiên cứu của Shin và Soenen năm 1998;

Dong và Su, 2010. Mục tiêu cuối cùng của bất kỳ công ty nàolà tối đa hóa lợi

nhuận. Tuy nhiên, duy trì tính thanh khoản của cũng là một mục tiêu quan trọng

(Shin và Soenen,1998; Raheman và Nasr, 2007). Nó không phải là một nhiệm vụ

đơn giản cho các nhà quản lý để đảm bảo việc quản lý vốn luân chuyển hiệu quả

nhưng vẫn đảm bảo thanh khoản được duy trì trong các hoạt động sản xuất kinh

doanh hằng ngày và hoạt động một cách có lợi nhuận (Zariyawati et al, 2009.).

Một số quyết định mà có xu hướng tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu khả năng

thanh khoản thích hợp. Ngược lại, tập trung hoàn toàn vào thanh khoản có xu

hướng giảm lợi nhuận tiềm năng của công ty (Mathuva, 2009). Các vấn đề trong

quản lý vốn luân chuyển là để đạt được sự cân bằng tối ưu giữa thanh khoản và

lợi nhuận. Một mục tiêu khó có thể đạt được vì cả hai đều có tầm quan trọng của

nó. Do đó, quản lý vốn luân chuyển nên được xem xét đầu tư sao cho phù hợp vì

nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của công ty (Raheman và Nasr, 2007;

Dong và Su, 2010).

Vốn luân chuyển đã được coi là kết quả của khoảng thời gian giữa chi mua

nguyên vật liệu và thu từ việc bán sản phẩm (Dong và Su, 2010). Như vậy, chu

kỳ luân chuyển tiền mặt là một thước đo tốt để đánh một công ty đang quản lývốn luân chuyển tốt hay không. Khoảng thời gian giữa chi mua nguyên vật liệu

và thu từ việc bán sản phẩm càng lâu, thì khoản đầu tư vào vốn luân chuyển càng

lớn (Deloof, 2003). Chu kỳ luân chuyển tiền mặt ngắn hơn có thể mang đến khả

năng sinh lời cao vì chu kỳ chuyển đổi tiền mặt lớn thì buộc công ty phải sử

dụng nguồn tài chính bên ngoài với chi phí cao hơn. Vì vậy, bằng cách giảm thời

gian đó, các công ty có thể hoạt động hiệu quả hơn (Nobanee và AlHajjar,

2009a).

Chu kỳ luân chuyển tiền mặt có thể được rút ngắn bằng cách giảm kỳ lưu kho

hàng tồn kho thông qua quá trình sản xuất và bán hàng một cách nhanh chóng;

hoặc bằng cách giảm kỳ thu tiền bình quân từ việc tăng tốc thu hồi khoản phải;

hoặc bằng cách kéo dài thời gian thanh toán các khoản phải trả từ việc thanh

toán chậm cho nhà cung cấp (Nobanee, 2009). Điều này làm tăng hiệu quả hoạt

động nội bộ của các công ty và kết quả mang lại là lợi nhuận và giá trị thị trường

của công ty cao hơn.

Việc trì hoãn thanh toán cho các nhà cung cấp cho phép các công ty đánh giá

chất lượng của các sản phẩm được mua, và có thể là một nguồn vốn rẻ và linh

hoạt về tài chính. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng chậm thanh toán có thể có một

chi phí tiềm ẩn rất cao vì thanh toán sớm thường được nhận các chính sách chiết

khấu thanh toán. Khi tiền mặt nằm nhiều trong vốn luân chuyển, hay đầu tư lớn

hơn vào ngắn hạn, thì rủi ro của công ty thấp nhưng bên cạnh đó lợi nhuận thu

được cũng không cao (Falope và Ajilore, 2009).

Từ một góc độ khác, chu kỳ luân chuyển tiền mặt dài cũng có thể tăng lợi nhuận.

Bởi vì hàng tồn kho lớn và chính sách tín dụng thương mại rộng rãi có thể mang

lại doanh thu cao. Hàng tồn kho lớn hơn làm giảm nguy cơ thiếu hụt hàng hóa.

Tín dụng thương mại có thể gia tăng doanh số bán hàng vì nó cho phép khách

hàng đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi chi trả (Long, Maltiz và Ravid năm

1993 và Deloof và Jegers, 1996). Tuy nhiên, lợi nhuận của công ty cũng có thểgiảm với chu kỳ luân chuyển tiền mặt, nếu chi phí đầu tư vốn luân chuyển cao

hơn và tăng nhanh hơn so với lợi ích của việc nắm giữ hàng tồn kho và cấp tín

dụng thương mại cho khách hàng (Deloof, 2003). Hơn nữa, rút ngắn chu kỳ

chuyển đổi tiền mặt có thể gây tổn hại cho lợi nhuận công ty; giảm thời gian

chuyển đổi hàng tồn kho có thể làm tăng chi phí thiếu hụt hàng hóa; giảm thời

gian thu tiền có thể làm cho công ty mất khách hàng có tín dụng tốt của họ; và

kéo dài thời gian thanh toán có thể gây tổn hại uy tín trong việc thanh toán của

công ty. Chu kỳ luân chuyển tiền mặt ngắn có thể dẫn đến chi phí cơ hội cao, và

chu kỳ chuyển đổi tiền còn có liên quan đến chi phí thực hiện cao (Nobanee,

2009).

