Tải bản đầy đủ - 90 (trang)
Tóm tắt chương 2

Tóm tắt chương 2

Tải bản đầy đủ - 90trang

Th c tr ng xúc ti n xu t kh u vào th

æñÔÖ×âãÞn 2012-2014: SÓng các hình thc th c hi n ngàycàng nhi u, ch ng t ho

ng Châu Âu c a t ng công ty mayìng. Sng XTXK c a T ng công ty My Nhà Bè ngày càng

chphù h p v i t ng th i k , m c

tiêu xu kh u c a công ty, sau nng nhu cnhau c a may Nhà Bèt ng thm, v i ml a ch n nh ng hình th c xúc ti n xu t kh u phù h

i hi u cao nh t chi u cnv

c l a ch n sn khai th c hi n.n ph m, hìnhng khách hàng mà doanh nghiu ki n kháci v i công ty sao cho có thn khác nhau may Nhà Bèi v i m i hình thn.ng nhu c u m c a, h i nh p và xu th phát tri n c a n n kinh

ti các hình th c xúc ti n xu t kh u c n ti p tcm rng áp d ng nh ng hình th c xúc ti n m i, hitiêu xu t kh u ci.có th th c hi n m c

ti n xu t kh u cChâu Âu nhn 2012-2014 vào thng l n c a công ty làa kim ng ch xu t kh u c a công ty vào thngtin khai trong giain này g m tham d h i ch tri n lãm, t ch c các cu c kh o sát nghiên c u th€ng, tham d các h i ngh , h i th o qu c t , tuyên truy n, qu ng bá hình nh c a

ÖÖc tr ng xúc ti n xu t kh u c a may Nhà Bè vào thæñÓng ChâuìÕâãÞn 2012-2014: Trong b i c nh n n kinh t Vich inh

xúc ti

n kinh t th gi i, m c a và h i nh p qu c t , vingi nói chung, XTXK nói riêng là m t yêu c u vô cùng c p thi ti v i các doanh nghi p Vi t Nam hi n nay nói chung và may Nhà Bè nói riêng.th gi

doanh nghi p có th duy trì và phát tri nn 2012-2014 may Nhành trên thngXTXK vào th

ng Mng v hình thcó th

c bany xu t kh u hàng hóa c a doanh

nghi p. T nh ng k t qu nghiên c u v XTXK cn 2012-2014 tác gi

Bè vào th

t s nhiva may NhàNh

ßÔ×ããc: V i nhc hi n vào thn 2012a T ng công2014 công tyc nh ng thành công trong công tác xu t kh u hàng hóa vào thchng các hong XTXK do may Nhà Bè th c hingcnâng cao;ng tri n khai th c hi n nhi u hình th c XTXK; C ng c và

phát tri n m i quan ch t ch , tích c c vch c, các tchc và qu c t , góp ph n tttrình XTXK c a công ty;u ki n thu n lu c a công ty; Kíchi v i hàng hóa c a công ty.c t nhn khai v n còn t n t i nh ng h n ch trong công tác xúc€ti n xu t kh u c a may Nhà Bè: Vi c tri n khai các ho

Bên c nh nh ng m

XTXK cthích tiêu dùng, t o ra nhu c

ng XTXK c a may Nhà

Bè v n còn nhi u y u kém, ch

ng th c him i, xúc ti n xu t kh u, tham gia h i ch tri

hi u qu

i cho doanh nghiýVi c xúc tiýng ph i ch

,c ti p c n tr c ti p v i khách hàngc ngoài cp nhiChi phí cho hoýng xúc ti nxu t kh u c a công ty còn th p; Nh ng h n ch , b t c p trong công tác qu n lý,

cung c p d ch v cc v xúc ti n xu t kh u.Nguyên nhân c a nh ng h n ch : t nh ng h n ch trong vi c th c hi n

ßnh

n 20122014, tác gi nghiênc u, ch ra nh ng nguyên nhân c a nh ng h n ch trong vi c th c hi n xúc ti n

