Tải bản đầy đủ - 102 (trang)
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Tải bản đầy đủ - 102trang

83KẾT LUẬN

Hoạt động TTXNK là một trong những hoạt động quan trọng đối với các

NHTM, không những mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân hàng mà còn thúc đẩy

đến sự phát triển của các nghiệp vụ khác của ngân hàng: kinh doanh ngoại tệ, chiết

khấu, tài trợ xuất nhập khẩu, bảo lãnh ngân hàng trong ngoại thƣơng, tăng cƣờng

vốn huy động đặc biệt là vốn ngoại tệ, … và các nghiệp vụ này cũng có tác động

ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói chung và hoạt động thanh

toán xuất nhập khẩu nói riêng. Vì vậy, việc gia tăng hoạt động kinh doanh xuất

nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong đối với các NHTM nói chung và Ngân

hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam nói riêng. Đồng thời, phân tích một số nghiệp

vụ khác của ngân hàng ảnh hƣởng đến hoạt động TTXNK. Từ đó, làm cho hoạt

động TTXNK phát triển góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cũng nhƣ uy tín

của Vietcombank trong nƣớc và quốc tế.

Với tầm quan trọng đó, luận văn đã nghiên cứu giải pháp để gia tăng hoạt

động TTXNK tại Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam.

 Quá trình nghiên cứu luận văn đã đạt được kết quả như sau:

-Luận văn nghiên cứu một cách hệ thống về hoạt động TTXNK nhƣ lý luậncơ bản về hoạt động TTXNK, các phƣơng thức TTXNK, vai trò hoạt động TTXNK

đối với NHTM, những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động TTXNK và bài học kinh

nghiệm từ các ngân hàng khác để hổ trợ gia tăng đƣợc hoạt động TTXNK tại

Vietcombank.

-Khái quát về sự thành lập và phát triển của Vietcombank, nêu thực trạng hoạtđộng TTXNK, rủi ro trong hoạt động TTXNK, phân tích ảnh hƣởng giữa một số

nghiệp vụ ngân hàng khác và TTXNK. Từ đó, thấy đƣợc sự hỗ trợ của các hoạt

động khác góp phần cho sự gia tăng của hoạt động TTXNK. Phân tích đƣợc những

thuận lợi, khó khăn ảnh hƣởng đến hoạt độngTTXNK của Vietcombank. Nêu ra

những thành tựu và hạn chế trong hoạt động TTXNK của Vietcombank.

-Những giải pháp cụ thể nhằm gia tăng hoạt động TTXNK tại Vietcombanknhƣ giải pháp về công nghệ, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, tăng cƣờng công tác

phòng chống rủi ro, nâng cao nguồn nhân lực trong hoạt động TTXNK. Bên cạnh84đó, luận văn đƣa ra những giải pháp với Doanh nghiệp XNK, Vietcombank, Ngân

hàng Nhà nƣớc và Chính phủ để hỗ trợ cho hoạt động TTXNK của Vietcombank

phát triển trong thời gian tới.85TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1.Hoàng Ngọc Nhậm (2006), Giáo trình Kinh tế lượng, Khoa toán - Thống kê

trƣờng ĐH Kinh tế TP. HCM.2.Ngân hàng Ngoại Thƣơng Việt Nam (2008), Báo cáo Kết quả kinh doanh năm

2008, Lƣu hành nội bộ, Hà Nội.3.Ngân hàng Ngoại Thƣơng Việt Nam (2009), Báo cáo Kết quả kinh doanh năm

2009, Lƣu hành nội bộ, Hà Nội.4.Ngân hàng Ngoại Thƣơng Việt Nam (2010), Báo cáo Kết quả kinh doanh năm

2010, Lƣu hành nội bộ, Hà Nội.5.Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam (2011), Báo cáo Kết quả kinh

doanh năm 2011, Lƣu hành nội bộ, Hà Nội.6.Ngân hàng Ngoại Thƣơng Việt Nam (2012), Báo cáo Kết quả kinh doanh năm

2012, Lƣu hành nội bộ, Hà Nội.7.Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam (2008, 2009, 2010, 2011, 2012),

Báo cáo thường niên ngân hàng Ngoại thương 2008, 2009,2010, 2011, 2012,

Hà Nội.8.Nguyễn Đăng Dờn (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản

Đại học Quốc gia, TP. Hồ Chí Minh.9.Nguyễn Đăng Dờn (2011), Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương, Nhà xuất bản

Đại học Quốc gia, TP. Hồ Chí Minh.10. Trầm Thị Xuân Hƣơng (2010), Thanh toán quốc tế, Nhà xuất bản Thống Kê.

11. Trần Huy Hoàng (2010), Quản trị ngân hàng, Nhà xuất bản lao động xã hội,

TP. Hồ Chí Minh.86Các Website

12. http://www.vietcombank.com.vn/Investors/Documents/DHCD2013/04_Bao_c

ao_cua_HDQT_tong_ket_nhiem_ky_2008_2013.pdf?19

13. http://www.vietcombank.com.vn/News/Vcb_News.aspx?ID=5046

14. http://s.cafef.vn/hose/VCB-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-ngoai-thuong-vietnam.chn

15. http://vietstock.vn/2013/05/thanh-toan-xuat-nhap-khau-canh-tranh-am-thamnhung-gay-gat-757-297191.htm

16. http://www.moit.gov.vn/vn/pages/Thongke.aspx?Machuyende=TK&ChudeID

=52http://tbck.vn/Uploads/Reports/BCPT/vcb-17092012-vcbs.pdf

17. http://www.tapchitaichinh.vn/Su-kien-doanh-nghiep/Vietcombank-Khangdinh-vi-the/29562.tctc

18. http://www.tapchitaichinh.vn/Tai-chinh-Kinh-doanh/Vietcombank-Tan-dungthoi-co-mo-rong-hoi-nhap/34311.tctc

19. http://www.uef.edu.vn/resources/newsletter_uef/2013_05/1.pdf

20. http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/research/10/100824.html

21. http://www.eximbank.com.vn/vn/baocaothuongnien.aspx

22. http://www.vnba.org.vn/?option=com_content&view=article&id=1567&catid

=43&Itemid=90Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Tải bản đầy đủ ngay(102 tr)

×