Tải bản đầy đủ - 102 (trang)
1 Định hướng phát triển hoạt động TTXNK của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

1 Định hướng phát triển hoạt động TTXNK của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 102trang

65tỷ giá ƣu đãi từ Vietcombank và Ngân hàng đối tác tại Hàn Quốc (Ngân hàng

Mizuho – đối tác chiến lƣợc của Vietcombank). Vị thế đàm phán tốt hơn khi giao

dịch với ngƣời xuất khẩu vì cho phép ngƣời xuất khẩu nhận tiền bằng KRW.

-Chiến lƣợc khác biệt hóa (chiến lƣợc bảo mật và quản lý rủi ro) đƣa nhữngứng dụng công nghệ mới vào áp dụng trong các hoạt động kinh doanh cụ thể: phát

triển mạng lƣới autobanking với khoảng 1,835TM và 32,178 điểm chấp nhậnthanh toán th POS trên toàn quốc, dịch vụ thanh toán cƣớc phí qua hệ thống NH

(billing payment) và dịch vụ trả lƣơng tự động qua tài khoản NH mang lại tiện ích

(tiết kiệm thời gian, nhân lực và chi phí) cho KH và đƣợc Vietcombank bảo mật cao

bằng kỹ thuật bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo an toàn dữ liệu cho KH

và NH, phù hợp với xu thế hiện nay, tối thiểu hóa các giao dịch tiền mặt.

-Chú trọng đến nguồn vốn huy động thể nhân và coi đây là nguồn vốn ổnđịnh, bềnh vững của NH. Nghiên cứu triển khai áp dụng các sản phẩm liên kết, bán

chéo các sản phẩm huy động vốn gắn liền với cho vay với phƣơng châm “tạo sự

khác biệt”. Nghiên cứu các giải pháp thu hút vốn huy động ngoại tệ, huy động vốn

từ thị trƣờng quốc tế và các tổ chức nƣớc ngoài.

-Chiến lƣợc tăng trƣởng: Tập trung vào hoạt động ngân hàng bán buôn, kinhdoanh vốn, dịch vụ thanh toán, tài trợ thƣơng mại, tài trợ đầu tƣ dự án, chuyên môn

hóa theo đối tƣợng khách hàng, cá nhân và đối tƣợng khách hàng doanh nghiệp và

đa dạng hóa mở rộng và đẩy mạnh hoạt động sang các lĩnh vực đầu tƣ, dịch vụ bảo

hiểm và các dịch vụ tài chính quốc tế khác, mở rộng mạng lƣới ATM trên thị trƣờng

trong nƣớc và quốc tế sẽ tăng sự thuận tiện của ngƣời chủ th ATM; Chiến lƣợc tích

hợp, thông qua liên minh, liên kết với nhiều ngân hàng và doanh nghiệp trong và

ngoài nƣớc: ngày 30/9/2011, Vietcombank đã ký kết thành công thỏa thuận hợp tác

chiến lƣợc với Ngân hàng TNHH Mizuho (MHCB) - một thành viên của Tập đoàn

tài chính Mizuho (Nhật Bản) – thông qua việc bán cho đối tác 15% vốn cổ phần, kết

hợp chặc chẽ với các tổ chức và doanh nghiệp khác để đƣa ra các dịch vụ, sản phẩm

giá trị gia tăng để thu hút khách hàng nhƣ th thanh toán, dịch vụ cho vay trả góp

khi mua sản phẩm của một số doanh nghiệp, dịch vụ thanh toán.66-Ngoài ra, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tăng thu ngoài lãi là một trongnhững chiến lƣợc quan trọng của Vietcombank đến năm 2020. Doanh thu từ dịch vụ

ngân hàng không những tạo ra nguồn thu ổn định mà còn giảm thiểu/hạn chế các rủi

ro phát sinh mà phải trích dự phòng với số lƣợng lớn nhƣ hoạt động tín dụng. Do

vậy, chính sách phát triển và giải pháp đẩy mạnh doanh thu từ hoạt động dịch vụ

đƣợc Vietcombank rất chú trọng.

