Tải bản đầy đủ - 46 (trang)
Bài 3. CĂN BẢN VỀ LẬP TRÌNH SWIFT (P3)

Bài 3. CĂN BẢN VỀ LẬP TRÌNH SWIFT (P3)

Tải bản đầy đủ - 46trang

1 iflet convertedRank = Rank(rawValue: 11) {

2 let threeDescription = convertedRank.simpleDescription()

3}Giá trị 11 đã được chuyển đổi thành giá trị enum .Jack. Như vậy, giá trị threeDescription sẽ có

giá trị là “jack”.

Khi khai báo kiểu enum thì bạn không cần nhất thiết phải khai báo theo kiểu giá trị thô (raw

value) của những thành viên. Đoạn code sau đây sẽ minh hoạ điều này:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17enum Suit {

case Spades, Hearts, Diamonds, Clubs

func simpleDescription() -> String {

switch self {

case .Spades:

return "spades"

case .Hearts:

return "hearts"

case .Diamonds:

return "diamonds"

case .Clubs:

return "clubs"

}

}

}

let hearts = Suit.Hearts

let heartsDescription = hearts.simpleDescription()Code đoạn code phía trên rồi chạy trên 1 playground, bạn có thể được giá trị “hearts” cho hằng

heartsDescription.

Một điểm rất đặc biệt trong kiểu enum của Swift đó là nó sẽ cho phép khai báo thành viên như

một macro trong C++. Cùng xem qua đoạn code sau:1

2

3

4

5

6

7

8enum ServerResponse {

case Result(String, String)

case Error(String)

}

let success = ServerResponse.Result("6:00 am", "8:09 pm")

let failure = ServerResponse.Error("Out of cheese.")129

10 switchfailure {

11 caselet .Result(sunrise, sunset):

let serverResponse = "Sunrise is at \(sunrise) and sunset is at \(sunset)."

12

13 caselet .Error(error):

let serverResponse = "Failure... \(error)"

14

}Trong playground, đoạn code phía trên sẽ in ra kết quả “Failure… Out of cheese”. Lý do là vì

error (trong dấu ngoặc) được thay thế bằng chuỗi “Out of cheese.” ở câu lệnh switch.

2. Structures.

Mỗi cấu trúc (structure) trong Swift rất giống với một lớp (class). Mọi thành phần của một

structure có thể gồm những biến thành viên (property) và hàm (method). Điểm khác biệt khá là

quan trọng giữa 1 cấu trúc và 1 lớp là khi sử dụng thì instance của cấu trúc sẽ được truyền bằng

cách sao chép, còn instance của lớp sẽ được truyền bằng tham trị (reference).

Để có thể khai báo một cấu trúc, bạn hãy dùng từ khoá “struck” như sau:1

2

3

4

5

6

7

8

9struct Card {

var rank: Rank

var suit: Suit

func simpleDescription() -> String {

return "The \(rank.simpleDescription()) of \(suit.simpleDescription())"

}

}

let threeOfSpades = Card(rank: .Three, suit: .Spades)

let threeOfSpadesDescription = threeOfSpades.simpleDescription()3. Protocols và Extensions.

Giống như trong Objective C, chúng ta dùng từ khoá “protocol” để khai báo 1 Protocol:1 protocol ExampleProtocol {

2 var simpleDescription: String { get }

3 mutating func adjust()

4}Protocol khai báo method tuy nhiên nó lại không thưc hiện chúng. Những method này sẽ được

thực hiện trong lớp (class), cấu trúc (struct) hay enum. Giả dụ:131

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20class SimpleClass: ExampleProtocol {

var simpleDescription: String = "A very simple class."

var anotherProperty: Int = 69105

func adjust() {

simpleDescription += " Now 100% adjusted.”

}

}

var a = SimpleClass()

a.adjust()

let aDescription = a.simpleDescription

struct SimpleStructure: ExampleProtocol {

var simpleDescription: String = "A simple structure"

mutating func adjust() {

simpleDescription += " (adjusted)"

}

}

var b = SimpleStructure()

b.adjust()

let bDescription = b.simpleDescription.Chú ý rằng trong cấu trúc SimpleStructure thì chúng ta dùng từ khoá “mutating” để có thể cho

phép method “adjust” thay đổi giá trị của biến thành viên của cấu trúc đó, trong khi đó class

“SimpleClass” không cần sử dụng tới từ khoá này. Nguyên nhân là do instance của cấu trúc

luôn luôn được copy khi truyền, cò class thì luôn được truyền bằng tham trị (reference).

