Tải bản đầy đủ - 102 (trang)
4 Kinh nghiệm gia tăng thanh toán xuất nhập khẩu của một số NHTM

4 Kinh nghiệm gia tăng thanh toán xuất nhập khẩu của một số NHTM

Tải bản đầy đủ - 102trang

23liên Ngân Hàng Toàn Cầu (SWIFT), với ƣu thế là một ngân hàng hàng đầu trong

lĩnh vực thanh toán quốc tế và tài trợ thƣơng mại (TTQT & TTTM), chiếm lĩnh thị

phần lớn (năm 2012, thị phần doanh số TTQT & TTTM của Vietinbank là 14 ) và

là ngân hàng đầu tiên trong các NHTM Việt Nam có trung tâm xử lý nghiệp vụ

TTQT & TTTM.

Để gia tăng TTXNK, ngoài các sản phẩm TTQT & TTTM truyền thống,

Vietinbank tiên phong trong việc nghiên cứu, triển khai hàng loạt sản phẩm mới

phục vụ Doanh nghiệp XNK nhƣ: huy động vốn ngoại tệ giá r từ các công cụ

TTTM, rút vốn từ chƣơng trình GSM 102 - chƣơng trình tài trợ XK nông sản Mỹ

của Tổ Chức Tín Dụng Hàng Hóa (CCC) thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ từ đó cung

cấp nguồn vốn giá cạnh tranh cho các Doanh nghiệp XNK... Đặc biệt, bao thanh

toán – sản phẩm hỗ trợ hữu hiệu cho Doanh nghiệp XNK/Doanh nghiệp bán hàng

nhận đƣợc nguồn tài trợ khi ký hợp đồng thƣơng mại với Doanh nghiệp

XNK/Doanh nghiệp mua hàng có điều khoản thanh toán theo phƣơng thức tài

khoản mở, chuyển tiền và nhờ thu trả chậm đã đƣợc Vietinbank triển khai thành

công và nhận đƣợc rất nhiều sự quan tâm từ các Doanh nghiệp XNK.

Hơn nữa, với 3 chi nhánh nƣớc ngoài tại Đức, Lào và mạng lƣới hơn 900

ngân hàng đại lý trên toàn cầu, Vietinbank đáp ứng tốt nhất nhu cầu tìm hiểu đối tác

của các Doanh nghiệp XNK khi làm ăn buôn bán không chỉ tại các thị trƣờng truyền

thống nhƣ EU, Mỹ, Nhật.v.v mà còn tại các thị trƣờng nhƣ: Châu Phi, Mỹ Latin,

Myanmar... Điều này đặc biệt quan trọng các Doanh nghiệp XNK muốn mở rộng

thị trƣờng hoạt động mà chƣa nắm bắt chắc chắn đƣợc rủi ro xuất phát từ quá trình

làm việc giữa các đối tác cách nhau về không gian, thời gian và tập quán địa

phƣơng.

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

Là một trong những ngân hàng hàng hàng đầu về thanh toán quốc tế và tàitrợ thƣơng mại, đội ngũ chuyên viên của HSBC luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh

nghiệp bất kể doanh nghiệp đang hoạt động tại đâu. Trung Tâm Thanh Toán và Tài

Trợ Thƣơng Mại của HSBC tại Việt Nam cung cấp gói giải pháp toàn diện từ các24dịch vụ chứng từ truyền thống đến các giải pháp đƣợc thiết kế chuyên biệt cho từng

doanh nghiệp với quy mô hoạt động khác nhau nhƣ: tín dụng thƣ, nhờ thu xuất

nhập khẩu, tài trợ thƣơng mại, các giải pháp tài trợ thƣơng mại phức hợp, các giải

pháp tài trợ cho nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.

Để gia tăng TTXNK,ngoài các sản phẩm truyền thống, HSBC còn có thêm

các giải pháp điện tử cho các hoạt động thƣơng mại đƣợc thiết kế nhằm hỗ trợ

khách hàng quản lý trực tuyến các giao dịch thƣơng mại toàn cầu mọi lúc mọi nơi

nhƣ:

-Dịch vụ thanh toán điện tử (HSBCnet-ITS): Là nền tảng dịch vụ ngân hàngđiện tử toàn cầu, cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch xuất nhập khẩu nhƣ

mở và tu chỉnh Tín Dụng Thƣ, thanh toán chứng từ nhập khẩu, chuyển nhƣợng Tín

Dụng Thƣ xuất khẩu, đồng thời tiếp cận mọi thông tin tức thời về tài khoản xuất

nhập khẩu mọi lúc, mọi nơi.