3.1.2 Định hƣớng phát triển hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu của Ngân

hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam

3.1.2.1 Định hƣớng các mặt hoạt động chung của Vietcombank

Định hƣớng của Vietcombank là bám sát chiến lƣợc 2011-2020 tiếp tục củng

cố vị thế ngân hàng bán buôn, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động bán l , chuyển dịch

mạnh sang tiền đồng, tăng cƣờng hợp tác với Mizuho, phát huy mọi lợi thế, tiếp tục

phát triển theo chiều sâu, lấy chất lƣợng và thực chất làm trọng, hƣớng tới phát triển

bền vững.

 Định hướng chính trên một số lĩnh vực cụ thể như sau:

-Tiếp tục rà soát danh mục đầu tƣ góp vốn, hoàn thiện bộ máy tổ chức, ƣutiên tái cơ cấu mạng lƣới các công ty con và văn phòng đại diện, chuẩn hóa mô hình

chi nhánh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

-Đẩy mạnh tăng trƣởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lƣợng tín dụng. Tốcđộ tăng trƣởng tín dụng dự kiến ~ 12%, tỷ lệ nợ xấu khống chế dƣới 3%. Linh hoạt

trong công tác huy động vốn, vừa đảm bảo đáp ứng yêu cầu sử dụng vốn, vừa đảm

bảo đạt hiệu quả tối ƣu.

-Duy trì tốt hoạt động kinh doanh ngoại tệ, củng cố thị phần thanh toán, thịphần về th , tiếp tục đẩy mạnh phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại.

-Tiếp tục đẩy mạnh việc quan hệ và duy trì cơ chế thông tin đối với cổ đông,nhà đầu tƣ; Duy trì chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt; Tiếp tục đổi mới quy

trình tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ; Tăng cƣờng công tác đào tạo nhằm nâng cao

chất lƣợng nguồn nhân lực; Tăng cƣờng hơn nữa công tác luân chuyển sử dụng cán

bộ, đặc biệt là đối với các vị trí đƣợc quy hoạch cho các chức danh quản lý cấp cao.67-Phát triển và mở rộng hoạt động để trở thành Tập đoàn Ngân hàng tài chínhđa năng có sức ảnh hƣởng trong khu vực và quốc tế. Tiếp tục khẳng định vị thế đối

với mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi của Vietcombank là hoạt động Ngân hàng

thƣơng mại dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại với nguồn nhân lực chất lƣợng

cao và quản trị theo chuẩn mực quốc tế. Tiếp tục nâng cao vai trò của bộ máy kiểm

tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ, mở rộng và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh.

Ngoài việc củng cố hoạt động lõi là ngân hàng thƣơng mại, Vietcombank sẽ mở

rộng và đẩy mạnh một cách phù hợp các lĩnh vực Ngân hàng đầu tƣ (tƣ vấn, môi

giới, kinh doanh chứng khoán, quản lý quỹ đầu tƣ…); dịch vụ bảo hiểm; các dịch

vụ tài chính và phi tài chính khác; bao gồm cả bất động sản thông qua liên doanh

với các đối tác nƣớc ngoài.

 Những chỉ tiêu được đề ra:

 Tổng Tài sản Tăng 9

 Tín dụng Tăng 12

 Huy động vốn từ nền kinh tế Tăng 12

 Lợi nhuận trƣớc thuế 5,800 tỷ đồng

 Tỷ lệ Nợ xấu/Tổng dƣ nợ dƣới 3.0%

3.1.2.2 Định hƣớng phát triển hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu của Ngân

hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam

Giữ vững thị phần thanh toán XNK và phát triển cơ sở khách hàng thông qua

nâng cao năng lực hoạt động thanh toán, xây dựng danh mục khách hàng hàng

thanh toán quốc tế quan trọng, phân nhóm để đề xuất chính sách khách hàng phù

hợp, đƣa ra chính sách khách hàng linh hoạt đặc biệt lƣu ý đối với giá dịch vụ, phí

và tỷ giá, xây dựng sản phẩm tài trợ thƣơng mại theo nguyên tắc lựa chọn và phân

nhóm khách hàng.