Extension chính là cách thêm chức năng tới 1 kiểu đang tồn tại (tương tự như category trong

Objective C). Ví dụ sau đây thêm method “simpleDescription” và “adjust” cho kiểu Int:1 extension Int: ExampleProtocol {

2 var simpleDescription: String {

3

return "The number \(self)"

4 }

5 mutating func adjust() {

6

self += 42

7 }

8}

9 8.simpleDescriptionMột điều khá là thú vị đó là bạn hoàn toàn có thể khai báo 1 biến/hằng với kiểu là 1 protocol. Ở

ví dụ trước chúng ta đã khai báo protocol tên là “ExampleProtocol”. Giờ thì bạn có thể viết:141 let protocolValue: ExampleProtocol = a

2 protocolValue.simpleDescriptionGiá trị “a” ở đây thông thường sẽ là instance của class hay structure đã thực hiện protocol

“ExampleProtocol”. Nhưng “protocolValue” chỉ có thể gọi được những hàm đã được khai báo

trong “ExampleProtocol” mà không thể gọi được những hàm riêng của class hay structure.

4. Generics

Giống với Java và C++, Swift cũng đưa ra khái niệm về Generic. Để khai báo Generic chúng ta

sẽ dùng dấu <> như sau:1 func repeat(item: ItemType, times: Int) -> [ItemType] {

2 var result = [ItemType]()

3 for i in 0..
4

result.append(item)

5 }

6 return result

7}

8 repeat("knock", 4)Hàm trên nhận 2 tham số input, trong đó tham số item sẽ có kiểu Generic là “ItemType”. Hàm

trả về mảng bao gồm các đối tượng có kiểu “ItemType”.

Generic có thể được dùng cho class, tructure, enum. Sau đây là minh hoạ cho việc dùng enum:1

2

3

4

5

6enum OptionalValue {

case None

case Some(T)

}

var possibleInteger: OptionalValue = .None

possibleInteger = .Some(100)Đến đây mình đã cùng bạn nắm được những khái niệm cơ bản của Swift gồm có enum,

tructure, protoco, extension và generic. Bài viết hôm nay chỉ mang tính giới thiệu do đó mình

không đi sâu vào chi tiết việc sử dụng chúng, nếu các bạn quan tâm có thể tìm hiểu thêm trong

những bài viết sau.15BÀI 4. SỬ DỤNG KIỂU ENUM TRONG LẬP TRÌNH SWIFT

So với các kiểu enum truyền thống trong Java, C++ hay Objective-C thì kiểu enum trong Swift

có rất nhiều đổi thay. Qua bài viết hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về kiểu enum qua đó

chúng ta có thể áp dụng nó một cách hiệu quả nhất.

1. Khai báo kiểu enum

Để khai báo 1 kiểu enum thì bạn sử dụng từ khoá “enum” cùng với những dấu ngoặc nhọn. Giả

dụ:1

2

3

4

5

6enum Direction {

case East

case West

case South

case North

}Sự khác biệt với những kiểu enum truyền thống đó là ở chỗ những giá trị như East, West, South

và North không tương xứng với những số nguyên. Trái lại, các bạn sẽ thấy ở phần sau rằng

chúng ta hoàn toàn có thể chỉ định được giá trị đơn (raw value) hay giá trị liên hợp cho chúng.

Bạn cũng cần để ý rằng dấu phẩy cũng đã được bỏ đi trong khai báo enum của Swift.

Những thành viên của kiểu enum hoàn toàn có thể nằm phía trên cùng một dòng và ngăn cách

nhau bằng dấu phẩy:1 enum Direction {

2 case East, West, South, North

3}

Sau khi đã khai báo 1 kiểu enum thì chúng ta có thể khai báo biến hay hằng cho kiểu enum

này:1 var onedirection = Direction.East16Sau đó do kiểu của onedirection đã biết, chúng ta có thể viết:1 onedirection = .West

2. Sử dụng kiểu enum cùng với câu lệnh Swift

Tiếp tục ví dụ trên, khi biến onedirection đã được suy luận kiểu hoặc khi sử dụng trong câu

lệnh Switch, chúng ta hoàn toàn có thể lược bớt phần tên kiểu enum và chỉ giữ lại tên của thành

viên (member) của kiểu enum đó:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10switch onedirection {

case .East:

println(“The East”)

case .West:

println(“The West”)

case .South:

println(“The South”)

case .North:

println(“The North”)

}Trong câu lệnh Switch thì mọi trường hợp đều phải được xem xét. Do vậy nếu như thiếu bạn

không liệt kê đầy đủ mọi trường hợp, cần phải thêm “default”:1

2

3

4

5

6switch onedirection {

case .West:

println(“This is the West”)

default:

println(“Other cases”)

}3. Giá trị liên hợp trong kiểu enum

Như ở phần 3 chúng ta đã đề cập thì trong kiểu enum ta có thể khai báo 1 loại cú pháp giống

như Macro trong C++. Đây cũng chính là kiểu giá trị liên hợp (associated value) sử dụng trong

enum Swift. Mục đích của nó chính là khai báo mỗi thành viên như là một tập các giá trị có

mối quan hệ với nhau. Cùng theo dõi ví dụ sau:17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 3. CĂN BẢN VỀ LẬP TRÌNH SWIFT (P3)

Tải bản đầy đủ ngay(46 tr)

×