Tải bản đầy đủ - 46 (trang)
Hàm điều kiện If và If-Else

Hàm điều kiện If và If-Else

Tải bản đầy đủ - 46trang

1var n = 42

3 if n % 2 == 0 {

println("Số n = \(n) là số chẳng")4

5 }

67 n += 1

8

9if n % 2 == 0 {10

11println("Số \(n) là số chẳng")

} else {12"Số n = \(n) là số lẻ"2. Hàm Switch-Case

Hàm Switch-Case là một dạng mở rộng của hàm If và hàm If-Else, nó được sử dụng để thay

thế If và If-Élse trong trường hợp có 1 điều kiện nhưng có nhiều trường hợp xảy ra.

Cú pháp:1 switch {

2 case :

3 case :

4 ...

5 case :

6 default:

7}26Hàm Switch sẽ tính biểu thức rồi kiểm tra xem nó có bằng với hay không,

nếu đúng thì sau đó nó sẽ thực hiện .Còn nếu không đúng thì switch sẽ kiểm tra xem biểu thức đó có bằng hay

không, nếu như đúng thì nó sẽ thực hiệnCuối cùng nếu như giá trị không bằng bất kỳ một nào được chỉ

định ở trên thì chương trình sẽ thực hiện những trong phần default: nếu như

nó tồn tại (bởi phần này không bắt buộc phải có).Ví dụ:1 var so = 3

2

3 switch so {

4 case 1:

5println("Số một")6 case 2:

7println("Số hai")8 case 3:

9println("Số ba")10 case 4:

11println("Số bốn")12 case 5:

13println("Số năm")14 default:

15println("Không thuộc các số từ 0 đến 5")16 }*** Chú ý: Nếu như cùng một điều kiện mà có tới hơn 3 trường hợp xảy ra thì các bạn nên sử

dụng hàm Switch-Case2728Bài 7. NHỮNG THỦ THUẬT CẦN BIẾT TRONG LẬP TRÌNH SWIFT (P1)

1. Gia tăng khả năng đọc của hằng.

Một cách gọn gàng nhất để sử dụng những cấu trúc trong Swift đó là tạo một tệp tin cho tất cả

các cấu trúc trong ứng dụng của bạn. Mình chắc chắn đây là một việc làm rất có ích bởi vì

Swift cho phép chúng ta cải tổ lại cấu trúc như vậy:1 import Foundation

2

3 struct Constants {

4

5struct FoursquareApi {6

7static let BaseUrl = "https://api.foursquare.com/v2/"

}8

9struct TwitterApi {10

11static let BaseUrl = "https://api.twitter.com/1.1/"

}12

13struct Configuration {14

15static let UseWorkaround = true

}16

17 }Việc cải tổ này sẽ cho chúng ta một chỗ trống để điền tên của hằng. Ví dụ, chúng ta có thẻ sử

dụng hằng constants.FoursquareApi.BaseUrl để truy cập vào hằng Foursquare’s BaseUrl. Điều

này sẽ khiến cho mọi thứ trở nên dễ đọc hơn và cung cấp một lớp đóng gói xung quanh những

hằng số liên quan.292. Tránh NSObject và @objc để gia tăng khả năng hoạt động

Swift cho phép chúng ta mở rộng các lớp từ NSObject để nhận những tính năng Objective-C

runtime cho một đối tượng bất kì. Nó cũng cho phép chúng ta chú thích những phương thức

Swift với @objc để cho phép những phương thức đó được sử dụng bởi Objective-C runtime.

Hỗ trợ Objective-C runtime cũng có nghĩa là những lần gọi phương thức sẽ được sử dụng một

cách linh hoạt thay vì được sử dụng như một phương thức tính hoặc vtable. Điều này sẽ đưa

đến kết quả những phương thức hỗ trợ Objective-C runtime sẽ có tới 4 lần bị giảm hiệu

suất khi gọi những phương thức đó. Trong thực tế, việc đạt được hiệu suất là không thực sụ

đáng kể tuy nhiên điều khiến mình cho rằng hay nhất đó là thông qua kiến thức này, chúng ta

đã biết được việc thực hiện các phương thức trong Swift nhanh hơn Objective-C tới 4 lần.30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hàm điều kiện If và If-Else

Tải bản đầy đủ ngay(46 tr)

×