Tải bản đầy đủ - 90 (trang)
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG XÚC TIẾN XUẤT KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ VÀO THỊ TROWNGF CHÂU ÂU ĐẾN NĂM 2020

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG XÚC TIẾN XUẤT KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ VÀO THỊ TROWNGF CHÂU ÂU ĐẾN NĂM 2020

Tải bản đầy đủ - 90trang

c

ng xỳc ti n xu t khy m nh xu t kh u sang thng Chõu uv cỏc th

ng truy n th ng.Cỏc nhi m v tri n khai th c hin 2015-2020: Th ng nh tu ch nh m t snh vu m i thụng tin v h tr mua hng;Nghiờn c u l

hỡnh thnh m t ss n xu t, kho hng, ngu n nguyờnv t li u; T ch c cỏc H i ngh

s

i ptu chc ngoi, tng m tp c n khỏch hng b ngcụng ngh thụng tin qua cỏc trang m ng giao d ch uy tớn, tham gia cỏc h i ch tri n

lóm quy mụ l

gi

y manh hoc nhi u s quan tõm, chỳ ý c a cỏc khỏch hng trờn th

ngy cng l n m

ng qu ng cỏo, xõy d ng hỡnhu c a cụng ty

u n tr r i ro trong vi c liờn k t mua

bỏn hng húa.

Xỳc ti n xu t kh u c a NBC th i gian tn s phự h p v i cỏcn xu t kh u c a qu c gia,l

hi

xu t kh

i hoỏ, td ch vit

un ph m ch bi n v chmbc kinh doanh s n xu t, ng d ng m nh miny xu t kh ung hoỏ thingn t trongy m nh cụng nghi p hoỏ,y nhanh chuy n dm c h p lý, ti n t i cõn b ng xu t nh p kh u. M rng nhu c u nh p kh u trang thi t b v cụng nghtiờn ti n, nh p kh u nguyờn v t li u ph c v s n xu

ng cụng ngh v ch t xỏm cao, thỳcc lm, thu ngo i tng xu t kh u, gúp phng nõng cao giỏ trt o cỏc lo i s n ph

Vikinh doanh xu t kh u, h i nh p th ng l i vo kinh t th gi i.

3.2. Tri n v ng phỏt tri n xu t kh u hng húa c a T ng cụng ty c ph n may

Nh Bố sang thng Chõu um 2020

ng phỏt tri n c a T ng cụng ty c ph n may Nh Bố2020

nh ng k t qu

c trong nhc, v i nh ng phõn

tỡnh hỡnh kinh t

c v trờn th gi

ng th

nh rừy tinh thng m t s chng s n xu t, T ng cụng ty c ph n may- Gi chõn khỏch hng hi n h u 100%

-l hng cao c p lờn 20%- Ti p t c tỡm ki m v phỏt tri n khỏch hng ti

n v ng phỏt tri n xu t kh u c a T ng cụng ty c ph n may3.2.Nh Bố sang thng Chõu uChõu u l th

ng l n, s tiờu thnh, nờn vit trong nh ng try m nh xu t kh um c a chớnh sỏch thng xu tkh u c a T ng cụng ty c ph n may Nh Bố. Bờn c nh nh ng n l c c a Chớnh

ph , cỏc ngnh ch

trỡnh c th

lt may v thu sng xu t kh u sang Chõu u. Cũn cỏcnh cho s thnh cụng c a xu t kh u

doanh nghi p l nhõn t

phỏt tri n s n xuqthõm nhng trờn thng Chõu u Giain 20102020. Tuy khụng m y thu n l i do kh ng ho ng v kinh t di n ra trờn

ton th gi

i nh ng c g ng c a T ng cụng ty c ph n may Nh Bố,

xu t kh u c a cụng ty sang Chõu u s v

kh u NBC

n, quy mụ buụn bỏnkhụng ngChõu u s chuy n bing cú th ging tớch cu hng xu ttr ng hng