õxu t kh u c a may Nhà Bè vào th

ng Châu Âu.NG VÀ M T SGI I PHÁP NH MNG XÚC TI N XU T KH U C A T NG CÔNG

TY CPH N MAY NHÀ BÈ VÀO TH3.1.ng xúc ti n xu t kh u c a T ng công ty c ph n may Nhà BèNG CHÂU ÂUXúc ti n xu t kh

i v i T ng công ty c ph n may Nhà Bè hi n nay cóvai trò vô cùng quan tr ng. Xu t phát t m c tiêu, nhi m v c a công ty cym nh xu t kh

n thu cho công ty, t xu th toàn c u hoá, h i nh p kinh€t

ng qu c ttri n kinh t  xã h i c

u gi v ng các thc.ng, nhi m vsc chung v phátcác m c tiêu c a chi

ngtruy n th ng, ti p t c quán tring hóa thhình th c XTXK nh

M t khác tích c

nhd ng hóa các

c s chú ý, quan tâm c a khách hàng.o, thu hút ngu n nhân l€cao trong công tácc chuyên môn hóaØm l i hi u qu cao cho công ty.Vm c a T ng công ty: T p trung nh ng nhi m v tr ng tâm c a

Tn 2015-2020, bên c nh vi c k th a và ti p t c nâng cao

nh ng nhi m vn 2012-2014. Tbán hàng trên c

y công tácc là gia công và hàng xu t kh u; Ti p t c coi xúc ti n

xu t khn xu t kh u hàng hóa là ho

ng quynh s t n t i và phát€tri n c a T ng công ty; Liên k t s c mch ng lãng phí ngu n l c; Nghiên€c u, tìm ki m các gi

chính sách cu, k p th i ng phó ving ngày càng can thi p vào các m t hàng

xu t kh u l n, các m t hàng xu t kh u có tính chi

c Qu c gia; Ti p t c nghiên

c

ng xúc ti n xu t khy m nh xu t kh u sang thng Châu Âuvà các th

ng truy n th ng.Các nhi m v tri n khai th c hin 2015-2020: Th ng nh tu ch nh m t sõnh vu m i thông tin và h tr mua hàng;Nghiên c u l

hình thành m t ss n xu t, kho hàng, ngu n nguyên€v t li u; T ch c các H i ngh

s

i ptu chc ngoài, tõng m tp c n khách hàng b ngcông ngh thông tin qua các trang m ng giao d ch uy tín, tham gia các h i ch tri n

lãm quy mô l

gi

y manh hoc nhi u s quan tâm, chú ý c a các khách hàng trên th

ngày càng l n m

ng qu ng cáo, xây d ng hìnhu c a công ty

u n tr r i ro trong vi c liên k t mua

bán hàng hóa.

Xúc ti n xu t kh u c a NBC th i gian tn s phù h p v i cácn xu t kh u c a qu c gia,l

hi

xu t kh

i hoá, td ch vit

un ph m ch bi n và chmbc kinh doanh s n xu t, ng d ng m nh miny xu t kh ung hoá thingn t trongy m nh công nghi p hoá,y nhanh chuy n dm c h p lý, ti n t i cân b ng xu t nh p kh u. M rng nhu c u nh p kh u trang thi t b và công nghtiên ti n, nh p kh u nguyên v t li u ph c v s n xu

ng công ngh và ch t xám cao, thúcc làm, thu ngo i tng xu t kh u, góp phng nâng cao giá trt o các lo i s n ph

Vikinh doanh xu t kh u, h i nh p th ng l i vào kinh t th gi i.

3.2. Tri n v ng phát tri n xu t kh u hàng hóa c a T ng công ty c ph n may

Nhà Bè sang thng Châu Âum 2020ÿ ÿþÿ

ng phát tri n c a T ng công ty c ph n may Nhà Bè2020

nh ng k t qu

c trong nhc, v i nh ng phân

tình hình kinh t

c và trên th gi

€ng th

nh rõTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tóm tắt chương 2

Tải bản đầy đủ ngay(90 tr)

×