Tải bản đầy đủ - 119 (trang)
4 PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIẾN ĐỊNH TÍNH ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA MÁY TÍNH BẢNG CỦA KHÁCH HÀNG

4 PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIẾN ĐỊNH TÍNH ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA MÁY TÍNH BẢNG CỦA KHÁCH HÀNG

Tải bản đầy đủ - 119trang

54Independent Samples Test

Kiểm

địnhLeveneFKiểm định t-testSig.tdfSig. (2- Sai lệch

Sai lệc S.E

tailed) trung bìnhĐộ tin cậy 95%

DướiGiả định

phương

sai bằng

nhau

QD0.0010.97Giả định

phương

sai khác

nhauTrên0.309256 0.7570.024850.08031-0.13330.1830.309255.9 0.7570.024850.08031-0.13330.1834.4.2 Ảnh hưởng của độ tuổi đến quyết định mua máy tính bảng của khách

hàng

Đối với biến độ tuổi, sau khi tiến hành kiểm định Anova, ta có kết quả như sau

Bảng 4.8: Bảng kết quả kiểm định ảnh hưởng của độ tuổi đến quyết định mua máy

tính bảng

QDThống kê Levene df1df2Sig..558253.6934ANOVA

QDTổng bìnhBình phươngphươngdftrung bìnhFSig.Giữa các nhóm.8054.201.482.749Trong nhóm105.723253.418Tổng106.52825755Với mức ý nghĩa sig=0.693 có thể nói phương sai của quyết định mua máy tính

bảng giữa các nhóm tuổi không khác nhau một cách có ý nghĩa thống kê.

Với độ tin cậy của phép kiểm định này là 95%, kiểm định Anova có giá trị sig>

0.05 ta có thể nói không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về quyết định mua máy

tính bảng giữa những nhóm người được phỏng vấn có độ tuổi khác nhau

4.4.3 Ảnh hưởng của học vấn đến quyết định mua máy tính bảng của

khách hàng

Đối với biến học vấn, sau khi tiến hành kiểm định Anova, ta có kết quả như

sauBảng 4.9: Bảng kết quả kiểm định ảnh hưởng của học vấn đến quyết định mua máy

tính bảngThống kê Levene

.788df1df2

3Sig.

254.502ANOVA

QD

Tổng bình

phươngBình phương

dftrung bìnhFSig.Giữa các nhóm

.5473.182105.982254.417106.528257.437.727Trong nhóm

TổngVới mức ý nghĩa sig=0.502 có thể nói phương sai của quyết định mua máy tính

bảng giữa các nhóm học vấn không khác nhau một cách có ý nghĩa thống kê.56Với độ tin cậy của phép kiểm định này là 95%, kiểm định Anova có giá trị

sig> 0.05 ta có thể nói không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về quyết định mua

máy tính bảng giữa những nhóm người được phỏng vấn có học vấn khác nhau

4.4.4 Ảnh hưởng của thu nhập đến quyết định mua máy tính bảng của khách

hàng

Đối với biến thu nhập, sau khi tiến hành kiểm định Anova, ta có kết quả như

sau

Bảng 4.10: Bảng kết quả kiểm định ảnh hưởng của thu nhập đến quyết định mua

máy tính bảng

Thống kê Levene

.206df1df2

2Sig.

255.814

ANOVAQD

Tổng bình

phươngBình phương

dftrung bìnhFSig.Giữa các nhóm

.0622.031106.466255.418106.528257.074.928Trong nhóm

TổngVới mức ý nghĩa sig=0.814 có thể nói phương sai của quyết định mua máy tính

bảng giữa các nhóm thu nhập không khác nhau một cách có ý nghĩa thống kê.

Với độ tin cậy của phép kiểm định này là 95%, kiểm định Anova có giá trị sig>

0.05 ta có thể nói không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về quyết định mua máy

tính bảng giữa những nhóm người được phỏng vấn có thu nhập khác nhau.57TÓM TẮT CHƯƠNG 4Trong chương 4 tác giả đã trình bày kết quả nghiên cứu gồm các nội dung:

thông tin mẫu nghiên cứu, kiểm định thang đo và các giả thuyết nghiên cứu, kết quả

phân tích hồi qui. Tác giả cũng xem xét ảnh hưởng của các biến định tính đến quyết

định mua máy tính bảng của khách hàng.

Qua kết quả nghiêu cứu định lượng cho thấy, các thang đo sử dụng trong mô

hình nghiên cứu đạt độ tin cậy ở mức cao. Mặt khác, kết quả nghiên cứu cũng phù

hợp với nghiên cứu sơ bộ định tính ban đầu.