-Instant@dvice: HSBC là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam cung cấp miễnphí tiện ích này. Doanh nghiệp sẽ nhận đƣợc thông báo qua thƣ điện tử ngay sau khi

các giao dịch thanh toán quốc tế đƣợc thực hiện tại HSBC.

-Dịch vụ dò tìm bộ chứng từ chuyển phát toàn cầu (Document Tracker):HSBC là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam cung cấp dịch vụ dò tìm bộ chứng từ

chuyển phát toàn cầu, cho phép khách hàng dò tìm và truy cứu nhanh về tình trạng

các bộ chứng từ trên toàn cầu (gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh DHL) 24 giờ một

ngày, 7 ngày 1 tuần và hoàn toàn miễn phí.

-HSBC e-PO Trader: Giúp khách hàng quản lý các chứng từ điện tử và kiểmtra sự hợp lệ của các giao dịch trong phƣơng thức ghi sổ dựa trên nền tảng trang

web trực tuyến. Hệ thống e-PO Trader cho phép bên mua tự động hóa quá trình

quyết định thanh toán và giúp nhà cung cấp tạo ra và xuất trình các chứng từ điện tử

đồng thời quản lý đƣợc tình trạng của việc thanh toán.

1.4.2 Bài học rút ra cho Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam

Vietcombank hiện là một trong những NHTM lớn tại Việt Nam, có mạng

lƣới rộng khắp trong và ngoài nƣớc với gần 400 chi nhánh, phòng giao dịch, công ty25thành viên và các văn phòng đại diện. Đơn vị này có quan hệ đại lý với hơn 1,700

NH tại 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Là NH có chất lƣợng thanh toán

quốc tế xuất sắc và chất lƣợng vƣợt trội trong dịch vụ TTQT dựa trên tỷ lệ điện

chuẩn cao năm 2012 đồng thời đƣợc nhiều tổ chức tài chính có uy tín công nhận

nhƣ Standard Chartered, Finance Asia, Euromoney.

Tuy nhiên, để gia tăng TTXNK, thì Vietcombank cần:

-Về công nghệ ngân hàng: Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng để bắt kịp vớicông nghệ hiện đại của các nƣớc trong khu vực và trên thế giới nhƣ dịch vụ thanh

toán điện tử cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch xuất nhập khẩu đồng thời

tiếp cận mọi thông tin tức thời về tài khoản xuất nhập khẩu mọi lúc, mọi nơi. Việc

hiện đại hóa công nghệ ngân hàng làm tiết giảm đƣợc thời gian, lao động, phục vụ

quản trị điều hành, tác nghiệp cũng nhƣ phục vụ khách hàng đƣợc nhanh chóng

thuận tiện hơn.

-Về sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ trong TTXNK:+ Đa dạng sản phẩm phục vụ cho TTXNK của khách hàng nhƣ: Tài trợ L/C

nhập khẩu nhƣ UP S-Usance Payable At Sight nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn cho

doanh nghiệp Nhập khẩu thông qua việc chuyển L/C thanh toán tiền hàng từ “trả

ngay” thành “trả chậm”, mở L/C giáp lƣng, L/C có điều khoản đỏ..., thông báo Tín

Dụng Thƣ xuất nhập khẩu qua thƣ điện tử, dịch vụ dò tìm bộ chứng từ chuyển phát

toàn cầu cho phép khách hàng tìm kiếm và theo dõi tình trạng của bộ chứng từ xuất

khẩu gửi đi từ Vietcombank qua dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ thông báo thƣ

tín dụng nhanh, Hệ thống e-PO Trader cho phép bên mua tự động hóa quá trình

quyết định thanh toán và giúp nhà cung cấp tạo ra và xuất trình các chứng từ điện tử

đồng thời quản lý đƣợc tình trạng của việc thanh toán.

+ Xây dựng chính sách tỷ giá sát với giá thị trƣờng: Mặc dù trong thời gian qua

NHNN đã điều chỉnh tỷ giá để theo kịp với giá thị trƣờng nhƣng bản thân của

Vietcombank cũng cần linh động cho phép các chi nhánh trực thuộc điều chỉnh tỉ

giá theo giá địa bàn mà không vi phạm quy định của nhà nƣớc. Bởi trong giai đoạn26khó khăn nhất của năm 2009 thì Eximbank vẫn gia tăng đƣợc TTXNK chính bằng

công cụ tỷ giá linh hoạt này.