xu t kh u lờn 90%

ui v i nhúm hng xu t khkim ng

di tiờu dựng th, qu n nam/n s cú tng Chõui nha qua vỡ nhu c u c a thngng Chõu uiv

u khỏ l n.V

l i, xu th t

u kinh t hon ton bng qu c t thu n

i, khu v c hoỏ v ton c u hoỏ kinh t v n l c c a

cỏc doanh nghi p Vi

ng cụng ty c ph n may Nh Bố, ho t

ng xu t kh u hng hoỏ c a NBC vo Chõu u s

v phỏt tri n m nh mtb ci. Quy mụ xu t kh u c a cỏc doanh

c chuy n binghi p Vi t Nam vo th

ng ny scm rng v i ti m l c kinht c a Vi t Nam v nhu c u nh p kh u c a Chõu u.

ng xỳc ti n xu t kh u vo th3.3. M t s gi i phỏp v ki n ngh nhng Chõu u c a T ng cụng ty c ph n may Nh Bố3.3.1. Gii v i cụng tyHong xỳc ti n xu t kh u l cụng vi c chớnh c a doanh nghim nh xõy d ng chi

ký k t cỏc hi

c phỏt tri n trờn cỏc thnh, th a thung thụng qua vi, hnh lang phỏp lý thu n lm t o ray m nh xu t kh u.Ngoi vi c chỳ tr ng nõng cao ch

ng v h giỏ thnh s n phs c c nh tranh c a hng húa, cụng ty c n phth c hi n cỏc ho

ng xỳc ti n xu t kh u sang thChỳ tr ng tỡm ki

lóm v h i thng Chõu u.ng tr c ti p hoc.i v Cụng nghi p Vi t Nam, C c xỳc tiiBi t i Vi tCụng ty c n ph i nghiờn c u ng d ng cỏc nghi p v

d ch viBphỏt hi nt i cỏc th

ng: t ch c cỏc ho

duy trỡ, c ng c uy tớn hng húa c

nhi u m t hng m i cú khc, trung tõm thụng tinvi.i Vi t Nam tngi tỏc cho hng thụng qua vi c tham gia h i ch , tri nt ch c t i Vi t Nam hoNghiờn c u thc ti p th , tớch c ctiyngii tiờu dựng.nõng cao hi u qu

ng d ng cỏc gi i phỏp trong th c t , nờn chia cỏc gi i

phỏp thnh 2 nhúm: nhúm gi i phỏp th c hi n ngay (mang tớnh ng n h n) v nhúm

gi i phỏp mang tớnh chi

c di h n.

Trong b i c nh Vi t Nam h i nh p nhanh vo n n kinh t th gi i, t o ra

nhi u thu n l

doanh nghi p. Mu n n m b t t

th c: cụng ty c

i v i hong xuyờn phõn tớch hoi, h n chng xu t kh u c a cỏc

c nhthỏchng kinh doanh xu t kh u c a

mxuc cỏc gi i phỏp mang tớnh th c t , khoa hnh xu t kh u c a doanh nghi p mỡnh.ng cụng tỏc nghiờn c u v tỡm hi u théõng, ph i h p v i cỏcùééV i s phỏt tri n c

n truyn nay, cú nhi udoanh nghi p c p nh t thụng tin v thng mỡnh cqua cỏc t ch c chuyờn trỏch, bỏo chớ chuyờn ngnh. Thụng tin t cỏc t ch c

XTTM l r t quan tr ng, nú cung c p cho doanh nghi p tỡnh hỡnh bi

ng, nhb ov

u ch nh, ra m i ccỏc cụng ty nhu c u, th hic, giỳp doanh nghi p n m bNgoi ra, cng trờn thng cn chn chỳ ýnh p kh u v ht ki m d ch, b o vdoanh, t p quỏni tiờu dựng, cỏc tiờu chunh phỏp lý hay nh ng th anh c a phỏp lu t, th t c nh p kh u, ch

th ng lukinh doanh

nghiờn cthu n ging th c v t, lu tng.tr c ti p sang nghiờn c u thch c m

c bii v i tho sỏt tr c ti p thn 2012-2014 NBC m i tnhu c u, th hi u tiờu dựng, chnh p khaphỏp lý, k thu t khỏ ph c t

cú nh

t thng tith c hiu khỏ ln c a cụng ty v cú hng ro

c gic h t NBC c n

o sỏt, nghiờn c u th

ngc a cụng ty, v mu quan tr ng l c n cú nh ng cỏn b nghiờn c u thchuyờn nghi p, cú hi u bi