Đặc biệt quan trọng, chương này đã cho thấy mô hình nghiên cứu các yếu tố

ảnh hưởng đến quyết định mua máy tính bảng của khách hàng bao gồm 5 yếu tố

chính là: giá trị cảm xúc, giá trị xã hội, giá trị tính theo giá cả, giá trị chất lượng và

giá trị hình ảnh. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đã làm nổi bật lên yếu tố giá trị cảm

xúc là quan trọng nhất trong 5 yếu tố. Những kết quả rút ra từ chương này là cơ sở

cho một số đề xuất và kết luận mà tác giả sẽ trình bày ở chương sau.58CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ HÀM Ý

Chương 4 đã trình bày kết quả nghiên cứu, mục đích chính của chương này là

tóm tắt các kết quả nghiên cứu chính của đề tài và thông qua đó, tác giả nêu lên một

số hàm ý cho các nhà quản lý các công ty kinh doanh máy tính bảng nhằm góp phần

nâng cao doanh số công ty.

5.1 TÓM TẮT KẾT QUẢ CHÍNH VÀ MỘT SỐ HÀM Ý

5.1.1 Kết quả chính của đề tài

Kết quả chính của đề tài trước hết là sự vận dụng các mô hình nghiên cứu và

kế thừa các thang đo đã có ở những nghiên cứu trước đây một cách hiệu quả để xây

dựng mô hình nghiên cứu và thang đo phù hợp với lĩnh vực tác giả nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng được sử dụng kết hợp với

nhau nhằm xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua máy tính bảng của

khách hàng. Kết quả phân tích hồi qui đã cho thấy có 5 yếu tố chính ảnh hưởng đến

quyết định mua máy tính bảng có ý nghĩa về mặt thống kê, đó là:

-Giá trị cảm xúc-Giá trị xã hội-Giá trị tính theo giá cả-Giá trị chất lượng-Giá trị hình ảnh

Trong đó, giá trị cảm xúc là tác động nhiều nhất, kế đến là giá trị xã hội, tiếptheo là giá trị tính theo giá cả. Kết quả cũng cho thấy giá trị chất lượng và giá trị

hình ảnh có ảnh hưởng đến đến quyết định mua máy tính bảng nhưng ở mức độ

không cao.

Các giả thuyết nghiên cứu sau khi được kiểm định thì chỉ có 5 giả thuyết được

chấp nhận, 1 giả thuyết bị bác bỏ, cụ thể như sau:

Giả thuyết H1: Giá trị hình ảnh có tác động cùng chiều đến quyết định mua máy

tính bảng của khách hàng được chấp nhận.59Giả thuyết H2: Giá trị chất lượng có tác động cùng chiều đến quyết định mua máy

tính bảng của khách hàng được chấp nhận.

Giả thuyết H3: Giá trị tính theo giá cả có tác động cùng chiều đến quyết định mua

máy tính bảng của khách hàng được chấp nhận.

Giả thuyết H4: Giá trị nhân sự có tác động cùng chiều đến quyết định mua máy tính

bảng của khách hàng bị bác bỏ.

Giả thuyết H5: Giá trị cảm xúc có tác động cùng chiều đến quyết định mua máy tính

bảng của khách hàng được chấp nhận.

Giả thuyết H6: Giá trị xã hội có tác động cùng chiều đến quyết định mua máy tính

bảng của khách hàng được chấp nhận.

Tác giả cũng tiến hành xem xét sự ảnh hưởng các biến định tính đến quyết định

mua máy tính bảng. Qua quá trình phân tích và kiểm định T-test, Anova, kết quả chỉ

ra như sau:

Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về quyết định mua máy tính bảng

giữa 2 giới tính của mẫu nghiên cứu.

Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về quyết định mua máy tính bảng

giữa các nhóm có thu nhập, trình độ học vấn, độ tuổi của mẫu nghiên cứu.

5.1.2 Một số hàm ý cho các nhà quản lý

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số hàm ý nhằm giúp cho

các nhà quản lý của các công ty sản xuất, kinh doanh máy tính bảng thu hút khách

hàng và gia tăng quyết định mua sắm của họ.

Thứ nhất, kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất ảnh

hưởng đến quyết định mua máy tính bảng của khách hàng là giá trị cảm xúc. Điều

đó cho thấy các nhà quản lý cần phải đặc biệt chú trọng đến vấn đề đáp ứng được

mong muốn, kỳ vọng người tiêu dùng về sản phẩm và dịch vụ hậu mãi làm khách

hàng cảm thấy hài lòng. Các nhà kinh doanh máy tính bảng phải hỗ trợ việc cậpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIẾN ĐỊNH TÍNH ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA MÁY TÍNH BẢNG CỦA KHÁCH HÀNG

Tải bản đầy đủ ngay(119 tr)

×