+ Phát triển dịch vụ hỗ trợ: Hiện tại Vietcombank chƣa có dịch vụ hỗ trợ cho

hoạt động XNK của các doanh nghiệp nhƣ dịch vụ bảo hiểm cho hàng xuất khẩu,

dịch vụ giao nhận và cho thuê kho bãi, chƣa phát triển đƣợc công cụ bảo hiểm tỷ

giá hiệu quả cho tất cả các doanh nghiệp XNK.

-Về nguồn nhân lực: Việc bồi dƣỡng nguồn nhân lực cần bắt đầu từ việctuyển chọn những ngƣời có năng lực, có hoài bão và khả năng làm việc độc lập, có

tinh thần học hỏi. Đội ngũ cán bộ TTXNK cần thiết phải đƣợc đi học tập và đào tạo

ở những quốc gia có mô hình công nghệ ngân hàng hiện đại có kinh nghiệm lâu

năm trong lĩnh vực TTXNK. Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác TTXNK

giỏi về trình độ chuyên môn, tƣ vấn tốt cho khách hàng XNK và thao tác chính xác

tuyệt đối theo chuẩn của các tổ chức nhƣ SWIFT để nâng cao hơn nữa uy tín của

Vietcombank. Vietcombank cần học hỏi NH bạn về những lĩnh vực trên để gia tăng

hoạt động TTXNK của NH.

1.5 Ý nghĩa việc gia tăng hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu của NHTM

Đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thƣơng mại: Việc gia tăng hoạt

động thanh toán xuất nhập khẩu có một ý nghĩa hết sức thiết thực, hoạt động

TTXNK là một dịch vụ thuần tuý làm tăng khả năng cạnh tranh của Ngân hàng, nó

bổ sung và hỗ trợ cho các hoạt động khác của Ngân hàng.

Hoạt động TTXNK giúp cho NHTM thu hút thêm nhiều khách hàng, trên cơ

sở đó Ngân hàng tăng đƣợc quy mô hoạt động của mình, giúp cho Ngân hàng đáp

ứng tốt nhu cầu của khách hàng, trên cơ sở đó tạo đƣợc niềm tin cho khách hàng và

nâng cao uy tín của mình. Từ đó, mà có thể khai thác đƣợc nguồn vốn tài trợ của

Ngân hàng nƣớc ngoài về nguồn vốn trên thị trƣờng tài chính quốc tế để đáp ứng

nhu cầu vay vốn của khách hàng.

Hoạt động thanh toán XNK giúp cho Ngân hàng phát triển đƣợc nghiệp vụ

bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ và các dịch vụ khác. Nếu hoạt động thanh toán XNK27đƣợc đẩy mạnh thì sẽ đẩy mạnh đƣợc hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu

cũng nhƣ tăng cƣờng đƣợc nguồn vốn huy động do tạm thời quản lý đƣợc nguồn

vốn nhàn rỗi của các doanh nghiệp có quan hệ TTXNK qua Ngân hàng.

Hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu giúp cho Ngân hàng tăng thu nhập và

tăng cƣờng khả năng cạnh tranh của Ngân hàng trong cơ chế thị trƣờng, đồng thời

nó giúp cho hoạt động Ngân hàng vƣợt ra khỏi phạm vi quốc gia và hoà nhập với hệ

thống Ngân hàng thế giới.KẾT LUẬN CHƢƠNG 1

TTXNK là một trong những dịch vụ quan trọng của các NHTM tác động rất

tích cực đến sự phát triển của của các ngân hàng thƣơng mại. Nghiên cứu, học tập

và phát triển hoạt động TTXNK để giữ vững đƣợc vai trò hàng đầu trong TTXNK

là vấn đề thiết yếu và cấp bách của Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam

trong hệ thống các NH với thƣơng hiệu đƣợc biết đến nhƣ là một ngân hàng chuyên

doanh trong lĩnh vực TTXNK.

Trong chƣơng 1, luận văn đi vào nghiên cứu các lý luận cơ bản về TTXNK,

các phƣơng thức TTXNK, vai trò TTXNK đối với NHTM. Bên cạnh đó, luận văn

nghiên cứu sâu vào những rủi ro tiềm ẩn trong TTXNK, những bài học kinh nghiệm

trong lĩnh vực TTXNK nhằm giữ vững và phát triển đƣợc hoạt động TTXNK tại

Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam.

Để hiểu rõ hơn về hoạt động TTXNK của Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng

Việt Nam, luận văn tiếp tục nghiên cứu chƣơng 2 về “Thực trạng hoạt động

TTXNK tại Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam giai đoạn từ năm 2009 đến

năm 2013”.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Kinh nghiệm gia tăng thanh toán xuất nhập khẩu của một số NHTM

Tải bản đầy đủ ngay(102 tr)

×