(2) Tỡm ki

XTXKóo t

óíngcao.íchuyờn mụn cao trong cụng tỏcCú m

s c quan tr

c chuyờn mụn l yờu c u h ti v i cỏc doanh nghi p Vi t Nam núi chung v NBC núi riờng.Tuy nhiờn, v

i v i cỏc NBC hi n nay l ph i cú chớnh sỏch tuy n d ng

i ti, cú k honhõn viờn. Mu

c chuyờn mụn c a

y NBC ct chtht mụing lm vi c thu n lmu phỏt huy hc c a mỡnh.

T ng cụng c ph n may Nh Bố nờn t ch

o, bngcho nhõn viờn v tỡnh hỡnh thng, cỏc yờu c u kh t khe c a thnh phỏp lý, tõm lý tiờu dựng cquan tr ng c a vi c nõng cao chmbct mnhng th i cú cỏc bu i ph bi n v cỏc tiờu chu n chng s n ph m v vinhõn viờn ý thng, cỏc quyng trờn thngChõu u chng, m c tiờu xu t kh u cmu n m rừtỡnh hỡnh v c g ng h t mỡnh.

Bờn cndo nhõn viờn c a cụng ty, c cỏn bc ngoi h c h i kinh nghi m, chu nn vb ngu n l c cho k ho ch phỏt tri n lõu di.

(3) Ph i h p v i cỏc doanh nghi

ùxu t kh

óph trỏch khi tham gia xỳc ti níquc bi t l tham gia h i ch , tri n lóm qu c tóếqi ch tri n lóm, NBC c n ph i h p v ii di n cho cỏc doanh nghi p Vi t Nam khi tham gia. Tth pv i cỏc doanh nghi p cựng tham gia liờn k t, thi t k cỏc gian hng c a doanh

nghi p Vi t Nam t o nờn nh

a quc khỏch tham quan h i ch tricú th thut vi c r t c n thi t v i cỏcdoanh nghi p Vi t Nam hi n nay núi chung v NBC núi riờng. Cựng v

c n chtrỏnh tỡnh tr ng thng chcũn thdoanh nghi p Vi

triNBCn v i gian hng. Hi n nay, NBC v nng trong vi c tỡm ki m khỏch hng khi tham gia h i ch , tri n lóm v cỏcng tỡm ki m khỏch hng trong nh ng l n tham gia h i ch tri n lóm,n xu t kh u, h i ch

u qu trong cỏc ho t

ng xỳc ti n xu t khph i h p nh p nhng ging ra t ch c v cỏc doanh nghii v i nhng ra tch c cho cỏc doanh nghi p Vi t Nam tham gia h i ch , tri n lóm hay cỏc ho

i v i nhng xỳc ti n xu t khngch c nh ng bu i g p gth ng nh t cỏch th c ho

tham gia vi v i cỏc doanh nghino cho phự h p, t o thnh m t kh i th ng nh t v cỏc doanh nghi p cú th h tr

cho nhau trong vi c xỳc ti n, gi i thi u s n ph m c a Vi t Nam ra th

ng qu ct

c bi t NBC c n chỳ tr ngn thng m Tym nh xu t kh u hng húa l Chõu u. Khi NBC cú th liờn k t v i nh ng doanh

nghii ch qu c t thỡ s giỳp ớch cho

NBCp Vi t Nam khỏc r t nhi u trong vis n ph m c a cỏc gian hng Vikhụng gian riờng bi

c hỡnh chng húacú thc trang trớ t o nờno khỏch hng tham quan.(4) Nõng cao chĩng s n ph m, th a món th hi u khỏch hng v tiờudựng c a th