Mặc khác, vốn luân chuyển dùng để xem xét khả năng thanh toán của công ty.

Có nhiều cách khác nhau để đánh giá hiệu quả quản trị vốn luân chuyển, một

cách truyền thống thường dùng là tính toán tỷ số thanh toán hiện hành bằng tài

sản ngắn hạn chia nợ phải trả ngắn hạn nhưng tỷ số thanh toán nhanh thường

được ưa chuộng hơn bằng tiền cộng các khoản tương đương tiền cộng khoản

phải thu chia nợ phải trả ngắn hạn và hai tỷ số này thường được dùng kết hợp

với nhau để đánh giá khả năng thanh toán của công ty chính xác hơn.

Vốn luân chuyển tăng hay giảm đều có ảnh hưởng khác nhau đến giá trị công ty.

Vốn luân chuyển tăng cho thấy khả năng thanh toán của công ty trong ngắn hạn

là tốt, rủi ro của công ty thấp nhưng đánh đổi lại là vòng quay tài sản thấp, khả

năng sinh lợi thấp. Ngược lại, vốn luân chuyển giảm hoặc duy trì ở mức thấp cho

thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đang phát triển tốt thể hiện ở

chu kỳ chuyển đổi tiền mặt ngắn hơn, hiệu quả sử dụng tài sản cũng như khả

năng sinh lợi cao hơn nhưng công ty phải đối mặt với vấn đề rủi ro từ nợ vay

nhiều hơn. Vì vậy, trong quản trị vốn luân chuyển nhà quản lý phải đánh đổi

giữa khả năng sinh lợi và rủi ro để đảm bảo mang lại giá trị cho công ty và cho

cổ đông.Quản lý vốn luân chuyển ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của công ty như thế

nào? Đối với tình hình thực tiễn ở Việt Nam hiện nay khi mà các công ty đang

hoạt động trong giai đoạn kinh tế còn nhiều khó khăn do khủng hoảng tài chính

toàn cầu thì vai trò của quản trị vốn luân chuyển hiệu quả càng được nhấn mạnh

và là vấn đề mà mỗi nhà quản trị phải thực hiện xuyên suốt nhằm mục tiêu tối đa

hóa giá trị công ty. Đó cũng là lý do tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Tác động

của quản trị vốn luân chuyển lên tỷ suất sinh lợi của các công ty niêm yết trên

thị trường chứng khoán Việt Nam”.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của bài nghiên cứu này là tìm hiểu tác động của quản trị vốn luân

chuyển lên tỷ suất sinh lợi của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán

Việt Nam. Với mục tiêu này các vấn đề nghiên cứu đặt ra là:

Các thành phần của vốn luân chuyển như:

-Kỳ thu tiền-Kỳ phải trả-Kỳ tồn kho-Chu kỳ luân chuyển tiền mặtTác động thế nào lên tỷ suất sinh lợi trên tài sản. Từ đó đóng góp thêm vào tài

liệu tài chính,làm cơ sở để các nhà quản trị đưa ra các chính sách quản lý vốn

luân chuyển phù hợp nhằm nâng cao lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của

công ty.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Bài nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy đa biến để xem xét mối quan hệ giữa

vốn luân chuyển và tỷ suất sinh lợi.

Dữ liệu nghiên cứu của đề tài được thu thập từ các công ty cổ phần của Việt

Nam không bao gồm các công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính, được niêm

yết trên sàn chứng khoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội từ năm 2007 đếnnăm 2013. Sau khi loại bỏ các công ty không đầy đủ dữ liệu, kết quả còn lại, đề

tài thực hiện nghiên cứu 288 công ty với 2016 quan sát. Dữ liệu của các công ty

được thu thập từ báo cáo thường niên, báo cáo tài chính, các thông tin được công

bố chính thức, website của các công ty, cơ sở dữ liệu của Vietstock. Các biến

phụ thuộc, biến độc lập, biến kiểm soát được tổ chức thành dữ liệu bảng (panel

data) theo từng công ty phân bố theo từng năm. Các kết quả thống kê và hồi quy

được thực hiện với sự hỗ trợ của phần mềm Stata 12.0.

Bài nghiên cứu sẽ áp dụng phương pháp nghiên cứu: thống kê mô tả, phân tích

tương quan và phân tích hồi quy bằng các phương pháp Pooled OLS, REM

và FEM, GLS trên dữ liệu bảng với biến phụ thuộc ROA, biến độc lập AR, AP,

INV, CCC, CR, SIZE, LEV, GROWTH.

1.4 Ý nghĩa của đề tài

Kết quả nghiên cứu của đề tài rất hữu ích ở thị trường Việt Nam là cơ sở tham

chiếu cho các nhà quản trị để đưa ra các quyết định tài chính hướng tới mục tiêu

gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

1.5 Bố cục bài nghiên cứu

Chương 1: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp

nghiên cứu, ý nghĩa của đề tài, bố cục bài nghiên cứu.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu trước đây.