Là ngân hàng chuyên doanh Việt Nam đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực

kinh tế đối ngoại. Sau 50 năm hoạt động, Vietcombank đã thiết lập một mạng lƣới

các ngân hàng đại lý rộng khắp trên toàn thế giới, điều này mang lại lợi thế về mặt

quy mô giúp Vietcombank thực hiện các giao dịch trên thị trƣờng thế giới đƣợc68nhanh chóng, an toàn, hiệu quả. Thƣơng hiệu Vietcombank luôn đƣợc cộng đồng tài

chính quốc tế đánh giá cao bởi các hoạt động thanh toán xuất nhâp khẩu, chuyển

tiền, kinh doanh ngoại tệ, thị trƣờng tiền tệ…Nhờ vậy, mạng lƣới ngân hàng đại lý

đƣợc đánh giá là một trong những thế mạnh nổi trội của Vietcombank tạo ra lợi thế

cạnh tranh đáng kể cho các hoạt động TTXNK của ngân hàng.

Vietcombank lựa chọn những lĩnh vực, những doanh nghiệp tốt, bền vững

thông qua chính sách khách hàng hợp lý (bao gồm cả việc giảm lãi suất và lợi

nhuận trong ngắn hạn). Các khoản tín dụng xuất khẩu của Vietcombank đã và đang

tập trung vào các mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh nhƣ thủy sản (tôm, cá tra…),

may mặc, gạo, thực phẩm, giày dép, vải sợi, đồ gỗ và cao su,…Đây là những lĩnh

vực ngành hàng thời gian qua đƣợc Chính phủ tập trung.

Bồi dƣỡng và phát triển đội ngũ nhân sự: Áp dụng hệ thống quản trị hiệu quả

công việc, xây dựng hệ thống chấm điểm và chính sách lƣơng thƣởng theo hiệu quả

công việc và phạm vi hoạt động, xây dựng bộ quy tắc về đạo đức nghề nghiệp; Đẩy

nhanh tiến độ tiển khai quy trình làm việc để nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm

thiểu rủi ro tác nghiệp; Tăng cƣờng quản trị rủi ro hoạt động thông qua việc giám

sát, đào tạo, hƣớng dẫn các quy trình, quy chế làm việc cho các cán bộ phụ trách

hoạt động TTXNK.

Chú trọng phát triển hạ tầng công nghệ: Nâng cấp hệ thống máy chủ, trang bị

phần mềm giải pháp hạn chế rủi ro cho giao dịch th , nhiều chƣơng trình ứng dụng

mới (hệ thống giao dịch ngoại hối, hệ thống chuyển giá vốn nội bộ...) đang đƣợc

đƣa vào áp dụng trong hoạt động kinh doanh của Vietcombank giúp đa dạng hóa

sản phẩm, nâng cao chất lƣợng dịch vụ, củng cố năng lực cạnh tranh của

Vietcombank trên thị trƣờng.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ nhằm

khẳng định và đƣa hình ảnh Vietcombank trở nên thân thuộc với công chúng và

khách hàng. Tăng cƣờng quan hệ cổ đông, công tác đối ngoại; Xúc tiến hoạt động

hỗ trợ của NH Mizuho đối với các chi nhánh Vietcombank nhằm tăng cƣờng giao

dịch với khách hàng Nhật Bản hiện tại của chi nhánh.693.2 Giải pháp gia tăng hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng

TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam

3.2.1 Nâng cấp công nghệ ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động

thanh toán xuất nhập khẩu

Vietcombank luôn coi công nghệ là chìa khoá then chốt để phát triển, mở

rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro và quản trị hệ thống.

Phát triển công nghệ ngân hàng là một trong những điều kiện tốt để quản lý vốn tập

trung, tăng cƣờng hơn nữa sự hòa nhập của hệ thống ngân hàng Việt Nam vào thị

trƣờng tài chính tiền tệ thế giới.

 Để đáp ứng nhu cầu công nghệ này:

-Trƣớc hết, Vietcombank cần cải thiện và nâng cao trình độ tự động hóatrong quy trình công nghệ ngân hàng nhƣ tận dụng tối đa công sức hệ thống máy

móc hiện có, giảm bớt công việc giấy tờ bằng cách chuyển toàn bộ việc nhận, lập,

phân loại, chuyển và quản lý các loại điện, thƣ sử dụng trong quá trình thanh toán

sang thực hiện trên hệ thống máy vi tính và thông qua mạng máy vi tính.