ng xu t kh ui v i hng húa xu t kh u c

Vi t Nam sang th

ccỏc chi

thx Chi

x Chi

x Chi

c ch

c chng s n ph mng khuyờn chỳng ta nờnt o uy tớn viv i

c phỏt tri n tri n khỏc trờn th gi i hi n nay,c ch

c ch

ng k thu t

ng d ch v

th c hi n chic m NBC nờn quan tõm l:x Chit p trung ch y u vo ch

ng ny, cỏc chuyờn gia kinh tacng Marketing

ng k thu t

c ch

Marketingng, cỏc NBC c n th c hi n m t s gi i phỏp

sau:

Th c hi

i m i cụng ngh cú ch n lph m v i chi phớ cú l i th so sỏnh.

nõng cao ch

ng s n

ng ngu n l c cho viu tra nghiờn c u thng xu t khth

u v m t chng tt ra cỏc bi n phỏp ti p c n, thumqng c a cỏc y u tc trong vi c kinh chu vo. K t h p v i cỏca cỏc t ch c qu c tng s n ph m, tham gia cỏct o nờn m t hng húa cú ch tng. CKi m soỏt v nõng cao ch

u cho vi c nghiờn c u, c i ti n m u mó, th m m , ti n l i, anton, ti t ki m, c n k t h

c cỏc ch ng nh n v chng s nph m xu t kh u.

o v phỏt tri n ngu n nhõn l c c a doanh nghi p.

C n ph bi n cỏc ki n th

n chng s n phth ng qu nlý ch

ng ISO 9001 v cỏc ki n th c khỏch v khc nh tranh b ng ch tng c a chớnh doanh nghi p mỡnh.

ìén xu t kh uếChi phớ hi n nay c a T

qu ng cỏo, khu

u, hỡnh nh cng r ng l n v dn trc bi t l cụng tỏc nghiờn c u thing xỳc ti n xu t kh u tuy nhiờn v i thn nay v i thng, phỏt tri n s n ph m cũn th p. M c dựng vo hon v i khỏch hng,ng qu c tc gia, sting xỳc ti n xu t kh u c a cụng ty v n cũn h n ch .V i vi c cú

nh

p cho hong xỳc ti n xu t khc tuyờntruy n, qu ng cỏo t t snh ctrongc. M t khỏc cụng ty cu, phỏt trimỡnh.Khi cú th

u v b o vi tỏc, khỏch hngn phỏt trin thỡ doanh nghi p m i cú thng qu c t v i s c nh tranh kh c liu c a doanh nghi pt n t i v phỏt tri n, n u khụng doanh nghi p s khụng bao gi cú ch

ng qu c t c n cúng trong thc khỏch hng bic bi t chỳ trhi u, m t doanh nghi p mu n t n t i v phỏt tri

nvn nay. Ngoi ra, NBC c n liờn k tv i cỏc doanh nghi p

cú th

khi th c hi n xỳc ti n xu t kh u vo th

i kinh nghi m xỳc ti n xu t kh ung Chõu u.3.3.2. Ki n ngh

iviv ic v Hi p h i ngnh maycy m nh c i cỏch cỏc th tc thu , h i quan, xu tnh p kh

ng th c him t d u, m t cng cn húa cỏc th t c.

ng, ch ng buụn l u, tr n thu .n lý gúp ph n qu n lý, s d ngv khai thỏc hi u qu ngu n v

cCh n ch nh b mỏy ho

ng cụng tỏc ki m tra, ki m soỏt thqu n lý xu t nh p kh u,n húa cỏc th t c nh p nguyờn li u, nh p m u hng, nh p b n v

vi cth c hi n cỏc h

ng gia cụng xu t kh u c a cỏc doanh nghi p khụng m t nhi u

th i gian v ớt g p nh

ng th i, cỏc th t c hng i.thụng quan nhanhhng xu t kh u, gi i phúng nhanh hng nh p kh u, gi

