Tải bản đầy đủ - 683 (trang)
Hạng của một hệ véctơ

Hạng của một hệ véctơ

Tải bản đầy đủ - 683trang

Tổng và giao các không gian conĐịnh nghĩaĐịnh nghĩa

Giả sử E là một K −kgv, F1, F2 là 2 không gian

véctơ con của E . Ta ký hiệu F = F1 + F2 =

= {x ∈ E , ∃(x1, x2) ∈ F1 × F2, x = x1 + x2} được

gọi là tổng của F1 và F2.

Định lý

Tổng F = F1 + F2 là một không gian véctơ con

của E .

TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)KHÔNG GIAN VÉCTƠ CON. TỔNG VÀ GIAO CỦA CÁC

TP.

KHÔNG

HCM —

GIAN

2013.

VÉCTƠ

32CON

/ 53Tổng và giao các không gian conTổng trực tiếp của 2 không gian véctơ conĐịnh nghĩa

Giả sử E là một K -kgv, F1, F2 là 2 không gian

véctơ con của E . Ta nói rằng, F1, F2 có tổng trực

tiếp khi và chỉ khi F1 F2 = {0}. Khi đó ta ký

hiệu F1 ⊕ F2 là tổng trực tiếp của F1, F2.

Ví dụ

K = R, E = R3, các không gian véctơ con

F1 = R × {0} × {0}, F2 = {0} × R × {0} có

F1 F2 = {0} và F1 ⊕ F2 = R × R × {0}

TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)KHÔNG GIAN VÉCTƠ CON. TỔNG VÀ GIAO CỦA CÁC

TP.

KHÔNG

HCM —

GIAN

2013.

VÉCTƠ

33CON

/ 53Tổng và giao các không gian conPhần bù của không gian conĐịnh nghĩa

Hai không gian véctơ con F1, F2 của K -kgv E

được gọi là bù nhau trong E

F1 + F2 = E

⇔ F1 ⊕ F2 = E .

F1 F2 = {0}Ví dụ

K = R, E = R2, các không gian véctơ con

F1 = R × {0}, F2 = {0} × R có F1 F2 = {0}

và F1 ⊕ F2 = R × R = R2 = E

TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)KHÔNG GIAN VÉCTƠ CON. TỔNG VÀ GIAO CỦA CÁC

TP.

KHÔNG

HCM —

GIAN

2013.

VÉCTƠ

34CON

/ 53Tổng và giao các không gian conPhần bù của không gian conSố chiều của phần bù của không gian conĐịnh lý

Giả sử E là một K -kgv hữu hạn chiều,

dim(E ) = n, F là một không gian véctơ con của

E , dim(F ) = p(p n). Khi đó

F có ít nhất một phần bù trong E

Mọi phần bù của F trong E đều có số chiều là

n − p.

12TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)KHÔNG GIAN VÉCTƠ CON. TỔNG VÀ GIAO CỦA CÁC

TP.

KHÔNG

HCM —

GIAN

2013.

VÉCTƠ

35CON

/ 53Tổng và giao các không gian conPhần bù của không gian conHệ quả

Giả sử E là một K -kgv hữu hạn chiều, F và G là

2 không gian véctơ con của E có tổng trực tiếp.

Khi đó dim(F ⊕ G ) = dim(F ) + dim(G ).

Ta có F và G là 2 không gian véctơ con của E

nên H = F ⊕ G cũng là không gian véctơ con của

E ⇒ dim(H) = p n. Mặt khác H = F ⊕ G nên

G là phần bù của F trong H

⇒ dim(G ) = p − dim(F ),

⇒ dim(F ) + dim(G ) = p = dim(F ⊕ G ).

TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)KHÔNG GIAN VÉCTƠ CON. TỔNG VÀ GIAO CỦA CÁC

TP.

KHÔNG

HCM —

GIAN

2013.