-Vietcombank nên thƣờng xuyên nâng cấp và mua các trang thiết bị phục vụthực hiện công tác thanh toán (máy vi tính hiện đại có tốc độ xử lý công việc nhanh)

để đáp ứng kịp thời cho các dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ thanh toán trên trang

web của Vietcombank nhƣ: thông báo thƣ tín dụng, báo có, gởi yêu cầu mở th tín

dụng, chấp nhận thanh toán, quản lý tài khoản của doanh nghiệp, tiến tới giao dịch

với các doanh nghiệp XNK trong cả nƣớc thông qua mạng internet.

-Xây dựng hệ thống mạng diện rộng và mạng cục bộ, phát triển các hình thứcvà phƣơng tiện an toàn bảo mật cơ sở dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu đa chiều nhằm

hổ trợ cho ứng dụng quản lý thông tin và ra các quyết định điều hành kinh doanh

một cách chính xác, nhanh chóng.

-Tiếp tục triển khai hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking) và công cụ quảntrị và phân tích dữ liệu (Data appliance); Triển khai hƣớng dẫn, phân quyền truy

cập, hệ thống tài trợ thƣơng mại và các hệ thống khác phục vụ hoạt động kinh

doanh Vietcombank; Triển khai gói thầu đầu tƣ phòng chống rửa tiền, hoàn thiện70chƣơng trình phân tích ảnh hƣởng kinh doanh và phƣơng án dự phòng (BCP) của

các nhóm nghiệp vụ để đảm bảo tính liên tục của hệ thống.

-Nâng cao trình độ TTQT trong công nghệ thanh toán hiện đại cho đội ngũlàm công tác TTQT vì yêu cầu việc thanh toán điện tử, kết nối hệ thống, xử lý qua

mạng phải có đội ngũ có đủ trình độ. Do đó phải thƣờng xuyên đào tạo và đào tạo

lại đội ngũ cán bộ làm công tác TTQT nếu không sẽ bị hụt hẫng khi hệ thống thanh

toán hiện đại đi vào hoạt động.

3.2.2 Hoàn thiện chính sách tiếp thị, đa dạng hóa các dịch vụ TTQT và chính

sách chăm sóc khách hàng

3.2.2.1 Chính sách tiếp thị và đa dạng hóa các dịch vụ TTQT

Vietcombank tăng cƣờng triển khai các chƣơng trình marketing, chăm sóc

khách hàng phù hợp với định hƣớng kinh doanh: tích cực triển khai các chƣơng

trình thúc đẩy bán hàng thông qua các hình thức khuyến mại, thi đua bán hàng..; hỗ

trợ bán hàng đối với các chi nhánh; thực hiện giải quyết yêu cầu của khách hàng,

hƣớng dẫn và tƣ vấn khách hàng thông qua Trung tâm dịch vụ khách hàng; triển

khai đƣờng dây nóng miễn phí phục vụ khách hàng th VIP. Vietcombank cần ban

hành các chính sách phù hợp với từng phân đoạn khách hàng, mở nhiều lớp đào tạo

về kỹ năng chăm sóc khách hàng, tập trung giữ khách hàng truyền thống và mở

rộng khách hàng tiềm năng. Muốn vậy, Vietcombank nên thực hiện cụ thể nhƣ sau:

-Về sản phẩm: Trong phƣơng thức thanh toán XNK tại Vietcombank, thìphƣơng thức tín dụng chứng từ vẫn chiếm tỷ lệ khá cao trong các phƣơng thức

TTXNK và chủ yếu tập trung vào hai loại L/C không hủy ngang và L/C không hủy

ngang có xác nhận. Do đó, Vietcombank có thể thực hiện đa dạng hóa các loại L/C

để mở rộng thị phần TTQT của mình nhƣ:

+ Đối với hàng hóa đƣợc kinh doanh qua trung gian có thể áp dụng loại thanh

toán phù hợp nhƣ tín dụng giáp lƣng, tín dụng thƣ chuyển nhƣợng.

+ Đối với hàng gia công, hàng đổi hàng hay hàng đƣợc giao thƣờng xuyên theo

chu kỳ nên áp dụng phƣơng thức tín dụng chứng từ đặc biệt nhƣ tín dụng thƣ tuần

hoàn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Định hướng phát triển hoạt động TTXNK của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(102 tr)

×