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu.

Chương 4: Kết quả nghiên cứu.

Chương 5: Kết luận.CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TRƯỚC

ĐÂY

2.1 Cơ sở lý thuyết về vốn luân chuyển và mối quan hệ giữa vốn luân

chuyển và lợi nhuận

2.1.1 Vốn luân chuyển

Vốn luân chuyển (Working Capital) được định nghĩa là chênh lệch giữa tài

sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn phải trả. Vốn luân chuyển theo nghĩa rộng là giá

trị của toàn bộ tài sản lưu động, là những tài sản gắn liền với chu kỳ kinh doanh

của công ty. Trong mỗi chu kỳ kinh doanh, chúng chuyển hoá qua tất cả các

dạng tồn tại từ tiền mặt đến tồn kho, khoản phải thu và trở về hình thái cơ bản

ban đầu là tiền mặt. Với sự chuyển hoá nhanh như vậy, các hoạt động quản trị

vốn luân chuyển chiếm gần như phần lớn thời gian và tâm trí của các nhà quản

trị tài chính. Nhiệm vụ đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho vốn luân chuyển là yếu

tố thúc đẩy sự chuyển hoá nhanh chóng giữa các hình thái tồn tại cơ bản của tài

sản lưu động để liên tục sản sinh ra ngân quỹ. Chính sách vốn luân chuyển hiệu

quả phải đảm bảo giảm tối thiểu thời gian từ khi trả tiền mua nguyên vật liệu đến

khi thu tiền bán tín dụng. Chu kỳ chuyển hóa tiền mặt bao gồm khoảng thời gian

từ khi công ty thanh toán các khoản nợ đến khi thu tiền mặt. Trong khoảng thời

gian đó, có các yếu tố sau đây:

- Chu kỳ chuyển hoá tồn kho: là thời gian bình quân cần thiết để chuyển hoá

nguyên vật liệu thành sản phẩm cuối cùng và bán cho người tiêu dùng. Chi tiết

ra, khoảng thời gian này gồm thời gian bình quân nguyên vật liệu ở trong kho,

toàn bộ thời gian chu kỳ sản xuất, thời gian bình quân sản phẩm tồn kho.

- Kỳ thu tiền bình quân: là khoảng thời gian để chuyển khoản phải thu thành

tiền mặt, nghĩa là thời gian cần thiết để thu tiền từ khách hàng kể từ thời điểm

ghi hóa đơn. Bạn có thể ước lượng được kỳ thu tiền bình quân, hay còn gọi làsố ngày bán hàng. Bạn cũng có thể tính bằng cách chia khoản phải thu cho

doanh số bán tín dụng bình quân mỗi ngày.

- Kỳ thanh toán bình quân: là độ dài thời gian từ khi mua nguyên vật liệu hay

thuê lao động đến khi thanh toán cho họ.

- Chu kỳ chuyển luân chuyển tiền mặt: bằng tổng thời gian từ khi chi tiền mặt

đến khi nhận tiền mặt. Kỳ chuyển hoá tiền mặt vì vậy bằng khoảng thời gian

bình quân đồng vốn được duy trì dưới hình thức tài sản lưu động.

Chu kỳ luân chuyển tiền mặt có thể được biểu diễn trong phương trình sau:

CCC = AR + INV -AP

Vai trò của vốn luân chuyển là đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh

của doanh nghiệp được diễn ra liên tục, do đó có tác động rất lớn đến việc

ra các quyết định tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đƣợc thể

hiện bằng tỷ suất sinh lợi. Tỷ suất sinh lợi được xem xét có thể là tỷ suất sinh

lợi trên tài sản. Các yếu tố tác động tới tỷ suất sinh lợi là doanh thu, chi phí,

thuế, tổng tài sản…Tỷ suất sinh lợi được đánh giá trong một năm nhưng lại là

thành quả kinh doanh trong dài hạn của công ty.

Ở Việt Nam, tỷ trọng vốn luân chuyển nằm trong khoảng 49% đến 58% tổng tài

sản, vì vậy các thành phần của vốn luân chuyển có tác động rất lớn đến tỷ suất

sinh lợi, đặc biệt là hàng tồn kho, khoản phải thu và khoản phải trả.

2.1.2 Quản trị khoản phải thu và lợi nhuận

Khoản phải thu được xem như là các khoản tiền cho khách hàng vay trong

ngắn hạn. Tài khoản này nên được giữ ổn định, tuy nhiên nếu khoản phải thu

đang gia tăng có nghĩa là công ty đang mở rộng chính sách bán chịu, đồng nghĩa

với việc công ty có thêm khách hàng nhưng cũng sẽ gánh chịu nhiều chi phí như

là chi phí cơ hội của dòng tiền đáng lẽ phải nhận được. Từ đây chúng ta có thể

thấy quản trị khoản phải thu liên quan đến việc đánh đổi giữa lợi nhuận và rủi ro.

Gia tăng khoản phải thu, doanh thu có thể tăng do bán được nhiều hàng hóa hơn,Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ ngay(87 tr)

×