VÉCTƠ

36CON

/ 53Tổng và giao các không gian conPhần bù của không gian conHệ quả

Giả sử E là một K -kgv hữu hạn chiều,

F1, F2, . . . , Fm là những không gian véctơ con của

E có tổng trực tiếp. Khi đó

mdim(F1 ⊕ F2 ⊕ . . . ⊕ Fm ) =dim(Fi ).

i=1TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)KHÔNG GIAN VÉCTƠ CON. TỔNG VÀ GIAO CỦA CÁC

TP.

KHÔNG

HCM —

GIAN

2013.

VÉCTƠ

37CON

/ 53Tổng và giao các không gian conPhần bù của không gian conHệ quả

Giả sử E là một K -kgv hữu hạn chiều, F và G là

2 không gian véctơ con của E . Nếu

F ⊂G

⇒ F = G.

dim(F ) = dim(G )

Vì F ⊂ G nên F có ít nhất 1 phần bù H trong G

và dim(H) = dim(G ) − dim(F ) ⇒ dim(H) = 0

⇒ H = {0}.

Vậy G = F + H = F .

TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)KHÔNG GIAN VÉCTƠ CON. TỔNG VÀ GIAO CỦA CÁC

TP.

KHÔNG

HCM —

GIAN

2013.

VÉCTƠ

38CON

/ 53Tổng và giao các không gian conCơ sở và số chiều của tổng các không gian conMối liên hệ giữa số chiều của tổng và giao của các không

gian conĐịnh lý

Giả sử E là một K -kgv hữu hạn chiều, F và G là

những không gian véctơ con của E . Khi đó

dim(F + G ) = dim(F ) + dim(G ) − dim(F ∩ G )TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)KHÔNG GIAN VÉCTƠ CON. TỔNG VÀ GIAO CỦA CÁC

TP.

KHÔNG

HCM —

GIAN

2013.

VÉCTƠ

39CON

/ 53Tổng và giao các không gian conVí dụVí dụ

Trong R−kgv R4 cho các véctơ u1 = (1, 2, 1, 1),

u2 = (3, 6, 5, 7), u3 = (4, 8, 6, 8),

u4 = (8, 16, 12, 16) và v1 = (1, 3, 3, 3),

v2 = (2, 5, 5, 6), v3 = (3, 8, 8, 9),

v4 = (6, 16, 16, 18). Đặt U =< u1, u2, u3, u4 > và

V =< v1, v2, v3, v4 > . Tìm cơ sở và chiều của

không gian U + V và U ∩ V .TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)KHÔNG GIAN VÉCTƠ CON. TỔNG VÀ GIAO CỦA CÁC

TP.

KHÔNG

HCM —

GIAN

2013.

VÉCTƠ

40CON

/ 53Tổng và giao các không gian conVí dụTìmcơ sở của U 1 2 1 1

13 6 5 7 

0→

4 8 6 8 

0

8 16 12 16

02

0

0

01

2

0

0140

0Vậy dim(U) = 2 và 1 cơ sở của U là

{(1, 2, 1, 1), (0, 0, 2, 4)}TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)KHÔNG GIAN VÉCTƠ CON. TỔNG VÀ GIAO CỦA CÁC

TP.

KHÔNG

HCM —

GIAN

2013.

VÉCTƠ

41CON

/ 53Tổng và giao các không gian conVí dụTìm

 cơ sở của V 1 3 3 3

12 5 8 6 

0→

3 8 8 9 

0

6 16 16 18

03

−1

0

03

−1

0

0300

0Vậy dim(V ) = 2 và 1 cơ sở của V là

{(1, 3, 3, 3), (0, −1, −1, 0)}TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)KHÔNG GIAN VÉCTƠ CON. TỔNG VÀ GIAO CỦA CÁC

TP.

KHÔNG

HCM —

GIAN

2013.

VÉCTƠ

42CON

/ 53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hạng của một hệ véctơ

Tải bản đầy đủ ngay(683 tr)

×