ki

n. Hon thi n hnh lang phỏp lý t o thu n l i tutkh u. R soỏt l i h th ng lu

u chnh khụng cũn phự h p ho cng.gi i quy t vbờn c nh vi

ng ta ngnh d t may, trong tỡnh hỡnh hi n nay,n l c c a doanh nghic c n cú chớnhsỏch h tr v n v t

u ki n cho doanh nghi p vay v n ngoi xó h i. H tr tớnd ng cho cỏc doanh nghi p xu t kh u. M r ng khnh chp c n ngu n tớn d ng tn húa th t c vay v n v

yờu c u th ch p ti s n c a ngõn hng v cỏc t ch c tớn d ng.

n phỏp lu

i qu c t giỳp cỏc doanhnghi p xu t kh

t qua cỏc ro c n cc nh p kh u. Cú cỏc gi i phỏp nnh v c i thi n h t ng c ng bi n, tớn d ng, lói su t ngõn hng, xcth

m ti t gi m chi phớ cho cỏc doanh nghi p. Chqo v h tr ngnh nh mt

t phỏ trong vi c gi i quy t v

ng, t

c xõy d ng m i

quan h

ng hi hũa nh mnh lõu di ngung cho ngnh. Chớnhsỏch phỏt tri n vựng nguyờn li u, c n xõy d ng vựng nguyờn li

m b o l i thcho cỏc doanh nghi p Vi t Nam.

3.3.3. Ki n ngh

MinhivĩH Chớu ph i hong xỳc ti n xu t kh u cc th i giant i cú hi u qu , h th ng xỳc ti n xu t kh u cc cũn cú nhi u vi c ph icú th tcỏc doanh nghi

tỏc gi

ivu ki n cho cỏc doanh nghi p Vi t Nam cú th c nh tranh v ic gia khỏc trờn th git s ki n ngh c a

thnh ph H

ti v i hong xỳc ti n xu t kh u c a cỏc doanh nghi p:

(1) Xõy d ng v hon thiĩõĩếóu ch nh hoếóng xỳc ti nííxu t kh u

Qu

qti n xu t kh u. Qu

qt vai trũ quan trc gúp ph n ti v i cỏc hong xỳcng phỏp lý thu n l i cụngb ng khuy n khớch cỏc doanh nghi p v t ch c tham gia vo cụng tỏc xỳc ti n xu t

kh u. Trong th i gian v a qua cụng tỏc qu

qc ny cũnnhi u t n t i: Ch

c v xỳc ti n xu t kh u cũnqch

xu t kh

ýnh v ph m vi trỏch nhi m qu n lý xỳc ti nph i h p ch t ch gi a cỏc ngnh h u quan tnp, cỏc t ch c lm cụng tỏc xỳc ti n xu t kh ung g p ph i nh ng th t c phi n h trong vi c xin gi y phộp hong; qu n lýxỳc ti n xu t kh u. Vỡ v

ng l n x n trong qu n lý hoc c n ki n ton bngquan v xỳc ti n xu t kh u nh m chuyờn mụn hoỏ vi c ban hnh lu

nphỏp lu t v qu n lý giỏm sỏt cụng tỏcxỳc ti n xu t kh u. Ngoi ra cỏc B , Ngnh

khỏc nhau tu theo ch

thự c a ngnh mỡnh.. Cn lý honh chng xỳc ti n xu t kh u cú tớnh chmvcchc xỳc ti n xu t kh u. Cú v y cỏc doanh nghi p, cỏc t ch c

lm cụng tỏc xỳc ti n xu t kh u cú th bi

n lý tr c ti pmỡnhtýý(2) C i ti n v nõng cao ch

ĩng cỏc d ch v xỳc ti n xu t kh uTh nh t, v d ch v cung cgmnthụng tin r t l

ng v luụn bim r ng v phỏt huy vai trũ ci dip c m th y thi u thụng tin v tho nghi p v nghiờn c u thng qu c t . Nhu c u vng nhu ci v ngo i giao ccc nc tang, thu th p, x lý v phõn tớchthụng tin, t

u ki n cho h lm vi c. Ch nờn li v i cỏc thụng tin chuyờnc thu th p v x lý theo yờu c u c a doanh nghiuan chnờn khuy n khớch v h tr cho cỏc t ch

d ch vTh hai, hong h i ch trip h i ngnh hng, cỏc cụng tyn kinh doanh.n nhanhchúng thnh l p hi p h i H i ch tri n lóm v h tr cho hi p h i ny phỏt tri n

thnh m t Di

a cỏc t ch c kinh doanh h i ch tri n lóm. S d nghi p h

t tr th

cl ccxỳc ti n xu t kh utrong vi

c t ch c v tham gia h i ch tri n lóm, l p kho ch t ch c h i ch tri

ng h i ch trii di

m tra cỏc ho tic a

Vi t Nam

c ngoi l a ch n cỏc h i ch tri n lóm qu c t truy n thụng hng

p v cú hi u qu

i v i hng xu t kh u co nõng cao kch c h i chtri n lóm, nh t l t ch c

cỏc doanh nghi p tham gia; t chng d n; giỳpc ngoi cho cỏc doanh nghi p v t ch c v tham giah i ch tri

nghi

ýTh ba,ch

v h tr c v m t k thu t l

a cỏc cu c h i ch tri n lómtcỏc doanhng d n th cnh phỏp lu t v qu ng cỏo v xỳc ti n bỏn hngu ki n thu n l i cho cỏc doanh nghi p ho c cỏc t ch c kinh doanh d chv qu ng cỏo bi t v th c hi

l ng m c kh ng ch

doanh nghi

trỏnh nh ng vi ph m khụng ch ý; xem xột n ic phộp chi cho qu ng cỏo v xỳc ti n bỏn hng c a cỏc

c ngoi Vi t Nam.nh ph H Chớ Minh c n shi n m t cỏch chi ti t nh

i v i cỏc cụng tỏc qu ng cỏo v xỳc tic bi t l nh ng doanh nghi p cú nh ng s n ph m m i c n qu ngcỏo hay mu n xõy d

u trờn thng th gi i; s m ng d ng cụng

ngh thụng tin vo vi c qu n lý cỏc ho

ng qu ng cỏo, nh t l trong vi c xin vc p gi y phộp qu ng cỏo, n

y thỡ s ti t kic nhi u th ic ny nh t l cho nhi xin gi y phộp; t ch co nõng cao kd ch v ququ ng cỏo cho cỏc doanh nghich c cỏckh c ph c nh ng y u kộm trong qu ng cỏo.(3) Nõng cao nh n th c v xỳc ti n xu t kh u cho cỏc doanh nghi p v cỏc

t ch c xỳc ti n xu t kh u

Nh n th c v hi u bi t v xỳc ti n xu t kh u c a cỏc doanh nghi p núi chung

v cỏc t ch c lm cụng tỏc xỳc ti n xu t kh u núi riờng cũn y

ho cth ng. Do v y, c n ph i nõng cao nh n th c v hi u bi t v xỳc ti n xu tkh u cho cỏc doanh nghi p. Xỳc ti n xu t kh u khụng ch d ng l i

m r ng th

c bi

bỏn ra cỏi m thqt h p hong c i ti n vch tỡm ki m,ng c n ch khụng ph i cỏi mn cụng tỏc nghiờn c u thc nh tranh, t o ra nh ng s n ph

mỡnh cú. Phng v khỏch hng m ph i bi t g n k t v i hophỏt tri n s n ph m m

ng, phỏt hi n l i th

ng m r ng th

ngv i cỏc bi n phỏp nh m nõng cao s c c nh tranh qu c t c a hng hoỏ, t o ch

ng v ng ch c cho hng Vi t Nam trờn th

ng qu c t .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG XÚC TIẾN XUẤT KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ VÀO THỊ TROWNGF CHÂU ÂU ĐẾN NĂM 2020

Tải bản đầy đủ ngay(90 tr)

×